Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalarnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na dzisiaj w Polsce funkcjonuje 8 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (skrót: ITPOK), o łącznej nominalnej mocy przerobowej 1 134 tys. Mg/rok. W krótkiej perspektywie czasowej kolejne kilka dołączy do tej listy, więc – zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami – powstanie kilka spalarni RDF oraz instalacje współspalania odpadów.
2
Content available Energy Recovery from Municipal and Other Waste
EN
The article summarizes possibilities of energy recovery from municipal and other waste. It describes the history of incineration and energy recovery from municipal waste in Czechoslovakia and then in the Czech Republic. The attention is paid to the three currently operated plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO Liberec, and ZEVO Chotíkov). The following are the characteristics of the planned plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic. All these plants operate essentially based on grate boilers with fl ue gas treatment at the highest technical level. The article also lists other technologies, which can be used for energy recovery from municipal waste - these are gasifi cation and pyrolysis units. The final part of this contribution is devoted to the emission values of fl ue gases from pyrolysis plant.
PL
W artykule podsumowano możliwości odzysku energii z odpadów komunalnych i innych rodzajów odpadów. Opisano rozwój technologii spalania i odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechosłowacji, a następnie w Czechach. Zwrócono uwagę na trzy obecnie eksploatowane instalacje do odzysku energii z odpadów komunalnych działające w Republice Czeskiej (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO Liberec i ZEVO Chotíkov). Przedstawiono charakterystykę planowanych instalacji do odzysku energii z odpadów komunalnych w Republice Czeskiej. Wszystkie zakłady działają zasadniczo w oparciu o kotły rusztowe z oczyszczaniem spalin na najwyższym poziomie technicznym. W artykule przedstawiono również inne technologie, które mogą być wykorzystane do odzysku energii z odpadów komunalnych – instalacje do zgazowania i pirolizy. Ostatnia część artkułu poświęcona jest analizie poziomu emisji gazów spalinowych z instalacji do pirolizy.
PL
Praktycznie od początku dziejów odpady towarzyszą człowiekowi w codziennej egzystencji. Obecnie jednak, w dobie intensywnego rozwoju przemysłu i wzrostu demograficznego generujemy zwielokrotnione ich strumienie. Największy problem stanowią obecnie odpady komunalne. Tak więc coraz większego znaczenia nabierają metody termicznego ich przekształcenia. Innowacyjnym sposobem radzenia sobie z tym problemem, a równocześnie idealnym miejscem do pozyskiwania czystej energii są nowoczesne spalarnie.
PL
W pracy zaprezentowano współczesne metody zagospodarowania, zestalania i immobilizacji popiołów i żużli ze spalarni odpadów. Przedstawiono innowacyjne technologie rozwiązujące problem tego rodzaju materiałów. Skupiono się na najbardziej obiecujących technologiach zestalania między innymi na procesach geopolimeryzacji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań zestalonych popiołów i żużli w matrycach geopolimerowych. Przeprowadzone badania wykazały, że wymywalność metali ciężkich z matryc geopolimerowych zawierających popioły ze spalania odpadów komunalnych kwalifikuje je do składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Badania te wykazały praktycznie 100% skuteczność immobilizacji takich pierwiastków jak bar (Ba), kadm (Cd), cynk (Zn), rtęć (Hg), nikiel (Ni), ołów (Pb). W przypadku chromu III (Cr+3) stwierdzono 97% poziom skuteczności immobilizacji. W celu unieruchomienia chromu VI (Cr+6) wprowadzano dodatki związków siarki. Badania potwierdziły niską skuteczność immobilizacji arsenu (As), selenu (Se) i molibdenu (Mo)
EN
The paper presents modern management methods, solidification and immobilization of ash and slag from waste incineration plants. The innovative technologies for solving this kind of problem were described. Results focused on the most promising technologies of solidification, among others geopolymerization processes. The paper presents examples of the results of solidified ash and slag in the geopolymer matrix. The studies showed that the leachable of heavy metals from the geopolymer matrix containing ashes from the incineration of municipal waste qualifies them for storage in landfills for non-hazardous and inert. Moreover, these studies demonstrated practically 100% effectiveness for immobilization of the elements: bar (Ba), cadmium (Cd), zinc (Zn), mercury (Hg), nickel (Ni), lead (Pb). In the case of chromium III (Cr+3) 97% level of effectiveness of the immobilization was achieved. In order to immobilize chromium VI (Cr+6) introduced additions of sulfur compounds. The study confirmed the low efficiency of the immobilization of: arsenic (As), selenium (Se) and molybdenum (Mo).
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie cech charakterystycznych budynków zawierających instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w obszarze ochrony przeciwpożarowej oraz indywidualnych rozwiązań technicznych związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Wprowadzenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest pokazanie charakterystyki pożarowej obiektów zawierających instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W celu przedstawienia konkretnych rozwiązań projektowych wykorzystano opinie techniczne opracowane dla spalarni odpadów w Poznaniu. Przedstawiono ogólną charakterystykę budynków spalarni odpadów, ich podstawowe części składowe, klasę odporności pożarowej i podział na strefy pożarowe. Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań prawnych dla tego typu obiektów w Polsce, w opracowaniu scharakteryzowano wymagania normy NFPA 850. Zawarto autorskie rozwiązania problemów związanych z charakterystyką pożarową budynku spalarni w Poznaniu w zakresie zabezpieczenia okna operatora, zabezpieczenia przepustu o znacznej średnicy oraz uzasadnienie do odstępstwa od wymagań w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Metodologia: Do realizacji postawionego celu wykorzystano analizę literaturową w zakresie aktów prawnych obowiązujących w Polsce i na świecie. Dokonano również analizy dokumentacji projektowej oraz rozwiązań indywidualnych dotyczących spalarni odpadów w Poznaniu. Wnioski: Prawo budowlane obowiązujące w Polsce, w obszarze przepisów techniczno-budowlanych, nie jest dedykowane specyficznym budynkom przemysłowym oraz znajdującym się w nich instalacjom technologicznym, w tym spalarniom odpadów komunalnych. W celu zapewnienia w tych budynkach bezpieczeństwa pożarowego należy wykorzystywać te obszary przepisów polskich, które dotyczą ogólnie wszystkich obiektów budowlanych, zagraniczne normy techniczne (w przypadku spalarni odpadów normę NFPA 850) oraz formułę odstępstw od wymagań techniczno-budowlanych i indywidualne dokumentacje techniczne. Przyjęta koncepcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być spójna i uwzględniać wszystkie dostępne wymagania i opracowania normatywne. W ocenie autorów niniejszego artykułu powinna ona wynikać z dokumentów bazowych, jakim dla budynków przemysłowych jest scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych oraz scenariusz współpracy urządzeń przeciwpożarowych. Niniejszy artykuł, oprócz przeglądu wiedzy, może stanowić także wytyczne do opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych dla obiektów instalacji termicznego przekształcania odpadów.
EN
Aim: The aim of the article is to present the characteristics of buildings containing installations of municipal waste thermal treatment in terms of fire protection and individual technical solutions for fire security. Introduction: The subject of this article is to show fire safety characteristics of buildings containing installations for municipal waste incineration. In order to present specific design solutions, technical opinions developed for waste incineration plant in Poznan were used. The general characteristics of buildings, waste incineration plants, their basic components, fire resistance class and zoning fire were presented. Due to specific legal provisions for this type of buildings in Poland, the study characterized the requirements of NFPA 850. The author’s problem solutions are a part of the study. They relate to the characteristics of fire building incinerators in Poznan in terms of protecting the operator’s window, protection of large diameter installation passage and a justification for the derogation from the requirements for fire power switch. Methodology: To accomplish the objectives an analysis of legal acts in force in Poland and in the world was carried out. Project documentation and individual solutions regarding waste incineration plant in Poznan were also examined. Conclusions: Building law in Poland, in the area of technical and construction regulations, is not dedicated to specific industrial buildings and technological installations located in them, including incineration of municipal waste. In order to carry out tasks of providing fire safety in these buildings these areas of the Polish regulations should be used that apply generally to all buildings, as well as foreign technical standards (in the case of waste incineration plants – NFPA 850), deviations from the requirements of the technical and construction requirements and from individual technical documentation. The adopted concept of fire safety should be consistent and take into account all the requirements and standards. According to the authors of this article, it should result from base documents, which, for industrial buildings, is the scenario of fire development and scenario of fire systems cooperation. This article, apart from its review values, can provide guidance for the development of a fire safety concept and fire protection projects for the municipal waste incineration buildings.
PL
Skoro energia elektryczna jest towarem, to dlaczego nie miałoby nim być ciepło? Niby wszyscy już wiedzą, że w ciepłownictwie, w praktyce, zasada TPA (wolnego dostępu) nie jest możliwa do wprowadzenia, ale co jakiś czas pojawiają się projekty budowy nowych elektrociepłowni, teoretycznie konkurencyjnych w stosunku do istniejących.
EN
The paper reflects on optimization of transportation - production tasks for the processing of medical waste. For the existing network of collection points and processing plants, according to its algorithm, the optimal allocation of tasks to the cost of transport to the respective plants has to be determined. It was assumed that the functions determining the processing costs are polynomials of the second degree. To solve the problem, a program written in MatLab environment equalization algorithm based on a marginal cost JCC was used.
PL
W artykule rozważana jest optymalizacja zadania transportowo-produkcyjnego w odniesieniu do przetwarzania odpadów medycznych. Dla istniejącej sieci punktów gromadzenia odpadów i zakładów ich przetwarzania, zgodnie z przyjętym algorytmem, należy wyznaczyć optymalny pod względem kosztowym rozdział zadań przewozowych do odpowiednich spalarni. Przyjęto, że funkcje określające koszty przerobu są wielomianami drugiego stopnia. Do rozwiązania problemu wykorzystano program napisany w środowisku MatLab bazujący na algorytmie wyrównywania kosztów krańcowych WKK. Przedstawiono rozwiązanie dla odpadów medycznych Podkarpacia.
PL
Temat budowy spalarni odpadów w Polsce wraca co jakiś czas jak bumerang. Najczęściej próbujemy odkrywać dawno znane prawdy. A przecież z termicznym unieszkodliwianiem odpadów mamy do czynienia od wielu lat, a dokładniej od momentu, w którym wymyślono maszynę parową.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.