Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 332

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program komputerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Artykuł ma charakter przeglądu narzędzi symulacyjnych pozwalających badać obecność, zachowania i przepływ dużych strumieni ludzi w przestrzeniach pasażerskich terminali lotniczych, a także ich znaczenie w projektowaniu oraz optymalizacji procesów organizacyjnych.
EN
The paper is a review of simulation tools to study the presence, behavior, and flow of large streams of people, in airline terminal passenger spaces and their importance in the design and optimization of organizational processes.
PL
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
EN
The subject of numerical analysis and designing of a cable-prestressed concrete ceiling is discussed in the paper. A computational example is presented in which the individual stages of building a numerical model in the SOFiSTiK program and designing of the reinforced concrete cable-prestressed ceiling of an office and service building designed in a slab-pillar system are discussed.
PL
Dokonano oceny przydatności wybranych programów komputerowych do obliczeń nośności krytycznej stateczności przestrzennej dwustopniowych słupów hal przemysłowych. Analizowano przy tym następujące programy komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. Wyniki obliczeń komputerowych, zarówno w przypadku słupów z osiową, jak i nieosiową zmianą przekroju, porównano z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze. Dokonane porównania wskazują na możliwość wykorzystania komercyjnych programów komputerowych, bazujących na metodzie elementów skończonych, do wyznaczania nośności krytycznej stateczności przestrzennej analizowanych słupów hal przemysłowych. Uzyskanie wyników obliczeń z dokładnością wystarczającą do celów projektowania wymaga jednak rozważnego i umiejętnego stosowania dostępnego oprogramowania. W praktyce projektowej należy również rozważyć możliwości danego biura projektowego w kwestii dostępu do danego oprogramowania, a także czasu niezbędnego na zdefiniowanie odpowiednich modeli obliczeniowych.
EN
An assessment of the suitability of selected computer software’s calculating the critical load-bearing capacity of the spatial stability of the industrial hall columns was conducted. The following computer programs based on the finite element method were analysed: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. The results of computer calculations, both in the case of columns with axial and non-axial change of the cross-section, were compared with the solutions available in the literature. The comparisons point out to the possibility of using commercial software based on the finite element method to determine the critical load-bearing capacity of spatial stability for these industrial hall columns. Obtaining calculation results with sufficient accuracy for design purposes requires, however, thoughtful and skilful use of the software available on the market. In practical design, one should also consider the possibilities of the given design office in terms of access to the software, as well as the time necessary to define the appropriate calculation models.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
EN
The control of structural vibrations due to ground motion can be done by the installation of a passive, active, and hybrid base isolation system. The primary function of the base isolator is to support the superstructure and provide huge horizontal flexibility and a long period of vibration. In this paper, a special HRDB base isolator is made from natural rubber with special elastic property and hardness. This base isolator is designed to support gravity loads of two-story RC building. The experimental hysteresis loop of this isolator is validated with analytical modeling hysteresis loop using Hysteresis program. The Bouc hysteresis rule was chosen as a model the hysteresis loop, and it is similar to experimental hysteresis loops. Later, a single bay two-story RC frame with a base isolation system was modeled using Ruaumoko 2D program subjected to three levels of earthquake excitations. After analyzing this frame under the 1994 Pacoima Dam Earthquake, the 1995 Kobe Earthquake and the 1940 El-Centro 1940 Earthquake. The numerical results show that this isolator is quite efficient in reducing the damage of structural and non-structural elements of the structure through minimizing inter-story drift, lateral displacement, and story acceleration. Therefore, this special HRDB based isolator is recommended to be used for low rise and medium-rise building in seismic regions.
PL
Zasadniczą częścią niniejszego opracowania jest projekt budynku wysokiego o przeznaczeniu biurowym poprzedzony studium opisu charakterystycznych schematów konstrukcyjnych stosowanych w obiektach wysokościowych. Niebotyk (drapacz chmur) składa się z 31 kondygnacji, a jego całkowita wysokość z uwzględnieniem iglicy wynosi aż 160 m. Wieżowiec zaprojektowano w oparciu o system trzonowo-szkieletowy w konstrukcji żelbetowej, zaś jego charakterystyczną część stanowi stalowa struktura dachu o nachyleniu 30°. Analizę budynku oraz obliczenia elementów konstrukcyjnych wykonano na podstawie metod komputerowych według obowiązujących norm projektowych, tj. eurokodów.
EN
An essential part of this paper is a design of a high-rise building intended as an office, preceded by the description study of characteristic construction schemes used in high-rise facilities. The skyscraper consists of 31 floors, and its total height, including the spire, amounts up to 160 m. The tower block has been designed based on the core and frame system in a reinforced concrete construction, and its characteristic part is constituted by a steel structure of the roof with 30° inclination. The building analysis and calculations of construction elements have been performed on the basis of computer methods according to valid design standards, i.e. Eurocodes.
PL
Projektowanie akustyczne pomieszczeń biurowych open space polega na takim uwzględnieniu w pomieszczeniu różnych wyrobów dźwiękochłonnych, aby uzyskać wymagane przepisami warunki akustyczne. W artykule projektowanie podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy, wymagany przez przepisy polskie, to uzyskanie w pomieszczeniu wymaganej chłonności akustycznej. Natomiast etap drugi polega na takiej aranżacji akustycznej pomieszczenia i stanowisk pracy, aby uzyskać w nim wymagane warunki propagacji (a właściwie separacji) dźwięków mowy między stanowiskami pracy. Zewzględu na objętość, artykuł podzielono na dwie części. W części pierwszej opisano pierwszy etap projektowania (podano metodę obliczeniową wg PN-B-02151-4:2015 i przykład). W części drugiej, w następnym artykule, opisany zostanie etap drugi projektowania wraz z podaniem przykładu (z wykorzystaniem programu ODEON).
EN
The acoustic design of the open plan office consists in taking into account various sound-absorbing products in the room to achieve the required acoustic conditions. In the article design is divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required sound absorption. The second stage consists in such an acoustic arrangement of the room and workstations to obtain the required conditions for the propagation (or actually separation) of speech sounds between workstations. Due to the volume, the article has been divided into two parts. The first part (this one) describes the first design stage (the calculation method according to PN-B-02151-4:2015 standard and example are given). In the second part, in the next article, the second design stage (using the ODEON software) will be described.
EN
The software and mathematical model for forecasting the pollution of rivers in emergency situations is described. This software contains a database of maximum allowable concentrations to assess the health hazards of people. The use of this software is grounded in the conditions of the Tisza River.
PL
Opisano program komputerowy i model matematyczny do przewidywania zanieczyszczenia rzek. Program zawiera zbiór dopuszczalnych stężeń w celu oszacowania niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Zastosowanie tego programu jest przystosowane do warunków rzeki Cisa.
PL
W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania technologii informacyjnej i programu STER do oceny ryzyka zawodowego wybranego stanowiska pracy. Uzyskane wyniki porównano z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego. Na podstawie analizy porównawczej wykazano zasadność wykorzystania oprogramowania komputerowego w praktyce, wskazano jego wady i zalety.
EN
The article presents an example of using information technology and the STER program to assess the occupational risk of a selected job. The obtained results were compared with other methods of occupational risk assessment. On the basis of a comparative analysis, usefulness of computer software were proved in practice, its advantages and disadvantages were pointed out, too.
PL
W artykule dokonano przeglądu możliwości wykorzystania języka Python, zyskującego coraz większą popularność w środowiskach naukowych. Autor wprowadza w podstawy języka, pokazuje, jak w prosty sposób można zainstalować środowisko programistyczne oraz rozpocząć korzystanie z biblioteki standardowej i olbrzymiej liczby bibliotek zewnętrznych, dostępnych na otwartej licencji. Artykuł zawiera także przykłady gotowych i działających skryptów prezentujących sposób wykorzystania niektórych z tych bibliotek. Autor zwraca uwagę na dwa aspekty wykorzystania języka Python: jako platformy do tworzenia profesjonalnych rozwiązań dla branży naftowo-gazowniczej, a także jako darmowego, ale potężnego narzędzia, łatwego do wykorzystania przez środowisko naukowe, mogącego zastąpić wykorzystywane dotychczas programy komercyjne, często kosztowne.
EN
The article reviews the possibilities of using Python language, which is systematically gaining more popularity within the science community. The author introduces the readers to the essentials of Python programming, shows how easy development environment can be installed and how to start using the standard library and also a large number of external libraries, available on an open source license. The article also contains examples of ready-made and active scripts that present how to use some of these libraries. The author draws attention to two aspects of using the Python language: as a platform for creating professional solutions for the oil and gas industry, as well as a free but powerful tool, easy to use by the scientific community, which can replace the often expensive commercial programs, used so far.
PL
W codziennej pracy architekta krajobrazu istotne jest projektowanie przestrzeni przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych. Warto przyjrzeć się możliwościom, jakie oferują nowoczesne technologie.
PL
W niniejszym artykule skoncentrowano się na wybranym przykładzie praktycznym dotyczącym obszaru zarządzania organizacją pracy w dziale utrzymania ruchu. Zaprezentowane studium przypadku problemu badanego przedsiębiorstwa opiera się na wykorzystaniu programu komputerowego doboru metod stymulowania innowacyjnych rozwiązań utworzonego przez Autorkę. Zastosowano dwie metody kreatywnego rozwiązywania problemów, tj. pytania naprowadzające oraz metodę Disneya. Dobrane przez program metody stały się uzupełnieniem innych narzędzi zarządzania wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Ich połączenie pozwoliło pracownikom na stałe wdrażanie zmian wypracowanych podczas przeprowadzonej sesji twórczej.
EN
This article focuses on the selected practical example of the work organization management area in the maintenance department. The presented case study of the problem of the researched company is based on the use of a computer program to select methods of stimulating innovative solutions created by the author. Two methods of creative problem solving were used, namely the guidance questions and the Disney method. The method chosen by the program has been complemented by other management tools used in enterprise. Their combination allowed employees to continuously implement the changes they had made during their creative session.
16
Content available remote Konsekwencje udostępnienia oprogramowania bez regulacji prawno-autorskich
PL
W artykule podjęta została próba analizy jednego z problemów funkcjonowania umów licencyjnych w odniesieniu do szczególnego przedmiotu prawa autorskiego, jakim jest program komputerowy. Autorka odniosła się do możliwych form udostępniania oprogramowania przez ich twórców, z uwzględnieniem skutków tego udostępnienia przewidzianych przez prawo autorskie. Ważnym problemem współczesnych profesjonalnych stosunków gospodarczych staje się bowiem udostępnianie oprogramowania do korzystania bez formalizowania tej czynności zgodnie z prawem autorskim. W artykule podjęta została próba wyjaśnienia przyczyn i skutków tego zjawiska.
EN
The article attempts to analyze one of the problems in the functioning of license agreements in relation to a particular subject of copyright, namely a computer program. The author referred to the possible forms of software release by their creators, taking into account the effects of this disclosure provided by copyright. An important issue for modern professional business relationships is the sharing of software to use without formalizing this activity in accordance with copyright. The article attempts to explain the causes and effects of this phenomenon.
PL
Szkody 7.0 to kolejna, nowa wersja programu do prognozowania deformacji górotworu przygotowana do pracy w środowisku o architekturze x64. Przystosowanie programu do nowego 64-bitowego środowiska wymagało optymalizacji kodu tak, aby program Szkody mógł w pełni wykorzystywać moc 64 bitów. Taka modernizacja programu w odpowiednim systemie operacyjnym zwiększa wydajność i precyzję wykonywania obliczeń.
EN
Szkody 7.0 is another, updated version of the program for making forecasts of ground deformation, prepared to work in the x64 architecture environment. Adapting the program to the new 64-bit architecture environment required the optimization of the code so that the program Szkody could use the full power of 64 bits. Such redevelopment of the program in the correct operating system increases the efficiency and precision of calculations.
PL
Właściwa ocena stateczności ogólnej elementu oraz prawidłowe wyznaczenie siły krytycznej i nośności z uwagi na wyboczenie prętów poddanych działaniu osiowej siły ściskającej decydują o poprawnym zaprojektowaniu ustroju prętowego. Opisane zagadnienia związane są z projektowaniem prętów ściskanych osiowo według Eurokodu 9, wykonanych z kształtowników aluminiowych. Prezentowany artykuł zwraca uwagę na różnice wynikające z niewłaściwego stosowania programów do wymiarowania konstrukcji aluminiowych w wypadkach, gdy programy nie zawierają procedur Eurokodu 9, a jedynie bazę danych materiałowych wyrobów aluminiowych.
EN
Adequate assessment of general stability of the element as well as appropriate determination of a critical force and load-bearing capacity due to buckling of bars subject to the impact of axial compressing force determine the appropriate designing of the bar system. The issues described in the article are connected with designing of axially compressed bars according to eurocode 9, made using aluminium shape sections. The article pays attention to the differences resulting from improper use of software for sizing aluminium constructions in cases where programmes do not include eurocode 9 procedures, and only a material database of aluminium products.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wspomagania wybranych ekspertyz i opinii specjalistycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, na przykładzie rekonstrukcji wypadków i wyceny pojazdów samochodowych. Ze względu na rozległość tematu autor zdecydował się na zawężenie tematyki do wybranych programów, które są wykorzystywane w Polsce.
EN
The article presents the possibilities of supporting selected expertizes and opinions using specialized software, on the example of reconstruction of accidents and valuation of motor vehicles. Because of the breadth of the topic – the author decided to narrow the topic to programs that are used in Poland.
PL
Współczesne czasy charakteryzują się bardzo szybkim rozwojem technologii, których wykorzystanie znacznie ułatwia funkcjonowanie społeczeństwa. Informatyzacja coraz częściej wykorzystywana jest także w rolnictwie. Istnieje coraz więcej programów przeznaczonych dla gospodarstw rolnych. Badania ankietowe przeprowadzone w powiecie łomżyńskim w 2017 r. miały na celu wykazanie znajomości i wykorzystania programów komputerowych wspomagających produkcję rolniczą przez właścicieli gospodarstw rolnych. Uzyskane odpowiedzi wykazały dużą znajomość programów komputerowych przez ankietowanych producentów rolnych, jednak ich małe wykorzystanie w swoich gospodarstwach. Brak stosowania ich w gospodarstwach może być spowodowany ceną, dostępnością, brakiem umiejętności obsługi oraz małą wiarą w ich skuteczność. Część rolników uważa, że nie potrzebuje specjalistycznych programów do zdobywania informacji związanych ze swoją działalnością. Zapotrzebowanie na programy wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym występuje głównie w sferze tworzenia wniosków i druków oraz dobierania nawozów, czy środków ochrony w produkcji roślinnej.
EN
Nowadays, a great deal of attention is paid to the development of technology, the use of which significantly simplifies the functioning of society. The computerisation is increasingly used in agriculture. There are a growing number of programmes dedicated to farm. The survey conducted in Łomża County in 2017 was aimed at demonstrating the knowledge and use of computer programs supporting agricultural production by farm owners. The answers obtained showed a good knowledge of computer programs by the agricultural producers in question, but their low use on their farms. Failure to use them on farms can be caused by price, availability, lack of service skills and low confidence in their effectiveness. Some farmers consider that they do not need specialist programmes to obtain information on their activities. The demand for farm management support programmes is mainly related to the creation of applications and prints, as well as the selection of fertilizers and crop protection products.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.