Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Sprzężenie ciernego w taśmowym napędzie pośrednim istotnie zależy od prędkości poślizgu pomiędzy cięgnem pędzonym i pędzącym. W badaniach poszukiwana jest zależność przekazywanej siły tarcia od prędkości poślizgu. Wymagana przy tym jest duża dokładność pomiaru prędkości liniowej taśmy. W artykule przedstawiono wyniki testowania aparatury do dokładnych pomiarów tej wielkości. Najbardziej przydatna okazała się metoda, wykorzystującą szybką kamerę poklatkową.
EN
The friction force in the intermediate belt drive significantly depends on the slip speed between the intermediate drive belt and the main conveyor belt. In research, the relationship between the frictional force and slip speed is sought. In this case, a high accuracy of linear belt speed measurement is required. This article shows the results of the testing apparatus for accurate measurements of slip speed. The most useful method turned out to be a method with a high-speed camera.
2
Content available Modern Methods of Thermal Comfort Measurements
EN
The issue of thermal comfort and its subjective feelings inside a building is becoming more and more important in the modern world. It is caused by the desire to create optimal conditions in places where people stay. The article presents two methods, indirect and direct, which are typically used in the research projects. These methods enable to assess the thermal sensations of people and compare the feelings of the respondents with the value of PMV (the value of human thermal sensations) calculated using the formula from the ISO 7730 standard and the questionnaire surveys.
PL
Zagadnienie komfortu cieplnego oraz jego subiektywnych odczuć wewnątrz budynku staje się coraz ważniejsze we współczesnym świecie. Spowodowane jest to chęcią stworzenia optymalnych warunków w miejscach przebywania ludzi. W artykule przedstawiono dwie metody, pośrednią oraz bezpośrednią, które powszechnie stosuje się w badaniach. Metody te umożliwiają ocenę wrażeń cieplnych ludzi i porównanie odczuć osób ankietowanych z wartością PMV (wartością wrażeń cieplnych człowieka) obliczoną za pomocą wzoru z normy ISO 7730 z danymi z kwestionariuszy.
PL
Pakowanie produktów w opakowania jednostkowe typu pouch to silny trend na rynku spożywczym, wpisujący się w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wyprodukowanie opakowań pouch wymaga 4-krotnie mniejszej ilości materiału opakowaniowego niż w przypadku opakowań kartonowych o jednakowej pojemności [4], co przekłada się na ich lekkość i elastyczność, a więc łatwiejszy transport i magazynowanie. Te same cechy sprawiają, że opakowania pouch stanowią idealny materiał opakowaniowy do żywności wygodnej, ułatwiając konsumentom zabranie ze sobą przekąski, po którą mogą sięgnąć w każdej chwili. Oprócz wszystkich swoich zalet technologia pouch ma wadę – a mianowicie sprzedawany produkt, do którego ją wykorzystano, musi spełniać pewne wymagania reologiczne, mające znaczenie zarówno na poziomie procesowym, jak i użytkowym. W artykule przedstawiono cechy reologiczne, jakie powinien wykazywać produkt pakowany w opakowania typu pouch, jak również opisano metody pomiarowe wykorzystywane do ich oznaczania.
EN
Pouch packaging technology constitutes one of the strong trends on the food market, inscribing in the issues of sustainable development and ecology. Production of pouches requires 4 times less packaging material than for cartons of equal capacity [4], which translates into their lightness and flexibility, and thus easier transportation and storage. The same features make pouches an ideal packaging for convenient food, facilitating consumers to take a snack with them, so they can reach it at any time. With all its advantages, however, the pouch technology imposes certain rheological requirements and constraints, which are relevant at both – technological and functional level. This article distinguishes rheological features that a product packed in pouch should have, as well as measuring methods used for their determination.
4
Content available remote Korepetycje z metod wyznaczania mocy soczewek okularowych, cz. 1
PL
Wszystkich specjalistów ochrony wzroku łączy jedna podstawowa umiejętność, jaką jest określenie mocy soczewek okularowych. Rozwój techniki i metod pomiarowych stworzył narzędzie, które niemal całkowicie wyręcza nas w tym zadaniu – frontofokometr cyfrowy bądź manualny. Mimo to istnieje wiele metod pozwalających wyznaczyć moc soczewki bez udziału elektronicznych urządzeń. W toku nauki zawodu poznajemy wszystkie metody umożliwiające pomiar mocy soczewki, jednak ze względu na naturalną skłonność do posługiwania się nowoczesnym sprzętem zapominamy, jak poprawnie przeprowadzać procedury pomiaru mocy soczewki, stosując metodę neutralizacji, metodę pomiaru sferometrem lub pomiar frontofokometrem manualnym. Niniejszy artykuł ma na celu przypomnienie technik i usystematyzowanie poszczególnych procedur pomiarowych w każdej nich.
EN
All eye care specialists have one basic skill which is determining the power of eyeglass lenses. The development of techniques and measurement methods has created a tool that almost completely does the job – a digital or manual focimeter. Nevertheless, there are many methods that can determine the power of a lens without the use of electronic devices. In the course of learning the profession, we learn all the methods that allow us to measure the power of the lens, but due to the natural inclination to use modern equipment, we forget how to correctly carry out the procedures for measuring the power of the lens using the neutralization method, the spherometer measurement method or manual focimeter measurement. This article aims to review the techniques and systematize the individual measurement procedures in each.
PL
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej coraz częściej realizowane są za pomocą rozproszonych systemów pomiarowych obejmujących wiele mierników zainstalowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono przegląd trzech metod optymalnego wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do fragmentu typowej sieci dystrybucyjnej spotykanej na obszarze miejskim.
EN
Measurement of power quality parameters are increasingly carried out using metering system comprising a large number of meters installed in distribution network nodes. From the existing methods for the optimal selection of measurement points, three methods were selected. The results of application to a fragment of a typical distribution network in urban area is also presented. The conclusion is that the selected methods can be useful in selection of measurement locations when distributed power quality metering system is considered. Method no 1 (Won’s and Moon’s method) can be directly used for that purpose bearing in mind its characteristic: that the method ensures full observability of the system by using quite large number of meters.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarów parametrów technologicznych wlewu, pulsacji ciśnienia masy w układzie jej doprowadzania do wlewu, stężenia (suchości) formowanej wstęgi papieru wzdłuż sekcji płaskositowej. Opisano sposoby stosowane do określenia profilu wilgotności filców prasowych i ich przepuszczalności oraz parametrów układu kondycjonowania odzieży maszynowej. Scharakteryzowano metody pomiaru określające sprawność cieplną i efektywność pracy suszarni papierniczych. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych dla różnych maszyn papierniczych wraz z ich analizą i interpretacją.
EN
The article presents the methods of measuring the technological parameters of the headbox, pressure variations in the stock approach system, the consistency (dryness) of the formed paper web along the fourdrinier machine. The methods used to determine the moisture content profile of press felts and their permeability as well as the parameters of the conditioning of press felts has been described. Methods of measurement describing the thermal efficiency estimation and drying effectivity of dryer section have been characterized. Exemplary results of measurements made for different paper machines with their analysis and interpretation are presented.
7
Content available remote Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików
PL
W artykule omówiono źródła strat mocy występujących w materiałach magnetycznych wykorzystywanych do budowy dławików lub transformatorów oraz przeanalizowano wybrane literaturowe metody pomiaru tych strat. Opisano wybrane z tych metod i wskazano ich ograniczenia wynikające z zastosowania rozważanych metod pomiarowych. Wykazano potrzebę opracowania nowej metody pomiarowej.
EN
The article discusses the sources of power losses occurring in magnetic materials used to build the inductor or the transformers. The paper analyses selected literature methods for measuring these losses and presents the limitation of proposed methods. The overview of literature indicates the need to develop a new measurement method.
EN
Laser scanning allows the acquiring of spatial data about existing objects. It is used as a modern inventory technique, most often in the creation of archival or conservation documentation. It gives the opportunity to obtain a very large amount of spatial data of the facility thus helping to improve operations in the field of conservation but also reduces the margin of error in the inventory and then design documentation. It is useful due to the growing BIM technology, through which three-dimensional models of existing objects of various scales are obtained. This article presents research comparing the traditional measurement method and the modern one with the use of a laser scanner. The research is a compilation of the duration of architectural inventory techniques as well as the accuracy of the measurements made and of the following architectural drawings. The result of the research is a relative percentage ratio showing the acceleration of inventory works with a simple construction object using modern assistive techniques compared to the traditional method.
PL
W publikacji przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Ich celem jest ocena techniczna i ekonomiczna celowości zastosowania akumulatorów chłodu w instalacjach chłodniczych z płynną regulacją wydajności wentylatorowych chłodnic powietrza. Zalety technologiczne tego typu instalacji w przechowalnictwie warzyw potwierdziły badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.
EN
Test results obtained in the Institute of Fluid Flow Machinery of Polish Academy of Science in Gdańsk are presented. Their purpose was technical and economical analysis of the use of cold storage devices in refrigerating systems with infinitely variable capacity control of air coolers. Advantages of such a solution have been confirmed during tests in the Horticulture Institute in Skierniewice.
10
EN
One of the most important parameters describing the operation of foil bearings is the speed at which - under certain load conditions - a lubricating film is created. Knowing the value of this parameter, one can determine the nature of the operation of a rotor that is supported by these bearings. The lift-off speed is usually determined during the run-up and coast down of the rotor using the measured moment of friction as a function of the rotational speed. In this article, this method has been compared with other measurement methods proposed by the authors. The first method consisted in recording the temperature of the bearing’s top foil during its operation, while the second method was based on measuring the current-voltage characteristics of the electro-spindle used in the drive system. As a result of the conducted research, a simple method that allows determining the lift-off speed in foil bearings was proposed. This method can be applied to various types of high-speed machines, such as turbocompressors or microturbines.
PL
Ze względu na rosnącą złożoność łańcuchów dostaw, bardzo ważna staje się kwestia pomiaru oraz oceny ich funkcjonowania. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej stosowane są różne modele i metody pomiaru i oceny wydajności łańcuchów dostaw (ang. supply chain performance). Proponowane podejścia ewoluują w kierunku uwzględniania różnych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstw w szerszej perspektywie. W artykule opisane zostały najczęściej stosowane metody oraz modele pomiaru i oceny wydajności łańcucha dostaw. W opisie skoncentrowano się głównie na podstawowych założeniach poszczególnych podejść, a także stosowanych miarach wydajności oraz ich kategoriach. Wskazano także główne problemy i wyzwania związane z doskonaleniem opisywanych modeli i metod.
EN
Taking into account the growing complexity of supply chains, the issue of measuring and evaluating their functioning becomes vital. Both literature and business practice apply various models and methods of measuring and evaluating supply chain performance. The proposed approaches evolve towards taking a wider perspective of various dimensions in which enterprises function. The paper describes the most commonly applied methods and models of measuring and evaluating supply chain performance. It primarily focuses on the fundamental assumptions of specific approaches as well as the applied performance measures and their categories. The article also indicates major problems and challenges connected with developing the described models and methods.
PL
Kolejna odsłona stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, poświęcona jest literze H, czyli hałasowi generowanemu przez urządzenia wentylacyjne. Hałas pochodzący od pracy wentylatora zależy od wielu czynników. Podstawowym elementem jest sama konstrukcja wentylatora, w której należy zwrócić uwagę na liczbę łopatek oraz ich kształt. Następnymi czynnikami są wydajność i ciśnienie, prędkość powietrza, a także wielkość i kształt obudowy (o ile w danej konstrukcji wentylatora obudowa w ogóle występuje) oraz jej sztywność. W opracowaniu przytoczone zostały zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy rozwiązań układów wentylatorowych proponowanych przez dostawców urządzeń oraz podawane przez nich charakterystyki techniczne.
EN
This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with the noise from air handling plants. There is a strong influence of the design of fan and its blades, air volume, pressure and speed as well as the design of fan’s housing. From this point of view it is worth to pay attention to the characteristic of ventilating systems published by manufacturers.
13
Content available remote Metody pomiaru oraz oceny gazoprzepuszczalności złóż porowatych
PL
Dokonano przeglądu metod pomiaru przepływu gazu w strukturach porowatych. Przeanalizowano podane w literaturze warunki gazoprzepuszczalności, poszukując obszarów badawczych odnoszących się do mechaniki przepływu gazu. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu była ciągła aktualność tej tematyki, wynikająca zarówno z obserwowanego powrotu do tzw. czystych technologii węglowych, jak i z rozwoju nowoczesnych czystych technologii energetycznych, prowadzących do pozyskiwania alternatywnych zasobów energetycznych, zwłaszcza dla odnawialnych źródeł energii.
EN
A review, with 38 refs., of selected gas permeability methods with their characteristics for porous materials.
EN
The article presents the effectiveness tests of fault detection in common rail injectors. 40 injectors with different wear levels were tested. Testing was made on two test benches of a completely different design. Research includes comparison of accuracy, reproducibility and testability to detect specific defects. A device was created for visualization of the fuel injector spraying steam.
PL
Stabilność wymiarów oraz dokładność wymiarowo kształtowa wyprasek wtryskowych jest bardzo ważnym aspektem wytwarzania podzespołów z tworzyw polimerowych, dlatego tematyka ta jest często poruszana w publikacjach naukowych. Produkowanym obecnie elementom z tworzyw stawiane są coraz to większe wymagania w zakresie ich właściwości mechanicznych, użytkowych oraz dokładności wymiarowo kształtowej. W artykule przedstawiono poszczególne czynniki wpływające na dokładność wymiarową wyprasek z tworzyw polimerowych oraz zaprezentowano wyniki badań wypraski o złożonym kształcie wykonanej z polipropylenu z dodatkiem napełniacza w postaci włókna szklanego.
EN
Stability and accuracy of dimensions and shape of injection molding parts are very important issue of plastic parts production based on thermoplastic materials. Therefore a lot of scientists focused their attention on that subject in the scientific research and publications. In pressent production of advanced plastic parts accuracy and stability of dimensions are very important factor. Factors which has biggest influence od stability of moldings dimensions were presentet in the article and results of testing very complex molding made by polipropylene filled glass fiber were shown.
PL
Przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z 4 innymi europejskimi firmami gazowniczymi. Pomiary emisji przeprowadzane były przez dwóch różnych wykonawców na stanowisku badawczym, które zostało wybudowane przez GdF Suez (Crigen). Celem projektu było wykonanie pomiarów emisji gazu za pomocą dwóch różnych metod, a następnie porównanie otrzymanych wyników i ocena ich miarodajności, a także ocena przydatności tych metod do pomiarów emisji z sieci przesyłowej.
EN
In the paper are presented results of a project realized by GAZ-SYSTEM, together with 4 other European gas companies. Emissions were measured by two different contractors on a test bench built by GdF Suez (Crigen). The aim of the project, was to perform emission measurements, with two different methods and then to compare the results and assess their reliability, for emissions measurements in transmission networks.
EN
Different methods for the empirical determination of the natural frequencies of circular saw blades are presented. Stationary methods, such as the harmonic and impulse tests, are discussed and the results of related comparison are given. The comparison of the methods revealed their degree of practical usefulness and their accuracy in determining natural frequencies. A combination of specific methods is proposed, which should allow optimal results.
PL
Nowe procedury badawcze wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń spalin dla pojazdów osobowych mają wejść w życie w 2017 roku. Od kilku lat Komisja Europejska zajmuje się opracowaniem nowych procedur, których celem jest wykonywanie badań w warunkach drogowych. Ma to na celu określenie rzeczywistych wartości emisji spalin, co nie zawsze odzwierciedla poziom emisji spalin w warunkach laboratoryjnych. Dokładne procedury badawcze emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu (RDE – Real Driving Emissions) nie zostały jeszcze uchwalone (w odróżnieniu do pojazdów ciężarowych, dla których takie uwarunkowania już funkcjonują), jednakże istnieją propozycje, które obecnie są analizowane przez główne ośrodki badawcze w Europie. Propozycje te różnią się między sobą, m.in. sposobem wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń, oraz metodyką badań uwzględniającą np. pomiar emisji drogowej węglowodorów. W artykule porównano wyniki emisji spalin uzyskiwane w testach drogowych z wykorzystaniem najnowszych propozycji legislacyjnych odnoszących się do samochodów osobowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w odniesieniu do następujących metod pomiarowych: metoda klasyczna wyznaczania emisji drogowej związków szkodliwych – wykorzystuje się wszystkie dane pomiarowe wyznaczając masę związków szkodliwych i przebytą drogę podczas testu; metoda uśredniania okien pomiarowych (MAV – moving average windows), zwana również w literaturze metodą EMROAD, w której wyznacza się okna pomiarowe (na podstawie danych o emisji dwutlenku węgla z testu WLTC) i na ich podstawie wyznacza się emisję drogową w teście RDE; metoda kategoryzacji mocy (Power Binning), zwana w literaturze jako CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, wyznacza się emisję spalin na podstawie kategoryzacji mocy podczas testu RDE.
EN
New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real value of emissions, which are not always reflected by the level of emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate procedures for determining emissions in real traffic conditions (RDE – Real Driving Emissions) have not yet been approved (as opposed to Heavy-Duty Vehicles for which such conditions already exist), but there are proposals that are currently being analyzed by major research centers in Europe. There are many differences between those proposals such as determining road emission or research methodology related to emission measurement of hydrocarbons. The work compares the results of emissions measured in road tests using the latest legislative proposals related to passenger cars. The results are shown in relation to the used measurement method: classic method of determining exhaust emission; uses all measurement data determining the mass of harmful compounds and distance traveled during the test; method of averaging the measuring windows, also in the literature called EMROAD method, which determines the measurement windows (on the basis of carbon dioxide emissions from the WLTC test) and on its basis determines the road emission in RDE test; generalized method of instantaneous power (Power Binning), known in the literature as CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, determines road emissions on the basis of generalized instantaneous power during the RDE test.
PL
Jednym z ważnych problemów aerologii górniczej jest pomiar bardzo małych prędkości przepływu powietrza i innych gazów. Jedną z metod jest metoda znaczników termicznych, polegająca na wywołaniu w przepływie fluktuacji temperatury i pomiarze prędkości ich propagacji. W artykule poddano analizie problem implementacji metod znaczników termicznych w pomiarach prędkości przepływu gazów w aerologii górniczej. Obszar zastosowań tych metod dotyczy pomiarów wzorcowych, specjalistycznych pomiarów wentylacyjnych, badań laboratoryjnych i modelowych, a także potencjalnego zastosowania metod w przenośnych przyrządach pomiarowych. Metody znaczników termicznych umożliwią bezwzględny pomiar bardzo małych prędkości przepływu powietrza i innych gazów, nie wymagają wzorcowania, są mało wrażliwe na zmiany temperatury, ciśnienia, składu czy wilgotności medium.
EN
One of the important problems of mining aerology is the measurement of very low flow velocity of air and other gases. One of the applicable methods is the method of thermal markers, which consist in analyzing the temperature fluctuations propagation in flow. In this paper we analyzed the problem of implementation thermal markers methods for measuring in mining aerology. Areas of application of these methods are standard and specialized ventilation measurements, laboratory and model tests, and the potential application in portable measuring instruments. Methods of thermal markers allow for absolute measurement of very low flow velocity range, do not require calibration and are not very sensitive to changes in temperature, pressure or humidity.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.