Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podmiot leczniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wysoki standard obsługi oraz komfort pacjenta stają się obecnie jednymi z zasadniczych elementów skuteczności funkcjonowania zakładu leczniczego na konkurencyjnym rynku. Głównym celem artykułu jest analiza oceny standardów obsługi „małych pacjentów” na przykładzie wybranych podmiotów leczniczych na terenie Gliwic – w kontekście całościowego zarządzania podmiotem leczniczym. Problematyka badawcza skupia się przede wszystkim wokół wyposażenia kącika dziecięcego, nagradzania dziecka, miejsca do przewijania, podejścia personelu oraz systemu rejestracji. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę badawczą w postaci ankiety. Badaną zbiorowość stanowią pacjenci wybranych zakładów leczniczych.
EN
High standard of the service and comfort of the patient become one of the essential elements of effective functioning of the health care facilities in a competitive market. The main purpose of this article is to assess the standards of the service of “little” patient care for a selected health care units – in the context of the overall management of the medical entity. The issue of research focuses primarily on the equipping the children's corner, awarding to the child, the place for the scrolling, tricking the staff and the registration system. The conducted study used research methods in the character of the questionnaire form. The study community are the patients indicated health care units.
PL
Podmioty lecznicze opracowując i wdrażając swoje strategie biorą pod uwagę innowacje technologiczne wspierające działalność podstawową. Rozwój poszczególnych podmiotów jest w tym zakresie silnie zróżnicowany. Do najważniejszych innowacyjnych narzędzi wspierających należy zaliczyć rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny. Sukces strategii jest jednak uwarunkowany poprawną diagnozą szans i zagrożeń ze strony otoczenia organizacji. W naszej pracy analizujemy otoczenie prawne, dostępne a także planowane usługi finansowane ze źródeł publicznych pod kątem zarówno otwierających się możliwości rozwojowych jak i zagrożeń dla podmiotów leczniczych.
EN
The health care providers elaborate and deploy their strategies should consider innovative technologies which support the main activities. The stage of development in the area is strongly diversified. The e-health and telemedicine solutions are included to the most important of such supporting tools. The success of the strategy depends on correct diagnosis of the opportunities and threats in the organizations’ environment. In the article the authors analyse the legal regulation and planned public-funded services which can create both new fields of activity and bring risk for health care providers.
PL
Podmioty lecznicze stawiają czoła zmieniającym się warunkom działania. Zarządzający tymi organizacjami coraz chętniej sięgają po narzędzia z zakresu zarządzania, w tym zarządzania strategicznego. Jednym z nich może być analiza KCS, której zadaniem jest m.in. wskazanie krytycznych obszarów funkcjonowania organizacji, na których należy skupić uwagę i doskonalić je, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Przegląd literatury wskazał, iż problematyka KCS w ochronie zdrowia jest szczególnie słabo rozpoznana. Autorów zainteresowało zagadnienie na ile różnice występujące między sektorem prywatnym i publicznym wpływają na identyfikację i hierarchizację KCS podmiotów leczniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących identyfikacji kluczowych czynników sukcesu dla podmiotów realizujących świadczenia okulistyczne oraz podobieństwa i różnice pomiędzy KCS świadczeniodawcy prywatnego i publicznego.
EN
Health care providers face the challenges of changing activities condition. Providers’ management more often uses the managerial tools, including strategic management schemes. One of the useful tool is Critical Success Factors (CSFs), which is to be applied to point critical areas of organizations’ function which should be focus on and improve to achieve competition advantage. Review of the literature revealed that CSFs methodology among health care organizations is only narrowly explored. The authors were interested whether the differences between public and private sector leaded to identification and hierarchization CSFs of health care providers. In the article are presented the results of pilot research which was set to identify CSFs for two ophthalmology clinics representing public and privet sector.
PL
Współczesne zarządzanie wymusza na menedżerach uwzględnianie wpływu określonych grup społecznych (interesariuszy) na funkcjonowanie organizacji. W ochronie zdrowia szczególną kategorią interesariuszy są pacjenci. Z jednej strony pełnią rolę analogiczną do klientów podmiotów gospodarczych – nabywają produkty i usługi zdrowotne. Z drugiej są częścią ich otoczenia społecznego; jednak to oni finansują także funkcjonowanie tych podmiotów. Wydaje się więc logiczne, że powinni być traktowani jako jedna z kluczowych grup interesariuszy. Czy tak jest w praktyce − autorka będzie chciała odpowiedzieć w poniższym artykule.
EN
In the health care specific category of stakeholders are patients. On the one hand, they serve as analogous to the customers of operators – purchase products and health services. On the other hand, they are part of the social environment. On the third, they finance the functioning of entities. So it seems logical that they should be treated as one of the key stakeholder groups. It is that in practice, the author will want to answer in this article.
PL
Jakość staje się jednym z zasadniczych elementów skuteczności funkcjonowania placówki ochrony zdrowia na konkurencyjnym rynku. Głównym celem artykułu ,jest prezentacja oceny jakości obsługi pacjenta na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego. Problematyka badawcza skupia się przede wszystkim wokół czasu oczekiwania na rejestrację i przeprowadzenie badania, sposobu odnoszenia się personelu lekarskiego i pielęgniarski ego do pacjenta i rodziców, a także na dostępności do sanitariatów i świetlicy. W prowadzonym badaniu wykorzystano pierwotne (ankieta) i wtórne (materiały wewnętrzne) źródła danych. Badaną zbiorowość stanowią pacjenci wskazanego podmiotu leczniczego.
EN
Quality becomes one of the essential elements of effective functioning of the health care facilities in a competitive market. The main purpose of this article is to assess the quality of patient care for a selected entity hospital. The issue of research focuses primarily on the waiting time for registration and examination, a way of relating to medical and nursing staff to patients and parents, as well as the availability of toilets and common room. The conducted study used primary (questionnaire) and secondary materials (internal) data sources. The study community are the patients indicated entity hospital.
PL
Praktyka działania firm krajowych i międzynarodowych pokazuje, że wprowadzanie do zarządzania praktyk społecznej odpowiedzialności (SR) jest możliwe nie tylko w sektorze for profit, lecz także w sektorze non profit, w tym także w podmiotach ochrony zdrowia. Wprawdzie w chwili obecnej w Polsce placówek leczniczych w sposób celowy i świadomy realizujących założenia SR jest niewiele, ale istnieje olbrzymi potencjał dla powszechnego jej zastosowania. Aby to było możliwe zarządzający podmiotami leczniczymi muszą sobie zdać sprawę z korzyści związanych z jej wdrożeniem oraz z tego, jak ją realizować.
EN
International and national companies’ actions show that introducing social responsibility (SR) is not only possible in for profit sector but it is in non-profit sector as well as in health care. The fact is that nowadays in Poland there aren’t many health care institutions that consciously set this ethical framework in motion, but there is a large potential to make it happen. However, to make it come true the executives must realise how to do it and the number of profits it shall bring. The key factor, which would enable the introduction of SR lies within acquiring knowledge by the executives and the employees, not to mention the willingness to do so. Is it possible to do such thing amongst Polish health care institutions, and what requirements should be met for this to flourish? The author shall try to answer these questions in the presented article.
PL
Od kilkunastu lat badacze zwracają uwagę na konieczność uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi. Mówiąc o praktyce zarządzania nimi znacznie częściej odwołują się jednak do przestrzegania kodeksów deontologicznych, niż do wdrażania zasad CSR. Dlatego w artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pogodzenie tych dwóch kwestii w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
EN
For a number of years researches have paid attention to the necessity of including the concept of social responsibility in the process of managing subjects which health care institutions. When we think of managing them, we more often think of following deontological codes rather than implementing CSR rules. Therefore, in this article an attempt will be made to answer the question whether it is possible to combine these two issues and in what way the knowledge on the subject of CSR can make the process of managing medical subjects more efficient.
EN
Over the years the notion of social responsibility in management was only related to economic subjects. Nowadays, a growing number of researchers is of the opinion that in managing subjects which offer social services including medical subjects, we also should implement its rules. However, it seems that in practice the knowledge of managers and employees on that subject is very limited and therefore, it has no reflection is the activities of medical subjects. The author of the article focuses on theoretical and practical aspects of using CSR in managing health care facilities.
PL
Przez szereg lat pojęcie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu odnoszono do podmiotów gospodarczych. Obecnie coraz szerzej badacze zwracają uwagę na to, że także w zarządzaniu podmiotami oferującymi usługi społeczne, w tym podmiotami leczniczymi, powinno się uwzględniać jej zasady. Wydaje się jednak, że w praktyce wiedza zarządzających i pracowników na ten temat jest niewielka, a tym samym nie znajduje odzwierciedlenia w działalności podmiotów leczniczych. W artykule autorka skupi się na teoretycznych i praktycznych aspektach wykorzystania CSR w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.