Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  border control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3
Content available Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego
PL
Schengen to synonim europejskiej integracji. Beneficjentami są miliony osób korzystający codziennie z prawa do swobodnego przekraczania granicy wewnętrznej, cudzoziemcy mogący podróżować po krajach Schengen na podstawie jednolitej wizy, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w wielu państwach Unii Europejskiej. Od początku istnienia strefy Schengen fundamentem prawidłowego funkcjonowania były: solidarność, wzajemne zaufanie i lojalność wobec innych należących do niej państw. W związku z masowym napływem imigrantów do Europy i zamachami terrorystycznymi w Paryżu coraz głośniej w Unii Europejskiej o ograniczeniu swobodnego przepływu osób. Możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie znajduje się obecnie w poważnym niebezpieczeństwie. W artykule podjęto próbę analizy sytuacji społeczno-politycznej w Europie oraz jej potencjalnego wpływu na przyszłość dorobku Schengen.
EN
Schengen is a synonymous of European integration. The beneficiaries are millions of people who every day exercise their right to free crossing of internal border, foreigners that could travel to the Schengen countries on the basis of a unitary visa, the enterprises that operate in many European Union countries. Since the Schengen area introduction, the foundation of its proper functioning have been as follows: solidarity, mutual trust and loyalty to other countries belonging to it. Due to the massive influx of immigrants to Europe and the terrorist attacks in Paris, the discussion to limit the free movement of persons in the EU is getting louder. The possibility of free movement around Europe is now in serious jeopardy.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii Europejskiej warunkuje realizację jednego z jej głównych osiągnięć, czyli swobody przemieszczania się osób i towarów wewnątrz wspólnej przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 organizowanych przez Polskę (państwo członkowskie) i Ukrainę (państwo trzecie) zadanie to okazało się szczególnie ważne, zwłaszcza w obliczu przewidywanej intensyfikacji ruchu granicznego i podwyższenia poziomu zagrożeń związanych z nielegalną migracja, przemytem, czy zorganizowaną przestępczością transgraniczną. Celem niniejszego artykułu jest analiza przyjętych koncepcji oraz realizacji przedsięwzięć podjętych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo granic państwowych w wyjątkowych warunkach wynikających z organizacji masowej imprezy sportowej. Na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z funkcjonowaniem granicy polsko-ukraińskiej i inicjatywy zrealizowane we współpracy z tym państwem sąsiednim będącym jednocześnie współgospodarzem Turnieju, takie jak m.in. polska i ukraińska odprawa graniczna oraz celna w jednym miejscu, wspólne patrole, punkty konsultacyjne. Poruszono także kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem pozostałych odcinków wschodniej granicy zewnętrznej – z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi. Omówiono także organizację i wyniki Wspólnej Operacji EUROCUP 2012 koordynowanej przez Unijną Agencję FRONTEX. W odniesieniu do granic wewnętrznych opisano wykorzystanie podczas EURO 2012 unijnego mechanizmu tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych.
EN
Security of the European Union’s external borders is a condition for providing one of its fundamental achievements, which is the free movement of persons and goods within the common area of Freedom, Security and Justice. During the European Football Championships EURO 2012 organized by Poland (Member State) and Ukraine (third state) this task proved to be of particular importance, especially in view of the anticipated intensification of border traffic and increase in the level of threats related to illegal migration, smuggling or organized cross-border crime. The aim of this article is to analyze the adopted concepts and undertakings carried out by services responsible for the security of state borders in the extraordinary situation connected with organization of the mass sporting event. Priority is granted to the issues concerning the operation of Polish – Ukrainian border as well as the initiatives implemented in cooperation with this neighboring country which was at the same time the co-host of the Tournament, such as i.e. Polish and Ukrainian border and customs control in shared place, joint patrols and consultation points. Moreover, the problems regarding the security management of remaining sections of the European external eastern border – with Russian Federation and the Republic of Belarus – are taken into account. Moreover, the article discusses the organization and results of the Joint Operation EUROCUP 2012 coordinated by FRONTEX Agency. Finally, with regard to internal borders’ security management, the use and results of the mechanism of temporary reintroduction of internal border control during EURO 2012 is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.