Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał diagnostyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Diagnostyka maszyn i urządzeń – uwagi ogólne
PL
Współcześnie, w okresie stale rosnących wymagań wobec wydajności oraz redukcji kosztów produkcji w przemyśle i energetyce, koniecznością staje się właściwa eksploatacja i diagnostyka maszyn. Często uszkodzenia niewielkich elementów napędowych skutkują znacznymi stratami wynikającymi z nieprzewidzianego zatrzymania procesu produkcyjnego oraz nieplanowych prac remontowych. Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwalają uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować okresy przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz znacznie wydłużyć czas ich eksploatacji [2.1–2.33].
EN
This study presents the results of comparative tests concerning the destruction process of specimens made of material DD11, for which different hole-forming technologies (i.e. drilling and piercing) were applied. For the analysis of cross-sectional properties of a specimen in the process of destruction, relative vibrations of the specimen’s free end as a function of vibrations of a forcing mechanism (vibration inductor) were selected as the diagnostic signal. The tests were carried out on a test stand on which the destruction process of the material’s cross-section was induced by the specimen’s inertial force. Based on the conducted testing, it was found that the average value of cycles to damage a specimen with holes made using the drilling technique were more durable than the specimens with holes made using the piercing method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych procesu destrukcji próbek wykonanych z materiału DD11, dla których zastosowano różne technologie formowania otworów w postaci wiercenia i wykrawania. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie destrukcji jako sygnał diagnostycznych wybrano drgania względne swobodnego końca próbki w funkcji drgań mechanizmu wymuszającego (wzbudnika drgań). Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że próbki z otworami wykonanymi techniką wiercenia charakteryzują się większą trwałością w stosunku do próbek, w których otwory wykonano metodą wykrawania.
EN
This paper presents a method of identifying fatigue cracking of specimens made of material DD11 based on selected characteristics of the vibration signal. Acceleration of vibrations of the free end of a specimen was taken for an analysis of specimen properties during the process of fatigue cracking. Features which enable identification and monitoring of the process of specimen cross-section cracking were indicated for the diagnostic signal. The study was conducted on an original test stand in which the process of the destruction of material cross-section is caused by a specimen’s inertia force. The study results indicated that the presented method of identification of a specimen structure change can be applied to identify the technical condition of a structure in regard to a loss of continuity and structure properties (e.g., mechanical and fatigue cracking). The results of vibration analysis were verified by penetration methods and by microscopic observation.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji procesu pękania zmęczeniowego próbek wykonanych z materiału DD11 na podstawie wybranych cech sygnału drganiowego. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie pękania zmęczeniowego jako sygnał diagnostyczny wybrano przyśpieszenie drgań swobodnego końca próbki. Dla tego sygnału diagnostycznego wskazano cechy umożliwiające identyfikację oraz monitorowanie procesu pękania przekroju próbki. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że prezentowana metoda identyfikacji zmiany struktury próbki może mieć zastosowanie do identyfikacji stanu technicznego konstrukcji w aspekcie utraty ciągłości i właściwości struktury (np. pęknięcia mechaniczne, zmęczeniowe). Wyniki analizy drganiowej weryfikowano metodami penetracyjnymi oraz poprzez obserwacje mikroskopowe.
PL
Dla próbek ze stali 16Mo3 badano wpływ geometrii na wartości składowych wektora natężenia własnego magnetycznego pola rozproszonego WMPR oraz na wartości ich gradientów. Stwierdzono dobrą relację składowej stycznej WMPR mierzonej w kierunku działania naprężeń głównych z wartościami zadawanych obciążeń. Widoczny jest wpływ geometrii próbek, lecz ilościowo jest on niewielki w stosunku do zmian wartości wywołanych obciążeniami. Natomiast wpływ geometrii próbek na wartości gradientów jest znaczący. Nie można tego wpływu pomijać przy opracowywaniu wartości granicznych kryteriów oceny w metodzie MPM, stąd też metodyka tej metody wymaga poprawy i uzupełnienia.
EN
The impact of geometry on the values of the residual magnetic field (RMF) strength vector components and on the values of their gradients was studied for 16Mo3 steel samples. A good correlation was found between the RMF tangential component measured in the direction of principal stress and the values of pre-set loads. The sample geometry impact is visible but in terms of quantity it is slight compared to the changes in values induced by varying loads. However, the impact of the sample geometry on the value of gradients is significant. This impact must not be ignored while developing boundary values of evaluation criteria in the MMM testing method, whose methodology should therefore be improved and supplemented.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest opisowi autorskiej, progowo-komparacyjnej metody diagnozowania. Metoda ta zakłada, że sygnał diagnostyczny jest na ogół obarczony istotną składową zakłócającą, którą - z różnych powodów - nie sposób efektywnie wyeliminować. Prezentowana metoda stanowi propozycję takiej organizacji procesu diagnozowania, która umożliwia uzyskanie wymaganej wiarygodności diagnoz mimo istniejących - nawet stosunkowo silnych - zakłóceń procesu badania i wnioskowania diagnostycznego.
EN
The article contains the description of author?s, threshold-comparative diagnosing method. This method assumes that the diagnostics signal is often burdened the high component disturbing which - for various reasons - can not be effectively eliminated. Presented method is the proposal of such organization of the process of the diagnosing which enables the obtainment of the required reliability of diagnoses in spite of existing - even relatively high - disturbances of the process of the test and the diagnostic concluding.
PL
Progowy układ pomiarowy jest fragmentem systemu diagnostycznego. w którym realizowana jest progowo-komparacyjna metoda diagnozowania. Metrologiczne właściwości progowego układu pomiarowego pozwalają na stwierdzenie, że nawet silne zakłócenia sygnału diagnostycznego nie stanowią przeszkody w uzyskaniu dostatecznie wiarygodnej funkcji symptomowej, a w rezultacie także wiarygodnej diagnozy stanu badanego obiektu. Niniejszy artykuł poświęcony jest głównie ilustracji strukturalnych i metrologicznych właściwości progowego układu pomiarowego na przykładzie sprzętowo-programowego demonstratora omawianej metody oraz wnioskom wynikającym z próby implementacji tej metody w sterowniku przemyslowym.
EN
The threshold measuring-system is a fragment of the diagnostic system in which is realized the threshold-comparative diagnosing method. Metrological property of the threshold measuring-system let on the statement that even strong disturbances of the diagnostic signal do not determine difficulties in the obtainment of the enough reliable symptom function As a result, it's possible to form a reliable diagnosis of the survey object. The present paper is dedicated to illustrate structural and metrological property of the threshold measuring-system on equipment example the programmatic demonstrator of the method and conclusions resulting from attempts to implementation this method in the industrial controller AC800F.
PL
W artykule zaproponowano ideę bezinwazyjnej metody dedykowanej wykrywaniu zwarć w uzwojeniach transformatorów. Metoda oparta jest o wykorzystanie modelu matematycznego transformatora toroidalnego oraz sztucznych sieci neuronowych. Bazując na polowoobwodowym modelu toroidu wyodrębniono sygnały diagnostyczne w postaci odkształconych przebiegów prądu uzwojenia magnesującego, które użyto w procesie uczenia sieci neuronowych. Zamieszczone wyniki testów potwierdzają wysoką skuteczność neuronowego układu diagnostycznego.
EN
In the article the idea of non-invasive method dedicated to detecting faults in a transformer windings is presented. The method is based on the use of a mathematical model of toroidal transformer and artificial neural networks. On the basis of the semi-field model of the toroid the diagnostic signals, as the distorted current waveforms in the magnetizing windings, were separated and it was used in the learning process of neural networks. Included test results confirm the high efficiency of the neural diagnostic system.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę diagnostyki w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych w układach energetycznych pływających jednostek produkcyjno-przeładunkowo- magazynujących (typu FPSO – Floating Production, Storage and Off-loading). Zilustrowano podstawowe cechy i dane techniczne turbinowych silników spalinowych stosowanych na tych jednostkach. Przedstawiono sposoby pozyskiwania informacji diagnostycznej w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych. Rozpoznano parametry modeli sygnałów diagnostycznych: cieplno-przepływowego, wibroakustycznego i emisji produktów spalania oraz sposób ich pomiaru. Zróżnicowano sposób wykorzystania w utrzymaniu informacji gromadzonych on-line i off-line.
EN
The article justifies the need for diagnostics in the maintenance of gas turbine engines in power systems of vessels for production, handling and storage (FPSO type – Floating Production, Storage and Off-loading). It also presents basic features and specifications of turbine engines used on these units as well as methods of obtaining diagnostic information in the maintenance of turbine engines. Parameters of diagnostic signal models (heat-flow, vibroacoustic and exhaust emissions) and methods of their measurement have been identified. Methods of application of on- and off-line data for maintenance purposes have been diversified.
PL
Dyskretne widmo Fouriera jest szeregiem prążków, reprezentujących składowe sygnału, określonych tylko dla częstotliwości dopuszczalnych. Jeśli częstotliwość składowej sygnału nie należy do zbioru dopuszczalnych, procedura DFT wytwarza dyskretne widmo zastępcze, według szeregu Fouriera, dla N/2 częstotliwości dopuszczalnych.
EN
Discrete Fourier spectrum is the sequence of lines, representing the signal components, defined only in discrete permissible frequency values. If a signal component is found of frequency not belonging to the set of permissible ones, the DTF procedure produces a substitution discrete spectrum according to Fourier series, defined for N/2 permissible frequencies.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ wylotowy umożliwiający prowadzenie badań w oparciu o eksperymentalne nośniki katalityczne. Opisano proponowany sposób monitorowania reaktora katalitycznego spalin oraz przedstawiono wyniki badań silnika o ZS z eksperymentalnym reaktorem katalitycznym. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki badań monitorowania reaktora katalitycznego z nośnikiem katalitycznym 200 cpsi.
EN
This paper presents the technical state identification of rolling bearings by the quasi - dynamic method, where a physical pendulum was used as an investigative tool. For the presented method, the attributes of the diagnostic signal were distinguished. The attributes enable evaluation of the technical state of a rolling bearing over repairing. The coefficient of resistance to motion of a bearing was used as a generalized diagnostic parameter and power and moment of friction were used as a wear measure of a rolling bearing.
PL
W pracy przedstawiono sposób identyfikacji stanu technicznego łożysk tocznych, metodą quasi-dynamiczną w której jako narzędzie badawcze zastosowano wahadła fizyczne. Dla prezentowanej metody wyróżniono cechy sygnału diagnostycznego umożliwiającego ocenę stanu technicznego łożyska tocznego na etapie naprawy. W artykule wskazano na współczynnik oporu ruchu łożyska jako uogólniony parametr diagnostyczny oraz na moc i moment tarcia jako miarę intensywności zużycia łożyska tocznego.
EN
In this paper, the realization of a distributed measuring system is presented. The so called Tele-Measuring System (TMS) is developed at our University. As for data transmission via TMS, the Internet and the Ethernet networks are used as inexpensive reliable links. The measuring process requires installation of suitable sensors or actuators. In our case, we used the Hall effect converters (LEM), which convert the measured values of currents to voltage. The implementation of the LEM sensors in the Ethernet network requires an installation of a new smart device (data collector) that has an A/D converter, microcontroller with data flash and a LAN controller with embedded WEB server in one small package. The data collectors equipped in Ethernet 10Base-T adapters with RJ-45 connectors allow to build local measuring networks in star topology up to 100m distance between measuring object and nearest hub or switch. This board makes many measuring applications imaginable. Think of a diagnostic that can be easily controlled using either special front-end software and comfortable Internet browser from anywhere around the World. The detailed TMS elements design is described in this article.
PL
Przedstawiono zależności pomiędzy temperaturą spalin a stanem układu TPC określanym metodą pomiaru mocy silnika. Wskazano na kryterialną wystarczalność temperatury spalin jako sygnału diagnostycznego oraz na praktyczne obszary aplikacji przeprowadzonych badań w diagnostyce bezinwazyjnej i autodiagnostyce. W ujęciu systemowym rozważono związki przyczynowo - skutkowe łączące problemy motoryzacyjnego skażenia środowiska i diagnostyki technicznej w kontekście efektywnej minimalizacji podstawowych zagrożeń oraz podnoszenia jakości systemów antropotechnicznych i socjotechnicznych.
EN
The relations between fumes temperature and TPC system condition defined by using the engine power measurement method were presented. The criterial fumes temperature sufficiency as a diagnostic signal as well as practical areas of application of the conducted studies in non-invasive diagnostics and autodiagnostics were emphasized. The cause and effect relationships, linking the automotive-related environmental pollution and technical diagnostics in the context of effective minimization of the basic threats were analysed in a systematic approach.
PL
Jednym z podstawowych pojęć w diagnostyce maszyn jest sygnał diagnostyczny, będący nośnikiem informacji umożliwiającym przekazanie wiadomości o stanie obserwowanej maszyny. W artykule przedstawiono przegląd metod analiz sygnałów wibroakustycznych stosowanych i opracowanych w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, wykorzystywanych głównie w diagnostyce maszyn wirnikowych. Pierwsza część artykułu jest opisem sygnałów rejestrowanych podczas badań maszyn wirnikowych oraz rodzajów eksperymentów diagnostycznych. W części tej zawarto także krótki przegląd metod analizy takich sygnałów. W kolejnej części artykułu opisano metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów z zastosowaniem krótkoczasowej transformacji Fouriera i transformacji falkowej, które są stosowane do analizy sygnałów niestacjonarnych, głównie sygnałów rejestrowanych w przejściowych warunkach działania maszyny. W końcowej części artykułu przedstawiono metody analizy sygnałów dwuwymiarowych, opisujących trajektorie ruchu czopa w łożysku hydrodynamicznym z zastosowaniem reprezentacji zespolonej.
EN
A signal is considerd to be one of the basic terms of technical diagnostics. It is treated as a carrier of information about the state of an observed object. The paper deals with the review of methods of diagnostic signal analysis applied and elaborated in Department of Fundamental of Machinery Design of Silesian University of Technology. Presented methods are mainly applied in diagnostics of rotating machinery. In the first part of the paper time-frequency methods were described, which are applied to analysis of nonstacionary signals. The second part is devoted to the analysis of two-dimensional signals. Examples of such signals aretrajectories of the centre of shaft neck in hydrodynamic bearing.
15
Content available remote Modelowanie i symulacja uszkodzeń przekładni zębatej
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami drganiowymi przekładni zębatej. Głównym zagadnieniem jest próba opracowania oryginalnego modelu przekładni zębatej na podstawie modeli już istniejących. Szczególny nacisk położono na merytoryczną poprawność modelu tak aby odzwierciedlał założony charakter wybranych stanów przekładni. Rozważania kończą się na poziomie modelu palisadowego. Celem dalszego postępowania będzie możliwie maksymalne uproszczenie modelu.
EN
Growing larger application on methods and centres of technical diagnostics, being with tool of modern manner of creating "qualities" of machines. Rational usage diagnoses makes possible undertaking of relating decision qualities and further conducts with machine. Can this to be decision about further use, about collection of definite interventions preventive or to introduction of changes in construction, of technology or of exploitation of machines.
EN
This paper presents a procedure of acquisition of diagnostic signals, needed for a comprehensive diagnostics of squirrel cage motors. The is data obtained from a Data Acquisition Card (DAQ), measuring transducers and a database. The procedure allows the measurements of the required quantities and data transfer to the server via the LAN Network or the Internet. Basic diagnostic signals required to evaluate the condition of the squirrel cage motor are three phase currents and phase voltages feeding the stator of the machine, measured at the same instant. The system delivers data needed to the comprehensive diagnostic of the squirrel cage motors, especially the ones used to detect faults which are difficult to recognize without simultaneous measurements of motor currents and control of a stator voltage symmetry. Simultaneous measurement of the three currents and the three voltages is necessary for the diagnostic methods, based on the analysis of the specific features of the motor currents component's spectrum described by the authors. This paper contains examples of the diagnostic signal analysis collected and stored with the use of the developed data acquisition system.
PL
Stan techniczny układu hydrauliki siłowej w maszynie roboczej można określić na podstawie sygnałów diagnostycznych generowanych przez elementy tego układu. W artykule przedstawiono źródła sygnałów diagnostycznych w elementach układów hydraulicznych oraz model generowania tych sygnałów.
EN
The technical condition of force hydraulic system in working machines is been possible to qualify on basis of diagnostic signals generated in this system. In this report there are introduced the sources of diagnostic signals in elements of hydraulic systems and the model of generating these signals.
18
Content available Modele diagnostyczne przekładni zębatej
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami drganiowymi przekładni zębatej. Głównym zagadnieniem jest próba opracowanie oryginalnego modelu przekładni zębatej na podstawie modeli już istniejących. Szczególny nacisk położono na merytoryczną poprawność modelu tak aby odzwierciedlał założony charakter wybranych stanów przekładni . Rozważania kończą się na poziomie modelu palisadowego. Celem dalszego postępowania będzie możliwie maksymalne uproszczenie modelu.
EN
Growing larger application on methods and centres of technical diagnostics, being with tool of modern manner of creating "qualities" of machines. Rational usage diagnoses makes possible undertaking of relating decision qualities and further conducts with machine. Can this to be decision about further use, about collection of definite interventions preventive or to introduction of changes in construction, of technology or of exploitation of machines.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań diagnozowania reaktora katalitycznego oparte o przyrost temperatury spalin. Podano warunki badań oraz zdefiniowano sygna.. diagnostyczny. Przedstawiono zaleznosci konwersji CO, HC i NOX od aktywności reaktora katalitycznego. Wykresami zilustrowano wyniki pomiarów sygnału diagnostycznego w zależności od aktywności reaktora katalitycznego oraz w zależności od konwersji CO, HC i NOX. Pracę zakończono analizą wyników badań.
EN
The aim of this paper is to present the results of the catalytic reactor diagnosis, basis on exhaust temperature increase in catalyst. In this paper research conditions are introduced and diagnostic signal is defined. The dependence of the conversion of exhaust components CO, HC, NOX, on the catalytic converter activity is presented. The results of diagnostic signal measurement in the function of catalytic converter activity and in the function of exhaust components CO, HC, NOX are illustrated. The paper is finished by analysis of the research results.
20
Content available Badania charakterystyk sygnałów diagnostycznych
PL
Sygnały diagnostyczne niosą zakodowane informacje o urządzeniach technicznych, które je wygenerowały. Aby odczytać te informacje, sygnał należy pobrać, przetworzyć A/C i odpowiednio obrobić. Komputery osobiste pozwalają na rachunkowe wyznaczenie charakterystyk sygnałów. Może to być widmo falkowe lub częstotliwościowe widmo wzajemne. Charakterystyki dyskretne wyznaczone na drodze numerycznej obróbki sygnału, różnią się od charakterystyk uzyskanych metodami analogowymi, pod względem wytwarzania i prezentacji informacji. Dla rozpoznania tych różnic zaproponowano eksperyment numeryczny na modelu symulacyjnym sygnału oraz eksperyment diagnostyczny na urządzeniu technicznym.
EN
Diagnostic signals carry encoded information about technical objects that have the signal generated. To enable the message containing the information to be read out, the signal must be sumpled and adequately processed. PC computers make possible the determining signal characteristics by calculation. These may be wavelet spectrum and frequency cross - spectrum. Discrete characteristics developed by digital signal processing are different from those of equivalent characteristics obtaineed by analog processing with regard to creation and presentation of encodeg informations. Numerical experiments on simulation model of the diagnostic signal and diagnostic experiment on technical object are proposed in this paper to investigate this difference.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.