Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer aided engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the study of mechanical properties of welded steel from which the hull of a modern mine destroyer was made. Keeping the tightness of ship compartments during operation depends on the strength of these joints. The results of testing the mechanical properties of 1.3964 steel and its welded joints subjected to a static tensile test were presented, and a Johnson – Cook material model was proposed. The material model can be used in CAE (Computer Aided Engineering) simulations related to hull strength analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali, z której zostało wykonane poszycie kadłuba współczesnego niszczyciela min. Od wytrzymałości tych połączeń zależy utrzymanie szczelności przedziałów okrętowych w czasie eksploatacji. Zaprezentowano wyniki badań właściwości mechanicznych stali 1.3964 i jej połączeń spawanych poddanych statycznej próbie rozciągania oraz zaproponowano model materiałowy Johnson – Cook. Model materiałowy może zostać wykorzystany w symulacji komputerowej CAE obciążenia kadłuba okrętu wykonanego z badanej stali.
PL
Artykuł zawiera opis autorskiego systemu bazodanowego, przetestowanego w jednej krajowej odlewni, którego zadaniem jest zarządzanie specjalistycznymi programami symulacyjnymi służącymi do opisu rzeczywistych procesów stosowanych w odlewnictwie oraz ich archiwizacji. Zarządzanie procesem produkcyjnym, w szczególności procesem opracowywania technologii z wykorzystaniem programów symulacyjnych, jest zadaniem wymagającym zastosowania narzędzi informatycznych, w szczególności dedykowanych baz danych wspomagających te ¬procesy. Inżynieria wspomagana komputerowo (CAE – Computer Aided Engineering) wykorzystuje różne programy symulacyjne oparte na dwóch algorytmach: różnic skończonych i elementów skończonych. Ilość opracowanych symulacji, zróżnicowany asortyment produkcji, objętość wyników symulacji, brak możliwości łatwego wyszukiwania generuje problemy, które można rozwiązać poprzez zastosowanie dedykowanego systemu do zarządzania wynikami do symulacji dla odlewnictwa. Wiedza skumulowana podczas opracowywania technologii prawdopodobnie nie jest powtórnie wykorzystywana ze względu na problemy związane z wyszukiwaniem wśród kilkudziesięciu lub kilkuset katalogów projektów. W związku z tym technolog opracowuje nowy projekt technologii danego wyrobu bez informacji zapisanych w podobnych projektach. Łatwość wyszukiwania, kompresja przechowywanych danych, archiwizacja informacji w jednym systemie o określonej strukturze, możliwość wykorzystania wiedzy z symulacji opracowanych wcześniej skłania do optymalizacji procesu opracowania technologii z wykorzystaniem systemu do zarządzania wynikami symulacji. System ten jest niezależny od programu do symulacji, co oznacza, że można go zaimplementować dla dowolnego oprogramowania do symulacji procesów odlewniczych. Na podstawie badań zastosowanie tego typu systemu dla technologii powtarzalnych, skraca czas przygotowania technologii do około 30%.
EN
The description of the author’s database system, tested in one of the domestic casting house is presented in this paper. The aim of the system is management of specific simulation programs applied for describing real processes used in foundry practice and for their archiving. Management of the production process especially the technology development process with using the simulation programs is the task requiring the application of computer tools such as dedicated databases aiding these processes. Computer Aided Engineering (CAE) uses various simulation programs based on two algorithms: finite difference and finite elements. Numbers of determined simulations, variable production assortments, a volume of simulation results, a lack of the possibility of easy finding generates problems, which can be solved by the application of the dedicated system for management of the results for simulation. Knowledge cumulated during the technology development is probably not utilised again, due to problems related to searching among several dozen or even a few hundred project catalogues. On account of this the technologist develops the new technological project of the given product without information written in similar projects. The easiness of looking for, compression of stored data, archiving of information in one system of the determined structure, possibility of utilising knowledge from the previously developed simulations induces to optimalising the technology development process by using the system for the simulation results management. This system is independent of the simulation program, which means that it can be implemented in any simulation program of casting processes. Application of this system for reproducible technologies, shortens the time of technology preparation to approximately 30%.
EN
Issues concerning maintenance of transport telematics systems were presented in this paper. They normally operate under various conditions. They need to be reliable as they are required for transport processes to be uninterrupted. Make sure key reliability and maintenance parameters are sustained is on of chief issues. Up to this point, the authors carried out reliability and maintenance analyses of transport telematics systems. They were also successful in developing a computer application supporting strategy for maximising the availability factor.
4
PL
Proces projektowania, w tym także projektowania układów hydrostatycznych, wymaga od projektanta wiedzy teoretycznej, doświadczenia praktycznego oraz inwencji twórczej. Istnieją jednak możliwości wspierania projektanta w jego pracy. Zastosowanie opisanego tutaj programu HydroCAD-Schematy, wspomagającego projektowanie, umożliwia uzyskanie poprawnie zbudowanych schematów funkcjonalnych, co pozwala na uczestnictwo w projektowaniu nawet niedoświadczonym projektantom. Dodatkowo program umożliwia uzyskanie jednocześnie kilku poprawnych schematów, co daje projektantom możliwość wybrania schematu najlepiej dostosowanego do konkretnych warunków pracy.
EN
The article presents the design stages of hydrostatic systems implemented in the computer program named HydroCAD-Schematy. The main task of this program is to help the designer in his work. As a result of the program, the designer obtains a few variants of functional scheme, which are comply with the users requirements. These schemes can be used in further stages of designing of hydrostatic systems. Presented version of program is a subject to development. For this version are planned the following improvements: introduce to the program the option’s interference in the final form of the schema, including to create new schemas; further testing and introduce possible improvements in the set of corrective rules, or replace it by using the relational system or the expert system.
PL
Oprogramowania LMS Virtual.Lab oraz LMS AMESim umożliwiają przeprowadzenie procesu wirtualnego prototypowania, począwszy od koncepcji inżynierskiej, a kończąc na wielokryterialnej optymalizacji całego projektu. Oprogramowanie LMS AMESim stosowane jest podczas projektowania procesów zachodzących w silnikach spalinowych. Użycie szeregu gotowych komponentów (takich jak pompy, zawory, wały korbowe, krzywki, wtryskiwacze), zebranych w biblioteki tematyczne, skraca czas projektowania do minimum. Elementy można dowolnie modyfikować, co umożliwia dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb projektu. Oprogramowanie LMS Virtual.Lab stosowane jest do przeprowadzania analiz dynamicznych, akustycznych, analiz drgań oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Możliwości pakietu zintegrowane są w jedno środowisko symulacyjne oparte o CATIA V5.
EN
The main objective of this work is experimental verification of resistance heating solver which is an integral part of a computer aided procedure of yield stress investigation of steels at very high temperature. The procedure of strain-stress curves investigation connect the possibility of the Geeble registered trademark thermo-mechanical simulator with developed by authors dedicated FEM system (called Def_Semi_Solid v.5.0). Hence, the temperature distribution inside the tested samples should be mapped with a high level of accuracy. Due to the very high sensitivity of the material rheology to temperature changes, the testing procedure requires as uniformly distributed temperature as possible. The basic reason for non-uniform temperature distribution within the sample is it contact with copper jaws of the simulator during heating process. In the paper the influence cooper handles for temperature distribution inside the samples was analyzed. Finally, the comparison between experimental and theoretical results was accomplished in order to estimate the quality of developed solver.
PL
Głównym celem prezentowanej pracy jest eksperymentalna weryfikacja solvera symulującego nagrzewanie oporowe. Moduł symulujący nagrzewanie oporowe jest integralną częścią opracowanej przez autorów komputerowo wspomaganej procedury wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali odkształcanych w bardzo wysokich temperaturach. Procedura wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie łączy duże możliwości badawcze symulatora termo-mechanicznego Gleeble (zastrzeżony znak towarowy) z opracowanym przez autorów dedykowanym systemem MES (Def_Semi_Solid v.5.0). W związku z tym, rozkład temperatury w objętości próbki powinien być wyznaczony z bardzo dużą dokładnością. Z powodu dużej czułości wartości naprężenia uplastyczniającego na zmianę temperatury, procedura testowa wymaga w miarę jednorodnego pola temperatury. Głównym powodem powodującym niejednorodność pola temperatury w objętości próbki, jest jej kontakt z uchwytami miedzianymi symulatora podczas symulacji nagrzewania. W artykule przedstawiono wpływ użytych uchwytów miedzianych na rozkład temperatury w objętości próbki. Końcowym etapem było porównanie wyników otrzymanych na drodze eksperymentu i symulacji komputerowej co pozwoliło na oszacowanie jakości opracowanego modułu nagrzewania oporowego.
PL
W artykule przedstawiono komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w procesie projektowania modułowych typoszeregów przekładni zębatych. W projektowaniu tym wykorzystano autorskie pakiety programów do obliczeń geometrycznych oraz wytrzymałościowych, według wymagań norm międzynarodowych dla kół zębatych walcowych ISO 6336 i stożkowych ISO 10300. Zastosowano tu także cechy programowania obiektowego oraz własności modułowych konstrukcji segmentowych.
EN
In this paper computer aided engineering in design process of modular gear size ranges are presented. Packages of computer codes used in this design allow to calculation of geometrical parameters and strength of spur and bevel gears according to ISO 6336 and ISO 10300 standards. Method of computer aided engineering in design process of modular gear size ranges consists of object oriented programming and property of modular products.
9
Content available remote Selected methods of modelling of polymer during the injection moulding process
EN
Purpose: The purpose of present paper was presenting chosen results of investigations on polymer flow during mould cavity filling phase of injection process. Advancement in the simulation software make possible to model more phenomena occurring during polymer flow in injection molding process. Design/methodology/approach: The results of computer simulations of injection process have been compared with the results of video recording for the plastic flow during filling phase. For the simulating investigations a professional computer software Moldflow Plastics Insight ver. 6.1. has been employed. A specialized injection mould which enables observation and registration of the plastic flow during processing has been employed. The mould enables direct monitoring of the course of phenomena inside the mould cavity in two planes. To record the flow, a digital video camera has been employed. As an example the issue of stream flow (jeting) have been described. Findings: The results of the investigations enabled documenting of specific phenomena which occur during plastics or their composites injection process. The registered video sequences have been compared with the results of numerical calculations and then it was estimated to what degree the computer simulation of injection process may be useful in practice. Research limitations/implications: The camera enabled to register the flows with the rate of 25 fps. This reduced the scope of the investigations, since at higher plastic flow speeds the registered image became less clear. The investigations were performed on a wide scale, however, only chosen results have been presented. Practical implications: Deep understanding of the phenomena which occur during filling the injection mould may lead to more effective design of the processing tools and shortening of the time for implementation and production time. Originality/value: The transparent sight-glasses have been used, made of a material called ZerodurŽ which is characterized by the coefficient of thermal expansion close to zero.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny oraz niektóre problemy związane z komputerową symulacją procesu nagrzewania oporowego próbek osiowosymetrycznych w układzie symulatora GLEEBLE 3800. Dokładność obliczeń jest w dużej mierze uzależniona od zastosowanych dokładnych zależności opisujących własności materiałów oraz warunków brzegowych i początkowych. Ma to istotny wpływ na wyniki symulacji komputerowej. W pracy zaprezentowano także przykładowe wyniki nagrzewania oporowego.
EN
The paper presents the mathematical model and some aspects of computer simulation of resistance heating. The subjects of the analysis were axissymmetric samples deformed using GLEEBLE 3800 thermo-mechanical simulator. The computation accuracy mainly depends on relationships describing the material properties. It has a great influence on the computer simulation results. Example results of resistance heating are presented in the paper, as well.
PL
Tuning silnika spalinowego jest to zbiór działań modernizacyjnych, prowadzących do poprawy jego sprawności. W praktyce warsztatowej prace tuningowe są wykonywane często w oparciu o technikę „prób i błędów", co oczywiście wydłuża czas modernizacji, podraża koszty, a czasami prowadzi do błędnych rozwiązań. Współczesna praktyka inżynierska nakazuje, aby projektowanie zmian tuningowych silników spalinowych wspomóc komputerowo. Umożliwia to prowadzenie obliczeń na szeroką skalą - z wykorzystaniem wielu modeli, stworzeniem dużej ilości wariantów rozwiązań i wyborem najkorzystniejszego spośród nich - zanim zostaną wykonane jakiekolwiek prace na obiekcie rzeczywistym. W niniejszej pracy przedstawiono przykładowa komputerowo wspomaganą analizę cieplnych i wytrzymałościowych parametrów silnika spalinowego poddanego zabiegom tuningowym.
EN
Tuning of internal combustion engine means modernization to improve its efficiency. In service often tuning is made "do and look". Each tuning operation needs energetic and thermal analyses. The garage service teams make often tuning follow the technique "do and then look". It takes time, money and sometimes gives mistakes. Nowadays Computer Aided Engineering technology can be employed to make tuning. There are many possibilities to check and change some parameters of engine work looking for the best solution. It is necessary to develop CAE for timing engine to give quick and right answers for automotive engineers - especially involved in car racing.
EN
An integrated system consisting of two towed sub-sea vehicles and a free-floating probe is being developed to perform mapping and quantitative estimations for fish and plankton. A thorough understanding of the dynamic behaviour of the towed vehicle system is essential for a successful design, and a dynamic model that can accurately describe the towing cable as well as the vehicle behaviour under the influence of a wide variation of conditions, is necessary. This paper discusses the computer-aided simulation of a towing cable based on a discrete element model in two dimensions. The simulations are performed in using Matlab, and results are compared with calculations from RIFLEX found in the literature.
EN
One of the most important thing caused degradation of diesel engine construction is thermal load. It comes from many processes: the combustion, friction, fluids flows (water, oil), ambient conditions etc. One possibility for the identification of the heat phenomenon mechanism is to perform experiment using thermography technique, which fulfils all requirements given newest measurement methods: direct, dynamics, parallel, accuracy and non-contact. The thermograms, taken during tests need right and quick analysis to make decision about any changes in design or thermodynamics process, for example. Computer Aided Engineering can be adopted to this.
PL
Obciążenie cieplne silnika spalinowego jest znaczące w ocenie jego degradacji. Jest ono pochodną wielu procesów zachodzących w silniku tj.: procesu spalania mieszanki paliwo-wo-powietrznej, tarcia między elementami, przepływów cieczy (czynnika chłodzącego i oleju), warunków atmosferycznych itd. Ocena zjawisk termicznych jest możliwa przez zastosowanie techniki termowiżji, która speinia wymagania nowoczesnych metod pomiarowych. Pomiar odbywa się w czasie rzeczywistym, jest to technika nieinwazyjna, istnieje możliwość równoległego śledzenia wielu punktów pomiarowych, gwarantuje wysoką dokładność pomiarową. Termogramy, tj. obrazy termiczne pozyskane podczas pomiarów wymagają często dodatkowej analizy, chociażby ze względu na budowę modeli matematycznych niezbędnych do dalszych prac na kształtowaniem procesu spalania, prognostyki trwałości itp. Technika CAE - komputerowa wspomaganie prac inżynierskich nadaje się do takich celów znakomicie. W pracy przedstawiono propozycję zastosowania techniki komputerowej do graficznej formy zapisu uzyskanych wyników jak i możliwość budowy modeli matematycznych opisujących stany rozgrzewania i chłodzenia silnika spalinowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.