Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozdzielnica nn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents an innovative design of low voltage switchgear and measurements of the long-term current-carrying capacity of the main lines. The functional requirements for the switchgear have been defined for the purposes of powering the equipment and production lines of the domestic pulp and paper production plants. Due to the significant leakage inductance of the installed transformer, the originally planned long-term current-carrying capacity tests failed, therefore a simulation analysis of the influence of the installed transformer on the measurement was carried out.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną konstrukcję rozdzielnicy niskiego napięcia oraz pomiary długotrwałej obciążalności prądowej torów głównych. Wymagania funkcjonalne dla rozdzielnicy zostały zdefiniowane na potrzeby zasilania urządzeń i linii produkcyjnych krajowych zakładów wytwórczych branży celulozowo-papierniczej. Z uwagi na znaczną indukcyjność rozproszenia zainstalowanego transformatora nie udały się pierwotnie zaplanowane próby obciążalności długotrwałej prądowej, dlatego przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu zainstalowanego transformatora na pomiar.
PL
Artykuł omawia wybrane rozwiązania służące do łączenia przewodów w rozdzielnicach nn.
EN
The article discusses selected solutions for connecting wires in LV switchgear.
PL
Postęp w technologii elementów łączeniowych, sterujących i kontrolnych prowadzi do przeładowania elementów w szafach rozdzielczych i sterowniczych. Zwykle te urządzenia do swojej pracy wymagają niższej temperatury niż maksymalnej dopuszczalnej dla miedzi. Powodami wzrostu temperatury są zwykle straty mocy podczas przepływu prądu elektrycznego. To bezpośrednio prowadzi do wzrostu temperatury otoczenia w rozdzielnicy.
PL
W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia przewodów w rozdzielnicach nn.
EN
The article discusses the solutions of terminal blocks to connect cables and wires in LV switchgears.
PL
Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie elektrycznych instalacji przeciwoblodzeniowych wraz z układem automatyki załączenia i wyłączenia zasilania.
PL
W artykule omówione zostały wymagania stawiane rozdzielnicom nn eksploatowanym na budowie. Zwrócono uwagę na przepisy dotyczące odpowiednich kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń elektrycznych na budowie.
EN
The article discusses the requirements for LV switchgears operated on the building site. The article gives an overview of the requirements for the people involved in the operation of electrical equipment on a building site.
PL
W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.
EN
The article discusses the solutions of rail­mount connectors to connect cables and wires in LV switchgears.
PL
W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania. Pokazane zostały częste błędy popełniane przez instalatora, w trakcie doposażenia i podłączania aparatów modułowych.
EN
The article discusses solutions of low-voltage switchgear with metal and plastic casings. Attention has been paid to the requirements for low-voltage switchgear, depending on the place of installation. Frequent mistakes made most often by the installer, while retrofitting and connecting modular apparatus, have been shown.
PL
W artykule przedstawiono rozdzielnice elektryczne stosowane w budynkach mieszkalnych. Dokonano przeglądu tych rozdzielnic, przedstawiono ich charakterystykę i omówiono sposób i zalecenia dla ich poprawnego doboru. Przedstawiono przepisy związane ze stosowaniem rozdzielnic elektrycznych w budynku mieszkalnym.
EN
In this paper, electrical switchgears used in livings buildings are shown. Review of these switchgears is performed, their profile is shown and way and recommendations of their correct selection are discussed. Regulations connected with use of electrical switchgears in livings buildings are shown.
PL
W artykule zaprezentowany został uproszczony projekt układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań w budynkach jednorodzinnych.
PL
W artykule nakreślono ramy polityki jakościowej producenta rozdzielnic i sterownic nn, ze szczególnym uwzględnieniem ingerencji prawa unijnego w sferę jakości wyrobów. Omówiono dwa aspekty tej ingerencji: legislacyjny i normalizacyjny. Przedstawiono zasadnicze wymagania trzech dyrektyw: LVD, EMC oraz RoHS 2, odnoszące się do standardowych urządzeń rozdzielczych. W tabelach 1. i 2. zestawiono wszystkie normy zharmonizowane z dyrektywą LVD, które były lub nadal są przydatne w procedurze oceny zgodności.
EN
This article outlines quality policy of low-voltage assemblies’ manufacturer. Manufacturer-Customer relations have been discussed as well as the impact of EU legislations and normalization. Essential requirements have been presented together with a list of harmonized stan­dards useful in conformity assessment. Customer expectations and EU require­ments are essential in preparing tech­nical ­documentation for the designed assembly.
PL
Autor opracowania przedstawia jego podstawę, przedkłada opis stanu zastanego i stanu projektowanego wraz z obliczeniami w istniejącym kompleksie magazynowym omawianego obiektu. Publikację wzbogaca schematem planu sytuacyjnego zasilania kompleksu magazynowego oraz schematami ideowymi sterownika nadawczego w rozdzielnicy głównej kompleksu i rozdzielnicy głównej budynku ze sterownikiem odbiorczym, a także diagramem czasowym sterowania wraz z zestawieniem podstawowych materiałów wymaganych do zrealizowania projektu.
PL
Artykuł zapoczątkowuje cykl publikacji dotyczących obowiązujących zasad normalizacji rozdzielnic i sterownic nn wprowadzanych na mocy nowych norm technicznych. Artykuł jest wstępem do przedstawienia wymagań serii norm IEC/EN 61439. Zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic wraz z innymi metodami badań zostaną przedstawione w kolejnym artykule z tej serii, który ukaże się w jednym z następnych numerów. W pierwszej części autor uwadze poświęca kwestie normalizacyjne związane z koniecznością sporządzania świadectwa weryfikacji konstrukcji. Definiuje on świadectwa weryfikacji konstrukcji, zwracając przy tym uwagę na aspekty danych w nim zawartych, jak też weryfikację granicznych przyrostów temperatury zdefiniowanych w normie IEC/EN 61439-1:2012-07-01.
PL
Autor w nawiązaniu do serii norm IEC/EN 61439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe” definiujących wymagania odnośnie wszystkich niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych i sterujących dotyczących bezpieczeństwa osób i urządzeń, zwraca uwagę na kwestie podstawowych założeń dla granicznych wartości przyrostów temperatury otoczenia, zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic, metod weryfikacji granicznych przyrostów temperatury oraz ochrony przeciwporażeniowej i wy-trzymałości zwarciowej.
PL
Artykuł jest tylko wprowadzeniem do zagadnienia dotyczącego rozdzielnic nn i zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów. Akty prawne często stwierdzają, że instalacje powinny być wykonane zgodnie z wiedzą techniczną. Ustawy i rozporządzenia powołują normy przedmiotowe, które są właśnie nią. Rzeczywistość jednak pokazuje często powtarzające się błędy i uchybienia, które powinny być eliminowane przy odbiorze przez uprawnioną osobę.
PL
Na kanwie opisu zarysu zasad działania elektroenergetycznych stacji rozdzielczych SN/nn wraz z przywołaniem norm technicznych autor przedstawia kwestie związane z właściwą ich wentylacją, występowaniem zwarć wewnętrznych, ochroną przeciwpożarową w stacjach oraz prawnych uwarunkowań legalności ocen zgodności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.