Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Siły Zbrojne RP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Evaluation of Selected Elements of the Potential of the Polish Armed Forces
EN
The article contains a presentation of the Polish Armed Forces and in-depth characteristics of selected areas, which, in the author’s opinion, determine the level of its military potential. The Armed Forces of the Republic of Poland were characterized, focusing on the main defense tasks that are set for soldiers of the Polish Army in the context of fighting and securing the interests of the Polish state, as well as tasks resulting from international agreements. A definition of the Armed Forces potential was showing the approach to this issue by various authors. The number of soldiers was assessed and compared with the strength of the world’s most powerful armies as well as the armies of neighboring countries. An analysis of material resources was made, presenting not only their current state, but also the prospects for development. Additionally, it was emphasized that apart from personal and material resources, an extremely important element influencing the military potential is the psychophysical condition of Polish soldiers. It was emphasized that a particularly important feature that should characterize a soldier is high level of physical fitness. In order to understand this problem well, physical fitness has been defined according to the approach of various authors, gross motor skills have been described, broken down into fitness and non-fitness skills, and the method of assessing the physical fitness of soldiers of the Polish Army has been presented. In the last stage, reference was made to the results of the physical fitness assessment presented in the available national literature.
PL
W artykule zaprezentowano Siły Zbrojne RP oraz pogłębioną charakterystykę wybranych obszarów, które zdaniem autora determinują poziom potencjału militarnego. Scharakteryzowano Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, skupiając się na głównych zadaniach obronnych stawianych przed żołnierzami Wojska Polskiego w kontekście prowadzenia walki i zabezpieczenia interesów państwa polskiego, a także zadaniach wynikających z porozumień międzynarodowych. Przedstawiono definicję potencjału Sił Zbrojnych, prezentując podejście do tego zagadnienia różnych autorów. Oceniono liczbę żołnierzy Wojska Polskiego z podziałem na korpusy osobowe, rodzaje wojsk i porównano ją z liczebnością najpotężniejszych armii świata, a także armii sąsiadujących. Dokonano analizy posiadanych zasobów materialnych, prezentując nie tylko ich aktualny stan, ale również perspektywy rozwoju. W tym kontekście szczegółowo przedstawiono aktualny stan uzbrojenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, a także główne uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Dodatkowo podkreślono, że oprócz posiadanych zasobów osobowych oraz materialnych niezwykle ważnym elementem wpływającym na potencjał militarny jest kondycja psychofizyczna i również w tym kontekście dokonano oceny żołnierzy Wojska Polskiego. W związku z tym scharakteryzowano elementy kondycji psychofizycznej, do której zaliczono zdrowie psychiczne, cechy osobowości oraz sprawność fizyczną. Podkreślono, że szczególnie istotną cechą, która powinna charakteryzować żołnierza, jest wysoki stopień wyszkolenia fizycznego. W celu poprawnego zrozumienia tego problemu zdefiniowano sprawność fizyczną w podejściu różnych autorów, dokonano opisu podstawowych zdolności motorycznych z podziałem na zdolności kondycyjne i niekondycyjne oraz przedstawiono sposób oceny sprawności fizycznej żołnierzy Wojska Polskiego. W ostatnim etapie odniesiono się do wyników oceny sprawności fizycznej przedstawianych w dostępnej literaturze krajowej. W tym ujęciu zaprezentowano podstawowe wyniki badań przeprowadzone m.in. na żołnierzach Wojsk Specjalnych oraz kawalerii powietrznej.
EN
The article concerns the perception of the Polish Armed Forces among youth studying in uniformed classes. The article aims to present the results of a pilot study on selected aspects of the image of the Polish Armed Forces. The paper discusses the importance and the essence of creating a positive image of the army in society. The research methodological assumptions and the respondents' opinions on the image of the Polish Armed Forces as a guarantor of defense were presented.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki postrzegania Sił Zbrojnych RP wśród młodzieży uczącej się w klasach mundurowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących wybranych aspektów wizerunku Wojska Polskiego. W pracy omówiono znaczenie i istotę kreowania pozytywnego obrazu wojska w społeczeństwie. Przedstawiono założenia metodologiczne badań oraz zaprezentowano opinie respondentów dotyczące wizerunku Sił Zbrojnych RP jako gwaranta obronności.
3
Content available remote Istota innowacyjnego zachowania żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP
PL
Zachowanie się żołnierzy zawodowych w służbie wojskowej w Siłach Zbrojnych RP jest innowacyjne. Dowodem na to są liczne opracowania naukowe. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych raportów z badań społecznych w wojsku. Celem utylitarnym jest diagnoza innowacyjnych zachowań i proinnowacyjnych postaw utalentowanych żołnierzy zawodowych służących w Siłach Powietrznych RP na podstawie badań własnych. Liczne korelacje między czynnikami, ich siła i kierunek stanowią wkład do nauki. Artykuł składa się ze wstępu, analizy literatury przedmiotu, omówienia wyników badań Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowego Biura Badań Społecznych, z części empirycznej, badającej postawy wobec służby utalentowanych żołnierzy zawodowych i ich wpływ na innowacyjne zachowania, oraz zakończenia. Badania społeczne na żołnierzach zawodowych i krytyczna analiza literatury przedmiotu zostały przeprowadzone w latach 1999-2020. Natomiast badania (sondaż diagnostyczny) wśród utalentowanych żołnierzy zawodowych w Siłach Powietrznych RP w 2015 roku. Badani żołnierze spełniali cztery główne kryteria: służyli w Siłach Powietrznych RP, byli postrzegani przez swoich przełożonych jako utalentowani, wyróżniali się wieloma kompetencjami podczas służby wojskowej, osiągali wybitne rezultaty podczas realizacji zadań operacyjno-taktycznych. Wdrażanie innowacji wymusza odpowiednie zachowania utalentowanych żołnierzy zawodowych w wojsku. Proinnowacyjne postawy wobec służby stanowią fundament zmian i wprowadzania innowacji, głównie technologicznych.
EN
The soldiers’ behavior in the Polish Armed Forces is innovative. As a proof there are many scientific publications. The main goal is to present the critical analysis of the scientific literature and available social research in the Polish Armed Forces. The utilitarian aim is the diagnose of innovative behavior and proinnovative attitude of talented soldiers in Polish Air Force in the own research. Many correlations between the factors are the contribution to science. The article consists of an introduction, a literature analysis, research of Air Force College of Officers and Military Office for Social Research and an empiric part which explores attitude of Polish soldiers, their innovative behavior and a conclusion. Social research of Polish soldiers and critical literature analysis were carried out in 1999-2020. Own research of talented soldiers in Polish Air Force in 2015. Talented soldiers were qualified based on four main criterions: served in Polish Air Force, were talented in the opinion of their superiors, were standed out many competitions in the Army, achieved outstanding results while had achieved operational-tactical tasks. From practical point of view innovative behavior of soldiers will be the first step to implement more technological, logistic, organizational changes which are the crux to develop soldiers competences. The innovation thinking supports positive attitude and positive attitude supports innovations.
EN
Purpose: The paper is part of a research project regarding the use of retired soldiers on the civilian labor market. The aim of the paper was to analysis the use of outplacement in the Polish Armed Forces. Design/methodology/approach: Participant observation and analysis of legal acts and source materials were used as research methods. The paper discusses theoretical aspects of staff allocation. Based on the premises indicated in the source literature, the authors present a detailed scope of outplacement. They describe the benefits which professional soldiers receive on account of termination of their service. Various forms of outplacement used in the Polish Army was assessed. Findings: The rules of outplacement used in the Polish Army are one of the basic benefits presented in recruitment. The termination of service has no pejorative effect and creates new opportunities and challenges for the soldiers. The model of employee training, severance pay and retirement rules used in the army is more useful than the amenities used in civilian companies. In outplacement, the army can be an excellent benchmarking partner whose can give proven solutions. Originality/value: The article may be a recommendation for corporations and companies to extend the scope of severance pay and facilities for employees, whose leave the organization. The research results were formulated in conclusions for use in civil companies.
EN
Ensuring security is one of the fundamental existential goals of nations. It is among the most important needs of every human being. Without satisfying the need for security, we can hardly speak of the existence, survival, development and ordinary everyday functioning of society. A world full of possibilities and diversity can also be a cruel world, creating a sense of threat. The implementation of state tasks in the field of national security depends, among other things, on effective crisis management. The Armed Forces of the Republic of Poland, as the executive agent of the crisis management system, take an active part in counteracting and combating crisis situations. The purpose of this work is to characterize the crisis management system in Poland, present the legal bases and procedures for the use of the Armed Forces of the Republic of Poland in crisis situations and analyze the legitimacy and effectiveness of the use of military units and troops in this type of incidents.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych celów egzystencjalnych narodów. Jest ono jedną z najistotniejszych potrzeb każdego człowieka. Bez zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa nie można mówić o istnieniu, przetrwaniu, rozwoju oraz zwyczajnym, codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Świat pełen możliwości oraz różnorodności może być również światem okrutnym, stwarzającym poczucie zagrożenia. Realizacja zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego zależy między innymi od efektywnego zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jako podmiot wykonawczy systemu zarządzania kryzysowego, biorą czynny udział w przeciwdziałaniu i zwalczaniu sytuacji kryzysowych. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, prezentacja podstaw prawnych i procedur użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych oraz analiza zasadności i efektywności wykorzystania pododdziałów i oddziałów wojska w tego typu zdarzeniach.
PL
Celem artykułu jest analiza zadań i uprawnień Żandarmerii Wojskowej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu oraz działaniach kontrterrorystycznych. Uchwalenie w 2016 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w istotny sposób wzmocniło pozycję Żandarmerii Wojskowej. Ponadto nowe rozwiązania prawne przyczyniły się do skuteczniejszej współpraca Sił Zbrojnych RP z Policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
EN
The article presents an analysis of the tasks of the Military Gendarmerie in antiterrorism and counterterrorism activities. The anti-terrorism law passed by the polish parliament in 2016 significantly strengthened the position of the Military Gendarmerie. New law solutions have contributed to a more effective cooperation between the Polish Armed Forces and the Police and other services responsible for state security.
PL
W artykule przedstawiono analizę obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań reagowania kryzysowego, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Wojsku Polskim oraz ochronę wojskowej infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zadań realizowanych przez osoby funkcyjne Sił Zbrojnych RP, a także zakres działań organów rządowych i samorządowych w ramach Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
EN
The article presents the analysis of legal conditions regarding the participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in the implementation of crisis response tasks, the structure of the crisis management system in the Polish Armed Forces and the protection of military critical infrastructure, including tasks carried out by officers of the Polish Armed Forces, as well as the range of government and local government actions as a part of the National Critical Infrastructure Protection Program.
PL
Outsourcing należy do najważniejszych trendów w restrukturyzacji współczesnych organizacji, w tym również w sferze logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Ukierunkowanie nowoczesnej i profesjonalnej armii na „odchudzanie” i szybkie reagowanie na potrzeby operacyjnych jednostek wojskowych powoduje konieczność znacznego zmniejszenia zapasów oraz powierzenie szerokiego zakresu zadań, które do tej pory wykonywała własnymi siłami, wyspecjalizowanym usługodawcom.
EN
The outsourcing is one of the most important trends of contemporary organisations reconstructing. This applies also for the logistics of the Polish Armed Forces. The modern and professional army tends to be “leaner” and more reactive for the needs of the operational military units. These factors impose a significant stock reduce and contracting out the tasks which were hitherto fulfilled using own potential.
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego komponentu Sił Zbrojnych RP oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Obrony Terytorialnej mają prowadzić ochronę i obronę miejscową w stałych rejonach odpowiedzialności we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz z miejscowymi organami władzy, służbami i organizacjami pozarządowymi (także paramilitarnymi), a także całym lokalnym społeczeństwem. Autor poddaje analizie strukturę, zadania oraz wyposażenie tego rodzaju sił zbrojnych. W pracy przytoczono także opinie ekspertów zajmujących się tematyką z obszaru bezpieczeństwa narodowego.
EN
The article presents the concept of the Territorial Defense Force (TDF) as the fifth component of the Armed Forces of the Republic of Poland. Author elaborates the place of that formation in the national security system. According to the concept of the Ministry of National Defense, the Territorial Defense Forces are going to provide protection and defend areas of permanent responsibility in the close co-operation with the operational army units and local authorities. Very important role for the TDF is tight liaison with non-governmental organizations (incl. paramilitary) and with the entire local community. The author analyzes the structure, tasks and equipment of the new formation. The article also contains the opinions of experts, who are concerned with security and national defense issues.
PL
W artykule przedstawiono analizę obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań reagowania kryzysowego, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Wojsku Polskim oraz ochronę wojskowej infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zadań realizowanych przez osoby funkcyjne Sił Zbrojnych RP, a także zakres działań organów rządowych i samorządowych w ramach Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
EN
The article presents the analysis of legal conditions regarding the participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in the implementation of crisis response tasks, the structure of the crisis management system in the Polish Armed Forces and the protection of military critical infrastructure, including tasks carried out by officers of the Polish Armed Forces, as well as the range of government and local government actions as a part of the National Critical Infrastructure Protection Program.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji badań nad zastosowaniem kluczowych kompetencji organizacyjnych do analizy zadań strategicznych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP. Autorki prezentują ocenę zarządzania kapitałem ludzkim w systemie bezpieczeństwa narodowego RP i na poziomie strategicznym identyfikują kluczowe obszary rozwoju.
EN
The subject of the article is to present the concept of research on using the key organizational competence to analyze the strategic tasks in the area of human capital management in the armed forces of the Republic of Poland (RP). The authors present the evaluation of the human capital management in the national security system of RP and at the strategic level identify the key areas for development.
PL
Realizacja zadań przez jednostki wojskowe wyznaczone do pełnienia misji poza granicami kraju, wymusza podjęcie w pierwszej kolejności działań dotyczących przemieszczania stanów osobowych, sprzętu wojskowego i zaopatrzenia. Odbywa się to zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Przewozy na terenie kraju odbywają się z wykorzystaniem środków transportowych pozostających w dyspozycji Sił Zbrojnych RP, jak również pozyskiwanych od cywilnych przewoźników. Skomplikowanym przedsięwzięciem jest zaspokojenie potrzeb przewozowych poza granice kraju. Złożoność wynika z konieczności pozyskiwania adekwatnych do potrzeb środków transportowych, jak również dokonywania szeregu uzgodnień z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie przewozowym. Zaspokojenie potrzeb przewozowych w relacjach kraj – miejsce pełnienia misji, zwykle jest realizowane środkami transportowymi doraźnie kontraktowanymi na rynku wojskowym i cywilnym. Zadania te realizują struktury podsystemu transportu i ruchu wojsk. Realizacja zadań transportowych w rejonie misji odbywa się z wykorzystaniem własnych lub sojuszniczych środków transportowych.
EN
Implementation of tasks by the military units designated for missions outside the country, forces to take in the first of the sequence of actions on the movement of personal States, military equipment and supplies. This is done both within the country and outside its borders. Transport within the country are held with the use of means of transport in the Polish armed forces, as well as obtained from civilian carriers. A complex project is to satisfy the needs of the transport beyond the borders of the country. The complexity arises from the necessity of obtaining adequate to the needs of the means of transport, as well as making a number of arrangements with other entities involved in the transport process. The transport needs of the country relations – missions, it is usually implemented means of transport temporarily ordered drinks on military and civilian market. These tasks are implementing the transport subsystem of the structure and movement of troops. Realization of transportation tasks in the mission is carried out with the use of their own or allied transport measures.
13
Content available remote Co dalej z ochroną jednostek wojskowych?
PL
W artykule przedstawiono rodzaje obiektów, urządzeń szczególnie ważnych dla obronności oraz interesu gospodarczego kraju i innych ważnych interesów państwa. Opisano rodzaje służb ochrony obiektów wojskowych oraz rodzaje służb ochronnych realizujących zadania w Siłach Zbrojnych RP. Zaprezentowano sposoby pełnienia służby wartowniczej przez etatowe pododdziały ochrony, oddziały wart cywilnych i specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Ukazano także problemy występujące w ochronie kompleksów wojskowych. Zwrócono szczególną uwagę na zadania ochrony realizowane na korzyść Sił Zbrojnych przez prywatnych przedsiębiorców. W części końcowej zaproponowano kierunki działania, które pozwoliłyby na podniesienie poziomu ochrony instytucji i jednostek wojskowych.
EN
The article presents types of facilities and devices which are crucial and essential for the defense capabilities, economic and other interests of the country. Various types of military facilities security services, and types of security services who perform tasks on behalf of the Polish Armed Forces have been described. General aspects of performing guard duty by the military or civilian and armed specialized security personnel and protection units have also been described. Problems in protecting military facilities have been shown, with special attention paid to security and protection services provided by private companies with work duties of providing the assistance to the armed forces. The conclusion of the article proposes certain courses of actions which could contribute to enhancing the standards and quality of institutions and military facilities’ security.
14
Content available Zapewnienie cyklu życia środków bojowych
PL
Zgodnie z Decyzją nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON nr 4, poz. 53), procedury i działania związane z opracowaniem wyrobu, w szczególności wyniki prac koncepcyjnych, wymagania bezpieczeństwa, wybór i weryfikacja układów i podzespołów, analiza ryzyka odnosząca się do prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, muszą być oceniane i kwalifikowane przez narodową komisję zatwierdzającą wymagania bezpieczeństwa (odpowiednik NSAA - National Safety Approving Authority zdefiniowanej w STANAG 4187). Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącym utworzenia polskiego organu zajmującego się całokształtem problematyki bezpieczeństwa środków bojowych, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.
EN
According to Decision of the Minister of National Defence No 78/MON from 03 March, 2006 (Official Diary of MoD No 4, pos. 53) the procedures and actions connected with development of products, including especially results of conceptual studies, safety requirements, selection and verification of units and subunits, risk analysis for probability of failures, have to be evaluated and qualified by a national commission approving safety requirements (equivalent of NSAA National Safety Approving Authority – defined in STANAG 4187). The paper represents an opinion in discussion about creating the Polish authority dealing with the whole issues of safety for the ordnance used by the Polish Armed Forces.
PL
Stosowanie standardów GS1, z uwagi na wieloletnie doświadczenie i bogate „know-how” powinno pomóc w szybkiej adaptacji technologii ADC w łańcuchach dostaw do wojska. Standardy GS1, co wykazały wdrożenia praktyczne, są przygotowane na to, aby pogodzić wymogi i uwarunkowania specyfiki funkcjonowania logistyki obu gospodarek. Poprzez wykorzystanie standardów cywilnych i zaadaptowanie ich do wymogów wojskowych, systemy IT dostawców i wojska będą działały na rzecz zintegrowania łańcuchów dostaw, co jest podstawą efektywnej realizacji postulatu śledzenia „od fabryki do okopu”.
PL
W artykule omówiono wybrane metody lądowania bezzałogowych statków powietrznych wykorzystujących w wojsku polskim. Zaprezentowane w artykule metody lądowania oraz określenie ich dokładności wykonano na podstawie analizy lądowań wykorzystywanych cywilnie i militarnie cywilnie bezzałogowych statków powietrznych.
EN
The article discusses some methods of landing unmanned aircraft using in the Polish army. Presented in the article methods of landing and to determine their accuracy is made based on the analysis of landing used militarily and civilly unmanned aircraft.
PL
Publikacja w skrócie opisuje jak transformacja ustrojowa Polski z lat 1989-1993 i rozwiązanie Układu Warszawskiego wpłynęło na miejsce WP i system politycznym państwa. Implikacją tych procesów była zmiana usytuowania Sił Zbrojnych RP w państwie oraz przeznaczenia WP i jego struktur organizacyjnych w latach 1989-1994. W latach 1994-1999 Polska podejmuje szereg działań, prowadzących ją do NATO, opisano przy tym najważniejsze strukturalne i osobowe zmiany WP z lat 1989-2009, a także zmiany strukturalne w WP w latach 1999-2010 wynikające z wstąpienia Polski do NATO, oraz o strukturach w latach 2013-2014. Opisano też aktualne organy kierownicze WP. W tabelach statystycznych opisano: udział wydatków budżetowych MON w PKB w latach 1989-2014; ilość żołnierzy WP w latach 1989-2014; strukturę budżetów MON w latach 2000-2014; wydatki obronne nowych członków NATO w latach 2000-2003 na tle pozostałych państw europejskich Sojuszu (w przeliczeniu na 1 mieszkańca w USD).
19
PL
W artykule przedstawiono zasady, uwarunkowania oraz elementy systemu logistycznego operacji wojskowych, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu zabezpieczenia technicznego oraz procesów ratownictwa technicznego. Procesy ratownictwa technicznego wykonywane w warunkach działań bojowych charakteryzuje duża dynamika, nieprzewidywalność zastanej sytuacji oraz trudne warunki związane z oddziaływaniem przeciwnika. Wszystko to sprawia, że operacje tego typu muszą podlegać określonym procedurom i powinny być ograniczone jedynie do podstawowych działań. Celem artykułu była prezentacja podstawowych zadań i procesów ratownictwa technicznego – wydobywania, stawiania i wyciągania, które mają fundamentalne znaczenie dla odtworzenia potencjału bojowego armii, a w następstwie może wiązać się z ostatecznym wynikiem działań bojowych. W artykule przedstawiono również sprzęt ratownictwa technicznego Sił Zbrojnych RP.
EN
The article presents the principles, conditions and elements of the logistics system under combat operations with particular focus on technical subsystem and processes, technical rescue. Technical rescue processes carried out in conditions of combat operations are characterized by high dynamism and unpredictability of the existing situation and the difficult conditions associated with the impact of the opponent. All of this makes such operations must be subject to certain procedures and should be limited to basic activities. The aim of the article was to present the basic tasks and processes of technical recovery operations that are of fundamental importance for reconstructing combat potential of the troops, and consequently may be associated with the final result of combat operations. The paper presents also recovery vehicles used in the Polish Armed Forces.
EN
The article shows the history and origins of Tactical Data Systems, their structure and purposes in countries who are members of North Atlantic Treaty Organization with the emphasis on LINK 16 standard. It describes the effect of LINK 16 implementation in the Polish Armed Forces on Poland’s interoperability as a fully - fledged NATO member thus increasing defense capabilities, national security and enhancing the Polish Armed Forces’ image in the international arena. What is more, typical examples of Tactical Data Links operations during military exercises, in peacetime and while trying to solve geopolitical, military conflicts in the world have also been characterized.
PL
W artykule ukazano historię powstawania TSTD (Taktycznych Systemów Transmisji Danych) na świecie, ich ogólną budowę i przeznaczenie w państwach będących członkami Paktu Północnoatlantyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem standardu LINK 16. Scharakteryzowano wpływ wdrożenia systemu LINK 16 w Siłach Zbrojnych RP na wzrost interoperacyjności Polski jako pełnoprawnego członka NATO, a tym samym zwiększenie zdolności obronnych, bezpieczeństwa państwa i umocnienie dobrego wizerunku Polskich Sił Zbrojnych na arenie międzynarodowej. Ponadto przedstawiono przykłady zastosowania TSTD w czasie ćwiczeń, w warunkach pokojowych oraz podczas rozwiązywania konfliktów na świecie.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.