Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł motoryzacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Logistics activities are present in different business functions, which is why unified decision making in logistics has a significant effect on the organization of logistics processes in companies. Scientific literature highlights various aspects of logistics decision making, but so far, no survey has been conducted that can accurately illustrate the effect of centralized logistics and the effect of the level of Logistics knowledge of employees from other departments on unified decision making in the organization of logistics processes. For this purpose, a statistical analysis was carried out on a sample of companies from the Slovenian automotive industry, which is one of theleading high-tech industries in the world. The results of multiple linear regression show that the greater the knowledge of logistics among the employees from other departments, the more logistics costs are taken into account during the development of the product. This is an important finding for the automotive industry, as well as for other manufacturing industries, especially with respect to efficient planning of Logistics processes, starting from the early stages of product development. This enables better control over logistics costs, as all business functions within the company participate in the process. The results presented here highlight future guidelines for the organisation of logistics processes in the high-tech automotive industry. It was verified by multiple linear regression.
2
PL
Obecnie technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego i jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W publikacji skupiono się na omówieniu wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle, zarówno przy projektowaniu samego wyrobu czy elementu, jak i do produkcji konkretnych części m.in. w motoryzacji, w budownictwie czy w przemyśle lotniczym. Technika druku 3D rozszerza swoje wykorzystanie na coraz to nowe obszary, z założenia nieoczywiste, takie jak przemysł spożywczy czy tekstylny. Technologia druku 3D zyskuje na popularności, ze względu na łatwy dostęp do drukarek oraz samych materiałów, a na przestrzeni lat kolejne gałęzie przemysłu zaczynają korzystać z ogromnych możliwości tej technologii.
EN
Currently, 3D printing technology is used in many ways and is practiced in many industries. The publication focuses on the summary of the use of 3D printing technology in many different industries, during the design of the product or element itself, as well in production of parts results in automotive, construction and aviation. The 3D printing technique is expanding its use to newer and non-obvious areas, such as the food or textile industry. The technology of 3D is going more popular due to the easy access to printers and the materials themselves, and over the years, subsequent branches of industry benefit from the huge possibilities of this technology.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w warunkach przemysłowych. Badania dotyczą wieloparametrowej ocenę skuteczności działania mieszanin technicznych soli modyfikujących stop AISi7Mg - tzw. rozdrabniaczy ziaren. Mieszaniny soli są wytwarzane przez grupę producentów i stanowią ofertę przemysłową. Porównano skuteczność działania pięciu rożnych mieszanin soli barowych i tytanowych oraz zaprawy modyfikującej AITi5B. Sole wprowadzano do kąpieli metalowej metodą „na powierzchnie" po utworzeniu na niej leja, na skutek wysokich obrotów rotora rafinacji gazowej. Wszystkie sole zwiększają właściwości wytrzymałościowe stopu po obróbce cieplnej T6 (Rm.Rp02, A5, HB). Równolegle stwierdza się w badaniach, iż technika wprowadzania soli „na powierzchnię'' zwiększa liczbę wtrąceń niemetalowych w stopie. Wtrącenia, w przypadku wytwarzania obręczy kół samochodowych (felg), jeśli zostaną rozmieszczone na powierzchni odlewu, mogą stanowić przyczynę zabrakowania.
EN
The results of tests performed under industrial conditions are presented in the hereby paper. Investigations concern multi-parameter assessments of the efficiency of technological salts mixtures - the so-called grains crushers - modifying the AISi7Mg alloy. Mixtures of salts are produced by a group of producers and constitute the industrial offers. The efficiency of operations of five different mixtures of barium and titanium salts as well as of the AITi5B inoculant, were compared. Salts were introduced to the metal bath by the method: 'on the surface' after making a pouring cap in it, due to a high speed rotor of the gaseous refining. All salts increase strength properties of alloys after the heat treatment T6 (Rm.Rp02, A5, HH). It was also found in tests, that the salts introduction by means of 'on the surface' technique increases the number of non-metallic inclusions in the alloy. If such inclusions remain on the casting surface, they can constitute the reason of the casting rejection, in case of the production of wheel rims.
4
Content available Identification of disruptions in transport processes
EN
Introduction/background: The article presents an analysis of risk factors that may cause disruptions affecting the shipping of parts and components for the automotive industry. In this regard, based on literature research, the meaning of a disruption risk and its management in transport processes are discussed. Furthermore, the role of the transport and logistics companies in the provision of services for the automotive sector is presented. In the next section, the methodology of risk factor analysis and assessment is determined and the results of studies conducted on disruptions that may have a key impact on the transport process of the analysed company are presented. Aim of the paper: The aim of the article is to determine the influence of disruptions in the transport processes of parts and components for the automotive industry through the analysis and assessment of disruption risk factors. Materials and methods: The tools and methods proposed to assess the risk of disruptions affecting the order execution for the transport service of parts and components for the automotive industry by the company under examination were as follows: an indicative analysis, a disruption risk assessment form, an expert judges method, PHA method and a risk matrix. Results and conclusions: The analysis has allowed for the identification of risk factors, which, due to the potential consequences estimated by a group of experts as well as the probability of occurrence, may have a key impact on the transport process in the investigated company. Indicative analysis has shown that the timeliness of transport, which is associated with delivery time, is a major issue in a company. This formed the basis for the further analysis of process disruptions.
EN
The paper presents partial results of qualitative analyzes conducted on the production line in the automotive industry. The subject of analyzes is the safety element for motor vehicles and meeting the quality requirements. The quality requirements that the manufacturer must meet are based on customer guidelines (automotive concern) for components manufactured for first assembly. The presented analyzes relate to the identification of production discrepancies and the results of statistical analyzes for the cutting process and component control for one type of cable. This work contains basic issues in the field of production management for elements intended for the automotive market, detailing the basic applicable rules and standards in this field. It also contains the results of the analysis and evaluation of the production process of the company operating on this market. A preliminary analysis of the causes of production problems and statistical analysis for the indicated process was presented.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. jest znanym w Polsce producentem odlewów, w tym precyzyjnych. Realizacja badań ujętych w harmonogramie projektu ma stworzyć możliwość znacznego poszerzenia zakresu możliwości wykonawczych zakładu o cienkościenne odlewy staliwne, o założonych własnościach mechanicznych dotychczas w Polsce nie produkowanych. Połączenie opracowanych w ramach projektu: innowacyjnego tworzywa modelu woskowego, składu i sposobu wykonania formy ceramicznej, składu chemicznego tworzywa odlewu z innowacyjną technologią odlewania precyzyjnego oraz obróbką cieplną wykonanych cienkościennych odlewów pozwoli na wykonanie z przebadanych stopów żelaza wyrobów o dużej dokładności wymiarowej, założonej wytrzymałości mechanicznej oraz wdrożenie tej technologii do własnej produkcji przemysłowej.
EN
PIO Specodlew Sp. z o.o. is a known manufacturer of castings in Poland, including precision ones. The implementation of the research included in the project's schedule aims to create the possibility of significantly broadening the scope of the plant's implementation capabilities, with thin-walled steel castings, procesing mechanical properties that are not yet produced in Poland. The combination of innovative wax-based material, composition and method of the ceramic mold making, chemical composition of a cast material with innovative precision casting technology and heat treatment of thin-walled castings developed within the framework of the project will allow us to manufacture products of high dimensional accuracy, mechanical strength assumed from tested iron alloys and implementing this technology for own industrial production.
8
Content available remote Nadążne sterowanie procesem sekwencjonowania karoserii na wydziale lakierni
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną metodę nadążnego sterowania produkcją, którą można wykorzystać w wielowersyjnym procesie sekwencjonowania karoserii na wydziale lakierni. Badano rzeczywistą strukturę lakierni wraz z buforem (Car Sequencing Problem 4.0). Głównymi celami badań były minimalizacja liczby przezbrojeń wynikających ze zmian kolorów oraz synchronizacja tych przezbrojeń z wymuszonym, okresowym czyszczeniem pistoletów malarskich.
EN
A modified method of follow-up production control that can be used in a multi-version car body sequencing process at the paint shop department is presented. The actual structure of the paint shop along with the buffer was subjected to tests (Car Sequencing Problem 4.0). The main goals of the research were to minimize the number of changeovers resulting from color changes and to synchronize these changeovers with forced, periodic cleaning of paint guns.
EN
The key demands on manufacturers in the modern-age markets globalisation are: (i) short development cycle, (ii) cost effectiveness, (iii) excellent product quality, and (iv) in-built product variability and upgradability. Development of new products under such dynamic market conditions necessitates an integrated approach to all stages of company operations, including product design, prototyping, productionising and manufacturing and extending it to the lifetime serviceability. Such competitive requirements cannot be dealt with by conventional, sequential model of product development and require switching to the modular approach, which additionally enables effective accommodation of growing needs of customers for products variety and their immediate or future customisation. This paper addresses modular product development, including design and assembly in application to building & construction industry. The focus is on paving the path for new generation high-quality/high durability products, such as modular cladding components for low- and high-rise residential and commercial buildings with the emphasis on product sustainability and longlasting aesthetics. It also considers: (i) identification of principal causes of diminishing market share of wood-based cladding of building facades, and (ii) highlights key aspects of development of a breakthrough technology providing high-quality, highdurability surface finish of painted exterior wood products offering a platform for reversal of decades-long decline of this important segment of the building products market.
PL
Kluczowe wymagania stawiane producentom na współczesnych zglobalizowanych rynkach to: (i) krótki cykl rozwoju, (ii) efektywność kosztowa, (iii) doskonała jakość produktu, oraz (iv) „wbudowana” zmienialność produktu i możliwość jego rozbudowy. Rozwój nowych produktów w tak dynamicznych warunkach rynkowych wymaga zintegrowanego podejścia do wszystkich etapów działalności firmy, w tym również projektowania produktu, prototypowania, produkcji, oraz rozszerzenia ww. również na okres użytkowania. Tak wysokie wymagania nie mogą być osiągnięte przez konwencjonalny, sekwencyjny model opracowania produktu i wymagają przejścia na podejście modułowe, co dodatkowo umożliwia efektywne dostosowanie rosnących potrzeb klientów do różnorodności produktów i ich natychmiastowej lub przyszłej personalizacji. Artykuł ten dotyczy rozwoju produktów modułowych, w tym projektowania i montażu w zastosowaniach w przemyśle samochodowym, budownictwie i przemyśle budowlanym. Nacisk kładziony jest na wytyczenie drogi dla produktów nowej generacji o wysokiej jakości/wysokiej trwałości, takich jak modułowe elementy fasad dla niskich i wysokich budynków mieszkalnych i komercyjnych z naciskiem na trwałość produktu i długotrwałą estetykę. Artykuł rozważa również: (i) identyfikację głównych przyczyn zmniejszającego się udziału rynkowego drewnopodobnych elewacji budynków oraz (ii) podkreśla kluczowe aspekty rozwoju przełomowej technologii zapewniającej wysoką jakość wykończenia powierzchni o wysokiej trwałości dla produktów z drewna, oferującej doskonałą platformę do odwrócenia trwającego od dziesięcioleci spadku udziału tego ważnego segmentu rynku wyrobów budowlanych.
EN
In this article, a magnesium matrix composite, reinforced with open-celled carbon foam and fabricated by pressure infiltration method, was examined. The main problem analysed was the usefulness of two commercial magnesium alloys RZ5 and ZRE1 as matrices in terms of composite tribological properties. Results of composite microstructure examinations by LM and SEM with EDS, porosity and hardness measurements were presented, and wear resistance in a dry friction conditions was characterized by a pin–on–disc method. The friction coefficient, the mass loss of sample and cast iron countersample, and wear trace depth were measured, as well as the mechanism of wear was examined by SEM observations of the wear traces. Obtained results show good infiltration of open-celled carbon foam and microstructural effects at an interface similar to the particulate and fibrous composites of C–Mg systems. Differences in wear resistance, dependent on applied matrix alloy, were revealed, and the ZRE1 magnesium alloy was indicated as more favourable, due to a composite lower friction coefficient, less mass lost, and wear trace depth. The wear of open-celled carbon foam was regular and without cracks in the reinforcement, fragmentation, or pulling out.
PL
Kompozyty z osnową ze stopów lekkich, głównie aluminium, zbrojone otwartokomórkowymi pianami ceramicznymi, najczęściej z Al2O3, są obecnie przedmiotem prac o charakterze technologicznym i poznawczym. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć segregacji zbrojenia, co może mieć miejsce w przypadku aplikacji w kompozytach metalowych cząstek bądź włókien. Jednak oprócz znanej kwestii oddziaływania fizykochemicznego metal–zbrojenie pojawia się nowy problem technologiczny — prawidłowa infiltracja piany metalem. Obydwa zagadnienia są bezpośrednio związane z doborem składu chemicznego stopu, gdyż stopy przydatne jako samodzielne tworzywo konstrukcyjne mogą być w kompozytach zupełnie nieużyteczne. W artykule zaprezentowano nowy materiał kompozytowy, w którym zbrojenie stanowiła otwartokomórkowa piana węglowa (Cof), a osnowę dwa konwencjonalne, odlewnicze stopy magnezu RZ5 i ZRE1 zawierające metale ziem rzadkich RE. Rolą komponentu węglowego w takim materiale, podobnie jak w przypadku aplikacji cząstek węgla szklistego i włókien węglowych krótkich, jest m.in. zmiana właściwości tribologicznych. Celem pracy była charakterystyka wytworzonego w Politechnice Śląskiej metodą infiltracji ciśnieniowej kompozytu zawierającego otwartokomórkową pianę węglową o takiej samej geometrii i dwa różne stopy osnowy z układu Mg–Zn–RE–Zr. Charakterystyka objęła głównie mikrostrukturę i badania tribologiczne w warunkach tarcia suchego. Na jej podstawie wskazano, który spośród zastosowanych stopów jest korzystniejszy z punktu widzenia zużycia kompozytu.
EN
The article deals with the influence of technological parameters in the production of precision seamless tubes for the automotive industry from the point of view of drawing using two different methods in one technological sequence. Tube drawn technology for the orders is set to three draws on mandrel and three hollow sinking draws. The dimension input of the blank is Ø 44.5 x 8.00 mm, length 4500 mm and output dimension Ø 14.35 × 4.79 mm. The experimental material is 25CrMo4 according the norm EN 10216-2+A2. Measurement of the surface temperature of the tube and a functional parts of tools surface temperature during tube drawing was carried out to map the heating of the working temperature of the tool and to assess the impact on the dimensional stability of the drawn tube with dimension Ø 26 × 5.25 mm (draws on mandrel) and Ø 17 × 4.96 mm (hollow sinking).
PL
W artykule omówiono wpływ parametrów technologicznych produkcji precyzyjnych rur bez szwu dla przemysłu motoryzacyjnego w aspekcie ciągnienia dwoma różnymi metodami w jednej sekwencji technologicznej. Technologia ciągnienia rur składa się z trzech ciągów na trzpieniu i trzech ciągów swobodnych. Wymiar wejściowy wsadu wynosi Ø 44,5 × 8,00 mm, długość 4500 mm, a wymiar wyjściowy Ø 14,35 × 4,79 mm. Badany materiał to stal w gatunku 25CrMo4 według normy EN 10216-2 + A2. Pomiar temperatury na powierzchni rury i temperatury powierzchni części roboczej narzędzi podczas ciągnienia rur wykonano w celu sporządzenia map temperatury nagrzewanej roboczej części narzędzia i oceny jej wpływu na stabilność wymiarową rury o wymiarze Ø 26 × 5,25 mm (ciągniętej na trzpieniu) i Ø 17 × 4,96 mm (ciągniętej swobodnie).
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
13
Content available remote A helical rolling process for producing ball studs
EN
This paper presents the numerical and experimental results of a study investigating helical rolling of ball studs. First, methods for producing balls studs widely used in the automotive industry are discussed. Then, in light of the discussed manufacturing techniques, a helical rolling process for producing this type of parts is proposed. The idea of rolling stepped parts in skew rolling mills is presented and the design concept for helical tools is described. Next, numerical results of a helical rolling process for ball studs are presented. Theoretical considerations are based on the results of simulations performed by the finite element method using the FORGE NxT simulation software. The simulations involved examining metal flow, thermal parameters and force parameters in the process, as well as predicting material cohesion loss based on the distribution of the Cockcroft-Latham ductile fracture criterion. The numerical results were verified experimentally. In the experiments, the process was investigated with respect to potential failure modes. The correctness of the designed numerical models of helical rolling was assessed based on the shape of produced forgings and the distributions of force parameters. Obtained results demonstrate that helical rolling is an effective technique for producing ball studs, and the design concept for helical tools can be based on the solutions developed for wedge tools used in cross wedge rolling.
14
Content available remote Robotyka od offline'u do online'u
PL
Opel, Volkswagen, BMW, Mercedes, Land Rover, a obecnie również amerykańska Tesla - producenci samochodów na całym świecie, prześcigając się w automatyzacji i robotyzacji swoich linii produkcyjnych, nie mogą się mylić. Wprowadzenie nowego modelu do sprzedaży na rynku kontynentalnym lub światowym nie obejdzie się bez stworzenia nowej lub zmodernizowania starej linii produkcyjnej, opierającej się na zrobotyzowanych etapach produkcji.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
Proces spawania laserowego polega na przetopieniu metali w miejscu ich zetknięcia zogniskowaną wiązką promieniowania o gęstości mocy 104÷106 W/mm2 [1]. Pojawienie się laserów o dużej mocy wyjściowej dało nadzieję na zrealizowanie procesu łączenia grubych blach przez bezpośrednie przetopienie ich zetkniętych brzegów z pominięciem ukosowania i pracochłonnego wypełniania rowka z ukosowania ściegami spoiwa.
PL
Wykorzystanie stopów magnezu w przemyśle motoryzacyjnym jest utrudnione, gdyż procesy gięcia i tłoczenia muszą być prowadzone w podwyższonych temperaturach. Drugim przeciwwskazaniem jest niewielka sztywność elementów magnezowych. W pracy przedstawiono wyniki badań dynamicznego zgniatania magnezowych elementów energochłonnych. Zastosowanie elementów usztywniających w postaci pianki aluminiowej pozwala na pochłanianie dużej energii właściwej (energia podzielona przez masę). W pracy wykazano, że energia właściwa pochłaniana przez magnezowe crash-boxy może być większa niż w przypadku elementów wykonanych ze stali HC380.
EN
The use of magnesium alloys in automotive industry is difficult, because the processes of bending and pressing must be carried out at an elevated temperatures. The second contraindication is a low stiffness of magnesium elements. Following paper presents results of dynamic crushing of magnesium energy-absorbing elements. The use of aluminum foam as stiffening elements allows to absorb high specific energy (absorbed energy divided by specimen mass). The paper has shown that the specific energy absorbed by the magnesium crash-boxes is greater than specific energy absorbed by crash-boxes made of HC380 steel.
EN
Electric cars represent a promising energy-and carbon-efficient alternative to internal combustion engine cars. However, as mobility behaviour is highly habitual, convincing people to switch from conventional cars to electric is challenging. In the following research, which was carried out in the past years in Slovenia, an attempt was made to determine what influences people’s buying habits and what would motivate them to buy an electric car. It appeared that the most relevant factor for not purchasing electric cars is, firstly, its overall too high price, and, secondly, short driving ranges. Different studies, as well as the results of the following research have revealed that there is no single measure which would dramatically increase the demand for electric cars. The solution is to combine different measures or strategies like Top - Down and Bottom - Up, where both the government and car industry should come across.
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat lokalizacji i wielkości produkcji przemysłu dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW). Analiza została dokonana w oparciu o dostępne dane statystyczne stowarzyszeń producentów oraz opracowania statystyczne. Produkcja motocykli i motorowerów zlokalizowana jest głównie w regionach rozwiniętych gospodarczo, jednakże znaczący rynek jednośladów stanowi obecnie Azja (w tym Indie i Chiny). W Europie w wyniku światowego kryzysu finansowego nastąpił spadek wielkości produkcji. Współcześnie zauważalny jest proces delokalizacji przemysłu, głównie w rozwijającym się ekonomicznie regionie azjatyckim oraz USA, gdzie kryzys wpłynął na zmianę preferencji i zachowań komunikacyjnych Amerykanów. Równocześnie w Europie popyt na PTW zależny jest w dużym stopniu od polityki komunikacyjnej państwa oraz warunków komunikacyjnych w miastach. Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój są również nowe rozwiązania technologiczne wprowadzone w PTW.
EN
The article contains basic information about the location and production of the industry of two and three wheeled motor vehicles (PTW). The analysis was carried out on the basis of available statistical data of producers’ associations and statistical studies. The production of motorcycles and mopeds is located mainly in economically developed regions, however, Asia (including India and China) is currently a significant market for two-wheelers. In Europe, as a result of the global financial crisis, the production volume decreased. Nowadays, the process of industrial relocation is noticeable, mainly in the economically developing region of Asia and in the USA, where the crisis has changed the preferences and transport behavior of the Americans. At the same time, in Europe, the demand for PTW depends to a large extent on the state’s communication policy and transport conditions in cities. New technological solutions introduced in PTW are important factors conditioning the development of two and three wheeled motor vehicles industry.
EN
The paper presents evolution of the Formula One powertrain systems and its synergies with the Automotive industry. The article emphasises the influence of trends in the Automotive industry and general environmental awareness on the Formula One development. The technical regulations introduced by the FIA in 2006 made a first steps to align Formula One technology progress with course of automotive world. Improvements of the regulations in 2009 and 2014, gradually introduced hybrid systems to the Formula One and made its technology more relevant to the current production vehicles. On the other hand, paper also shows the examples of the automotive projects which utilised Formula One technology features and qualities. This review analyses technology transfer based on Mercedes-Benz and other companies dependent on Daimler AG.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.