Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intensywność organizacji produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper analyses the sustainability level of agricultural production in the ecological, social and economic aspect in 50 organic farms located in the southern Poland. Material and energy inputs, balancing the organic substance, work burdening and economic and production effects were assumed as the measures used for the assessment of those three categories of balancing the production process. Area of agricultural land was accepted as a comparative criterion. It was found out that the assumed criteria of sustaining the production process are met in majority in the investigated farm groups. Statistical analysis proved a significant relation between the area of agricultural land and the basic measures of the production sustainability and the Duncan test showed significant differences between the area groups.
PL
W pracy analizowano poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w aspekcie ekologicznym, społecznym i ekonomicznym, w 50 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w regionie Polski południowej. Jako mierniki wykorzystane do oceny tych trzech kategorii zrównoważenia procesu produkcji przyjęto nakłady materiałowo-energetyczne, zbilansowanie substancji organicznej, obciążenie pracą oraz efekty ekonomiczno - produkcyjne. Za kryterium porównawcze przyjęto powierzchnię użytków rolnych. Stwierdzono, że przyjęte kryteria zrównoważenia procesu produkcyjnego są w większości spełnione w wyróżnionych grupach gospodarstw. Analiza statystyczna wykazała istotny związek między powierzchnią użytków rolnych a podstawowymi miernikami zrównoważenia produkcji, zaś test Duncana wykazał istotne różnice między grupami obszarowymi.
PL
Celem pracy było określenie systemów produkcji rolniczej oraz ponoszonych nakładów i efektów ekonomicznych, badanych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009 w 46 gospodarstwach rodzinnych. System produkcji określano na podstawie punktowej metody Kopcia. Gospodarstwa te zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to gospodarstwa ekstensywne o intensywności organizacji produkcji <300 punktów, kolejna grupa to gospodarstwa konwencjonalne, którym przyznano 301-500 punktów i ostatnia gospodarstwa intensywne >501 punktów. Dokonano charakterystyki gospodarstw w poszczególnych grupach. Zbadano wpływ systemu produkcji rolniczej na wyniki ekonomiczne gospodarstw oraz związki między nakładami materiałowo-energetycznymi a wielkością produkcji wyrażonej w jednostkach zbożowych. Wykazano duże zróżnicowanie w obsadzie zwierząt w poszczególnych grupach i produkcji towarowej netto wyrażonej w JZ·ha–1 UR. Wykazano również zróżnicowanie pod względem zaangażowania pracy własnej i najemnej oraz nakładów na techniczne i obrotowe środki produkcji.
EN
The study aimed at determination of agricultural production systems, the expenditures born and economic effects obtained in 46 family farms surveyed under NCBiR research project No. 12 0043 06/2009. Production system determination was based on the Kopec’s random sampling method. The farms were divided into three groups. First group included extensive farms of the production organization intensity up to 300 points, second group consisted of conventional farms within the range of 300-500 points; the intensive farms of above 500 points, belonged to the last group. Farms in particular groups were characterized by the influence of agricultural production system on economic farming results; relationships between material and energy expenditures and size of production, expressed in the cereal units (CU), were also measured. Great diversity was revealed in particular farm groups in the livestock density, as well as in net commercial farming, expressed in cereal units (CU) per 1 ha AL. Differentiation was also observed in respect of own labour and hired work engagement, and in the inputs on technical and current production assets, too.
PL
W pracy dokonano bilansu działalności gospodarstw rodzinnych w trzech przyjętych systemach organizacji produkcji: ekstensywnym, konwencjonalnym i intensywnym. Analizy dokonano na podstawie danych uzyskanych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. Celem pracy było przeprowadzenie analizy bilansów działalności 46 gospodarstw rodzinnych o powierzchni od 8,56 ha UR do 150 ha UR za lata 2009 i 2010. System organizacji produkcji określono na podstawie metody punktowej Kopcia. Stwierdzono, że gospodarstwa o intensywnym systemie organizacji produkcji uzyskują ponad dwukrotnie większe przychody brutto od gospodarstw ekstensywnych. Blisko 80% przychodów w tej grupie gospodarstw stanowiły przychody z produkcji rolniczej, w tym 75% przychodów uzyskano z produkcji zwierzęcej. Stwierdzono również, że jedynie gospodarstwa o konwencjonalnym systemie uzyskały w 2010 r. większe przychody brutto w przeliczeniu na ha UR niż w 2009 r. Gospodarstwa o intensywnym systemie uzyskały w 2010 r. mniejszy dochód rolniczy brutto niż 2009 r. Wraz ze zwiększeniem powierzchni użytków rolnych zwiększa się udział dopłat bezpośrednich w przychodach gospodarstw. Największy ich udział wystąpił w gospodarstwach ekstensywnych i wynosił blisko 18%.
EN
Balance sheet for activities of family farms was completed at three production organization systems: extensive, conventional and intensive one. Analysis was based on the data collected within NCBiR research project No.12.0043.06/2009. The study aimed at analysis of result balances for a year-long activities in 46 family farms of the acreage ranging from 8.56 to 150 ha AL, in the years 2009 and 2010. Production organization system was determined according to Kopeć’s random sampling method. It was stated that the farms with intensive production organization system achieved gross income over twice higher than the others. Approximately 80% incomes in this group came from agricultural production, while 75% were obtained from animal production. It was found also that within 2009-2010 only the farms with conventional system achieved higher gross incomes per ha AL. Farms with the intensive system reached in 2010 lower agricultural gross incomes in comparison to 2009. With increasing acreage of arable land the share of direct subsidies in farm incomes increased. The highest share of this element was in the extensive farms, amounting to nearly 18%.
PL
Przedstawiono zaktualizowaną metodykę oceny energochłonności produkcji rolniczej oraz sposób badania intensywności organizacji produkcji. Nakłady materiałowo-energetyczne wyrażono w jednostkach fizycznych, pieniężnych oraz umownych jednostkach zbożowych (JZ) i energetycznych (GJ). Metodykę zaprezentowano na podstawie danych dotyczących gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 44 ha UR.
EN
An actualized methodology to evaluating energy consumption in agricultural production as well as the manner of investigating intensity of production organization were presented. Material and energy inputs were expressed in physical and monetary units, conventional cereal units (CU) and energetic units (GJ). Methodology was described on the basis of data referred to a family farm of the area 44 ha agricultural land (AL).
PL
Za podstawę analizy przyjęto dwa mierniki służące do klasyfikacji gospodarstw rolnych tj. wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z produkcji rolniczej oraz jej intensywność organizacji. Stwierdzono, iż istnieje zależność pomiędzy tymi miernikami jak również w odniesieniu ich do wskaźników charakteryzujących park maszynowy. Najkorzystniejsze wartości analizowanych zmiennych oraz ich wzajemne relacje odnotowano w grupie gospodarstw w z przedziału 6,1-10 ha UR.
EN
Two measures used in farm classifications have been taken as the basis of the analysis, that is the value of direct surplus obtained from agricultural production, and its organisation intensity. It has been found that there is a relationship between these measures, as with their reference to indexes that characterise machine stock. Most advantageous values of the analysed variables and their interrelations were observed in the group of farms sized from 6.1 to 10 ha of arable land.
PL
Przedstawiono wyniki z 43 gospodarstw rodzinnych, badanych w 2003 r. W ocenie określono wskaźnik intensywności produkcji, wskaźnik odnawialności substancji, poziom ponoszonych nakładów energetyczno-materiałowych oraz poziom towarowej produkcji rolniczej. Wzrost powierzchni ha UR w badanych gospodarstwach skutkuje wzrostem nakładów energetycznych na ha UR w tym wzrostem energetycznego uzbrojenia pracy oraz spadkiem nakładów materiałowych. Równocześnie obserwuje się obniżanie wskaźnika intensywności organizacji produkcji rolniczej i poziomu reprodukcji substancji organicznej.
EN
The work presents results from 43 family farmsteads, analyzed in 2003. The assessment specifies a production rate index, substance renewability index, level of incurred power and material outlays and level of commodity farm production. Increase of ha UR area in the analyzed farmsteads results in increase of power outlays per ha UR including increase of power infrastructure of the work area and decrease of material outlays. At the same time reduction of the index of farm production organization intensity and level of organic matter reproduction can be observed.
PL
Artykuł opracowano na podstawie danych zebranych w latach 1996-1998 z 24 gospodarstw zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim oraz danych zebranych w latach 1999-2001 z 25 gospodarstw położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Spośród analizowanych gospodarstw 55% charakteryzowało się wyjątkowo wysoką, 21% - bardzo wysoką, a 8% - wysoką intensywnością organizacji produkcji roślinnej. W tej grupie gospodarstw deszczowanie było zabiegiem efektywnym. Średni wskaźnik opłacalności deszczowania wynosił odpowiednio: 178-245, 133-188 oraz 109-134%. W pozostałych 16% gospodarstw o średniej intensywności organizacji produkcji roślinnej, ze wskaźnikiem opłacalności deszczowania wynoszącym 61%, nawadnianie było zabiegiem nieefektywnym. Efektywność deszczowania wyrażona wartością przyrostu produkcji roślinnej, wskaźnikiem dochodowości i wskaźnikiem opłacalności była dodatnio skorelowana z intensywnością organizacji produkcji roślinnej gospodarstw. W gospodarstwach indywidualnych, z reguły nieprowadzących rachunkowości rolnej, intensywność organizacji produkcji roślinnej można traktować jako orientacyjny wskaźnik spodziewanej opłacalności deszczowania.
EN
The article was based on data collected in the years 1996-1998 from 24 farms, located in the provinces: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie and wielkopolskie and on data collected in the years 1999-2001 from 25 farms situated in the kujawsko-pomorskie province. Of the analysed farms 55 % were characterised by exceptionally high, 21 % - very high and 8 % - high intensity of plant production organization. In this group of farms sprinkling was an efficient measure. The average sprinkling profitability index was: 178-245, 133-188 and 109-134 respectively. In the remaining 16 % of farms with an average intensity of plant production organization, with the sprinkling profitability index being 61 % - irrigation was an inefficient measure. Sprinkling efficiency expressed by the increase of plant production, by the efficiency index and profitability index was positively correlated with the intensity of plant production organization of the farms. In private farms which as a rule do not keep farm accountancy the intensity of plant production organization may be treated as an approximate index of expected sprinkling profitability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.