Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accuracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej przy użyciu współrzędnościowego systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji 3D geometrii kości jarzmowej przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny etap procesu polegał na zamodelowaniu uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej. Proces ten przeprowadzono w środowisku CATIA V5R26. W efekcie końcowym tego etapu uzyskano trójwymiarowy model reprezentujący uzupełnienie ubytku części kości jarzmowej. Następnie model wykonano metodą przyrostową FDM. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article presents analysis of the accuracy of a zygomatic bone defect manufactured using the additive FDM technology. The first stage of research presents the 3D reconstruction process of the zygomatic bone geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The second stage of the process presents a modeling process of a defect. This process was carried out in the CATIA V5R26 software. In the end of this stage was designed a three-dimensional model representing the restoration of the defect. Then the model was manufactured using the additive FDM technology. The verification process of a geometry accuracy of the model was carried out using the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head.
PL
Omówiono tematykę badań naukowych w zakresie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, monitoringu geodezyjnego, analiz dokładności i niezawodności sieci geodezyjnych, zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych. Efektem tych prac jest rozwój technologiczny i wdrażanie do praktyki nowych bądź udoskonalonych rozwiązań pomiarowych i metod opracowania wyników pomiarów.
EN
The subject of scientific research presented in this article shows that research in the field of geodetic engineering measurements, geodetic monitoring, analysis of the accuracy and reliability of geodetic networks, using modern measurement techniques are carried out with great intensity, result in technological development and implementation of new or improved of the measurements solutions and methods of elaborating the measurement results.
PL
Przedstawiono algorytm oznaczania grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową, zapewniający uzyskanie możliwie największej dokładności przy minimalizacji liczby odwiertów koniecznych do wykonania. Zastosowanie algorytmu umożliwia zredukowanie błędów oznaczeń grubości bez wykonywania odwiertów z ±30 do ±10% rzeczywistej grubości, tj. do mieszczących się w zakresie tolerancji pomiarowej metody georadarowej.
EN
The article presents an algorithm for determining the thickness of road pavement layers using GPR method which allows to obtain the highest possible accuracy while minimizing the number of drillings required. Presented algorithm allows to reduce errors in road pavement layers thickness determination using the GPR method without drilling from ± 30% to ± 10% of the actual thickness, i.e. to the GPR method tolerance range.
EN
This article presents the results of studies concerning the designation of accuracy in aircraft navigation positioning by means of the SPP and the SBAS code methods. The examination of the aircraft positioning accuracy was made in the aspect of the use of tropospheric correction in observation equations of the SPP and the SBAS positioning methods. The accuracy of the coordinates of the aircraft in the SPP and the SBAS solutions was referenced to the DGPS reference solution. The investigations were conducted on raw observation data and GPS navigation data in an air test in Dęblin. Based on the conducted calculations, it was proved that the lack of use of tropospheric correction in the SPP method causes an error in an aircraft position up to 18.5 m, and in the SBAS method up to 23.2 m. In addition, the statistical measure of RMS accuracy in the absence of applying the tropospheric correction in the SPP method results in an accuracy decrease to 8.6 m, and in the SBAS method to 12.2 m, accordingly.
PL
W pierwszym etapie badań zamodelowano geometrię modelu w środowisku CATIA V5R26. Kolejny etap procesu polegał na wydruku modeli przy użyciu techniki FDM (zastosowano materiały ABS-M30 oraz PC-10) oraz MEM (zastosowano materiały PLA oraz PET). Następnie przeprowadzono proces pomiarowy wydrukowanych modeli z materiałów termoplastycznych przy użyciu tomograficznego systemu pomiarowego. W procesie rekonstrukcji geometrii modeli z obrazów 2D wdrożono procedurę składającą się z 4 etapów: cyfrowej filtracji i interpolacji danych, segmentacji metodą grupowania danych (clustering) i rekonstrukcji geometrii metodą aktywnego konturu (active contour). Proces weryfikacji poprawności i precyzji wykonania modeli przeprowadzono w oprogramowaniu Focus Inspection oraz GOM Inspect. Najmniejsze błędy odwzorowania kształtu geometrii uzyskano dla modelu wykonanego z materiału ABS-M30 (odchyłka średnia wyniosła -0,021 mm, a odchylenie standardowe 0,154 mm).
EN
In the first stage of the research, the model geometry was created in the CATIA V5R26 software. In the next stage, the 3D printed process of the models was performed using the FDM (ABS-M30 and PC-10 was used) and MEM technique (PLA and PET materials was used). Then, the measurement process of the printed models from thermoplastic materials was carried out with the use of a tomography system. In the process of reconstructing the geometry of models from 2D images, a procedure consisting of 4 stages was implemented: digital filtering and interpolation of data, segmentation by data clustering and reconstruction of geometry by the active contour method. The process of verifying the accuracy of models was carried out in the Focus Inspection and GOM Inspect software. The most accurate representation of the shape of the geometry was obtained for the model made of ABS-M30 (the mean deviation was -0.021 mm and standard deviation 0.154 mm).
PL
Jedną z najtańszych i najszybszych metod pozyskania informacji o położeniu punktów granicznych jest wykorzystanie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych. Metoda ta bazuje przede wszystkim na istniejących mapach ewidencyjnych i katastralnych, które zostały uprzednio zeskanowane i wpasowane. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zasady dotyczące skanowania map analogowych oraz transformacji rastrów tych map w kontekście obowiązujących przepisów prawa, jak również istniejących badań i publikacji. Podstawowym celem artykułu jest oszacowanie wartości błędu położenia punktów granicznych (atrybut BPP), których położenie wyznaczono na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, z uwzględnieniem m.in. błędu pomiaru punktu czy skali mapy.
EN
One of the cheapest and fastest methods of obtaining information on the boundary points position is the use of geodetic cartometric measurements. This method is based on existing cadastral maps that have been previously scanned and calibrated. This article presents the basic principles of scanning analog maps, transformation of these maps in the context of applicable law, as well as existing research and publications. The main purpose of the article is to estimate the boundary point position mean error (BPP attribute), location of which was determined on the basis of geodetic cartometric measurements, including point measurement error or map scale.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały historyczne regulacje prawne oraz wykorzystywane technologie pomiarowe mające wpływ na dokładność wyznaczenia położenia punktów granicznych. Artykuł został podzielony na cztery części opisujące okresy regulowane różnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi technicznymi: okres zaborów, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres od zakończenia drugiej wojny światowej do 1979 roku oraz okres od 1979 do 2011 roku. Dla każdego z okresów podjęto próbę określenia dokładności wyznaczenia położenia punktu granicznego w kontekście współczesnych wymagań katastru. Zaproponowano również wartość atrybutu BPP, jaką można przypisać punktom w zależności od daty wykonania pomiaru oraz zastosowanej metody pomiarowej.
EN
This article presents historical legal regulations and measurement technologies that affect the accuracy of determining the boundary point location. The article was divided into four parts. Each part describes the period of time, when various legal regulations were in force: the partitions period, the interwar period, the period since the end of World War II to 1979 and the period since 1979 to 2011. For each period an attempt was made to determine the boundary point location accuracy determining in the context of modern cadastre requirements. Also the BPP attribute value is proposed that can be assigned to points depending on the date of the measurement as well as the measurement method used.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały historyczne regulacje prawne oraz wykorzystywane technologie pomiarowe mające wpływ na dokładność wyznaczenia położenia punktów granicznych. Artykuł został podzielony na cztery części opisujące okresy regulowane różnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi technicznymi: okres zaborów, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres od zakończenia drugiej wojny światowej do 1979 roku oraz okres od 1979 do 2011 roku. Dla każdego z okresów podjęto próbę określenia dokładności wyznaczenia położenia punktu granicznego w kontekście współczesnych wymagań katastru. Zaproponowano również wartość atrybutu BPP, jaką można przypisać punktom w zależności od daty wykonania pomiaru oraz zastosowanej metody pomiarowej.
EN
This article presents historical legal regulations and measurement technologies that affect the accuracy of determining the boundary point location. The article was divided into four parts. Each part describes the period of time, when various legal regulations were in force: the partitions period, the interwar period, the period since the end of World War II to 1979 and the period since 1979 to 2011. For each period an attempt was made to determine the boundary point location accuracy determining in the context of modern cadastre requirements. Also the BPP attribute value is proposed that can be assigned to points depending on the date of the measurement as well as the measurement method used.
PL
Jakość danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków zależna jest od dwóch czynników: wiarygodności i dokładności. Wiarygodność danych przestrzennych w ewidencji budynków i gruntów można ocenić na podstawie atrybutu ZRD „Źródło danych o położeniu punktu”. Zagadnienie to zostało już szeroko omówione w [1] i [2]. Informacja o dokładności położenia punktów granicznych jest zawarta w atrybucie BPP „błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy”. Artykuł prezentuje kwestie dokładności, począwszy od międzynarodowych norm ISO, poprzez Polskie Normy, do aktów prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków na terenie Polski. W artykule przedstawiono trzy rodzaje dokładności ukazane w normie PN-EN ISO 19157:2014: dokładność położenia, dokładność czasowa i dokładność tematyczna. W kontekście bazy danych ewidencji gruntów i budynków na szczególną uwagę zasługuje dokładność położenia, odnosząca się do punktów granicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczeniem błędu położenia punktu granicznego, wskazując czynniki mające wpływ na jego wartość oraz zmiany w definiowaniu atrybutu BPP na przestrzeni czasu. Przedstawiono również powiązanie atrybutu BPP z numerycznym opisem granic oraz polem powierzchni działki.
EN
Spatial data quality on land and buildings register depends on two factors: reliability and accuracy. The reliability of spatial data in the building and land register can be assessed on the basis of the ZRD attribute „data sources on the boundary point location”. This issue has already been extensively discussed in [1] and [2]. Information about the boundary points location accuracy is contained in the BPP attribute „mean error of the boundary point position relative to the first-order geodetic control”. The article presents issues of accuracy, starting from international ISO standards, through Polish Standards, to legal acts directly related to keeping land and buildings register in Poland. The article presents three types of accuracy indicated in the PN-EN ISO 19157:2014 standard: positional accuracy, time accuracy and thematic accuracy. In the context of the land and buildings register database, the boundary point positional accuracy deserves special attention. The article presents issues related to determining the boundary point position error, indicating factors affecting its value as well as changes in defining the BPP attribute over time. The relationship between the BPP attribute and the boundary numerical description and the plot area are also presented.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
PL
Broń treningowa pracująca w systemie powinna spełniać określone wymagania odnośnie symulacji strzału. Wszystkie czynności przygotowawcze do oddania strzału powinny być takie, jak dla prawdziwej broni bojowej: podłączenie magazynka z amunicją, odbezpieczenie broni, przeładowanie, wprowadzenie nastawy celownika, oddanie strzału poprzez naciśnięcie spustu. Żołnierze strzelając wirtualnymi pociskami muszą mieć zapewnioną możliwość identyfikacji swojego strzału nie tylko wizualną czy dźwiękową, ale również poprzez odczuwanie pracy broni treningowej. Analiza parametrów broni bojowej pozwoliła na wyłonienie tych najważniejszych w procesie symulowanego strzału, którymi są: masa broni, siła odrzutu związana z odrzutem broni, podrzut lufy podczas strzału, rozrzut wystrzelonych z lufy pocisków, celność, trwałość mechaniczna oraz szybkostrzelność.
EN
Weapons used for training within a system have to meet special requirements concerning the simulation of a shot. All preparatory actions for firing the shot have to be the same as for a real combat weapon: attaching the magazine, arming the weapon, reloading, entering the settings of the sight, and delivering the shot by pressing the detent. Soldiers firing with the virtual projectiles have to identify their shots not only by visual or acoustic ways, but by sensing the operation of the training weapon, as well. The analysis of the combat weapons parameters has indicated the most important of them for the process of simulated shooting: the mass of gun, the force of gun recoil, the jump of barrel at shooting, the scatter of projectiles fired with the barrel, the accuracy, the mechanical durability and rate of fire.
EN
Future wide-swath altimetry missions will provide high-resolution information about ocean surface elevation, and facilitate the characterization of meso- and sub-mesoscale ocean activities. In this study, the demand analysis of three-dimensional (3D) oceanic state reconstruction on wide-swath SSH data features was evaluated using a data assimilation strategy. Three groups of experiments were performed to determine if the wide-swath altimetry observations would improve the three-dimensional (3D) field estimates of ocean temperature-salinity-velocity (T-S-V), and to evaluate how the spatial and temporal resolution and accuracy of the wide-swath altimetry observations affected the ocean state estimation. The Regional Ocean Modeling System and the four-dimensional variational data assimilation method were used in the experiments, with numerical simulation for the Taiwan region at a resolution of 1/10° as the example. The sensitivity of the 3D ocean state construction to the wide-swath altimetry measurements was also investigated. The results showed that the wide-swath sea surface height (SSH) measurements would have an overall positive impact on the 3D T-S-V field and that the positive effect would increase as the resolution and accuracy of the observations increased, but the net benefits would gradually decrease. Among the three examined features of the wide-swath altimetry observations, the temporal resolution had the most influence on the 3D ocean state analysis.
EN
Virtual reality (VR) has become a realistic alternative to conventional learning methods in numerous fields including military training. Accurate and precise tracking of a user wearing a head-mounted display is necessary to achieve an immersive VR experience. The widely available SteamVR system, where licensed users can design and construct trackers optimized for a given application can be an alternative to very expensive professional motion tracking. This paper presents the complete design process of a SteamVR tracker dedicated to a shooting simulation in a VR environment. We describe the optimization and simulation of the tracker’s shape and configuration of the sensors. In the simulation phase the developed model had better parameters than its commercial counterparts. Next, the optimized prototype was constructed and configured. The dedicated and automated measuring arrangement provided experimental verification of the tracker’s performance. Tracking performance as well as the accuracy and precision of both position and orientation measurements were determined and compared with simulations, which proved that the simulation software can accurately predict selected properties of the proposed tracker.
EN
The application of lightweight Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been increasingly common in 3D topographic surveys. Especially in the complex terrains such as open-pit mines, where the elevation is rapidly undulating, the UAV based mapping is more efficient, economic and safe compared to the conventional methods. However, one of the most important factors in UAV mapping of complex terrain is the flight altitude which needs to be seriously considered because of the safety and accuracy of generated DEMs. This paper aims to evaluate the influence of flight height on accuracy of DEMs generated for open-pit mines. For this purpose, the selected study area is a quarry with complex terrain located in the Northern Vietnam. The investigation was conducted with five flight heights of 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, and 250 m. To assess the accuracy of resulting DEMs, 10 ground control points and 385 checkpoints measured by both GNSS/RTK and total station methods were used. The accuracy of DEM was assessed by using root-mean-square error (RMSE) in X, Y, Z, XY, and XYZ components. The result showed that the DEM models generated at the flight heights of less than 150 m have high accuracy, RMSEs on the 10 GCPs increased from 1.8 cm to 6.2 cm for vertical (Z), and from 2.6 cm to 6.3 cm for horizontal (XY), whereas RMSE on 385 checkpoints increases gradually from 0.05 m to 0.15 m for vertical (Z) when the height flight increased from 50 m to 250 m.
PL
Zastosowanie lekkich bezzałogowych statków powietrznych (UAV) jest coraz bardziej powszechne w badaniach topograficznych 3D. Zwłaszcza w skomplikowanych terenach, takich jak kopalnie odkrywkowe, w których wzniesienie gwałtownie faluje, mapowanie oparte na UAV jest bardziej wydajne, ekonomiczne i bezpieczne w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Jednak jednym z najważniejszych czynników w mapowaniu UAV złożonego terenu jest wysokość lotu, którą należy poważnie rozważyć ze względu na bezpieczeństwo i dokładność generowanych DEM. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wpływu wysokości lotu na dokładność DEM generowanych dla kopalni odkrywkowych. W tym celu wybranym obszarem badawczym jest kamieniołom o złożonym terenie położony w północnym Wietnamie. Badanie przeprowadzono przy pięciu wysokościach lotu 50 m, 100 m, 150 m, 200 m i 250 m. Aby ocenić dokładność uzyskanych DEM, wykorzystano 10 naziemnych punktów kontrolnych i 385 punktów kontrolnych mierzonych zarówno metodami GNSS/RTK, jak i metodami stacji całkowitej. Dokładność DEM oceniono za pomocą błędu pierwiastkowego średniego kwadratu (RMSE) w komponentach X, Y, Z, XY i XYZ. Wynik pokazał, że modele DEM generowane na wysokościach lotu poniżej 150 m mają wysoką dokładność, RMSE na 10 GCP wzrosły z 1,8 cm do 6,2 cm dla pionu (Z) i od 2,6 cm do 6,3 cm dla poziomu (XY), podczas gdy RMSE na 385 punktach kontrolnych wzrasta stopniowo z 0,05 m do 0,15 m dla pionu (Z), gdy lot na wysokości wzrósł z 50 m do 250 m.
EN
Water is the main source of daily life for everyone and everywhere in the world. Sufficient water distribution depends on the place and design of water tank in certain areas. Water storage tanks are relatively flexible structures and they can tolerate greater settlements than other engineering structures. Deformation of tanks may cause severe damages to tank or even loss of life and injury to people, so monitoring the structural deformation and dynamic response of water tank and its supporting system to the large variety of external loadings has a great importance for maintaining tank safety and economical design of manmade structures. This paper presents an accurate geodetic observations technique to investigate the inclination of an elevated circular water tank and the deformation of its supporting structural system (supporting columns and circular horizontal beams) using reflector-less total station. The studied water tank was designed to deliver water to around 55000 person and has a storage capacity about 750 m3. Due to the studied water tank age, a non-uniform settlement of tank foundation and movement of pumps and electric machines under tank’s body will cause stress and strain for tanks membrane and settlement of sediments. So the studied water tank can tend to experience movement vertically, horizontally or both. Three epochs of observations were done (July 2014, September 2014 and December 2014). The results of the practical measurements, calculations and analysis of the interesting deformation of the studied elevated tanks and its supporting system using least squares theory and computer programs are presented. As a results of monitoring the water storage tank, circular reinforced concrete beams and columns at three monitoring epochs. The body of water storage tank has an inclination to the east direction and the value of inclination is increased with the time.
EN
Objectives: Optimization of Brain-Computer Interface by detecting the minimal number of morphological features of signal that maximize accuracy. Methods: System of signal processing and morphological features extractor was designed, then the genetic algorithm was used to select such characteristics that maximize the accuracy of the signal’s frequency recognition in offline Brain-Computer Interface (BCI). Results: The designed system provides higher accuracy results than a previously developed system that uses the same preprocessing methods, however, different results were achieved for various subjects. Conclusions: It is possible to enhance the previously developed BCI by combining it with morphological features extraction, however, it’s performance is dependent on subject variability.
EN
This paper is focused to explain the usability of the rectification method on the place of road accidents. Rectification is a method, using which a documentation after road accidents is processed for further analysis. In praxis often occurs a situation, where is necessary to find a certain value out from the place of road accident retroactively. Original conditions at the place of road accidents are in many cases non-repetitive. As next could happen, that measured distances given by the police units, which are responsible for documentation at the place of road accident, are with significant deviations. But with precise photography documentation, the required information can be reached using rectification method. For further photography processing was used software PC Rect. Paper deals with the methodological process for photography preparation and its rectification, and also includes evaluation of accuracy of this method in graphic charts. From performed measurement it is obvious, using which method should be photography taken in order to achieve the smallest possible deviation in the current condition.
EN
The area of application of contactless measuring systems has been rapidly growing over the past two decades. Development of contactless measuring methods can also be observed in Coordinate Metrology. Due to the growing number of contactless systems found in industry, there is also a growing interest in the issue of their accuracy among research centres. The interesting new solution which can be applied in contactless measurements is the usage of fiducial markers in dimensional metrology. In this paper, the authors present a simple and cheap optical system and try to assess its accuracy. A calibration process of a reference plate is described as well. Research was conducted for basic measuring tasks met in Coordinate Measuring Technique. Markers are attached to the z-axis ram of Coordinate Measuring Machine which is used as a reference system. The article presents the results obtained for basic measuring tasks, which can be a basis for further research aimed at improving the accuracy of measurements performed using fiducial markers.
EN
The aim of this paper is to present the problem of implementation of the Differential Global Positioning System (DGPS) tech-nique in positioning of the aircraft in air navigation. The aircraft coordinates were obtained based on Global Positioning System (GPS) code observations for DGPS method. The DGPS differential corrections were transmitted from reference station REF1 to airborne receiver using Ultra High Frequency (UHF) radio modem. The airborne Thales Mobile Mapper receiver was mounted in the cabin in Cessna 172 aircraft. The research test was conducted around the military aerodrome EPDE in Dęblin in Poland. In paper, the accuracy of aircraft positioning using DGPS technique is better than 1.5 m in geocentric XYZ frame and ellipsoidal BLh frame, respectively. In addition, the obtained accu-racy of aircraft positioning is in agreement with International Civil Aviation Organization (ICAO) Required Navigation Performance (RNP) technical standards for departure phase of aircraft. The presented research method can be utilised in Ground-Based Augmentation System (GBAS) in air transport. In paper, also the accuracy results of DGPS method from flight test in Chełm are presented. The mean values of accuracy amount to ±1÷2 m for horizontal plane and ±4÷5 m for vertical plane.
EN
This paper presents research results on the determination of meteorological parameters utilising the GPS satellite technique. The meteorological parameters were designated using Standard Atmosphere (SA) and UNB3m empirical models. The research experiment was realised during a flight test at the Dęblin military aerodrome. In the flight test, the Cessna 172 plane was used. The values of meteorological parameters (for example, temperature, pressure and relative humidity) from the troposphere empirical models were presented and compared in the paper. In addition, the values of the meteorological parameters were estimated at flight attitude. The range of the flight attitude was between 150 and 700 m. The precision position of the aircraft in vertical frame was determinated using the RTK-OTF differential technique. The mean difference of temperature between the SA and UNB3m models is equal to -5.7°C with the RMS bias approximately 0.2°C. The mean difference of pressure between the SA and UNB3m models equals -1.0 hPa with the RMS bias of approximately 0.3 hPa. The mean difference of relative humidity between the SA and UNB3m models equals 25.5%, with the RMS bias approximately 0.6%. On paper, the values of meteorological data from the SA and UNB3m models were compared with true results interpolated from SYNOP message. In research, the three SYNOP stations, that is, Kozienice, Deblin/Irena and Lublin Radawiec were used for interpolation of the real meteorological data. The difference between empirical and interpolated meteorological data were presented in this paper. The accuracy of the designation of temperature is better in the SA model rather than the UNB3m model. The accuracy of the designation of pressure was relatively low in both models, SA and UNB3m. On the other hand, the accuracy of the designation of relative humidity was better in the UNB3m model than the SA model.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.