Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 672

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuczna inteligencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Smart Field – rozwijane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji
PL
Wraz z postępującym rozwojem technologii, narzędzia sztucznej inteligencji (AI) stają się coraz bardziej powszechne w różnych dziedzinach przemysłu, w tym w poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. W niniejszym artykule omówiono różne aspekty zastosowania budowanych w ramach projektu Smart Field zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do analizy danych geologiczno-złożowych, prognozowanie parametrów produkcyjnych złoża oraz automatyczne sterowanie różnymi procesami. Ponadto, wskazano na korzyści, jakie przynosi zastosowanie AI w branży oil&gas, takie jak zwiększenie dokładności szacowania zasobów, optymalizacja procesów wydobycia i przeróbki węglowodorów, zwiększenie efektywności energetycznej przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko.
EN
Along with technology development, artificial intelligence (AI) tools are becoming more and more common in various industries, including exploration & production of hydrocarbon. This article discusses various aspects of the application of advanced analytical tools being built as part of the Smart Field project, including the use of machine learning algorithms (ML) to analyse geological and reservoir data, forecasting of production parameters and automatic control of various processes. In addition, the benefits of using AI in the oil & gas industry were indicated, such as increasing accuracy of resource estimation, optimising hydrocarbon production & processing facility with simultaneous increasing energy efficiency while reducing harmful environmental.
PL
Sztuczna inteligencja jest obecnie bardzo szybko i wielokierunkowo rozwijana. Towarzyszą temu liczne zastosowania tej techniki w rożnych dziedzinach. Artykuł dokonuje wstępnego przeglądu obszarów, w których sztuczna inteligencja mogłaby wspomagać lekarzy. Przegląd ten nawiązuje do opracowania, które autor przygotował do wystąpienia firmy Microsoft na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Poruszana problematyka jest bardzo poważna, ale dla kontrastu i zaciekawienia czytelników ilustracje wskazujące kolejne obszary zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie przedstawiono w postaci żartobliwych rysunków. W samym artykule nie przywoływano żadnych rozwiązań szczegółowych, bo chodzi tu o spojrzenie na całość problematyki „z lotu ptaka”, ale w spisie literatury przywołano publikacje autora, ilustrujące szczegółowo zarysowane ogólnie tezy.
EN
Artificial intelligence is currently being developed very quickly and in many directions. This is accompanied by numerous applications of this technique in various fields. The article provides an initial overview of areas where artificial intelligence could support physicians. This review refers to the study prepared by the author for Microsoft’s presentation at the Economic Forum in Karpacz. The issues raised are very serious, but for the sake of contrast and interest of the readers, the illustrations showing the subsequent areas of application of artificial intelligence in medicine are presented in the form of humorous drawings. The article itself did not refer to any detailed solutions, because it is about looking at the whole problem from a “bird’s eye view”, but the list of references mentions the author’s publications, illustrating the general theses outlined in detail.
3
Content available remote Wykorzystanie nowych technologii w uzbrojeniu a prawa człowieka
PL
Rewolucja informatyczna zasadniczo zmieniła styl życia ludzi w prawie wszystkich sferach. Postęp w nauce oraz technologii stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Analiza prawnych oraz moralnych aspektów związanych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uzbrojenia jest szczególnie istotna, ponieważ to te obszary będą decydować o ich wprowadzeniu. Praca stanowi analizę wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uzbrojenia, a szczególnie prawnych i etycznych aspektów, ponieważ mają one istotny wpływ na przyszłość rozwoju nowych rodzajów broni. Celem artykułu jest określenie zgodności regulacji prawnych z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uzbrojenia oraz dokonanie analizy tego jaki wpływ ma ich stosowanie na prawa człowieka. Dodatkowym celem pracy jest skupienie się na pojęciu godności człowieka w odniesieniu do innowacji technologicznych. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: Czy wykorzystanie autonomicznych systemów bojowych jest zgodne z prawami człowieka? W pracy przyjęto hipotezę główną, która zakłada, iż wykorzystanie innowacyjnych systemów wojskowych opartych na sztucznej inteligencji może przyczynić się do łamania praw człowieka. Przy opracowaniu niniejszej pracy posłużono się bogatą literaturą z zakresu robotyki, psychologii oraz prawa. Została wykorzystana literatura krajowa oraz zagraniczna, jednak w większości praca oparta jest na pozycjach zagranicznych, ponieważ w Polsce obrany temat nie został szeroko przedstawiony. W pracy zastosowano metodę instytucjonalno–prawną wykorzystaną do przedstawienia prawnych aspektów związanych z innowacyjnymi systemami uzbrojenia. Wykorzystano także metodę analizy systemowej, która miała na celu określenie militarnego znaczenia innowacyjnych systemów uzbrojenia poprzez rozpoznanie oraz rozważenie dostępnych informacji i porównanie przewidywanych dalszych następstw i skutków związanych z jej wykorzystaniem. Rozwój innowacyjnych systemów uzbrojenia jest nieunikniony, ponieważ ściśle wiąże się z rozwojem technologii oraz sztucznej inteligencji.
EN
The IT revolution has fundamentally changed the lifestyle of people in almost all spheres. Advances in science and technology create both opportunities and threats to international peace and security. The analysis of the legal and moral aspects related to the use of innovative weapon systems is particularly important, because these areas will decide on their introduction. The work is an analysis of selected issues related to the use of innovative weapon systems, especially legal and ethical aspects, because they have a significant impact on the future development of new types of weapons. The aim of the article is to determine the compliance of legal regulations with the use of innovative weapon systems and to analyze the impact of their use on human rights. An additional aim of the work is to focus on the concept of human dignity in relation to technological innovations. The main research problem of the work was defined in the form of a question: Is the use of autonomous combat systems compatible with human rights? The main hypothesis was adopted in the work, which assumes that the use of innovative military systems based on artificial intelligence may contribute to the violation of human rights. In the development of this work, extensive literature in the field of robotics, psychology and law was used. Domestic and foreign literature has been used, but most of the work is based on foreign items, because the topic has not been widely presented in Poland. The paper uses the institutional and legal method used to present the legal aspects related to innovative weapon systems. The system analysis method was also used, which aimed to determine the military significance of innovative weapon systems by identifying and considering available information and comparing the expected further consequences and effects related to its use. The development of innovative weapon systems is inevitable because it is closely related to the development of technology and artificial intelligence.
4
Content available remote Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcji stali
PL
Sztuczna inteligencja jest narzędziem, dla którego wciąż odkrywamy nowe zastosowania. W jaki sposób może wesprzeć procesy produkcji czy też obróbki stali?
5
Content available remote Metrologia przyszłości. Czy powinniśmy się bać?
PL
Jakie zmiany czekają metrologię w najbliższym czasie? Czy dynamiczny postęp technologiczny sprawi, że pojawią się zupełnie nowe możliwości w tej dziedzinie?
PL
Kiedy korzystamy z dużego zbioru danych, lodówka przypomina nam o zakupach lub pytamy komunikator sztucznej inteligencji: Czy serwerownie mogą zupełnie nie potrzebować energii nieodnawialnej?, przyczyniamy się do zwiększenia gęstości mocy obliczeniowej centrów danych. Chłodzenie intensywnie pracującej infrastruktury serwerowej, umożliwiającej powszechne wykorzystanie BigData, Al czy internetu rzeczy, wciąż pochłania ok. 40% energii zużywanej przez centra przetwarzania danych. Nie należy więc pytać, czy można zerować zużycie energii nieodnawialnej przez centra danych, tylko jak to zrobić przy dzisiejszych wyzwaniach, ale i możliwościach technicznych.
PL
Rozwój technologii cyfrowej w tym sztucznej inteligencji ulega ciągłemu rozwojowi. Dzięki temu procesowi poszerza się perspektywa zastosowania technologii oraz twórczych poszukiwań w obszarze sztucznej inteligencji (SI). Wzmożone zainteresowanie tym narzędziem nie ominęło branży przemysłu mody oraz innych dyscyplin kreatywnych. Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji (SI) umożliwia szereg rozwiązań w procesach projektowania odzieży, planowania produkcji, optymalizacji w branży tekstylno-odzieżowej a także w branży e-commerce. W niniejszym artykule zostały przedstawione badania łączące sztuczną inteligencję, uwzględniając zbadanie skryptu generatywnego MidJourney w praktyce tworzenia modelu odzieży. Cyfrowa wizualizacja generowana przez sztuczną inteligencję umożliwia szybką prezentację trendów, koncepcji czy założeń projektowych odzieży i może znacznie przyśpieszyć proces prototypowania oraz podjęcie decyzji projektowej w przyszłości.
EN
The development of digital technology, including artificial intelligence, is constantly evolving. Thanks to this process, the prospect of using technology and engaging in the creative exploration of artificial intelligence (AI) is expanding. The increased interest in this tool has not spared the fashion industry or other creative disciplines. The use of artificial intelligence (AI) techniques enables several solutions in the processes of clothing design, production planning, and optimization in the textile and clothing industries, as well as in the e-commerce industry. This article presents research combining artificial intelligence, including examining the MidJourney generative script in creating a clothing model. Digital visualization generated by artificial intelligence enables the quick presentation of trends, concepts, or design assumptions for clothing. It can significantly speed up the prototyping process and inform design decisions in the future.
PL
W dobie dynamicznego rozwoju branży OTT, konsument ma dostęp do setek tysięcy atrakcyjnych treści wideo oferowanych przez właścicieli serwisów streamingowych oraz dystrybutorów treści. Remedium na tytułową klęskę urodzaju stanowią systemy rekomendacyjne, które stają się powoli niezbędne dla rozwoju serwisów internetowych oferujących produkty lub treści. Funkcjonalność systemów rekomendacyjnych nie polega jednak tylko na przewidywaniu ocen użytkowników, ale wymaga wieloaspektowego podejścia. Istotne jest, aby systemy były elastyczne w kontekście obsługi danych i algorytmów oraz były zasilane danymi w czasie rzeczywistym. Autorzy we wprowadzaniu opisują genezę powstania systemów rekomendacyjnych dla serwisów streamingowych, wykorzystując perspektywę zarówno użytkownika jak i właściciela platformy dostarczającej treści. Artykuł omawia cechy dobrych rekomendacji oraz potrzebne dane do ich generowania. W kolejnych sekcjach artykułu przedstawione zostaną podstawy tworzenia systemów rekomendacji, na przykładzie serwisu VOD. Omówione zostaną kluczowe czynniki wpływające na jakość rekomendacji oraz dane potrzebne do ich generowania. Ponadto, poruszone zostały istniejące problemy związane z tworzeniem skutecznych systemów rekomendacyjnych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne – takie jak implementacja algorytmów rekomendacyjnych w rzeczywistych systemach. W dalszej części artykułu, przedstawione zostaną różne techniki i podejścia, które mogą być wykorzystane do rozwiązania tych trudności w tworzeniu systemów rekomendacyjnych. Opisane techniki i podejścia zastosowane zostały w systemie rekomendacyjnym – Redge Media Recommender – stworzonym przez Redge Technologies. Projekt powstał we współpracy z ActumLab w ramach programu RPO WM 2014–2020.
EN
In the age of the dynamic development of the OTT industry, consumers have access to hundreds of thousands of attractive video content offered by streaming service providers and content distributors. The remedy for this abundance of choice is recommendation systems, which are becoming essential for the development of Internet services that offer products or content. However, the functionality of recommendation systems does not rely solely on predicting user ratings but requires a multi-faceted approach. It is crucial that the systems are flexible in terms of data and algorithm handling, and that they are powered by real-time data. The authors describe the evolution of recommendation systems for streaming services from the perspective of both the user and the content platform owner. The article discusses the characteristics of good recommendations and the data needed to generate them. The basics of building recommendation systems are presented in the following sections of the article, using a VOD service as an example. Key factors influencing the quality of recommendations and the data needed to generate them are discussed. In addition, existing problems related to the creation of effective recommendation systems are addressed, both theoretical and practical, such as the implementation of recommendation algorithms in real systems. The rest of the paper presents several techniques and approaches that can be used to overcome these difficulties in building recommendation systems. The described techniques and approaches have been applied in the recommendation system – Redge Media Recommender – developed by Redge Technologies. The project was developed in cooperation with ActumLab as part of the RPO WM 2014–2020 programme.
EN
This article is a development of a paper presented at the International Conference “Intelligent Solutions for Industry - ISI 2022”, under the media patronage of the “Mechanik” journal, which is a platform for the exchange of knowledge, review and discussion of theoretical advances, research results and industrial experience, between academics, researchers, policy makers, practitioners and students working on topics related to Industry 4.0 and Smart Manufacturing. Artificial intelligence (broader: computational intelligence) has been an area of intense research and industrial application for many years, but it continues to open up new areas of exploration and application for researchers, clinicians and industry practitioners. The development of the Industry 4.0 paradigm has further accelerated these processes. A particularly interesting field of application for artificial intelligence is medical devices produced by incremental technologies, popularly known as 3D printing. The cumulative potential of Industry 4.0, 3D printing (or indeed reverse engineering as a whole) and the latest developments in artificial intelligence could realise a breakthrough giving new design and manufacturing technologies in personalised mass production. The article shows selected possibilities in this area based on an overview of in-house solutions developed during the implementation of the NCBR grant “Things are for People” dedicated to a 3D printed arm exoskeleton.
PL
Artykuł jest rozwinięciem referatu wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji „Inteligentne Rozwiązania dla Przemysłu - ISI 2022”, która odbyła się pod patronatem medialnym czasopisma „Mechanik”, będącej platformą wymiany wiedzy, przeglądu i dyskusji na temat postępów teoretycznych, wyników badań i doświadczeń przemysłowych pomiędzy pracownikami naukowymi, badaczami, decydentami, praktykami i studentami zajmującymi się tematyką związaną z Przemysłem 4.0 i inteligentną produkcją. Sztuczna inteligencja (szerzej: inteligencja obliczeniowa) jest od wielu lat obszarem intensywnych badań i zastosowań przemysłowych, wciąż jednak otwiera przez naukowcami, klinicystami i praktykami z przemysłu nowe obszary zastosowań. Opracowanie paradygmatu Przemysłu 4.0 przyśpieszyło jeszcze te procesy. Ciekawym polem zastosowań sztucznej inteligencji są zwłaszcza wyroby medyczne produkowane technologiami przyrostowymi, popularnie nazywanymi drukiem trójwymiarowym. Skumulowany potencjał Przemysłu 4.0, druku 3D (czy wręcz całej inżynierii odwrotnej) oraz najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji może się przyczynić do przełomu, dostarczając nowe technologie projektowania i wytwarzania w personalizowanej produkcji masowej. W artykule zaprezentowano wybrane możliwości w tym obszarze na podstawie przeglądu rozwiązań własnych wypracowanych podczas realizacji grantu NCBR „Rzeczy są dla ludzi”, poświęconego drukowanemu 3D egzoszkieletowi na rękę.
PL
W połowie ubiegłego roku prasę branżową obiegła informacja o tym, że polski startup Nomagic, budujący systemy oparte o sztuczną inteligencję i przemysłowe ramiona robotyczne, które jak twierdzą sami twórcy - obdarzone są intuicją, pozyskał 22 miliony USD w trakcie rundy inwestycyjnej na dalszy rozwój technologii i bieżącą działalność.
11
Content available remote Predictive data mining models in the tests of propelling charges
EN
In the article, in the introduction, the concept of predictive data mining models and was defined and the purpose of the article was specified. Then, the method of building predictive models was characterized and the elements of ammunition were indicated, the test results of which were prepared for the building of models, and the types of ammunition in which the propellant charge is present were indicated. The results of building four data mining models are presented. Predictive models for C&RT, CHAID and exhaustive CHAID decision trees were designed and built. The fourth model analyzed was the SANN model, i.e. the model of neural networks. For each of the tree models, a schema of the designed tree, the rate of false predictions and the parameters of goodness of fit of the built models are shown. For the SANN model, the parameters of the selected neural network were additionally characterized. An analysis of the built models was made and, based on the obtained results, the best designed predictive data mining model was indicated. At the end, the graphical form of the workspace predefined by the GC Advanced Comprehensive Classifiers project is shown.
PL
W artykule we wstępie zdefiniowano pojęcie predykcyjnych modeli data mining oraz określono cel artykułu. Następnie, scharakteryzowano metodę budowy modeli predykcyjnych oraz wskazano elementy amunicji, których wyniki badań zostały przygotowane do budowy modeli a także wskazano rodzaje amunicji w których występuje przedmiotowy ładunek miotający. Przedstawiono wyniki budowy czterech modeli predykcyjnych data mining. Zaprojektowano oraz zbudowano predykcyjne modele dla drzew decyzyjnych typu C&RT, CHAID oraz wyczerpujący CHAID. Czwartym analizowanym modelem był model SANN czyli model sieci neuronowych. Dla każdego z modeli drzew przedstawiono schemat zaprojektowanego drzewa, stopę błędnych przewidywań oraz pokazano parametry dobroci dopasowania zbudowanych modeli. Dla modelu SANN scharakteryzowano dodatkowo parametry wybranej sieci neuronowej. Dokonano analizy zbudowanych modeli oraz na podstawie otrzymanych wyników, wskazano najlepszy zaprojektowany predykcyjny model data mining. Na końcu pokazano graficzną postać przestrzeni roboczej predefiniowaną projektem GC Advanced Comprehensive Classifiers.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych jako wspomagającego narzędzia do przewidywania wskaźnika intensywności uszkodzeń, będącego jednym ze wskaźników oceny poziomu niezawodności działania przewodów wodociągowych. Coraz częściej występujące sytuacje nietypowe (stan epidemii, wojna, powodzie, susze) stwarzają konieczność nagłej reakcji na zdarzenia awaryjne mające miejsce w całym systemie zaopatrzenia w wodę. Nowoczesne narzędzia informatyczne jawią się jako obiecujące w analizie bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą krytyczną. Podstawą wykonanych badań były dane eksploatacyjne z jednego systemu wodociągowego w Polsce. Zbudowano w sumie 40 modeli sztucznych sieci neuronowych, dokonano analizy wrażliwości i oceny przydatności wybranych modeli do przewidywania zmiennej zależnej na podstawie wektora jakościowych i ilościowych predyktorów. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dalszych prac w tym zakresie, gdyż zmieniająca się sytuacja eksploatacyjna wymusza ciągłe ulepszanie i dostosowywanie narzędzi matematycznych do coraz to nowych warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę.
EN
The possibilities of using artificial neural networks as a support tool in failure rate analysis were shown. On the basis of failure rate the reliability of water pipes could be established. In unusual and very frequent situations (epidemic, war, floods, droughts) it is necessary to make a quick reaction when damages occur in water-pipe networks. Modern IT tools seem to be an alternative method in the analysis of current situation in management of critical infrastructure. On the basis of exploitation data of one water system the investigations were carried out. Totally 40 models of artificial neural networks were built. Sensitivity analysis and assessment of usefulness of chosen models for dependent variable prediction using quality and quantity predictors were performed. The obtained results point out that further investigations are necessary. The changing exploitation situation forces improvement and using mathematical tools in new conditions of water-pipe networks.
PL
W artykule zaprezentowano informacje o głównych kierunkach rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacji w elektroenergetyce na podstawie referatów zaprezentowanych w trakcie trwania Sesji CIGRE 2022 i przeprowadzonej na ich podstawie dyskusji otwartej dla wszystkich delegatów. Główne przesłanie to pokazanie, w jaki sposób będzie realizowane wsparcie dla elastycznej pracy systemów energetycznych ze strony struktur informatycznych i telekomunikacyjnych.
EN
Given here are informations about main directions of Information and telecommunication systems development in the power industry basing on papers presented during the CIGRE 2022 Session and the later discussion opened for all delegates. The main message of these meetings was to show how would be realised the support for the elastic work of power systems on the part of information and telecommunication structures.
PL
W artykule omówiono referaty przygotowane na sesję CIGRE 2022 w ramach Komitetu Studiów C2 Sterowanie i praca systemów elektroenergetycznych. Referaty i dyskusje prowadzone podczas sesji skupiały się na zagadnieniach gotowości pomieszczenia dyspozytorskiego do współczesnych wyzwań, a także na kwestiach strategii planowania operacyjnego, jej metodyce oraz narzędziach wspierających.
EN
Discussed are papers prepared for the CIGRE 2022 session as part of the Study Committee C2 System Operation and Control. Presented papers and discussions that took place during the session focused on the issues concerning preparedness of the control room for present challenges as well as on the ssues of operational planning strategy, its methodology and supporting tools.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne, w tym rozwiązań wolnych od gazu SF6, techniki próżniowej dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie w rozdzielnicach z izolacją gazową powietrza syntetycznego bądź mieszanek fluoronitrylu. Godne zauważenia są także nowoczesne technologie informatyczne wspierające proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych. Wymieniono modelowanie trójwymiarowe pozwalające na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowanie trójwymiarowe, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Obserwuje się zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
EN
Presented are issues prepared in the form of papers and discussed during Technical Session of the Study Committee B3 Substations and electrical installations. Special attention was paid to building and maintaining proper relationships between energy industry and natural environment including promotion of technologies which are neutral or even supporting the natural environment like SF6 free solutions, vacuum technology for HV circuit-breakers and application of synthetic air or fluoronitrile compounds in gas-insulated switchgears. Worth noting are also modern information technologies supporting the process of creation and operation of power facilities. Mentioned is also three-dimensional modelling enabling at the designing stage to foresee all events that can occur during building and operation and then manage them effectively as well as three-dimensional printing that helps quickly and quite cheap to produce spare parts for equipment and various devices. A distinct area of issues is the proper attitude to maintenance and repair works. Observed is a strong preference for interventions resulting from the actual state of an element in place of previously applied routine inspections carried out at regular intervals. Given are informations concerning security of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the EMF impact.
EN
The aim of the article is to show the development and application potential of gravitational classifiers. The paper contains a synthetic overview of information about algorithms belonging to the aforementioned group of approaches, which are part of the field of artificial intelligence. The significance of the intelligent data processing process was confirmed by referring to the data published by the European Statistical Office and documents referring to the European Commission’s strategy for 2019-2024. A group of gravitational classifiers was characterized, which were positioned in the area of machine learning alongside other groups of algorithms described in the world literature. A three-set division of gravitational classifiers was presented, and the features of selected methods and their practical applications were described as well. Conclusion of the article is an indication of potential development and application directions of the gravitational algorithm, which creates a data particle through its geometrical divide.
PL
Celem artykułu jest ukazanie potencjału rozwojowego i aplikacyjnego klasyfikatorów grawitacyjnych. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny przegląd informacji dotyczących algorytmów należących do wspomnianej grupy, wpisujących się w obszar sztucznej inteligencji. Istotność procesu inteligentnego przetwarzania danych potwierdzono, odnosząc się do danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny oraz dokumentów dotyczących strategii Komisji Europejskiej na lata 2019-2024. Scharakteryzowano grupę klasyfikatorów grawitacyjnych, które spozycjonowano w obszarze uczenia maszynowego obok innych, opisanych w światowej literaturze, grup algorytmów. Przedstawiono trójzbiorowy podział klasyfikatorów grawitacyjnych, opisując również cechy wybranych metod oraz ich praktyczne zastosowania. Konkludując artykuł wskazano potencjalne kierunki rozwoju i aplikacji algorytmu grawitacyjnego, który tworzy cząstkę danych poprzez jej geometryczny podział.
PL
Tematem artykułu jest przedstawienie metodologii predykcji produkcji energii wiatrowej w horyzoncie jednodniowym z wykorzystaniem metod regresji bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji: maszyn faktoryzujących, drzew decyzyjnych oraz lasów losowych. Dane SCADA poddane analizie pochodzą z farmy wiatrowej zlokalizowanej w Turcji i zostały wstępnie przetworzone w celu ułatwienia zadania predykcyjnego.
EN
The subject of this paper is the presentation of the forecasting methodology for wind energy production in a one-day time horizon using regression methods based on artificial intelligence algorithms: factoring machines, decision trees and random forests. The analyzed SCADA data comes from a wind farm located in Turkey and has been pre-processed to facilitate the prediction task.
EN
Electricity storage is one of the best-known methods of balancing the energy supply and demand at a given moment. The article presents an innovative solution for the construction of an electric energy storage device obtained from an innovative photovoltaic panel made of new dye-based photovoltaic modules and newly developed supercapacitors – which can be used as an emergency power source. In the paper, for the first time, we focused on the successful paring of new dye-sensitized solar cell (DSSC) with novel supercapacitors. In the first step, a microprocessor stand was constructed using Artificial Intelligence algorithms to control the parameters of the environment, as well as the solar charger composed of six DSSC cells with the dimensions of 100_100 mm and 126 CR2032 coin cells with a total capacitance of 60 F containing redox-active aqueous electrolyte. It was proven that the solar charger store enough energy to power, i.e. SOS transmitter or igniters, using a 5 V signal.
EN
This paper attempts to conduct a comparative life cycle environmental analysis of alternative versions of a product that was manufactured with the use of additive technologies. The aim of the paper was to compare the environmental assessment of an additive-manufactured product using two approaches: a traditional one, based on the use of SimaPro software, and the authors’ own concept of a newly developed artificial intelligence (AI) based approach. The structure of the product was identical and the research experiments consisted in changing the materials used in additive manufacturing (from polylactic acid (PLA) to acrylonitrile butadiene styrene (ABS)). The effects of these changes on the environmental factors were observed and a direct comparison of the effects in the different factors was made. SimaPro software with implemented databases was used for the analysis. Missing information on the environmental impact of additive manufacturing of PLA and ABS parts was taken from the literature for the purpose of the study. The novelty of the work lies in the results of a developing concurrent approach based on AI. The results showed that the artificial intelligence approach can be an effective way to analyze life cycle assessment (LCA) even in such complex cases as a 3D printed medical exoskeleton. This approach, which is becoming increasingly useful as the complexity of manufactured products increases, will be developed in future studies.
PL
Ochrona dziedzictwa kulturowego wymaga negocjacji na wielu szczeblach społecznej organizacji i angażuje osoby reprezentujące bardzo różne środowiska i tym samym - posiadające niejednokrotnie odmienne stanowiska i ideały. Znalezienie mechanizmów wspomagających procesy decyzyjne w obszarze dziedzictwa - w szczególności tego najnowszego - jest jednym z najpilniejszych zadań badawczych w dziedzinie. W artykule zaproponowano strategię i opisano I część badań, które mają prowadzić do stworzenia narzędzia opartego o adekwatny model inteligentnego systemu wspomagania decyzji. Przedstawione zostało uzasadnienie wyboru modelu decyzyjnego (DRSA). Zaproponowano takie przedefiniowanie 2 spośród 10 kryteriów oceny obiektów architektonicznych: kontekstu i tradycji miejsca, aby możliwe było rozdzielenie ich zakresów znaczeniowych i tym samym uniknięcie sytuacji redundancji.
EN
The protection of cultural heritage requires negotiations on many levels of social organization and involves representatives from very different environments and thus - often having different positions and ideals. Finding mechanisms to support decision-making in the area of heritage protection - especially contemporary objects - is one of the most urgent inquiry in the field. The article proposes a strategy and describes the first part of the research: creation of a tool based on an adequate model of an intelligent decision support system. The justification for the choice of the decision model (DRSA) was presented. It has been proposed to redefine 2 out of 10 criteria for assessing architectural objects: the context and place tradition (genis loci), so that it is possible to separate their semantic fields and thus avoid redundancy.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.