Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ciepło spalania, wartość opałową oraz skład pierwiastkowy osadów ściekowych na kolejnych etapach przeróbki w oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. Osad ściekowy jest cennym źródłem energii. Średnia wartość ciepła spalania (HHV) osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Gdańsku wynosi 14-15 MJ/kg dla osadów przefermentowanych i 17,5 MJ/kg dla osadów przed fermentacją. Niestety wysoka ich wilgotność, obniża wartość opałową i utrudnia skuteczne odzyskiwanie energii z osadów. Pomimo około 70% wilgotności, osady są spalane w złożu fluidalnym w instalacji ITPO w oczyszczalni. Termiczna utylizacja przebiega w temperaturze 850-870° odbywa się autotermicznie. Gospodarka osadowa, obejmująca fermentację w ZKF wraz z produkcją biogazu i wykorzystanie metanu w systemie produkcji energii elektrycznej i ciepła, suszenie, spalanie w piecu fluidalnym i ostatecznie, odzyskiwanie ciepła z gazów spalinowych, generuje dodatni bilans energetyczny. Stwarza to możliwość wykorzystania energii elektrycznej oraz cieplnej w procesach oczyszczania ścieków i pełnego zamknięcia bilansu produkowanej i zużywanej energii w całej oczyszczalni. W oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku obieg energetyczny nie jest jeszcze zamknięty. Konieczne jest intensyfikacja produkcji energii elektrycznej lub/i zmniejszenie jej zużycia w procesach oczyszczania ścieków. Najwięcej energii pozyskiwane jest z elektrowni biogazowej. Wartość opałowa biogazu z osadów w Gdańsku wynosi 21,34 MJ/Nm3. Pozwala to uznać osady ściekowe za bardzo wydajne źródło energii. Ilość wytworzonej energii cieplnej (SPE i ITPO) jest znacznie wyższa niż potrzeby oczyszczalni. Produkcja energii elektrycznej netto w systemie SPE, po odjęciu energii zużytej przez instalację ITPO, zapewnia około 68% całkowitego zużycia energii w oczyszczalni ścieków. Instalacja termicznej konwersji osadów ściekowych, która działa w Gdańsku, spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (IPPC DYREKTYWA 2008/1/WE) o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli. Monospalarnia pozwala na wykorzystanie całej ilości wytworzonego osadu. Pomimo dużej zawartości wody w osadzie, co zmniejsza jego potencjał energetyczny, proces spalania nie wymaga dodatkowego paliwa (poza fazą rozruchu lub stanem utrzymywania gotowości). Obecnie nie ma alternatywy dla termicznego wykorzystania osadów ściekowych, zwłaszcza w dużych oczyszczalniach ścieków. Problem ostatecznego usuwania popiołów paleniskowych pozostaje jednak nierozwiązany. Jest to ważna kwestia w kontekście postulatu zarządzania zamkniętym cyklem, przyjętego w 2015 roku.
EN
In the article the higher heating values (HHV), lower heating values (LHV) and elemental composition of sewage sludge at subsequent stages of processing in wastewater treatment plant (WWTP) “Wschód” in Gdańsk are presented. Sewage sludge is a valuable source of energy. The average value of the HHV of sewage sludge in the sewage treatment plant in Gdańsk is 14-15 MJ/kg for digested sludge and 17.5 MJ/kg for non-fermented sludge. However, high humidity, which reduces their heating value, hinders effective energy recovery from the sludge. Despite the high humidity (about 70%), the sediments are successfully burned in the fluidized bed in the sewage thermal treatment plants (ITPO). Burning at 850-870º takes place autothermally. Adequate processing, consisting of biogas production and methane utilization within Electricity and Heat production system, drying, combustion in a fluidized furnace and, finally, heat recovery from the exhaust gases, creates an opportunity of achieving full balance of energy produced and consumed. In WWTP “Wschód” in Gdańsk the energy balance is incomplete yet. It is necessary to supplement the electric energy or/and to decrease energy consumption in sewage treatment processes. The largest energy contribution is obtained from the biogas power plant and thanks to the biogas generated from sediments, it is possible to recognize them as a very efficient source of energy. The calorific value of this fuel in Gdansk is 21.34 MJ/Nm3. The amount of thermal energy produced (SPE and ITPO) is much higher than the needs of the treatment plant. The net electricity production in the SPE system, after deducting the energy consumed by the ITPO installation, accounts for about 68% of the total energy consumption at the sewage treatment plant. The installation of thermal conversion of sewage sludge which is working in Gdańsk meets the objectives of European Parliament Directive (IPPC DIRECTIVE 2008/1/EC) regarding integrated prevention and pollution control. The mono-combustion plant allows for utilization of the total amount of produced sludge. Despite of high water content in the sludge, which decreases its energetic potential, the combustion process does not require additional fuel (apart from the start-up phase or stanby conditions). At present there is no alternative for thermal sewage sludge utilization, especially at large WWTPs. However, the problem of final disposal of combustion ashes remains unsolved. This is an important issue in the context of the postulate of closed cycle management that was accepted in 2015.
EN
The aim of the paper is to present the conducted analyses of pre-feasibility study of different approaches for wastewater management in a settlement of 180 persons. In the assessment both technical and economic aspects were analyzed. The costs were calculated for three different and, at the same time, most popular as well as possible technical solutions like: (i) construction of local wastewater treatment plant with gravitational and pressurized networks, (ii) construction of single family wastewater treatment plants, (iii) construction of sealed septic tanks. Carried out analyses of investment and maintenance costs revealed that at the stage of construction the most expensive is local sewer network with treatment plant, while the construction of a single family treatment plant has similar cost regardless of the technology used. When the long term operation and investment cost are accounted the most economical reasonable solution is the application of wetland treatment for household wastewater treatment.
3
Content available remote Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przykładzie obszarów wiejskich
EN
The Baltic Sea is highly susceptible to eutrophication. Among the nine countries located in the Baltic Sea catchment area Poland discharges the biggest load of nitrogen and phosphorus. Although in recent years this load has been significantly reduced, however it is still too high. No sustainable municipal management results in the decreasing water quality of the Baltic Sea contributing to the sea eutrophication. The implementation of the National Programme for Development of Sewage caused a number of activities related to the construction and modernization of existing wastewater treatment plants. Although the number of wastewater treatment plants has been constantly increasing, still a number of households do not have the possibility to connect to the municipal wastewater treatment plant, mainly for economic reasons. Although in Poland there is 3157 municipal wastewater treatment plants (the most in Central and Eastern Europe), only 64% of the population is connected to them. It is estimated that 7.64 million people do not have the possibility of connection to municipal wastewater treatment plants. One of the solutions to wastewater management, especially in non-urbanized areas, are on-site wastewater treatment plants, for example treatment wetland systems. These technologies provide a sustainable solution of sewage and sludge management, since they can be used not only for treatment of wastewater, but also for dewatering and stabilization of produced sewage sludge. The article presents the results of research on local constructed wetlands for biological wastewater treatment (from 15 to 750 inhabitants) located in Darżlubie, Wieszyno, Wiklino, Sarbsk and Schodno as well as individual treatment wetlands representing 9 on-site wastewater treatment plants built in three different configurations in the municipality of Stężyca. There are also results of research from sludge treatment reed beds used for dewatering and stabilization of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants located in Denmark (Helsinge, Rudkobing, Nakskov, Vallo) and in Poland (Gniewino). Based on studies related to the latest examples of wastewater and sewage sludge management using treatment wetlands it has been shown that this method is a good example of ecological engineering. Local treatment wetland systems can be used as the second stage of wastewater treatment up to 3500 residents. With proper operation of primary tanks, these systems are characterized by high treatment efficiency. Treatment wetland systems can work as on-site wastewater treatment plants. The highest efficiency of pollutant removal was observed in the hybrid systems. Another facilities, constructed as reed beds or basins, are applied to effective dewatering and stabilization of sewage sludge. These facilities offer a sustainable solution of sludge management in local conditions.
4
Content available remote Biomasa
PL
Prawna i chemiczna definicja biomasy. Udział biomasy w produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w Polsce. Rodzaje biomasy: zrębki drzewne, trociny, pelety, rośliny energetyczne, odpady przemysłowe i komunalne. Właściwości opałowe biomasy. Uprawne rośliny energetyczne.
EN
The legal and chemical definition of biomass. The share of biomass in the production of energy from renewable energy sources in Poland. Types of biomass: wood chips, sawdust, pellets, energy crops, industrial and municipal waste. Biomass fuel properties. Crops grown for energy.
5
Content available remote Odnawialne źródła energii
PL
Rodzaje i charakterystyka odnawialnych źródeł energii w Polsce. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Rozwój odnawialnych źródeł energii – krajowy plan działań. Porównanie udziału energii z odnawialnych źródeł w Polsce i Unii Europejskiej.
EN
Types and characteristics of renewable energy sources in Poland. Polish energy policy until 2030. Development of renewable energy sources – national renewable energy action plan. Comparison of the renewable energy share in Poland to the renewable energy share in the European Union.
6
Content available remote 30 lat aplikacji metody hydrofitowej na Pomorzu – postęp i badania
PL
System aplikacji metody hydrofitowej na Pomorzu. Zastosowanie praktyczne i efekty ilościowe dotyczące: sanitacji wsi, odcieków o wysokich stężeniach, oczyszczania odcieków deszczowych, odwadniania osadów ściekowych. Wskazania praktyczne dotyczące projektowania, budowy i zastosowania obiektów hydrofitowych.
EN
The application system of hydrophyte method in Pomerania Region. The practical application and quantity results concerning: rural sanitation, highly contaminated wastewater, rain wastewater treatment, sludge dewatering. Practical tips concerning design, construction and application of hydrophyte objects.
PL
Obecnie szeroko dyskutowana jest efektywność energetyczna oczyszczalni, stąd istotnym zagadnieniem staje się prawidłowe wykorzystanie potencjału energetycznego osadów ściekowych (CHP i ITPO). Realizacja termicznej przeróbki osadów ściekowych wymaga znajomości właściwości energetycznych (ciepło spalania, wartość opałowa, zawartość wody) oraz składu pierwiastkowego, wskazującego na zawartość substancji lotnych i mineralnych osadów przeznaczonych do spalania. W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w dwóch dużych trójmiejskich oczyszczalniach ścieków. Analizie poddano osady ściekowe po kolejnych stopniach przetwarzania, a więc osady surowe, zmieszane i przefermentowane. Wykazano, że osady ściekowe w obu analizowanych oczyszczalniach, pomimo innych warunków i procesów przeróbki, charakteryzowały się bardzo podobnym składem pierwiastkowym odwodnionych, przefermentowanych osadów C - 30÷31%, H - 4,5%, N - 4%, O - 26,5÷30%, S - 1%, przy zawartości popiołu 30÷33% (w odniesieniu do suchej masy). Wykazano, że osady są dobrym źródłem energii. Średnie ciepło spalania dla osadów nieprzefermentowanych wynosiło 17,5 MJ/kg, a proces fermentacji obniżał je jedynie o 20 do 30%. Oceniając uzyskane wyniki, zauważyć można, że szanse na autotermiczny proces spalania daje jedynie zastosowanie osadu wysuszonego. Gdynia posiada instalację do suszenia osadu i uzyskuje osady o wartości opałowej wynoszącej około 10 MJ/kg przy 30% zawartości popiołu. W tym przypadku jedna tona węgla kamiennego jest równoważna energetycznie 3 tonom suchego osadu.
EN
Energy efficiency of WWTP is currently widely discussed thus sewage sludge processing becomes an important issue hence it could be a potential source of energy (CHP and ITPO). Execution of thermal sludge treatment requires knowledge of the energetic properties (heat of combustion, calorific value, water content) and elemental composition indicating content of volatile substances and mineral deposits to be incinerated. The paper presents the results of research carried out in two major WWTP Tricities. The sludge after subsequent stages of processing : raw, mixed and fermented sludge were analyzed. It has been shown that sludge in both analyzed WWTPs, in spite of other conditions and treatment processes, showed very similar properties in case of digested and dewatered ones: C - 30÷31%, H - 4.5%, N - 4%, O - 26.5÷30% S - 1%, with ash content of 30-33% (based on dry weight). It has been shown that the sludge could be a good source of energy. Average heat of combustion for undigested sludge was 17.8 MJ/kg and the fermentation process decreased it only by 20 to 30%. When evaluating the results it can be seen that the chances of autothermal combustion process gives only the use of the dried sludge (not digested one). Gdynia WWTP is equipped with installation for sludge drying and in this way and obtained calorific value is of about 10 MJ/kg at 30% ash content. In this case, one ton of coal energy is equivalent to three tons of dry sludge.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy elementarnej osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim. W artykule omówiono również wyniki pomiaru ciepła spalania oraz obliczone wartości opałowe według normy PN-93/Z-15008, uwzględniające zawartości wody i osadów na różnych etapach przeróbki w obu obiektach. Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie próbek pobranych od sierpnia 2007 do listopada 2009 r. Prezentowane oczyszczalnie różnią się sposobem prowadzenia gospodarki osadowej - w Gdańsku na oczyszczalni "Wschód" osady przed odwodnieniem poddawane są fermentacji metanowej, w Lęborku osady stabilizowane są tlenowo. Swarzewo po odwodnieniu na prasie kompostuje osad. Zgoła inna jest rownież wielkość obiektów - Gdańsk odprowadza do morza ok. 95000 m3/dobę, w Lęborku i Swarzewie przepływ ścieków jest ok. 13-14 razy mniejszy. Pomimo tych różnic, osady charakteryzowały się podobną procentową zawartością pierwiastków. Uzyskane wartości ciepła spalania osadów nadmiernych oraz po fermentacji i stabilizacji tlenowej rownież znajdowały się na zbliżonym poziomie.
EN
The paper aims to show the results of the elementary analysis of the sewage sludges from wastewater treatment plants in Gdansk, Lebork and Swarzewo as well as measurements of the heat of combustion and the calculated calorific values according to regulation PN-93/Z-15008, taking into account water content and the composition of sewage sludge at different utilization stages. The results presented in this paper are based on the analysis of the samples collected between August 2007 and November 2009. The wastewater treatment plants differ as far as sludge treatment and capacity are concerned. In Gdansk, the sludge undergoes methane digestion before dewatering, whereas in Lebork, the sludge is stabilized aerobically. In Swarzewo after dewatering sludge are composted. The Gdansk plant discharges 95000 m3 per day to the sea, the Lebork and Swarzewo plant’s capacity is thirteen - fourteen times smaller. In spite of these differences, all sludges were characterized by a similar percentage of elements. The values of the heat of combustion of excessive sludges and of those after digestion and aerobic stabilization were comparable.
10
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Analizą objęto stan ochrony cieplnej budynku, rodzaj źródła ciepła oraz strumienie powietrza wentylacyjnego wynikajace z wyposażenia lokali mieszkalnych. Wskazane zostały uwarunkowania uzyskania wartości wskaźnika EP [kWh/(m2rok)] budynku poniżej wartości granicznych, określonych w przepisach techniczno-budowlanych.
EN
The paper presents the analysis of the parameters that may influence the energy performance of multiflat residential buildings. The analysis encloses thermal protection of the building, heat sources and ventilation air flow. In the conclusions there are indicated the conditions of obtaining the primary energy needs of the building below the reference values specified in the obligatory regulations.
EN
Experiences from hydrophyte objects' exploitation in Europe. Diagram of clutched hydrophyte beds. Efficiency of organic substances and general nitrogen removal. Examples from household objects' exploitation in Poland.
EN
Possibilities of using elementary analyses for estimating energy potential of sewage sludge - example of Vondracek's empiric formula. Burning heat and fuelling value of sewage sludge.
PL
Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac budowlanych, chyba że wyraźnie z tego obowiązku zwalnia. Zwolnienia te, zgodnie z treścią art. 29, dotyczą małych obiektów o nieskomplikowanej architekturze.
PL
Wywłaszczenie jest podstawową instytucją prawną, za pomocą której państwo i jednostki samorządu terytorialnego pozyskują nieruchomości (działki) pod budowę dróg publicznych. Problematyka wywłaszczenia nieruchomości została szczegółowo uregulowana w art. 112-142 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603, ze zm.).
PL
Usuwanie zanieczyszczen ze źródeł punktowych. Usuwanie zanieczyszczeń ze spływów obszarowych: oczyszczanie ścieków opadowych. Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Wnioski.
EN
The reasons of search for alternative solutions (ecological, technological, economical). Conditions for alternative solutions: outflow management, retention, infiltration devices, retention devices, chambers. Summary.
EN
Average concentration of selected heavy metals in raw and treated sewage and the effectiveness of their removal. Heavy metals" charge and speciation in particular fractions after each stage of sludge processing. Małgorzata Chodur: Technology of fluidal TM pyrofiuid deposit as the best method of thermal utilization of sewage sludge. Skin-drying and fluidal burning of sludge - an economically optimal system. Energy released in the burning process and collected by the system of heat exchangers is enough to ensure autothermicity of the processes of burning and skin-drying of the sludge before placing it in the furnace.
18
Content available remote Parametry osadów ściekowych wykorzystywanych termicznie w Swarzewie i Dębogorzu
PL
Oczyszczanie ścieków wiąże się z produkcją osadów ściekowych. Ich ilość stale wzrasta, stąd wynika pilna potrzeba poszukiwania i propagowania różnych metod ich zagospodarowania. Praca prezentuje polskie doświadczenia w termicznej utylizacji osadów. Przedstawiono wyniki własnych badań wartości opałowej osadów ściekowych z oczyszczalni w Swarzewie - 12,1 MJ/kg oraz Gdyni Dębogórzu - 8 MJ/kg. Uzyskane wartości, 2 ÷ 3 razy mniejsze od węgla kamiennego, potwierdzają, iż suche osady mogą stanowić atrakcyjny nośnik energii. Jednocześnie zbyt wysoki poziom cynku Zn dyskwalifikuje osady z Dębogórza do nieprzemysłowego ich wykorzystania.
EN
A proper designing of incineration facilities for sludge requires a good characterization of the proposed fuel. The paper presents Polish experience of combustion of sludge at WWTP in Swarzewo near Puck and in Gdynia Dębogórze. The results show parameters of sludge as a fuel. Calorific values are: Swarzewo - 12.1 MJ/kg, Dębogórze - 8 MJ/kg. The values are 2 ÷ 3 times smaller than for black coal. Heavy metal analysis shows too high level of Zn and these sludges can't be used in agriculture.
FR
Energy value of slude. Permissible pollution emission. Comporison of parameters of portable fumes analysers.Air recycling issue in European Union.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.