Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1337

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
PL
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [DzU z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych mających gwarantować skuteczność ochrony zieleni na terenie miast i wsi. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu może ono być wydane co do zasady tylko na wniosek posiadacza nieruchomości.
PL
Polska jest obecnie w punkcie zwrotnym, jeżeli chodzi o kształtowanie nowego cyberładu wewnętrznego oraz zdefiniowanie swojego miejsca na europejskiej i międzynarodowej mapie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo to obszar podlegający obecnie bardzo dynamicznym zmianom, począwszy od nowych organów odpowiedzialnych za politykę cyberbezpieczeństwa, po nowe obowiązki, z którymi przyjdzie się zmierzyć administracji, ale również wielu przedsiębiorstwom działającym na rodzimym rynku. Niniejsza publikacja koncentruje się na zmianach istotnych z perspektywy firm działających na rynku polskim - obecnych i przyszłych uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
PL
W określonych przypadkach - na wniosek inwestora, przyszłego odbiorcy usług - przedsiębiorstwo wod-kan może wyrazić zgodę na budowę urządenia przez sam zainteresowany podmiot. W tym celu wydawane są warunki przyłączenia do sieci określające zasady realizacji zarówno urządzenia, jak i przyłącza. Przedsiębiorstwo musi tu liczyć się z tym, że podmiotowi, który wybuduje urządzenie, będzie w przyszłości służyło w stosunku do tego przedsiębiorstwa roszczenie o odpłatne przejęcie owego urządzenia.
PL
Rok 2021 dla wielu przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków to czas wzmożonej pracy związanej z opracowaniem i zatwierdzeniem nowych taryf. Jak postąpić w przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy?
PL
Jednym z instrumentów mających oddziaływać na podmioty korzystające ze środowiska są opłaty ponoszone z tego tytułu. Ich rodzajem są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.
PL
W ostatnich latach w Polsce nasila się proces niszczenia i rugowania drzew z przestrzeni miast i wsi. Presji poddane są też przydrożne aleje. Kolejne nowelizacje ustawy o ochronie przyrody nie tylko nie wzmocniły statusu ochronnego drzew, ale wręcz przeciwnie - spowodowały lawinę wycinek.
PL
W aktualnym stanie prawnym zgodnie z postanowieniami art. 83f ust 1 pkt 3a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) usuniecie drzew luib krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia.
PL
Nasadzenia zastępcze są jedną z form kompensacji przyrodniczej w przypadku usuwania drzew na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 20202 r., poz. 55).
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów co do zasady wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia. W jednym wniosku mozna jednak wnosić zarówno o usunięcie jednego drzewa, jak i większej ich liczby. Pytanie czy po złożeniu wniosku, wnioskodawca może dowolnie go modyfikować?
PL
Na obszarach zurbanizowanych bardzo często pojawia się kolizja pomiędzy występującymi na tych terenach drzewami lub krzewami, a planowanymi do wykonania urzadzeniami przesyłowymi niezbędnymi w procesie rozwoju. Niestety często nie daje się rozwiązać tego problemu przez zmianę lokalizacji urządzeń przesyłowych.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
14
Content available Contexts of normative aspect of public security
EN
Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on the context of its formulation.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z uprawnieniami oraz obowiązkami żołnierzy zawodowych. Autor zakreślił okres przedmiotowej analizy na lata obecne oraz okres Polski Ludowej. Głównym założeniem było poddanie analizie dwóch ustaw pragmatycznych dotyczących służby żołnierzy zawodowych. Na gruncie przepisów ustawy z 1970 i 2003 r. Autor dokonał porównania tożsamych uregulowań określonych praw i obowiązków nałożonych na żołnierzy zawodowych. Wynikające z tego tytułu różnice wynikają jednoznacznie z charakteru Sił Zbrojnych w analizowanych okresach oraz sytuacji geopolitycznej Polski.
EN
The article presents the issues related to the rights and obligations of professional soldiers. The author sets the period of the subject analysis for the present years and the period of People's Poland. The main assumption was to analyze two pragmatic laws regarding the service of professional soldiers. On the basis of the provisions of the Act of 1970 and 2003, the author compared the identical regulations of given rights and obligations imposed on professional soldiers. The resulting differences are clear from the nature of the Armed Forces in given periods and the geopolitical situation of Poland.
16
Content available Is ordoliberalism democratic? - legal approach
EN
Ordoliberalism in contemporary legal orders is frequently associated with democracy or the so-called principle of a democratic state of law. However, in source assumptions of a doctrine of ordoliberalism one can perceive quite different preferred political systems. This paper aims at analysing the assumptions of a doctrine of ordoliberalism, as well as its place and role in a democratic system of contemporary states.
EN
The article aims to present the legal and factual state of restitution of Polish cultural property and point out selected, interesting doubts, problems, and disputable issues related to applying the current law. The analysis is based on legal regulations, the latest literature, and statistics on the effectiveness of restitution of cultural property in Poland in 2011-2017. The thesis was put forward that a coherent system of restitution of cultural property, before the adoption and against the background of application of the Act on Restitution of National Cultural Assets, has not yet been developed in Poland. The regulation can be treated as an essential way to stimulate change and increase the importance of the restitution of cultural assets. Restitution of Polish cultural property in the years 2011-2017 is a complex process, encountering various problems. The adoption of the Act on the Restitution of National Cultural Assets, despite numerous critical voices, may constitute a critical developmental impulse due to numerous difficulties in the effective enforcement of the restitution idea in Poland recently.
PL
Celem artykułu jest przestawienie stanu prawno-faktycznego restytucji polskich dóbr kultury oraz wskazanie na wybrane, interesujące wątpliwości, problemy i kwestie sporne związane ze stosowaniem obowiązującego prawa. Analizę oparto na przepisach prawnych, najnowszym piśmiennictwie i statystykach skuteczności restytucji dóbr kultury w Polsce w latach 2011-2017. Postawiono tezę, że w Polsce nie udało się wypracować spójnego systemu restytucji dóbr kultury, zarówno przed uchwaleniem, jak i na tle stosowania ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Regulację można traktować, jako istotny sposób pobudzenia zmian oraz zwiększenia rangi problematyki restytucji dóbr kultury. Restytucja polskich dóbr kultury w latach 2011-2017 to proces złożony, napotykający na szereg problemów. Przyjęcie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, mimo licznych głosów krytycznych, może stanowić ważny impuls rozwojowy ze względu na liczne trudności w skutecznym egzekwowaniu idei restytucyjnej w Polsce w ostatnim okresie.
EN
The aim of the article is to characterize entry in the register of monuments as a statutory form of administrative and legal protection of monuments in Poland and to identify regional disparities (differences) in the practice of implementation of entry in the register of monuments in provinces, as at the end of June 2018. The thesis was put forward that entry in the register of monuments is an important way of protecting cultural assets in Poland after 2003, while the practice of use of the identified administrative and legal form of monument protection may testify to the particularly rich historical stock of some Polish provinces. Entry in the register of monuments is a necessary administrative and legal measure for protection of monuments in a democratic state that takes care of the development of cultural resources. The condition of culture depends largely on protection of monuments. Monuments in Poland are characterized by significant diversity in terms of geographical distribution and costs of their protection.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka wpisu do rejestru zabytków jako ustawowej formy administracyjnoprawnej ochrony zabytków w Polsce i identyfikacja dysproporcji (różnic) regionalnych w praktyce realizacji wpisu do rejestru zabytków w województwach, według stanu na koniec czerwca 2018 roku. Postawiono tezę, że wpis do rejestru zabytków to ważny sposób ochrony dóbr kultury w Polsce po 2003 roku, natomiast praktyka korzystania z zidentyfikowanej administracyjnoprawnej formy ochrony zabytków może świadczyć o szczególnie bogatych zasobach zabytkowych niektórych polskich województw. Wpis do rejestru zabytków to niezbędny środek administracyjnoprawnej ochrony zabytków w państwie demokratycznym dbającym o rozwój zasobów kulturowych. Stan kultury zależy w dużej mierze od ochrony zabytków. Zabytki w Polsce cechuje istotne zróżnicowanie pod względem geograficznego rozmieszczenia czy kosztów ich ochrony.
PL
Przepisy Prawa zamówień publicznych nie tylko regulują proces udzielania i realizacji zamówień publicznych, ale również kształtują materię rozpatrywania sporów przedkontraktowych. Wskazany obszar, w wyniku wejścia w życie nowego P.z.p., dozna zmian, m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu spraw poddanych ocenie Krajowej Izby Odwoławczej.
PL
Czy artykuł 171 ustawy o odpadach można stosować do egzekwowania odpowiedzialności karnej za spowodowanie uciążliwości odorowych?
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.