Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal transmittance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Heat loss through cylindrical and spherical building partitions
EN
Heat transfer through curvilinear partitions differs, in mathematical terms, from transfer through flat ones. However, in practical calculations, an approximation is commonly used by estimating heat loss by analogy to flat partitions. There are no studies in the literature related to an exact quantitative analysis of heat loss through curvilinear partitions. The aim of the article is a comparative analysis of the computational heat loss determined for layered cylindrical and spherical partitions determined by the exact and the approximate methods. The percentage discrepancy of results was determined. Relevant computational examples were analysed. It was found that in most cases the above approximation does not lead to significant inaccuracies if the basis for calculating the heat transferring surface area is the mean radius of curvature of the partition.
PL
Zastosowanie materiałów budowlanych pozyskanych w procesie odsiarczania spalin w budownictwie pasywnym przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju przede wszystkim przez obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wykorzystanie odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych oraz obniżenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w procesie użytkowania budynków. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe zasady i idee budownictwa pasywnego. W drugiej części przedstawiono studium przypadku zastosowania litych ścian z gipsu syntetycznego w domach jednorodzinnych spełniających kryteria budynków pasywnych.
PL
W niniejszej publikacji zamieszczono raport z autorskich badań/eksperymentów/ekspertyz dotyczących pomiarów wartości współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych. Opracowanie porusza problematykę ram czasowych ograniczających efektywny pomiar badanego parametru – podstawowego w aspekcie ciepłochronności budynków.
EN
The publication contains a report on the author’s research/experiments/expertises on measurements of the heat transfer coefficient value in field conditions. The study addresses the problem of time frames limiting the effective measurement of the tested parameter, which constitutes a basic element in the aspect of heat insulation of buildings.
4
Content available remote Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U
PL
W artykule podjęto próbę analizy zależności wielkości współczynnika przenikania U okien w zależności od kształtu, wymiarów i typu zastosowanego zestawu szybowego. Analizę przeprowadzono w programie Window 6.3 opracowanym przez Lawrence Berkeley National Laboratory, który ma możliwość wszechstronnej analizy przepływu ciepła przez różnego rodzaju okna, zgodnej z aktualną procedurą oceny opracowaną przez National Fenestration Rating Council (NFRC) i zgodną z normą ISO 15099.
EN
The paper presents the analysis of the relation between window thermal transmittance and the window shape, size and glazing type. The analysis was performed in the Window 6.3 program developed by the Lawrence Berkeley National Laboratory, which has the possibility of a comprehensive analysis of the heat flow through the various types of windows, according to the current assessment procedure developed by the National Fenestration Rating Council (NFRC) and comply with ISO 15099.
PL
Coraz częściej w budynkach stosowane są dachy o odwróconej konstrukcji (zielone dachy). Ich cechą charakterystyczną jest to, że izolacja przeciwwilgociowa ułożona jest poniżej warstwy izolacji cieplnej (odwrotnie niż ma to miejsce w przypadku zwykłych dachów). W tej sytuacji izolacja cieplna może zostać zawilgocona, przez co zmniejszają się jej właściwości izolacyjne. W artykule omówiono metodykę obliczania współczynnika przenikania ciepła U dachów o odwróconej konstrukcji (dachów zielonych). Następnie przedstawiono sposób prowadzenia obliczeń wspomaganych komputerowo. Zamieszczono również przykłady obliczeniowe, których wyniki skonfrontowano z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych. Uwzględnienie dodatkowych strat ciepła w stropach o odwróconej konstrukcji jest istotne z punktu widzenia właściwego zaprojektowania przegrody. Nieuwzględnienie w obliczeniach poprawki korygującej może skutkować zaprojektowaniem przegrody budowlanej niespełniającej wymagań przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła, a także źle określonymi stratami ciepła. Poprawkę tę można z łatwością obliczyć w programie Audytor OZC dzięki temu, że proces ten został praktycznie w pełni zautomatyzowany.
EN
Roofs with inverted construction (green roofs) are increasingly used in buildings. Their characteristic feature is that the damp insulation is placed below the thermal insulation layer (unlike in the case of ordinary roofs). In this situation, the thermal insulation can be damped, which reduces its insulating properties. The article discusses the methodology of calculation of thermal transmittance U of green roofs. Then the method of computer- aided computation is presented. The calculation examples have been included in the article and the results were compared with the requirements of the building code valid in Poland. Taking into account additional heat losses in case of the inverted roofs is important from the point of view of the proper design of the building component. Failure to take corrective corrections into account may result in designing a building envelope that does not meet the requirements of building code, regarding maximum values of heat transfer coefficient, as well as poorly defined heat losses. This amendment can easily be calculated in the Audytor OZC program due to the fact that the process has been virtually fully automated.
6
Content available remote Wilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego
EN
A detailed analysis of the influence of a glazed surface type with a diversified thermal transmittance on the energy balance of a detached house boasting the volume of 445.10 m3, was carried out on the basis of the Passive House Planning Program (PHPP). Average monthly transmission heat losses and solar gains by windows with five different U-Values were determined. A part of heat losses by windows in the total building energy balance was compared. It was pointed out, that the use of windows with thermal transmittance equals 0.80 W/(m2×K) enables to reduce transmission heat losses by 34% and to decrease the energy need for heating by circa 18% in comparison with the windows with thermal transmittance equals 1.20 W/(m2×K). The annual primary energy demand in this building was reduced by 2.9%. For all analyzed cases, the use of external solar shading devices contributes to reduction of the transmission heat losses and the energy demand ratio for the heating system. The solar control devices allowed to decrease of solar heat gains at the average by 41.3% during the months from May to September. The application of energy-saving windows with external solar shading devices influenced the increase of the building energy efficiency.
PL
Omówiono metody obliczania współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej zawierającej słabo wentylowaną warstwę powietrza, podane w normach PN-EN ISO 6946:2004 i PN-EN ISO 6946:2008. Zasady obliczeń zilustrowano przykładami. Zmiana metody nie zmienia w istotnej mierze otrzymywanych wyników. Podejście do słabo wentylowanych warstw powietrza wprowadzone w normie PN-EN ISO 6946:2008, może wydawać się atrakcyjne, ponieważ pozwala ono precyzyjnie uwzględnić wartość wskaźnika Av. Poza tym uzyskuje się ciągłe funkcje oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegrody w zależności od wskaźnika At. Jednak w praktyce precyzyjne określenie wskaźnika Av jest bardzo trudne. Poza tym w wypadku przegród o dobrej izolacyjności, wpływ wskaźnika Av na opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła jest bardzo mały (zmienność do ok. 5%). W związku z tym w takim wypadku wydaje się wystarczająco dokładne podejściem jedynie Jakościowe" - zakwalifikowanie przegrody przez projektanta do jednej z trzech kategorii.
EN
The article discusses calculation methods of thermal transmittance for building components with slightly ventilated air layers, as given in PN-EN ISO 6946:2004 and PN-EN ISO 6946:2008 standards. Calculation principles have been illustrated with examples. The change of the calculation method does not generale any significant changes in obtained results. The approach to slightly ventilated air layers, as introduced by the PN-EN ISO 6946:2008 standard, might seem attractive, enabling taking into account the precise value of the Av coefficient values. Additionally, continuous values of thermal resistance and thermal transmittance are thus obtained for building components, in function of values of the Av coefficient. However, in practice, detailed estimation of the Av coefficient values proves exceedingly difficult. Also, for building components of high insulation performance, influence of the Av coefficient on thermal resistance and thermal transmittance is rather low (variations up to approx. 5%). Therefore, in this case, it seems precise enough to apply only the "qualitative" classification of the particular component into one of the three general categories, performed by a designer.
PL
Przyjmuje się, że każdy zabieg dociepleniowy redukuje zużycie energii. Niestety nie zawsze termomodernizacja osiąga zamierzony cel, szczególnie w przypadku złego wykonawstwa, a ponadto, na co wskazują badania autorów, niejednokrotnie pogarsza ona warunki mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń. Dla zilustrowania tego problemu w niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów komfortu cieplnego w lokalu w budynku, w systemie W-70 wykonane po zabiegach termomodernizacyjnych. Ponadto za pomocą symulacji przedstawiono wpływ poszczególnych etapów termomodernizacji na bilans energetyczny budynku.
EN
It is assumed that any improvement of the thermal profile of the building reduces the energy losses. Unfortunately, thermo-modernization is not always successful, particularly when the performed works are of bad quality, what is more, which is indicated by the research, the thermo-modernization works often lead to deterioration of the internal micro-climate of the rooms in the building in question. In order to illustrate this problem, the present article analyzes the results of thermal-comfort measurements in a dwelling located in a W-70 type building, after the thermo-modernization works are carried out. What is more, the simulation was used to illustrate the impact that the individual stages of thermo-modernization have on the energetic balance of the building.
PL
W artykule podano aktualne wymagania wynikające z przepisów technicznych oraz metody badania współczynnika przenikania ciepła z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną.
EN
Current recommendations according to technical regulations and test method the thermal transmittance of sandwich panel with isolation core and metal facings with one perforated facing.
PL
W niniejszej pracy poddano analizie zbiór danych dotyczących dynamicznych charakterystyk cieplnych ścian zewnętrznych o różnie dobranej pod względem materiałowym warstwie konstrukcyjnej. Główny cel stanowiło poszukiwanie rozwiązań przegród, które nie tylko zapewniać będą odpowiednio wysoką izolacyjność cieplną, ale które umożliwią magazynowanie energii oraz odpowiednie jej wykorzystanie w zależności od zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego. Obliczenia wykonano dla przegród z warstwą nośną z rozmaitych kompozytów betonowych (na bazie kruszyw lekkich keramzytu i popiołoporytu, w dwóch wariantach z domieszką napowietrzającą i bez), betonu komórkowego, litego drewna klejonego oraz innych typowych materiałów małowymiarowych: cegły silikatowej oraz cegły dziurawki. Wyznaczono rozkłady transmitancji cieplnej w zależności od przyjętego okresu wahań temperatury. Obliczono również współczynniki tłumienia oraz powierzchniowe pojemności cieplne przegród dla okresów wahań temperatury równych 24h oraz 168h. Wyniki wskazują, że uwzględnienie ciepła właściwego materiałów umożliwia bardziej precyzyjną ocenę przegrody pod względem cieplnym. Bardzo dobre właściwości tłumiące przegrody uzyskano dla kompozytów betonowych oraz litego drewna klejonego. Otrzymane dane sugerują, że tego typu rozwiązania powodują zredukowanie amplitud chwilowych strumieni ciepła w krótkich okresach wahań temperatury w porównaniu do materiałów o niskim cieple właściwym. Zaostrzone przepisy Dyrektywy 2010/31/UE wskazują na potrzebę szerszego rozpatrzenia problemu i zasadność analizowania przegród w niestacjonarnych warunkach temperaturowych.
EN
In this paper we have analysed thermal dynamic characteristics of exterior walls with variant material solutions of used load-bearing layer. The main purpose was to search for the proper solutions of divisions that not only will provide a sufficiently low thermal insulation properties, but also will allow to store energy and use it, depending on the changing conditions of the external environment. Calculations were made for partitions with structural layer made of concrete composites (based on lightweight aggregate made of expanded clay and llytag, additionally varied by air-entraining admixture), cellular concrete, solid laminated wood and other typical brick solutions like sand-lime and cavity bricks. Curves of transmittance module were analysed, depending on a temperature fluctuation period. Decrement factors and surface heat capacities of partitions were also calculated for periods of temperature fluctuations equal 24 and 168h.The results indicate that the inclusion of the specific heat of materials enables more precise assessment of the energy efficiency of the partition. Very good damping properties were obtained for the walls made of concrete composites and solid laminated wood. The results suggest that such solutions provide a much smaller amplitudes of transient heat flux over short periods of temperature fluctuation compared with the materials of low specific heat. Tightened provisions of Directive 2010/31/EU indicate the need for a broader examination of the problem and grounds the need for analysing partitions in non-stationary temperature conditions.
PL
Przedstawiono wyniki analizy wpływu oddziaływania przewodów ogrzewania podłogowego na wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego. Analizę przeprowadzono dla trzech rozwiązań konstrukcyjnych z ogrzewaniem podłogowym, z uwzględnieniem różnych rozstawów przewodów oraz zmiennej temperatury czynnika grzewczego.
EN
The results of analysis of the floor heating impact on linear thermal transmittance of thermal bridges is presented. The analysis was performed for three building elements for various spacing between pipes and variable heating medium temperature.
PL
W artykule zaprezentowano aktualne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i oszczędności energii oraz przedstawiono poziomy izolacyjności przegród w istniejących budynkach edukacyjnych i ich energochłonność. Wskazano możliwość dostosowania struktury do obowiązujących wymagań.
EN
The article presents the current requirements for thermal insulation and energy savings and partition insulation levels in existing educational buildings and their energy consumption. Indicated the possibility of adapting these structure to existing requirements.
EN
The paper presents the analysis of the relation between window thermal transmittance and the window shape, size, frame profile, glazing type and opening area division. The analysis was performed in the Window 6.3 program developed by the Lawrence Berkeley National Laboratory, which has the possibility of a comprehensive analysis of the heat flow through the various types of windows, according to the current assessment procedure developed by the National Fenestration Rating Council (NFRC) and comply with ISO 15099. For the purpose of the analysis a number of computer simulations of various window frames were conducted.
PL
W referacie podjęto próbę analizy zależności wielkości współczynnika przenikania ciepła U dla okien w zależności od kształtu, wymiarów, rodzaju ram, podziału i typu zastosowanego zestawu szybowego. Analizę przeprowadzono w programie Window 6.3 opracowanym przez Lawrence Berkeley National Laboratory, który ma możliwość wszechstronnej analizy przepływu ciepła przez różnego rodzaju okna, zgodnej z aktualną procedurą oceny opracowaną przez National Fenestration Rating Council (NFRC) i zgodną z normą ISO 15099. Dla celów analizy przeprowadzono szereg symulacji komputerowych dla różnych rozwiązań ram okiennych.
15
Content available remote Dostosowanie izolacyjności termicznej przegród do nowych warunków technicznych
PL
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu ochrony cieplnej budynków według nowych warunków technicznych budowlanych wprowadzonych Dziennikiem Ustaw z dnia 5 lipca 2013 roku. Wyznaczono minimalne grubości izolacji termicznej niezbędne do osiągnięcia właściwych wartości współczynnika przenikania ciepła. Dokonano analizy grubości izolacji termicznej przegród wzniesionych z różnych materiałów w aspekcie zmieniających się wymagań.
EN
The article presents the requirements for the thermal protection of buildings according to the new technical conditions introduced by the Journal of Laws of 5 July 2013. There was set minimum insulation thickness necessary to achieve the right amount of heat transfer coefficient. The analysis of the thickness of the thermal insulation of partitions built of various materials in terms of changing requirements was conducted.
16
Content available remote On attenuation of temperature oscillation by the enclosure of the building
EN
Overheating is becoming now a very important aspect of building use. While the main cause of overheating is usually oversized glazing area, to control overheating risk not only windows and insulating features but also heat wave damping characteristics of the external walls should be considered as an important and very useful factor.
PL
Przegrzewanie staje się coraz ważniejszym aspektem użytkowania budynków. Chociaż jego głównym źródłem są zwykle nadmierne przeszklenia, to w celu uniknięcia lub przynajmniej ograniczenia przegrzewania wnętrza budynku warto już na etapie projektowania wziąć pod uwagę nie tylko powierzchnię okien i właściwości izolacyjne obudowy, ale także zdolności przegród do tłumienia fal cieplnych.
PL
Ilościowe pomiary termograficzne w budownictwie wymagają bardzo dokładnego określenia różnicy temperatury powierzchni ściany i powietrza w jej sąsiedztwie. Autorzy analizują czynniki mające wpływ na dokładność pomiarów. Przedstawiają dokładności pomiarów
EN
Determination of a wall thermal transmittance requires precise measurements of the difference between temperatures of air and wall surface. One of possible ways to do it is a thermographic survey. In this paper the authors present factors that affect accuracy of such measurements. Two thermographic cameras manufactured by FLIR - ThermaCAM S60 and ThermaCAM P620 were examined. The following values were measured (100 measurements at 3-minute intervals): temperatures of the wall surface and a sheet of paper in a room under stable conditions (Figs. 2 and 3). The results of single measurements were compared with the average values from the measurement period. The standard deviation was: σ = 0.035÷0.045 K - temperature measured in the area on a thermogram; σ = 0.01 K - difference between temperatures of two areas on the same thermogram; σ = 0.065÷0.08 K - temperature measured in a single point on a thermogram; σ = 0.08 K - difference between temperatures of two points on the same thermogram (Tab. 1). The temperatures of the air and wall surface change vertically, therefore they should be measured on the same height. It is very important to maintain stable conditions in a room where the measurements are taken. The measured values are noticeably disturbed in the following circumstances: when people enter the room (Fig. 8), when light is turned on (Fig. 9), when dif-fused sunlight falls through a curtained window (Fig. 10).
18
Content available Termografia ilościowa w budownictwie
PL
Praca dotyczy możliwości wyznaczenia wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane na podstawie pomiarów termograficznych. Przeprowadzone długookresowe pomiary laboratoryjne oraz w rzeczywistych budynkach wykazały zgodność gęstości strumienia ciepła z pomiarów ciepłomierzami i termograficznie. Wartość współczynnika przenikanie ciepła nie zależy od techniki pomiarowej ale od warunków wymiany ciepła , czasu pomiaru i sposobu obliczeń.
EN
The aim of this paper is to present possibility of determining thermal transmittance of a wall on the basis of a thermographic survey. Calculation of thermal transmittance is based on formula (1) that determines a relationship between the thermal transmittance, the density of the heat flux through the wall and the air temperature at both its sides in a steady state of the heat transfer. Long-term measurements were taken on different walls in a laboratory as well as in residential houses. The following variables were measured: the heat flux density - using a heat flux meter, the temperatures of air and wall surface - using thermocouples, the difference between the temperatures of air and wall surface at the interior side - from thermograms and air speed at the interior wall surface. The heat flux density was calculated using formula (4) and compared to heat flux meter measurements. The heat flux density measured with a heat flux meter and that determined from thermograms were highly consistent under every heat transfer condi-tions. Therefore, the thermal transmittance (calculated using formula 1) does not depend on whether measurements are taken using a heat flux meter or thermography, but depends on the heat transfer condi-tions. The correct results can be obtained: under steady state heat transfer conditions - by a single measurement, when the boundary conditions change periodically - by averaging measurements in the entire periods, or, otherwise, by averaging measurements over a long time.
PL
Obliczenia cieplne budynku dotyczą zagadnień przepływu ciepła w jego strukturze i przestrzeni. W ostatnich latach ich zakres uległ rozszerzeniu o obliczenia zapotrzebowania na energię zużywaną w budynku w związku z wdrożeniem w Polsce wymagań wynikających z dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przeprowadzono analizę możliwości harmonizacji procedur obliczeniowych stosowanych w obliczeniach zapotrzebowania na energię i obciążenia cieplnego budynków w celu uproszczenia i weryfikacji tych obliczeń.
EN
Thermal calculations for buildings are related to problems of heat transfer in the space and structure of a building. Recently, the scope of these calculations has been extended to calculate energy demand of a building according to implementation of the requirements given in the EPBD Directive to the Polish building regulations. The possibilities of harmonization procedures applied in calculations of energy demand for a building and its heating load in the aim to simplify and verify these calculations were analysed.
20
Content available remote Projektowanie termiczne jednowarstwowych ścian zewnętrznych
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania termicznego ścian zewnętrznych jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów cieplnych przegrody w świetle obowiązujących przepisów.
EN
The principles of thermal designing of single-layer external walls built from ceramics blocks have been presented in this paper. The basics thermal parameters of this type external walls have been calculated - according to obligatory polish regulation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.