Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ustawa o odpadach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przy okazji zapowiadanej od dawna kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje dalsze zmiany w ustawie o odpadach, m.in. zaostrzające kary administracyjne.
PL
Jakie są rezultaty postępowania w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku stosowania odpadów do rekultywacji wyrobisk? W artykule analizuję pierwsze rozstrzygnięcia organów odwoławczych.
PL
Wyłączenia stosowania nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów, regulowanego przepisami art. 26a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (u.o. 2012), to kontynuacja rozważań z lutowego numeru „Przeglądu Komunalnego”.
PL
Nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez Sejm 19 lipca 2019 r. wprowadziła istotne zmiany związane z tworzeniem i funkcjonowaniem instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
PL
Na początku stycznia br. wszystkie podmioty wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie ich transportu, zbierania lub przetwarzania stanęły przed nowym wyzwaniem – koniecznością prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów. Także wytwórcy kruszyw, w tym przedsiębiorcy górniczy, zostali zobowiązani do uczestnictwa w nowym systemie. Narzędziem służącym do tego celu jest system teleinformatyczny bazy danych o odpadach (BDO), działający na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
EN
At the beginning of January, 2020, all entities generating waste and operating in the field of their transportation, collection or processing faced a new challenge – a requirement to keep waste records. Aggregate producers, including mining plants, were also obliged to participate in the new system. The tool for this is an IT system of waste database, operating on the basis of the Act of 14 December 2012 on Waste.
PL
Sejm uchwalił 20 lipca ub.r. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.). W poprzednich miesiącach zostały omówione zmiany dotyczące przepisów o produktach ubocznych, transporcie i magazynowaniu odpadów, a w grudniu pierwsza część uwag odnoszących się do przepisów o zezwoleniach na gospodarowanie odpadami.
PL
Mimo że ustawodawca dał rok na złożenie wniosku o zmianę pozwoleń uwzględniających zbieranie odpadów, to, biorąc pod uwagę zawiłości znowelizowanego prawa, czasu było naprawdę niewiele.
PL
Znowelizowane przepisy ustawy o odpadach stanowią istotną przebudowę konstrukcji prawnej. Posiadacz odpadów jest obowiązany do ich nadzorowania.
PL
W nowelizacji ustawy o odpadach pojawił się nowy zapis, regulujący nadzwyczajny tryb usuwania odpadów. Dotyczy on także miejsc, w których zostały one zgromadzone legalnie.
PL
W lipcu ub.r. przyjętych zostało przez Sejm kilka ustaw nowelizujących akty dotyczące postępowania z odpadami, w szczególności ustawę o odpadach (z 14 grudnia 2012 r. – DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.) oraz, w nieco mniejszym zakresie, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 13 września 1996 r. – DzU z 2018 r. poz. 1454). W czerwcu br. do Sejmu skierowany został kolejny projekt ustawy nowelizującej oba te akty, mający charakter projektu rządowego.
PL
Na początku stycznia br. Ministerstwo Środowiska przedstawiło kolejną wersję zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w kilku innych ustawach, w tym ustawie o odpadach.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” analizowane były sankcje administracyjne o charakterze finansowym, związane z nieprawidłowymi działaniami o charakterze magazynowania albo składowania odpadów. Poniżej dalsza część tych analiz.
PL
Przyjęty w lipcu 2018 r. pakiet odpadowy wprowadził wiele nowych rozwiązań do regulacji odpadowych. Intencją autorów ustawy było ograniczenie nadużyć dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, nowe przepisy wprowadziły restrykcje w działalności wszystkich podmiotów, które - choćby w ramach ubocznej formy swojej działalności - gospodarują odpadami.
14
Content available Kolejne zmiany w przepisach ustawy o odpadach
PL
20 lipca ub. r. uchwalono ustawę nowelizującą akty dotyczące postępowania z odpadami, w szczególności ustawę o odpadach. Po niespełna roku czasu jej stosowania, prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), wprowadzającą m.in. kolejną nowelizację przepisów o odpadach. Nowelizacja wprowadza nowe zasady, ale i nieco łagodzi dotychczasowe uregulowania.
PL
Poprzedni rok kalendarzowy, obecny oraz nadchodzący będzie decydujący dla uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. Przepisy, które choć są mniej medialne niż dokumentacja cen transferowych, czy podatek od źródła - wprowadzają dość znaczące zmiany, które można ocenić pozytywnie z perspektywy środowiska, ale negatywnie z uwagi na wzrastające obciążenia dla przedsiębiorców. Kolejną nadchodzącą nowelizacją w tym zakresie jest projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który został właśnie skierowany do dalszych prac w ramach Komisji Prawniczej. Powyższe oznacza, że ku końcowi zbliża się rządowy etap tego ważnego projektu, który wprowadza rewolucyjne zmiany jeżeli chodzi o funkcjonowanie podmiotów wytwarzających odpady, czyli właściwie w zakresie każdego przedsiębiorcy.
PL
Sejm uchwalił 20 lipca br. ustawy wprowadzające zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.). W poprzednich miesiącach omówiono zmiany dotyczące przepisów o produktach ubocznych, transporcie i magazynowaniu odpadów. Szereg zmian odnosi się jednak także do zezwoleń na gospodarowanie odpadami, czyli zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz zezwoleń łączących oba rodzaje działań.
PL
Sejm uchwalił 20 lipca br. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm., dalej jako u.o.). Jedną z nich były zmiany mające na celu "uszczelnienie" przepisów odnoszących się do transportu odpadów, przygotowane niezależnie i wcześniej, wprowadzane wraz z rozbudowanymi zmianami dotyczącymi pozycji, zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.
PL
Jednym z często powracających problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach jest kwestia możliwości utraty statusu odpadu przez „produkty” uzyskane w procesach odzysku.
EN
This article presents legal regulations connected with the recycling of waste oil as well as, an organizational structure of Eurobac sp z o. o. company and the process of waste oil regeneration. The system presented in the study has been modified using an original software for control of the entire refinery designed by the authors of this study including vacuum distillation up to 150ºC (first step), vacuum distillation up to 350ºC (second step), and the filtration of the ready product on filtering plates (third step). This is the first of a series of planned publications.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne regulujące recykling olejów odpadowych, omówiono schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Eurobac sp. z o.o. oraz proces regeneracji olejów odpadowych. Zaprezentowana w artykule instalacja została zmodyfikowana poprzez opracowanie nowego oryginalnego oprogramowania własnego autorstwa sterującego całą rafinerią, w tym: Destylacji próżniowej do 150ºC (Etap pierwszy), Destylacji próżniowej do 350ºC (Etap drugi) oraz filtracja gotowego produktu na filtrach płytowych (Etap trzeci). Jest to pierwsza z cyklu planowanych publikacji dotyczących rerafinacji olejów odpadowych.
EN
The purpose of the article was to identify some trends and directions of changes in the process of communication between all entities in waste management system. Streamlining of the process should be followed by identifying the participants and information exchanged between them. It is important to recognize all the communication channels and media used in the process, as well as distortions occured. Identification of gaps and potential barriers in the communication process of waste management system will designate areas for further analysis and extended research.
PL
Celem niniejszego artykułu było wskazanie kierunków rozwoju i zmian w procesie komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami systemu gospodarki odpadami. Usprawnienie tego procesu należy zacząć od identyfikacji jego uczestników oraz wymienianych pomiędzy nimi informacji. Istotne staje się również rozpoznanie kanałów komunikacyjnych i wykorzystywanych nośników, jak i występujących w procesie zniekształceń. Identyfikacja luk i potencjalnych barier w procesie komunikacji w systemie gospodarki odpadami pozwoli wyznaczyć obszary wymagające dalszej analizy i pogłębionych badań.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.