Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driving speed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Ground vehicles are the main sources of noise and infrasounds in residential areas. Numerous published works are devoted to the studies of audible sound, its sources in vehicle, and development of measures to its reduction. The authors believe that the problem of infrasound occurrence and propagation in residential areas and – hence – its negative impact on humans and ambient environment is underestimated. Development of predictions and experimental methods of studying the infrasound generating mechanism and environmental monitoring of this negative factor are an urgent issue. A significant portion of acoustic emission from a vehicle comprises infrasound and low frequency range. Internal and external infrasound of vehicle were measured. A prediction model was proposed and the influence of vehicle design features on the infrasound level was estimated. Predictions of the external infrasound generating the mechanism of vehicles reveal that its frequency and level depend on driving speed, drag coefficient, vehicle body length, and Strouhal number Wheels, which execute rotation and progressive movement in airstream, are important sources of vehicle infrasound. Five wheel harmonics were calculated for motor vehicles at various driving speeds, the existing dependences are detected. It was demonstrated that the regulatory levels of infrasound can be exceeded only in residential areas adjacent to traffic flow with driving speeds higher than 80 km/h. The results of field studies of infrasound level on the streets of Moscow were presented. Recommendations on the development of environmental monitoring and main approaches to reduce infrasound in urban environment were given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
PL
Podano metodę pomiaru i analizy prędkości jazdy wózka z napędem silnikiem elektrycznym, nie mającego wskaźnika prędkości. Przedstawiono wyniki analizy prędkości średniej i maksymalnej wózka w normalnym użytkowaniu w magazynie podczas jazdy na różnych rodzajach odcinków jego drogi, np. na zakrętach, na odcinkach drogi prostej, podczas zawracania. We wnioskach przedstawiono propozycje zaleceń w celu poprawy bezpieczeństwa.
EN
The paper presents the method of measuring and analyzing of speed of the electric fork-lift truck not equipped with the driving speed indicator. The paper also presents the results of an analysis of mean and maximal speed of the truck in normal use in warehouse during driving on different parts of the road, for example turns, stretches of straight road, U-turns. The conclusions propose recommendations aimed at improving safety.
PL
W artykule określono wpływ średniej prędkości pojazdów samochodowych na wielkość emisji wybranych toksycznych składników spalin. Do realizacji tego celu niezbędne było wykonanie pomiarów prędkości na odcinku drogi na ul. Ofiar Katynia w Zabrzu. Zakres artykułu obejmował pomiary w trzech różnych porach dnia oraz różnych dniach tygodnia. Wielkość emisji wybranych toksycznych składników spalin została określona za pomocą programu komputerowego COPERT IV.
EN
In this paper the influence of the average speed of vehicles on emissions of some toxic components of exhaust was showed. To achieve this goal it was necessary to perform measurements of speed on a road section on the street Victims of Katyn in Zabrze. The scope of work included measurements at three different times of day and different days of the week. The emissions of selected toxic components of exhaust gases was determined with a computer program COPERT IV.
5
Content available Study of bus driving parameters on urban route
EN
The article deals with bus traffic time and speed on stage and route in the whole. The factors affecting bus driving parameters are divided into groups. The factors of significant impact are found in each group. The method of consideration of such factors impact on driving parameters in timetable making, is proposed. The extent of impact of selected factors on bus driving time and speed is studied.
PL
Prezentowane w niniejszej pracy badania są częścią projektu naukowo-badawczego (Grant MNiSW nr N N509 2078 33), dotyczącego zasad geometrycznego projektowania dróg i ich otoczenia w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dróg. Badania eksperymentalne przeprowadzono w symulatorze jazdy w laboratorium CRISS, w Włoskim Międzyuczelnianym Centrum Naukowo-Badawczym Bezpieczeństwa Dróg w Rzymie. Uzyskane w efekcie realizacji projektu wyniki dotyczą zarówno weryfikacji eksperymentalnej metody badawczej, jak również zależności pomiędzy projektowymi parametrami dróg zamiejskich i bezpieczeństwem jazdy, wynikającym z percepcji kierowców w czasie jazdy oraz z przyjmowanej prędkości jazdy. Celem prezentowanej tu części badań jest wyjaśnienie przyczyn niebezpiecznych zachowań kierowców podczas pokonywania łuków. Do najważniejszych wyników należy rozpoznanie efektywności klotoidy. Wyniki badań przeprowadzonych w środowisku symulatora jazdy położyły nowe światło na percepcyjne i behawioralne aspekty klotoid jako krzywych przejściowych, ujawniając bardziej bezpieczne zachowania kierowców podczas negocjowania łuków z klotoidami. Analizy potwierdziły również efektywność obydwu wskaźników eksperymentalnych, patologicznego dyskomfortu i dyspersji toru jazdy, które ukazują ważne zależności pomiędzy projektowymi parametrami dróg i zachowaniami kierowców podczas jazdy, wskazując na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa jazdy wraz ze wzrostem kategorii drogi i ze wzrostem krzywizny łuku. Uzyskane zależności dotyczące parametrów projektowych łuków drogowych, w szczególności krzywych przejściowych, warte są podkreślenia, gdyż mogą mieć zasadniczy wpływ na tworzenie bardziej bezpiecznego systemu transportu.
EN
This study presents part of the research project (Grant MNiSW N N509 2078 33) which deals with geometrical aspects of spatial road design that enhance road safety. The main aim was to test the driver's behavior and speed effects of driving through rural roads of different categories and geometric parameters (width and number of driving lanes, curvatures, horizontal curves with and without transition curves). The laboratory experiment, pilot studies and the main experimental works were conducted at driving simulation laboratory of Italian Interuniversity Research Centre of Road Safety, CRISS. Analysis presented in the paper are focusing on relations between experimental variables and driver's behavior related to driving speed and other advanced behavioral indicators connected to driving trajectory, speed choice, risk perception and curve geometry. An important aspect of this simulation method is that it allows a systematic study of relationships between road design parameters and driving behavior, which is very difficult to organize in on-site studies. Regarding road curve perception, the major finding deals with the effectiveness of the clothoid as a transition curve. The results of this experimental study in driving simulator put in light the perceptual and behavioral effects of clothoids as transition curves during curve negotiation, presenting safer behavior on curves with clothoids, than with curves without them. Both experimental indicators, pathologic discomfort and trajectory dispersion, shows an important relationship between road design parameters and driving behavior on road curves, presenting the increase of risk with road category increase coupled with decreasing curve radius. The general conclusion of this study results is that advanced techniques of visualization and simulation of road environment can disclose the relationships between design road parameters and behavioral aspects important for creating safer transportation systems.
7
Content available remote Wpływ prędkości jazdy samochodu na pionowe obciążenia dynamiczne pasażerów
PL
W pracy omówiono wpływ prędkości jazdy na obciążenia dynamiczne pasażerów. Ograniczono się do prostoliniowego ruchu samochodu. Sformułowano dwa modele dynamiki pionowej. Wykonano eksperymenty cyfrowe symulujące jazdę z różnymi prędkościami po obranej drodze. Jako miarę obciążeń dynamicznych pasażerów przyjęto wartość skuteczną (RMS) przyspieszeń odpowiednich elementów modeli. Wyniki przedstawiono w formie wykresów.
EN
This study presents results of evaluation of the influence of the car velocity on the passengers dynamic loads. Only the straight movement of the car is discussed. Two models of vertical dynamics were shaped. The digital experiments simulate driving with different velocity on the chosen road. The RMS value of acceleration of some model elements was taken as the value of the dynamics loads. The results are presented on charts.
PL
Zastosowanie elektrycznych silników krokowych jako napędu wskaźników prędkości jazdy daje możliwość miarodajnego określenia prędkości zderzeniowej. W artykule omówiono wyniki badań wykazujących nieczułość silników krokowych na przeciążenia wywołane symulowanym zderzeniem w kierunkach osi x i y pojazdu samochodowego.
EN
The application of step motors to driving speed indicators enables to determine reliably the impact speed. The paper presents the results of investigation showing the insensibility of stepper motors to overload caused by simulated collision in the x and y axes directions of the automotive vehicle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.