Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The potential for energy production from effluents and husks generated in grain processing in the rice parboiling industries in Brazil is capable of promoting energy self-sufficiency in the sector, through the production and use of syngas and biogas. However, the production of methane from residues of the rice parboiling industries is still little explored by academic studies, in general studies on the potential of methane production by this same type of effluent are found in the south of the country, however, the same is not true for the production of biodiesel from rice bran oil. The objective of this study was to determine the production potential of biodiesel, methane and electric energy of the largest parboiled rice industry in Rio Grande do Sul, located in the southern region of the country. According to this study, the rice parboiling industry located in Rio Grande do Sul, Brazil, has a production potential of 1.2-10² m³ /day of biodiesel, 2.93-10 Nm³ /day of methane and 1.89-10⁴ kWh/day of electricity. Despite being a significant and high potential, which may reduce the financial expenses of the industry regarding the purchase of energy from concessionaires, it is not able to promote its energy self-sufficiency. At the same time, it would be necessary to add the energy production potential of the rice husk gasification syngas highlighted in other studiem.
2
Content available remote Energetyczne wykorzystanie pofermentu z biogazowania gnojowicy świńskiej
PL
Przedstawiono wyniki badań wartości energetycznej pofermentu pochodzącego z monosubstratowej biogazowni rolniczej wykorzystującej jako jedyny substrat gnojowicę świńską. Wykonano symulację nakładów energetycznych na produkcję biopaliwa w postaci brykietu z wykorzystaniem pofermentu oraz słomy pszenżytniej. Uzyskane wyniki pozwoliły na sporządzenie bilansu energetycznego dla wykorzystania pofermentu na cele spalania. Wyliczono, że możliwy jest uzysk energii netto w ilości 5,85 MJ (1,63 kWh) z 1 kg biopaliwa w postaci brykietu.
EN
The energy expenditure on prodn. of briquetted biofuel made of a digestate from monosubstrate pig-manure biogasification plant and triticale straw was simulated and tested by detn. of combustion heat and calorific value (14.40 and 13.07 MJ/kg, resp.). The energy balance for the use of post-fermentation waste for combustion purposes was performed. The net energy efficiency was calculated as 5.85 MJ/kg (1.63 kWh/kg) of the briquetted biofuel.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania paliw modelowych do oceny wpływu biokomponentów na proces spalania mieszanek paliwowych w turbinowych silnikach lotniczych. Zbadano wpływ dodatku (10-50% obj.) mieszaniny n-oktanu z n-undekanem i n-pentadekanu z n-heptadekanem (1:1 obj.) na właściwości paliwa lotniczego Jet A1. Zawartość CO i węglowodorów w spalinach zmniejszała się wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej silnika (39 000-112 000 rpm). Wyniki badań fizykochemicznych i silnikowych (MiniJetRig) przygotowanych mieszanek potwierdziły przydatność proponowanej metody do badania nowych biopaliw.
EN
Two artificial fuels were prepd. by mixing n-octane with n-undecane and n-pentadecane with n-heptadecane (1:1 by vol.) and added to a com. motor fuel for aviation (10-50% by vol.). The resulted fuels were studied for phys. and chem. properties for feeding a test engine at varying rotational speed (39000 to 112000 rpm) and for compn. of combustion gases. The content of CO and hydrocarbons in combustion gases decreased with increasing rotational speed both for com. fuel and for its blends with artificial ones. The hydrocarbon contents in combustion gases of the blends were higher than that of the com. fuel at the highest rotational speed. The test was verified as useful for studying new fuel blends.
PL
Minister Klimatu podpisał 24 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2020 r. Zostało ono opublikowane 4 maja br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 798. Ceny referencyjne energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu składowiskowego należy ocenić w skali szkolnej na trójkę. Cieszy fakt, że nie została obniżona, ale na tym kończy się radość.
EN
In this study, the environmental impacts of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) treatment and its conversion in anaerobic digestion to glycerol tertiary butyl ether (GTBE) were assessed. The production process is a part of the innovative project of a municipal waste treatment plant. The BioRen project is funded by the EU’s research and innovation program H2020. A consortium has been set up to implement the project and to undertake specific activities to achieve the expected results. The project develops the production of GTBE which is a promising fuel additive for both diesel and gasoline. It improves engine performance and reduces harmful exhaust emissions. At the same time, the project focuses on using non-recyclable residual organic waste to produce this ether additive. The aim of this paper is the evaluation through Life Cycle Assessment of the environmental impact GTBE production in comparison with a production of other fuels. To quantify the environmental impacts of GTBE production, the ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10 method was considered. The study models the production of GTBE, including the sorting and separation of municipal solid waste (MSW), pre-treatment of organic content, anaerobic fermentation, distillation, catalytic dehydration of isobutanol to isobutene, etherification of GTBE with isobutene and hydrothermal carbonization (HTC). The results indicate that unit processes: sorting and hydrothermal carbonization mostly affect the environment. Moreover, GTBE production resulted in higher environmental impact than the production of conventional fuels.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu na środowisko konwersji frakcji stałej komunalnych odpadów organicznych (MSW) w procesie fermentacji beztlenowej do eteru tert butylowego glicerolu (GTBE). Proces produkcji stanowi część innowacyjnego projektu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt BioRen finansowany jest w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. W celu realizacji projektu i podjęcia konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów powołano konsorcjum. Projekt BioRen obejmuje produkcję eteru tert butylowego glicerolu jako dodatku do paliw zarówno do oleju napędowego, jak i benzyny, poprawiającego osiągi silnika i zmniejszającego szkodliwe emisje do środowiska. Jednocześnie do syntezy GTBE planuje się wykorzystywać resztkowe odpady organiczne nienadające się do recyklingu. Celem niniejszego badania jest ilościowa ocena wpływu produkcji GTBE na środowisko w porównaniu z produkcją innych paliw za pomocą środowiskowej oceny cyklu życia (LCA). W badaniach uwzględniono metodę ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10. W ramach badań modeluje się produkcję GTBE obejmującą sortowanie i segregację stałych odpadów komunalnych (MSW), wstępną obróbkę zawartości substancji organicznych, fermentację beztlenową, destylację, katalityczne odwodnienie izobutanolu do izobutenu, eteryfikację oraz hydrotermiczną karbonizację (HTC). Uzyskane wyniki wskazują, iż dwa procesy jednostkowe – sortowanie i hydrotermiczna karbonizacja – mają najwyższe negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, analiza LCA wykazała, iż produkcja GTBE posiada znacznie większy wpływ na środowisko niż produkcja paliw konwencjonalnych.
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
PL
W artykule opisano najnowsze rozwiązania stosowane w kotłach biomasowych na przykładzie kotła małej mocy z paleniskiem rusztowym, opalanego peletem drzewnym. Kocioł jest jednopaliwowy, a jego praca w pełni mechaniczna, począwszy od zmechanizowanego podawania paliwa, po regulację procesu spalania oraz sterowanie całością instalacji co. i c.w.u., a także współpracę z innymi urządzeniami grzewczymi, w tym korzystającymi z energii odnawialnej.
EN
The article describes the process of burning a wood pellet in a low-power boiler with a grate furnace. The research concerned a single-fuelled boiler with mechanized feeding of a wood pellet. The exploitation of the boiler was fully automatic. The operation of the fuel supply system and the blower fan of the boiler was controlled by a boiler controller.
8
Content available remote Vision of the refineries’ development up to 2050
EN
The history of petroleum industry, including refining sector and the perspectives for its development until 2050 has been presented. The prognoses for consumption of petroleum as primary energy carrier and of transport fuel as well as dominating role of petrol products in the world economy have been illustrated. The attention was paid to the legal regulations, including those ones limiting emission and having an effect on the discussed industrial sector and the participation of a new generation of fuels in the total balance of fuels and consumption of new raw materials in their production. The report ‘Fuels Europe’ which is simultaneously a vision of the way of evolution of refinery branch and liquid fuels up to 2050 has been described.
PL
Przedstawiono historię przemysłu naftowego, w tym rafineryjnego, oraz prognozę jego rozwoju do 2050 r. Zobrazowano prognozy dla zużycia ropy naftowej, jako nośnika energii pierwotnej oraz paliwa transportowego a także dominującą rolę produktów naftowych w światowej gospodarce. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, w tym ograniczające emisję i mające wpływ na ten sektor przemysłu oraz udział nowej generacji biopaliw w ogólnym bilansie paliw i użycie nowych surowców do ich produkcji. Opisano raport Fuels Europe, który jest jednocześnie wizją ścieżki ewolucji branży rafineryjnej i paliw płynnych do 2050 r.
PL
Jednym z paliw, jakie w przyszłości planuje się wykorzystywać w dużo większym stopniu niż obecnie jest wodór. Wiele wdrażanych technologii ma pozwolić na to, aby bez większych przeszkód stosować ten rodzaj paliwa do pojazdów silnikowych. Jednak już od dawna wodór jest niezbędnym surowcem w wielu instalacjach do produkcji paliw tradycyjnych i używany przede wszystkim do tzw. wodorowych procesów katalitycznych (m.in. hydrokrakingu i hydrorafinacji). Tradycyjna technologia produkcji wodoru polegająca na reformingu parowym gazu ziemnego generuje wysoką emisję GHG w cyklu życia. Przyczyną tego jest wykorzystanie surowca kopalnego, z którego na etapie produkcji powstaje CO2 (traktowany jako emisja z paliwa kopalnego i wliczany do bilansu emisji GHG). Drugim powodem jest wysoka energochłonność procesu, która przekłada się na dodatkową emisję gazów cieplarnianych generowaną w cyklu życia. Mając na uwadze ten aspekt, celowym jest wykorzystanie alternatywnych sposobów otrzymywania wodoru oraz znanych procesów, ale z wykorzystaniem biomasy odpadowej jako wyjściowego surowca. Procesy takie prowadzą do uzyskania wodoru, który ze względu na pochodzenie surowca z jakiego powstał, traktowany jest jako biopaliwo. Obecne rozwiązania prawne dają możliwość zakwalifikowania biowodoru używanego w wyżej wymienionych procesach rafineryjnych jako biogenny składnik tradycyjnego paliwa. Jednak aby uzyskał on status biopaliwa zaliczonego na poczet realizacji NCW, musi on spełniać wymogi dyrektywy 2009/28/WE (tzw. RED) i ILUC. Kluczowym jest więc udowodnienie, że surowce z których dane biopaliwo wyprodukowano spełniają tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano metody produkcji wodoru ze szczególnym uwzględnieniem biomasy jako surowca do jego produkcji. W przypadku jej wykorzystania, otrzymany w wyniku jej przeróbki wodór posiada biogenny charakter, a zatem może być potraktowany jako biopaliwo. Jednak zgodnie z obecnymi przepisami, każde biopaliwo, aby zostało zaliczone na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), musi wykazać spełnienie tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczony w cyklu życia. Dlatego w artykule przeanalizowano trzy ścieżki produkcyjne, tj. produkcję biowodoru z biogazu, resztek drzewnych oraz surowej gliceryny. Spośród tych trzech najkorzystniejszym wariantem okazał się reforming biogazu, który wykazał ograniczenie emisji GHG na poziomie około 77%. Dodatkowo, tylko ta ścieżka produkcji spełniła wymagania stawiane biopaliwom otrzymywanym w nowych instalacjach.
EN
One of the fuels which will be used in the future to a much greater extent than currently is hydrogen. Many of the implemented technologies will allow this kind of fuel to drive motor vehicles without major obstacles. However, hydrogen has long been an indispensable raw material for many installations for the production of traditional fuels and used primarily for the so-called hydrogen catalytic processes (including hydrocracking, hydrotreating). Traditional hydrogen production based on natural gas steam reforming, generates high GHG emissions over the life cycle. The reason for this is the use of fossil raw material, from which CO2 is generated at the production stage (treated as emission from fossil fuel and included in the GHG emission balance). The second reason is the high energy consumption of the process, which translates into additional greenhouse gas emissions generated in the life cycle. Given this aspect, it is advisable to use alternative methods of obtaining hydrogen and known processes, but using waste biomass as the starting raw material. Such processes lead to obtaining hydrogen, which due to the origin of the raw material from which it was created, is treated as a biofuel. Current legislation allows the possibility to qualify the biohydrogen used in the abovementioned refinery processes as a biogenic component of traditional fuel. However, according to the current regulations, each biofuel must meet the sustainability criteria. One of them is the minimum level of greenhouse gas emission reduction calculated in the whole life cycle. Therefore, as part of this work, three production paths have been analyzed. The following pathways were analyzed: biohydrogen from biogas, biohydrogen from wood residues and biohydrogen from raw glycerine. Of the three, the most advantageous variant turned out to be biogas reforming, which showed a GHG emission reduction of around 77%. In addition, only this production path met the requirements for biofuels obtained on new installations.
EN
The paper presents the analysis of efficiency and energy economics potential applicability of biomethane as an alternative fuel for powering company owned motor vehicles and public transport vehicles produced by the conversion of surplus biogas generated in municipal sewage treatment plants. Biogas produced at municipal wastewater treatment plants in the process of anaerobic fermentation of sewage sludge is a source of renewable energy used for energy generation. Currently in Poland, the most commonly applied management method of biogas produced from sewage sludge involves the production of energy in a cogeneration system. Having in mind the condition of the natural environment, the search for alternative fuels for motor vehicles is underway. One of the types that can be used is biomethane, produced by the conversion of biogas produced in the fermentation process of organic wastes contained in sewage sludge. The biogas purified to contain about 95% of methane can be used in vehicles designed to burn gaseous fuel. In order to implement the conversion process of biogas to biomethane, it is necessary to work out a balance sheet of biogas produced at the sewage treatment plant, to study its chemical composition and to select the optimal technology to obtain high-energy gas fuel that meets required standards. In the course of the biogas conversion process, carbon dioxide is removed, which is regarded here as the so-called energy ballast. The technology used for powering motor vehicles by means of biomethane has been successfully implemented in many countries of the European Union. In view of environmental considerations, the proposed solution is generally supported because biomethane-powered engines have lower levels of emissions harmful to people and the environment.
EN
The second-generation liquid biofuels are fuels derived from non-food raw materials, i.e. waste cooking oils and animal fats. They are waste raw materials from the agri-food industry, hence their quantity is limited, and their quality depends, inter alia, on the place of their acquisition. Considering the fact that rheological properties of liquid biofuels are closely correlated with the quality of raw materials from which they are obtained, the industrial production of biofuels from waste fats requires development of new analytical methods, allowing for a quick assessment of the quality of the obtained products. The aim of the study was to confirm the possibility of using near infrared spectrometry to assess the content of methyl palmitate in biofuels produced from waste cooking oil. The calibration models were based on 41 absorbance spectra recorded in the range of 400-2170 nm for samples containing from 0 to 5 % of methyl palmitate. The obtained results confirmed that there is a possibility of effective detection of the concentration of this ester in biofuel using the spectrum in the range of 1644-1778 nm. The developed PLS calibration models are characterized by a determination coefficient (R2 ) exceeding the value of 0.99.
PL
Biopaliwa ciekłe II generacji są paliwami otrzymywanymi z surowców niespożywczych tj. olejów posmażalniczych oraz tłuszczów zwierzęcych. Są to surowce odpadowe, pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, w związku z czym ich ilość jest ograniczona, a jakość uzależniona m. in. od miejsca pozyskania. Biorąc pod uwagę fakt, że właściwości reologiczne otrzymywanych biopaliw ciekłych ściśle korespondują z jakością surowców z jakich są otrzymywane, przemysłowa produkcja biopaliw z tłuszczów odpadowych wymaga opracowania nowych metod analitycznych, pozwalających na szybką ocenę jakości uzyskiwanych produktów. Celem badań było potwierdzenie możliwości zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwienią do oceny zawartości palmitynianu metylu w biopaliwach produkowanych z tłuszczy posmażalniczych. Bazę do budowy modeli kalibracyjnych stanowiło 41 widm absorbancji zarejestrowanych w zakresie 400-2170 nm dla próbek zawierających od 0 do 5 % palmitynianu metylu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że istnieją możliwości skutecznej detekcji stężeń tego estru w biopaliwie za pomocą widma z przedziału 1644-1778 nm, a opracowane modele kalibracyjne PLS charakteryzują się współczynnikiem determinacji przekraczającym 0,99.
EN
The aim of the study was to assess the selected physical characteristics of the briquettes of English ryegrass waste biomass and its mixtures with waste components from the agri-food industry: pea husks and oat middlings. The raw materials used for the tests are characterized by high calorific value and low ash content. Among the tested raw materials, the most favorable values were recorded for oat middlings in this respect. The produced briquettes were characterized by high volumetric density and very diverse mechanical durability. At the same time, the results of the tests on the mechanical durability of briquettes indicated that the use of components of ryegrass mixtures selected for testing brought unsatisfactory results, as compared to other analyzed physical and energy features.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech fizycznych brykietów z biomasy odpadowej rajgrasu angielskiego po jego czyszczeniu oraz w mieszankach, wykorzystując do ich produkcji komponenty z przemysłu rolno-spożywczego w postaci odpadów po obłuskiwaniu grochu i śruty owsianej. Wykorzystane do badań surowce charakteryzują się wysoką wartością opałową i niską zawartością popiołu, a spośród badanych surowców w tym zakresie najkorzystniejsze wartości odnotowano dla śruty owsianej. Wytworzone brykiety charakteryzowały się dużą gęstością objętościową i bardzo zróżnicowaną trwałością mechaniczną. Przy czym wyniki badań trwałości mechanicznej brykietów najbardziej zweryfikowały, zasadne pod względem energetycznym, jak również analizowanych pozostałych cech fizycznych, wykorzystanie wybranych do badań komponentów w mieszankach z odpadami rajgrasu.
13
Content available remote Ocena granulatów z odpadów konopi siewnej jako biopaliwa
PL
Przedstawiono wyniki badań termicznej utylizacji paździerzy konopnych z dodatkiem 10, 15 i 20% wycierki ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę jakościową surowców oraz uzyskanego granulatu (gęstość, zawartość wilgoci, węgla, wodoru, azotu, magnezu, sodu i potasu). Przedstawiono również wyniki procesu spalania granulatu z paździerzy konopnych z 20-proc. dodatkiem wycierki ziemniaczanej i porównano z wynikami ze spalania węgla kamiennego w tej samej instalacji. Stwierdzono m.in. dużą gęstość uzyskanych granulatów (powyżej 1000 kg/m3), niską zawartość niekorzystnych w procesie spalania metali alkalicznych oraz wysoką emisję CO i HCl.
EN
A granulate produced of a hemp harl with 20% addn. of potato pulp as a binder and a hard coal sample were sep. combusted to study the post-reaction gas compns. Biomass combustion resulted in much higher CO and HCl emissions.
PL
Dokonano przeglądu prac na temat obecności tokoferoli w biopaliwach. Określono wpływ ich zawartości na stabilność oksydacyjną biopaliw do silników z zapłonem samoczynnym. Dodatek mieszaniny tokoferoli do estrów metylowych kwasów tłuszczowych na poziomie 0,09% mas. powodował wzrost stabilności oksydacyjnej z 2,3 do 4,0 h. W przypadku oleju napędowego dodatek 0,005% mas. mieszaniny tokoferoli, powodował wzrost stabilności oksydacyjnej o 12,8 h.
EN
Nine biocomponents for gas oils were studied for the presence of tocopherols and their effect on the oxidative stability of the biofuels. The addn. of a tocopherol mixt. to fatty acid Me esters (0.09% mas.) resulted in an increase in oxidative stability from 2.3 to 4.0 h. For gas oil, the addn. of 0.005% mas. tocopherol mixt. resulted in an increase in oxidative stability by 12.8 h.
15
Content available Popioły ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych
PL
Uruchomienie w elektrowniach i elektrociepłowniach „zielonych bloków”, w kotłach których w złożu fluidalnym spalane są wyłącznie biopaliwa, spowodowało powstanie popiołów lotnych znacząco różniących się od pozostałych rodzajów ubocznych produktów spalania. Jako biopaliwa wykorzystywane są w Polsce głównie zrębki drzewne, ale mogą być również spalane różnego rodzaju pellety, oraz odpady z upraw i odpady z przetwarzania produktów rolnych, a także biomasa pozyskiwana z plantacji roślin energetycznych. W pracy omówiono skład chemiczny popiołów ze spalania wielu rodzaju roślin oraz porównano je ze składem chemicznym popiołów lotnych pobranych z instalacji przemysłowych zielonych bloków energetycznych.
EN
Biomass combustion in fluidized-bed boilers resulted in generation of an entirely new type of waste, which differs significantly from other types of combustion by-products. In Poland mainly wood chips are used as biofuel, but also various types of pellets, crop waste, processing waste of agricultural origin or biomass obtained from energy plantations. The paper discusses the chemical composition of ash from the combustion of several types of plants which were then compared with the chemical composition of fly ash derived from industrial installations so-called “green power units”.
PL
W Opolu w dniach 21-23 listopada 2017 r. odbyła IX już edycja Festiwalu Ekoenergetyki. Jest to kontynuacja pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w Polkowicach, które w ubiegłych latach, po przeniesieniu do Opola i rozszerzeniu o „EkoMotoForum”, przyjęły formułę rzeczonego festiwalu – w końcu takie miasto zobowiązuje!
EN
The article analyzes the current state of production of second generation biofuels in the world and evaluates the possibility of launching such production in Ukraine. The work is topical due to the fact that liquid biofuels can replace a certain share of motor fuels consumed in Ukraine, thus contributing to the strengthening of the country's energy independence. The purpose of the study is to assess feasibility of a project on the production of second generation bioethanol in Ukraine; the task is to carry out a preliminary feasibility study for such a project. The analysis of the study of pure co-substrate fermentation and as a supplement for cattle manure proves that the maximum biogas yield obtained using alcohol stillage in a ratio of 40-80% increased compared to fermentation of pure cattle manure. The use of pure bards compared to the bard and the slurry mixture increases the maximum yield of biogas. It was found that the biogas obtained from the use of alcohol stillage is a high con-sumption of biogas with the methane content of between 70 and 78%.
PL
W artykule dokonano analizy aktualnego stanu produkcji płynnych biopaliw drugiej generacji na świecie w aspekcie rozpoczęcia produkcji na Ukrainie. Wykorzystanie biopaliw płynnych może przyczynić się do wzmocnienia niezależności energetycznej kraju. Celem badań jest ocena rentowności produkcji bioetanolu według ilości produkcji bioetanolu w kontekście cen benzyny na Ukrainie i sprzedaży jej na europejskich rynkach. Stwierdzono, że wykorzystanie odpadów z gorzelni jako dodatków do fermentacji zwiększyło wydajność uzysku biogazu do 40-80% w porównaniu z fermentacją odchodów bydlęcych bez dodatków, a zawartość metanu wynosiła 70-78%.
18
EN
Air transport is the youngest and most dynamically developing branch of transport. Growth in demand for air transport, both passenger and freight, is caused by the competitiveness of this branch primarily in terms of time and transport safety. An increase in the volume of air traffic is associated with increased emissions, which is particularly important in the case of aircraft operations in the areas of airports. The main reason for the development of aircraft engines is the reduction of fuel consumption and exhaust emissions. Emission standards for aircraft engines certification marginally treat the issue of particulate matter emissions, which is associated with deterioration of visibility appearing as smog and contributes to lung and heart diseases. One of the solutions for limiting the negative impact of the aircraft on the environment is the use of alternative fuels. Production of biofuels in accordance with the principles of sustainable development, is an attractive alternative, especially because of the lack of space constraints of their production allows the geographical diversification of supply. The article presents the measurements results of jet engine GTM-120 exhaust emissions. The test engine was powered with Jet A-1 fuel with 50-percent addition of bioester. During the test concentration of carbon monoxide, hydrocarbons and particulate matter was measured. On the basis of the measurements, the effect of the use of biofuel on emissions was presented.
PL
Transport lotniczy jest najmłodszą i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałęzią transportu. Wzrost zapotrzebowania na przewozy drogą lotniczą, zarówno pasażerskie i towarowe wynika głównie z krótkiego czasu transportu oraz bezpieczeństwa. Wzrost wolumenu transportowego związany jest ze wzrostem emisji związków szkodliwych spalin, co jest szczególnie istotne w kontekście emisji na terenie lotnisk oraz obszarach do nich przyległych. Głównym celem rozwoju konstrukcji silników lotniczych jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja emisji związków toksycznych. Procedury certyfikacyjne dla silników odrzutowych marginalnie traktują zagadnienie cząstek stałych, które są powodem pogorszenia widzialności oraz chorób płuc i serca. Jednym z rozwiązań ograniczających wpływ transportu lotniczego na środowisko jest stosowanie paliw alternatywnych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji związków szkodliwych silnia odrzutowego GTM-120. Badany silni zasilany był paliwem Jet A-1 oraz mieszanką nafty lotniczej z biopaliwem. Podczas badań zmierzono wartości stężenia tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ zastosowania biopaliwa na emisję związków szkodliwych.
19
Content available Main trends of biofuels production in Ukraine
EN
The analysis of biological resources for biofuels production in Ukraine has been carried out, and it has been shown that usage of alternative energy sources has great potential for substantially improving energy supply of the state and solving environmental problems. The directions of development and new technologies of obtaining motor fuels from biomass are systematized. It has been established that usage of different types of biofuels and their mixtures for feeding internal combustion engines involves application of modified engines in terms of structure and algorithms and usage of traditional designs of cars without significant structural changes. Moreover, the impact of biofuels on the efficient operation of the engine requires further integrated research.
EN
The paper investigates the state of energy aspects of agricultural integrated companies. The study proved that the integration in the agricultural and industrial complex should be viewed more broadly including bioenergy production. The scheme of relationships within vertical integration has been developed. The comparative efficiency of vertically integrated and non-integrated companies has been examined. Farms and agro-food processing facility strive to reduce energy dependence. On the basis of researches, a new scientific definition has been suggested: an agro-energy company or the agro-energy vertical. For the agro-energy company, the ways of vertical and horizontal integration building have been considered. The authors' vision of the feasibility of alternative fuel production has been presented. Efficiency of biogas production and its utilization (including by-product) has been calculated. It has been proved that the use of by-products increases the profitability of biofuel production.
PL
Artykuł bada aspekty energetyczne rolniczych przedsiębiorstw zintegrowanych. Badania dowodzą, że integracja w zespołach rolniczo-przemysłowych powinna być postrzegana szerzej włącznie z produkcją bioenergii. Opracowano wykres relacji w ramach integracji wertykalnej. W badaniach porównano wydajność wertykalnie zintegrowanych i niezintegrowanych przedsiębiorstw. Gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa rolno-spożywcze starają się zredukować zależność energetyczną. Na postawie badań, zaproponowano nową, naukową definicję: przedsiębiorstwo agroenergetyczne lub agroenergetyczny pion. Dla przedsiębiorstwo agroenergetycznego rozważano sposoby integracji wertykalnej i horyzontalnej. Zaprezentowano autorską wizję wykonalności produkcji alternatywnych paliw. Wydajność produkcji biogazu i jego wykorzystanie (również jako produkt uboczny) została wyliczona. Dowiedziono, że użycie produktów ubocznych zwiększa zyskowność produkcji biopaliwa.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.