Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  viscous damping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The model of a damped orthotropic rectangular plate resting on a Winkler foundation with a simple support has the fourth order differential equation governing it, which is reduced to a second order coupled differential equation by separating the variables. The coupled differential equation was solved using numerical schemes .The classical condition used as an illustrative example is the simple support condition. It is observed that damping plays a very significant role in the vibration of solid structures, as it has been shown that the deflection profile depends greatly on the damping ratio. The deflection profile also proves to be more stable in the presence of foundation coupled with viscous damping. The results obtained were discussed and graphically presented.
PL
Praca dotyczy oceny przydatności urządzeń diagnostycznych, stosowanych podczas badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. W artykule opisane są rezultaty kontroli stanu technicznego zawieszenia na rzeczywistych stanowiskach, realizujących pomiary według dwóch znanych metod (BOGE i EUSAMA). Analiza obejmuje ocenę wpływu zarówno tłumienia wiskotycznego jak i tarcia ślizgowego w zawieszeniu na końcowe wyniki bezdemontażowych badań amortyzatorów, przy użyciu trzech różnych testerów.
EN
This work concerns the evaluation of the usefulness of diagnostic equipment used during the test for shock-absorbers mounted on the vehicle. This article describes the inspection results of suspension technical condition on the real stands, carrying out measurements according to two known methods (BOGE and EUSAMA). The analysis includes impact assessment of both the viscous damping and sliding friction in suspension for the final results of the shock-absorbers disassembly-free research, using three different testers.
3
Content available remote Friction Between a Body with an Elastic Layer and Vibrating Surface
EN
This paper presents the behavior of an object that contacts a vibrating plane through an elastic layer. The Coulomb model of friction is used. The aim of this paper is to show how the vibration and elasticity of the contact zone change the magnitude of the coefficient of friction. Consequently, an equivalent friction coefficient is defined. During the analysis and simulation for different parameters of vibration, the presence of stick-slip phenomenon for a specific range of the pushing force is noted. For some ranges of vibration of the base, dry friction can be presented as an equivalent viscous damping.
4
Content available remote Viscous Damping of Surface Waves
EN
In this article, the viscous damping of surface waves in a layer of constant depth is determined. A viscous term is included in Bernoulli equation, which agrees with Navier-Stoke's equation as proved here. The X dependence of the amplitude of the damped wave is determined by similarity and Fourier transforms.
5
Content available remote Impulsive Flow in a Horizontal Layer
EN
In this article, the problem of slow impulsive flow in a horizontal fluid layer is obtained by the method of Green's function in the inviscid case, and a reduced viscous case is solved by Fourier transform.
6
Content available remote Damped free vibrations of an elastically connected double-membrane system
EN
The purpose of the present paper is to consider theoretically damped transverse vibrations of an elastically connected rectangular double-membrane system. The system is treated as two viscoelastic membranes with a Kelvin-Voigt viscoelastic layer in between. Vibration analysis is made for a simplified model of this system. Applying the modal expansion method, exact analytical solutions for damped free responses of the system are determined in the case of arbitrary value of viscous. Damping. It is important to note that the solutions obtained are explicitly expressed in terms of the physical parameters of the system.
PL
Tematem pracy jest teoretyczna analiza drgań swobodnych tłumionych układu dwóch membran prostokątnych połączonych lepkosprężystą warstwą Kelvina-Voigta. Przyjmując uproszczony model układu i wprowadzając współrzędne główne, rozdziela się równania ruchu, co umożliwia łatwe ich rozwiązywanie. Ścisłe rozwiązania drgań swobodnych znajduje się przy użyciu metody rozwinięcia w szereg względem układu postaci drgań własnych przy założeniu dowolnej wielkości tłumienia wiskotycznego. Formułuje się dziewięć możliwych rozwiązań wyrażonych przez funkcje czasu w zależności od wielkości tłumienia i wzajemnych relacji pomiędzy parametrami charakteryzującymi układ drgający.
7
Content available remote Damped forced vibrations of an elastically connected double-beam system
EN
This study analyses damped forced vibrations for the system of two viscoelastic beams coupled by a Kelvin-Voigt viscoelastic layer. Analysis is performed for a certain simplified model of the system. Using the modal expansion method, exact solutions for damped responses of beams subjected to arbitrarily distributed loads and due to arbitrary viscous damping are formulated. Coefficients shaping the solutions are explicitly expressed in terms of the parameters characterizing the system. Nine forms of solutions are described by the combinations of time functions relating to three possible cases resulting from the magnitude of damping.
PL
W pracy analizuje się drgania wymuszone tłumione układu dwóch belek lepkosprężystych połączonych warstwą Kelvina-Voigta. Analizę przeprowadza się dla uproszczonego modelu układu. Ścisłe rozwiązania drgań belek poddanych działaniu dowolnych obciążeń rozłożonych i przy założeniu dowolnego tłumienia wiskotycznego znajduje się, wykorzystując metodę rozwinięcia w szereg według układu postaci drgań własnych. Otrzymuje się dziewięć możliwych form rozwiązań określonych przez kombinacje funkcji czasu, wynikających z trzech podstawowych przypadków uwarunkowanych wielkością tłumienia.
EN
The considerations concern the steady of a non-linear discrete three-degree-of-freedom system containing a torsional damper. The system vibrates under harmonic excitation. The analysis takes into account structural friction and linear viscous friction of a ring floating in a plunger filled with a high-density silicon oil. A uniform pressure distribution between the friction discs is assumed. The influence of the main parameters such as: external load amplitude, unit pressures, linear viscous damping, geometric parameters and amplitude-frequency characteristics are analysed.The equations of motion of the examined power transmission system are solved by a slowly-varying-parameter method and digital simulation.
PL
Rozważania przeprowadzono dla stanu ustalonego nieliniowego dyskretnego układu machanicznego zawierającego tłumik drgań skrętnych o trzech stopniach swobody. Drgania występują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Badany układ zawiera specjalny tłumik cierny, uwzględnia tarcie konstrukcyjne oraz liniowe tłumienie wiskotyczne pływającego pierścienia wewnątrz bezwładnika wypełnionego olejem silikonowym o dużej gęstości. Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków występujących pomiędzy współpracującymi powierzchniami tarcz ciernych. Zbadano wpływ amplitudy obciążenia zewnętrznego, nacisków jednostkowych, liniowego tłumienia wiskotycznego oraz współczynnika tarcia na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową układu. Równania ruchu badanego układu mechanicznego rozwiązano metodą wolno zmieniających się parametrów oraz symulacji cyfrowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.