Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telemetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych
PL
Aby poprawić niezawodność działania maszyn elektrycznych w długim okresie eksploatacji, należy systematycznie przeprowadzać testy diagnostyczne. Uzasadnia to monitorowanie maszyn, zwłaszcza tych, które nie mają rezerwy w miejscu pracy: agregatów prądotwórczych, maszyn wyciągowych w kopalniach itp. Problem monitorowania i diagnostyki maszyn elektrycznych koncentruje się na ocenie stanu technicznego układu mechanicznego i obwodu elektromagnetycznego. W artykule opisano cele zdalnego monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych. Opisano również urządzenia stosowane przez pracowników Laboratorium Instytutu Komel do monitorowania i diagnozowania maszyn elektrycznych oraz wyniki badań przeprowadzonych na maszynach elektrycznych w różnych stanach technicznych. Do monitorowania wykorzystuje się sieć GSM z transmisją danych. Sygnały diagnostyczne i infrastruktura techniczna do przesyłania danych pomiarowych jest również opisana w artykule.
EN
To improve operational reliability of electrical machines over a long period of time, the diagnostic tests should be performed systematically. This justifies the monitoring of machines, particularly those which do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The issue of monitoring and diagnostics of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the mechanical system and the electromagnetic circuit. In this article, the objectives of remote monitoring and diagnostics of technical condition of electrical machines are described. Devices used by staff of Laboratory of Komel to monitor and diagnose electrical machines, results of tests performed on electrical machines in different technical condition are also described. In order to run monitoring, GSM network is used. Diagnostic signals and technical infrastructure for the transmission of measurement data are described in the article.
PL
W czasie działań ratowniczych lub prewencyjnych istnieje potrzeba realizowania w czasie rzeczywistym zdalnego pomiaru stężenia wybranych substancji chemicznych, również w miejscach trudno dostępnych dla człowieka lub na dużym obszarze. W takich warunkach korzystne może być zastosowanie szybko przemieszczającego się bezzałogowego statku latającego wyposażonego w zestaw pomiarowy i układ do bezprzewodowej transmisji danych. Takie podejście wymaga jednak rozwiązania problemów związanych z zaśmigłowym strumieniem powietrza, czasem reakcji czujników chemicznych oraz transmisji danych pomiarowych. W artykule przedstawiono system uwzględniający wymienione komplikacje wpływające na wykonywanie pomiarów.
EN
During the rescue or preventive actions, there is a need to perform real- -time remote measurement of the concentration of selected chemical substances, also in places difficult to access for people or large areas. In such conditions it may be beneficial to use a fast-moving unmanned aircraft equipped with a measuring set and a system for wireless data transmission. However, this approach requires solving problems related to the subtle air stream, the reaction time of chemical sensors and transmission of measurement data. The article presents a system that takes into account the above- mentioned complications affecting the measurement.
EN
Many sectors require the use of dedicated ICT systems to collect data from dispersed and oftentimes moving measurement systems. This is associated with the increasingly-common use of unmanned vehicles, mostly flying ones, carrying various measurement systems, such as concentration sensors detecting selected gases. The measurement data can be transmitted wirelessly to a central server. The article presents the architecture of a universal ICT tool that, owing to its flexible application programming interface, can be used for integrating, archiving and visualising data coming from a heterogeneous network of measurement devices in real time.
PL
W wielu dziedzinach niezbędne jest zastosowanie odpowiednich systemów teleinformatycznych do zbierania danych pochodzących z rozproszonych i często przemieszczających się systemów pomiarowych. Jest to związane z coraz powszechniejszym stosowaniem bezzałogowych pojazdów, głównie latających, które są nośnikiem różnych układów pomiarowych, w tym sensorów stężeń wybranych gazów. Dane pomiarowe mogą być przesyłane drogą bezprzewodową do centralnego serwera. W artykule przedstawiono architekturę uniwersalnego narzędzia teleinformatycznego, które poprzez elastyczny interfejs programowania aplikacji może być zastosowane do integracji, archiwizacji i wizualizacji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z heterogenicznej sieci urządzeń pomiarowych.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy zużycia energii przez osobowy pojazd elektryczny typu gokart na układ napędowy, który stanowi szczotkowy silnik elektryczny prądu stałego LEMCO sterowany dedykowanym przekształtnikiem energoelektronicznym. Aktualność tematu badań związana jest z popularyzacją personalnych środków transportu, które są coraz bardziej dostępne dla zwykłego użytkownika. Przedstawiono istotne charakterystyki energetycznego układu pojazdu. Przeprowadzono eksperymentalne jazdy na wyznaczonych trasach, podczas których za pomocą autorskiego systemu telemetrii zgromadzono pomiary bieżących charakterystyk eksploatacyjnych pojazdu w ruchu. Następnie na podstawie wyników pomiarów oszacowano średnie zużycie elektrycznej energii na wybranych odcinkach trasy, a także sumaryczną dla wszystkich tras. Porównując krótkie przejazdy dla różnych tras, stwierdzono zależność zużycia energii od profilu trasy przemieszczania się pojazdu oraz stylu jazdy kierowcy. Po ukończeniu jazdy próbnej przeprowadzono rejestrację procesu uzupełnienia energii w baterii pojazdu i na tej podstawie zweryfikowano poprawność obliczeń zużycia energii. Uzyskane w trakcie eksperymentu dane będą stanowić podstawę do budowy modelu małogabarytowego pojazdu elektrycznego.
EN
The article presents the results of the analysis of energy consumption for traction by a passenger electric go-kart vehicle. The topicality of the research problem is related to the popularization of personal means of transport, which are becoming more and more accessible to the ordinary user. Important characteristics of the energy system of the vehicle are presented. Experimental driving on designated routes was carried out, during which the original telemetry system was used to collect measurement data of selected operating characteristics of the vehicle in motion. Then, on the basis of the measurement results, the average electricity consumption on the selected sections of the route was estimated, as well as the total consumption for all routes. Comparing short trips for different routes, the dependence of energy consumption on the route profile and driving style of the driver have been confirmed. After completion of the test drive, the process of energy replenishment in the vehicle battery was recorded and on this basis the correctness of energy consumption calculations was verified. The data obtained during the experiment will form the basis for the construction of a small electric vehicle model.
5
Content available remote Telemetry in diagnosis of asynchronous motors
PL
Aby poprawić niezawodność działania maszyn elektrycznych w długim okresie eksploatacji, należy systematycznie przeprowadzać testy diagnostyczne. Uzasadnia to monitorowanie maszyn, zwłaszcza tych, które nie mają rezerwy w miejscu pracy: agregatów prądotwórczych, maszyn wyciągowych w kopalniach itp. Problem monitorowania i diagnostyki maszyn elektrycznych koncentruje się na ocenie stanu technicznego układu mechanicznego i obwodu elektromagnetycznego. W artykule opisano cele zdalnego monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych. Opisano również urządzenia stosowane przez pracowników Laboratorium KOMEL do monitorowania i diagnozowania maszyn elektrycznych, wyniki badań przeprowadzonych na maszynach elektrycznych w różnych stanach technicznych. Do monitorowania wykorzystuje się sieć GSM z transmisją danych. Sygnały diagnostyczne i infrastruktura techniczna do przesyłania danych pomiarowych jest również opisana w artykule.
EN
To improve operational reliability of electrical machines over a long period of time, the diagnostic tests should be performed systematically. This justifies the monitoring of machines, particularly those which do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The issue of monitoring and diagnostics of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the mechanical system and the electromagnetic circuit. In this article the objectives of remote monitoring and diagnostics of technical condition of electrical machines are described. Devices used by staff of Laboratory of KOMEL to monitor and diagnose electrical machines, results of tests performed on electrical machines in different technical condition are also described. In order to run monitoring, GSM network is used. Diagnostic signals and technical infrastructure for the transmission of measurement data are described in the article.
EN
The emerging potentials in the electronics field, which facilitate the creation of complex projects with innovative functionalities, while maintaining low costs, are becoming even more appreciated by designers and engineers. In this manuscript, a telemetry system was designed and realized for monitoring main parameters of a racing vehicle. A STM32 Nucleo board acquires data from sensors installed on vehicle and transmits them to a base station. Acquired data are both stored on a SD card and wirelessly transmitted, for ensuring robustness/reliability of operation. The carried out tests confirm the truthfulness and compatibility of acquired data related to the vehicle parameters.
EN
The development of electronic systems has significantly contributed to the rapid increase in the number of controllers working in vehicles, and thus the amount of data transferred between them. The large amount of information sent prevents the driver from directly mastering or understanding them, hence it was necessary to limit the displayed parameters on the instrument cluster to the most important ones, so that the driver can focus on driving. However, in motor sports and in various types of road tests or research, where the driver is supported by an additional team of engineers, information sent between vehicle controllers can prove extremely valuable. Most often, the whole staff of people responsible for conducted traction tests does not occupy the vehicle, so as not to disturb the conditions. Their analysis usually takes place in a designated service spot, in which case the parameters from the on-board data transmission network are usually transmitted by radio from the vehicle to the archiving system. Therefore, research into the development of wireless data transmission systems from vehicle controllers is also carried out at the Opole University of Technology. This article describes the possibilities of using a system built at the Opole University of Technology for wireless conduction of diagnostics and analysis of current operating parameters of a recreational All-Terrain Vehicle (ATV). In addition, in the designed system, it is also possible to connect external sensors to analyse parameters normally not registered during the course on normal vehicle operation.
PL
Opisano wdrożenie systemu telemetrii instalacji ochrony katodowej rurociągu. We wstępie podano najistotniejsze informacje o rurociągu jako obiekcie ochrony przeciwkorozyjnej oraz omówiono źródła zagrożenia korozyjnego. Następnie opisano instalację ochrony katodowej oraz instalację urządzeń telemetrycznych. Zaprezentowano także najistotniejsze parametry konfiguracyjne urządzeń oraz ich funkcjonalność. Na końcu opisano wdrożony system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych z urządzeń.
EN
In this paper the implementation of remote monitoring system of pipeline cathodic protection installation is described. In the introduction, the most important information about the pipeline regarding to corrosion protection is given and the sources of potential corrosion hazard are being discussed. The installation of cathodic protection and the installation of telemetry devices are subsequently described. The most relevant configuration parameters of the devices and their functionality are also presented. Finally, the implemented system for measurement data collection, processing and visualization is described.
EN
The article presents the prototype of the original telemetric system developed as a part of Warsaw University of Technology Rector's Grant by Science Club of Electrical Engineering in Transport Systems (KNEST) together with the Faculty of Transport. The system was designed for remote monitoring and recording of electric vehicle’s operating parameters. Under the project electric go-kart was a technology demonstrator for which velocity, current, voltage, temperature and GPS coordinates were recorded. Data are transferred in real-time, what allows to monitor all parameters of the electric vehicle on-line. The article describes functional requirements for the developed system and the elements used, including sensors of signals. The authors present steps of transfer of data acquired from the vehicle until their visualization at the remote computer through the developed application. The advantages of the system are long range wireless connectivity, low price and wide upgrade possibilities. The tests performed have shown the correct functioning of the system and its compliance with the assumptions.
10
Content available Implementation of micro airborne radio relay
EN
This paper presents results of Micro Airborne Radio Relay implementation designed to extend range of mobile robots in search and rescue missions. Architecture of routing device with hardware based on ARM development board is presented, as well as overview of based on mbed-rtos software. Selected radio solution with radio modem and antennas is described. Paper presents results of proposed system field tests.
PL
Racibórz, to 55-tysięczne miasto położone na Górnym Śląsku. Leży nad rzeką Odrą w dolinie górnej Odry. Do 1945 roku pozostawał w granicach Niemiec. To co różni Racibórz od większości miast Śląska, to bogactwo naturalne, ale nie w postaci węgla kamiennego lecz w postaci wód podziemnych utworów czwarto- i trzeciorzędu. Struktura geologiczna charakteryzująca się dużą miąższością żwirów, piasków i iłów wzajemnie się przeplatających stwarza idealne warunki do gromadzenia się wód w kilku poziomach wodonośnych. Wody podziemne pozyskiwane w omawianym obszarze są dobrej jakości, o zasobach zapewniających ich ciągłą nieprzerwaną eksploatację przez następne dziesięciolecia. Najstarsze z ujęć wód podziemnych, zwane ujęciem Bogumińska, jest eksploatowane od 1905 roku.
PL
W pracy zaprezentowano system transmisji danych z hybrydowym poszerzaniem widma, zaprojektowany z myślą o przesyłaniu informacji telemetrycznych na znaczne odległości. Wykorzystuje on modulację z kluczowaniem fazy sekwencji rozpraszającej, która wykazuje wysoką odporność na różnego rodzaju sygnały zakłócające, pozwala na prostą realizacje wielodostępu i nieskomplikowaną synchronizację.
EN
In this paper a novel hybrid spread spectrum transmission system designed for transmitting telemetric data from remote sites is presented. The system is based on Spreading-Code-Phase-Shift-Keying modulation and shows excellent immunity to narrowband and wideband interference. The implementation of synchronization subsystem and multiple access is also straightforward.
13
PL
W artykule przedstawiono prototyp systemu telemetrycznego wykonany w ramach Grantu Rektora Politechniki Warszawskiej przez Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) działające przy Wydziale Transportu. System jest przeznaczony do zdalnego monitorowania i rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdów elektrycznych. W ramach projektu demonstratorem technologii był gokart elektryczny, dla którego rejestrowano prędkość, prąd, napięcie, temperaturę i współrzędne GPS. Dane wysyłane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia monitorowanie wszystkich parametrów pojazdu elektrycznego w trybie online. Artykuł zawiera opis wymagań funkcjonalnych dla stworzonego systemu oraz użyte elementy podczas realizacji Grantu m.in. czujniki sygnałów. Autorzy przedstawiają etapy transmisji danych zbieranych z pojazdu do momentu ich wizualizacji na komputerze zdalnym przy pomocy autorskiej aplikacji.
EN
Article presents prototype of telemetric system developed as a part of Warsaw University of Technology Rector's Grant by Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) along Faculty of Transport. System is designed for remote monitoring and recording of operating parameters of electric vehicles. Under the project electric go-cart was a technology demonstrator for which velocity, current, voltage, temperature and GPS coordinates were recorded. Data are transferred in real-time, what allows to monitor all parameters of electric vehicle online. Article describes functional requirements for developed system and used elements in execution of Grant including sensors of signals. Authors present steps of transfer of acquired from vehicle data until their visualization at remote computer with help of authorial app.
PL
We wstępie artykułu opisano specyficzne wymagania dla urządzeń monitoringu w ochronie katodowej. Kolejne punkty dotyczą poszczególnych aspektów budowy i działania modułu MT-652. Opisano sposób jego zasilania oraz możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. Wyszczególniono także parametry i możliwości kanałów pomiarowych oraz dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych. W zakresie parametrów konfiguracyjnych nakreślone zostały ustawienia pomiarów oraz zdarzenia i reguły. Na koniec opisano możliwości komunikacyjne modułu, podano przykładowe zastosowania oraz wybrane możliwości współpracy z systemami telemetrycznymi.
EN
The introduction section describes specific requirements for cathodic protection monitoring equipment. Next sections relate to various aspects of MT-652 telemetry module construction and operation. Powering the module and ability of a built-in battery operation in case of power outage is described. Performance and capabilities of measuring channels and additional digital inputs and outputs were detailed. In terms of configuration, measurement settings, events and rules have been outlined. At the end, communication capabilities of the module were described and examples of applications and supported telemetry systems were listed.
15
Content available Diagnostic telemetry system
EN
The theoretical aspects of diagnostics and diagnostic methodology are an important issue. Apart from theoretical aspects, this paper presents experiment results and a practical implementation example. Telemetry has a numbe of different definitions, depending on the area of application. It is generally defined as data acquisition at a remote, inconvenient and/or dangerous location and subsequent transmission of the data to another location for analysis. Telemetry systems are increasingly popular. The most widely used systems include the equipment for monitoring truck scales. The data obtained with this method allow estimating vehicle weight with accuracy between 90% and 98%. Currently a large number of ready-made, professional telemetry systems are commercially available. The LabView programming language used in this example allows for data visualization and acquisition. It also allows saving the executed program as an individual application. The measurements additionally included temperature, throttle position and battery voltage. Experiments proved that for stable communication an 80 kbps band is required. The commonly used telemetry systems, and even their custom-made original versions (as the one here presented), allow for remote diagnostics of an object using widely available communication technologies. The problem seems to be very development and requires further studies, which are scheduled in the near future.
16
Content available Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowej
PL
Nadrzędnym celem pomiarów i obserwacji wykonywanych w szybach jest zapewnienie ich bezpiecznej pracy. Wiąże się to nie tylko z określeniem aktualnego stanu technicznego szybu, lecz również z określeniem przyczyn i źródeł powstawania zmian. Wraz z rozwojem technik laserowych i cyfrowych pojawiają się nowe możliwości prowadzenia bezpiecznej inspekcji i inwentaryzacji wyrobisk szybowych. W celu zachowania sprawności szybu wykonuje się szereg prac inwentaryzacyjnych, opisanych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 i jego załączniku (nr 4) [1,2]. Artykuł przedstawia przegląd technik pomiarowych stosowanych obecnie do pomiarów deformacji rury szybowej, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłych telemetrycznych metod pomiarowych. Szczegółowo opisano zaprojektowany dla Kopalni Soli ‘Wieliczka’ system monitoringu wykorzystany w latach 2014 i 2015 podczas wykonywania iniekcji usztywniających i uszczelniających szyb Kościuszko. W celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji szybu oraz awarii krytycznych skonstruowano i zainstalowano mobilny system monitorowania stanu szybu. Wyniki jego pomiarów pozwoliły wskazywać w czasie rzeczywistym zmiany, a w razie konieczności dokonywać modyfikacji przebiegu iniekcji i w sytuacjach awaryjnych wstrzymać proces. Analiza rezultatów wykazała niewielkie deformacje obudowy szybu podczas iniekcji oraz jednoznacznie potwierdziła zalety wykonanego systemu monitoringu i nowatorskiego sposobu iniekcji wysokociśnieniowych.
EN
Ensuring shaft’s safe operation is the primary aim of measurements and observations performed in mining shafts. This involves not only determining the current technical condition of the mining shaft, but also determining causes of observed changes. In order to preserve the efficiency of every shafts several inventory works have been performed, described in details in Ordinance (Regulation of the Minister of Economy from 28th of June 2002) and its appendix number 4 [1,2]. The report presents an overview of measurements techniques which are in use in order to perform shift tube’s inventory, with particular emphasis on telemetric measurement methods. As an example monitoring system designed for ‘Kościuszko’ shaft in ‘Wieliczka’ Salt Mine has been described in details. In order to prevent such situations, mobile system for monitoring the condition of the structure of the shaft was mounted and user in 2014 and 2015. Its indications allowed to define in the current time the value of deformation occurring in the shaft, and if necessary immediately modify the schedule and course of injection works. Analysis of the results shows a slight deformation of the shaft housing during the injection, and demonstrates the advantages of the monitoring system and a novel method of high-pressure injections.
PL
W pracy pokazano zastosowanie programowalnych układów PLC (Programmable Logic Conttroller), modułu telemetrycznego, pośrednich interfejsów oraz pracę całego układu w chmurze do zdalnego sterowania inteligentnym domem. System iModCloud (system pracujący w chmurze do zarządzania instalacjami przemysłowymi) umożliwia działanie układu w chmurze, dzięki czemu zyskujemy dostęp d do systemu z każdego miejsca za pomocą łącza internetowego. Zastosowanie interfejsu RTD (Removable Terminal Block) umożliwia zarządzanie urządzeniami rekuperacyjnymi oraz grzewczo-chłodzącymi. Dodatkową i najważniejszą zaletą zaprezentowanego systemu jest natychmiastowe powiadamianie odpowiednich służb w razie pożaru, obecności czadu lub innych gazów oraz ewentualnego włamania.
EN
The paper presents the use of PLC (Programmable Logic Cont troller), modules, intermediate interfaces and operation of the whole system in the cloud for remote control of smart house. IModCloud system allows operation in the cloud, so one can gain access to The system from anywhere using the Internet connection. Application of RTD (Removable Terminal Block) interface allows managing recuperative devices and equipment for heating and cooling. Important advantage of the presented system is the immediate notification of relevant services in the event of fire, presence of carbon monoxide or other gases as well as a possible burglary.
18
Content available remote Pomiar momentu obrotowego w warunkach przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu pomiarowego zastosowanego podczas prac badawczych prowadzonych na terenie KGHM Polska Miedź SA przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu oraz wyniki rejestracji i pomiarów w oparciu o wybrany przykład. System umożliwia przeprowadzenie pomiaru momentu obrotowego w czasie normalnej pracy układu napędowego. Możliwe jest wyznaczenie charakterystyk obciążenia (wyznaczenie sprawności), rejestracji momentu na wale podczas rozruchu itp. Zastosowany system nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian konstrukcyjnych układu mechanicznego ani nie zakłóca normalnej pracy napędu.
EN
The paper presents the construction of the measurement system used during the research work carried out in the KGHM Polish Copper SA by the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL. The possibilities of application of the system and the results of the registration and measurements based on the selected example are presented. The system allows to measure torque during normal operation of the drive. It is possible to determine the load characteristics (determination of efficiency), registration of the torque on the shaft during start-up, etc. Used system does not involve structural changes of the mechanical system or interfere with the normal operation.
PL
Sieci komórkowe i ich cyfrowa transmisja sygnału, pozwalają na wykorzystanie ich możliwości, które są łatwe do uzyskania, do budowy systemu pomiarowego. W celu dostosowania systemu zdalnego monitoringu do jego specyficznych wymagań, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. W artykule autorzy opisują ciekawy przypadek uszkodzeń silników elektrycznych. Te silniki elektryczne były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pociągu. W tym artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Konstrukcja urządzenia i jego możliwe zastosowania są przedstawiane. Przedstawiono również przyszłe plany wykorzystania systemu telemetrycznego do pomiaru drgań.
EN
The mobile networks and their digital signal transmission, has allowed to use their opportunities, which are readily achievable, to construct a measuring system. In order to adapt remote monitoring system to grade requirements, it is necessary to appropriate facilities to enable logging and data transmission to the GSM or Internet network. The article describes an interesting case of electrical motors damages. These electrical motors were used for propulsion of railway vehicles and measurements were taken during normal operation of the train. In this article the sample results of the measurements are presented. Measurements and registrations held remotely using telemetry devices, which concept was developed by authors of this article. The structure of this device and its application are presented. The future plans for use the telemetry system for vibration measuring are presented also.
PL
Architektura CUDA firmy NVIDIA jest architekturą wielordzeniowych procesorów graficznych, w której jest stosowany model przetwarzania wielowątkowego. Procesor graficzny w architekturze CUDA może być traktowany jako procesor SIMD z pamięcią wspólną. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie CUDA do rozwiązania problemu 3–SAT. Przedstawione zostały 3 wersje algorytmu oraz wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
EN
The NVIDIA's CUDA architecture is multi–core GPU architecture with the multithreaded processing model. The GPU of CUDA architecture can be treated as a SIMD processor with shared memory. This work presents solving the 3–SAT problem using CUDA architecture. Three versions of algorithm are proposed. Apart from that the results of experimental tests are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.