Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu wysokiej temperatury i zawartości włókien polimerowych na wytrzymałość betonu. Badanie wytrzymałości na zginanie przeprowadzono w trzech temperaturach: 20, 100 oraz 300°C na próbkach prostopadłościennych. Połówki próbek po badaniu na zginanie wykorzystano w badaniu wytrzymałości na ściskanie.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of high temperature impact and polymer fibre content on the strength of concrete. The bending strength test was carried out at three temperatures: 20, 100 and 300°C on cuboidal samples. The halves of the specimens after the bending test were used in the compressive strength test.
EN
The article presents selected results of strength simulation tests of the load-bearing structure and coupling-buffer devices of a third-generation rail-road tractor built from the CLAAS ARION 610 agricultural tractor. Tests for the extraordinary load resistance of components of the front and rear train system were carried out in the aspect of the ability to absorb longitudinal loads and shocks in extreme conditions of tractor operation on the track. It has been shown that the tested components of coupler-buffer devices meet the strength requirements at assumed extreme loads (300 kN compression, 150 kN tensile), and after introducing a modernized front axle support they can withstand a compressive strength of up to 370 kN. The second part of the article will be published in the next issue of the quarterly journal Rail Vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki symulacyjnych badań wytrzymałości struktury nośnej urządzeń pociągowo-zderznych ciągnika szynowo-drogowego trzeciej generacji zbudowanego na bazie ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Przeprowadzono badania wytrzymałości na obciążenia nadzwyczajne części składowych przedniego i tylnego układu pociągowego w aspekcie zdolności konstrukcji do przejmowania obciążeń wzdłużnych w ekstremalnych warunkach pracy ciągnika na torze. Wykazano, że badane elementy składowe urządzeń pociągowo-zderznych spełniają wymagania wytrzymałościowe przy założonych obciążeniach nadzwyczajnych (ściskanie 300 kN, rozciąganie 150 kN), a po wprowadzeniu zmodernizowanego wspornika przedniej osi osiągają wytrzymałość na ściskanie do 370 kN. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
EN
In the first part of the article published in Rail Vehicles No. 2/2020, selected results of simulation tests of the strength of the front part of the supporting structure of the CLAAS ARION 610 tractor were presented. That part was mostly focused on the strength analysis of the front axle bracket, which is the basic factory supporting element of the front part of the tractor. The second part of the article presents the results of strength tests of the tractor's rear support structure, where all the elementary components of the additional tractor equipment were made in the Łukasiewicz Research Network - IPS “TABOR”, load-bearing frame, a buffer beam and a drawbar. The buffer beam and the drawbar are also accessories of the front supporting structure and they are subjected to the same load conditions with horizontal forces as in the rear pull-buffer system. The first part of the article was published in the previous issue of the Rail Vehicles quarterly journal.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanego w Pojazdach Szynowych nr 2/2020 zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych wytrzymałości przedniej części struktury nośnej ciągnika CLAAS ARION 610. Najwięcej uwagi poświęcono analizie wytrzymałości wspornika przedniej osi, który jest podstawowym fabrycznym elementem nośnym przedniej części ciągnika. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań wytrzymałości tylnej struktury nośnej ciągnika, gdzie wszystkie części składowe stanowią dodatkowe wyposażenie ciągnika wykonane w Sieci Badawczej Łukasiewicz – IPS „TABOR”, złożone ze skrzyni nośnej, belki zderzakowej oraz haka pociągowego. Belka zderzakowa oraz hak pociągowy stanowią również wyposażenie przedniej struktury nośnej i są one poddane tym samym warunkom obciążeń siłami poziomymi jak w tylnym układzie pociągowo-zderznym. Część pierwsza artykułu została opublikowana w poprzednim numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
5
Content available remote Studying the strength of an S2-3a flight data recording system flight recorder
EN
The S2-3a flight data recording system developed at the Air Force Institute of Technology is intended for recording the flight parameters and the operating parameters of aircraft assemblies, as well as to store the recorded data in its memory to evaluate flight safety, piloting technique, technical condition of on-board system and air accident (air crash) causes. The article discusses the studies involving the strength of an S2-3a flight data recording system flight recorder. The document governing the requirements for flight data recorders is European standard EUROCAE ED-112 and the Polish defence standard NO-16-A200:2015. An S2-3a flight data recording system flight recorder satisfies the strength requirements, i.e., protects information recorded in its memory in the event of: overloads of 3400g acting for a time period not longer than 6.5 ms; penetration with a metal pin, 6.35 mm in diameter, loaded with a weight of 227 kg and falling from a height of 3 m; compression with a static force of 22.25 kN for 5 min; exposure to a temperature of 1100°C for at least 60 min; abyssal sea water pressure of 60 MPa (6000 m below water level) for 24 hours; exposure to aggressive liquids for 48 h. S2-3a flight data recording systems are operated on-board the: TS-11 ISKRA, PZL-130 TC-II ORLIK, M-28 BRYZA, MiG-29, and Su-22 aircraft, as well as the Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, W-3 SOKÓŁ and SW-4 helicopters.
XX
System rejestracji parametrów lotu S2-3a, opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, jest przeznaczony do zapisu parametrów lotu i eksploatacyjnych parametrów pracy zespołów statku powietrznego oraz do przechowywania w pamięci zarejestrowanych danych w celu oceny: bezpieczeństwa lotu, techniki pilotowania, stanu technicznego systemów pokładowych, przyczyny wypadku lotniczego (katastrofy lotniczej). W artykule omówiono badania wytrzymałości rejestratora katastroficznego systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Dokumentami określającymi wymagania dotyczące katastroficznych rejestratorów parametrów lotu są norma europejska EUROCAE ED-112 i polska norma obronna NO-16-A200:2015. Rejestrator katastroficzny systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a spełnia wymagania wytrzymałościowe, tj. zabezpiecza zarejestrowaną w pamięci informację w przypadku: oddziaływania przeciążenia 3400g w czasie nie dłuższym niż 6,5 ms; penetracji metalowym trzpieniem o średnicy 6,35 mm, obciążonym masą 227 kg i spadającym z wysokości 3 m; ściskania siłą statyczną 22,25 kN przez 5 min; oddziaływania temperatury 1100°C przez co najmniej 60 min; oddziaływania ciśnienia głębinowego wody morskiej 60 MPa (6000 m poniżej poziomu wody) w czasie 24 h; oddziaływania płynów agresywnych w czasie 48 h. Systemy rejestracji parametrów lotu S2-3a są eksploatowane w samolotach: TS-11 ISKRA, PZL-130 TC-II ORLIK, M-28 BRYZA, MiG-29, Su-22 oraz śmigłowcach: Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, W-3 SOKÓŁ i SW-4.
PL
Artykuł opisuje rezultaty badania murów – modeli z otworem, wykonanych w skali naturalnej z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Mury wykonano na cienkie spoiny z bloczków szerokości 18 cm. Badania prowadzono na modelach murów bez skrępowania, skrępowanych obwodowo oraz obwodowo z dodatkowym skrępowaniem przy otworach. Wszystkie modele wykonano w dwóch wariantach: bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem zaprawą spoin czołowych. Podczas badań były monitorowane obciążenia oraz odkształcenia murów. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy wpływu skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls with opening on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined and confined walls (models confined around and models confined around and at the opening) were conducted. All models were made in two variants: with unfilled perpend joints and with filled perpend joints. Load-bearing capacity and deformations of the walls were monitored during the tests. As a result of the tests, an analysis was made of the effect of confining and filling of perpend joints with mortar on masonry strength.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań zapraw z kruszywem z odzysku (granulatem) pozyskanym z niewykorzystanej zaprawy. Granulat kruszywa z odzysku dodawano w ilości 10, 25 oraz 50%, zamieniając odpowiednią ilość kruszywa naturalnego na kruszywo z odzysku. Analizie poddano wpływ ilości granulatu na wybrane właściwości zarówno świeżej, jak i stwardniałej zaprawy.
EN
The results of selected mortar tests with reclaimed aggregate (granulate) obtained from unused mortar is presented in the paper. Granulates were added in an amount of 10, 25 and 50% replacing the appropriate amount of natural aggregate. The influence of the amount of granulates on selected properties of fresh as well as hardened mortar was analyzed.
PL
Tematem artykułu jest analiza wybranych typów tafli szklanych poddanych dodatkowej obróbce krawędzi. Przedstawiono parametry, rodzaje i proces produkcji szkła budowlanego oraz możliwe rodzaje obróbki jego krawędzi. Pokazano przebieg badań w maszynie wytrzymałościowej na próbkach poddanych czteropunktowemu zginaniu zgodnie z normą PN-EN 1288-3 w celu określenia siły niszczącej tafle. Otrzymane wyniki badań laboratoryjnych porównano z parametrami nośności badanych płyt szklanych otrzymanymi z obliczeń przeprowadzonych za pomocą analizy numerycznej MES oraz z uproszczonych metod projektowych.
EN
The subject of the article is the analysis of selected types of glass sheets subjected to additional edge processing. In the article presented parameters, types and the process of glass production with possible types of glass edges. The work was presented tests in a testing machine on samples subjected to four-point bending in accordance with the PN-EN 1288-3. The study is shown in order to determine the destructive force of the sheet. The obtained results of laboratory tests were compared with the load capacity parameters of the glass plates tested obtained from the calculations carried out with the help of numerical MES analysis and simplified design methods.
PL
W artykule podano wyniki badań próbek murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zaprawie z piany poliuretanowej prowadzonych na Białorusi. Ustalono wytrzymałość muru na ściskanie, ścinanie i rozciąganie przy zginaniu. Porównano te wyniki z otrzymanymi podczas badań próbek na spoinach cementowo-polimerowych oraz z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej.
EN
The article presents the results of tests of masonry samples of autoclaved aerated concrete (AAC) on polyurethane mortar carried out in Belarus. Compressive strength, shear and tensile strength during bending of the masonry samples were determined. The test results were compared with sample tests on thin cement-polymer as well as with the research results conducted at the Silesian University of Technology.
12
Content available remote Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy posadzki ze styrobetonu
PL
W artykule opisano uszkodzenia, badania i sposób naprawy posadzki wykonanej na istniejącym stropie żelbetowym o powierzchni ok. 1050 m2 i podłożu ze styrobetonu. W posadzce stwierdzono znaczne uszkodzenia w postaci zarysowań, odspojeń i nierówności. W celu określenia ich przyczyn wykonano badania in situ oraz badania laboratoryjne. Stwierdzono, że przyczyną powstania uszkodzeń są błędy wykonawcze. Wykonano próbną naprawę uszkodzeń (na polu 4,7 x 6,0 m), a następnie metodę naprawczą zastosowano na całej powierzchni posadzki.
EN
The paper describes damages, tests and repair of the floor made on existing ceiling and expanded polystyrene concrete underlay. The floor was built on a reinforced concrete ceiling with an area of about 1050 m2. Significant damage in the form of scratches, detachments and unevenness was found in the floor. In order to determine the causes of damage, in situ tests and laboratory tests were carried out. It was found that the damage was caused by numerous performance errors. A test repair of the damage (4,7 x 6,0 m) was carried out, and then the repair method was applied on the entire floor surface.
13
Content available remote Analiza nośności połączenia wciskowego
PL
Przedstawiono analizę numeryczną procesu wciskania wału w oprawę i sposób określania nośności wcisku w programie obliczeniowym FEMAP v.11.2, z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Porównano wyniki analizy i obliczeń (uzyskane na podstawie analogii Lamego) i zweryfikowano doświadczalnie z wykorzystaniem systemu pomiarowego MTS.
EN
The analysis of interference-fit joints process and theirs strength, by finite element method (FEM) in FEMAP v. 11.2 numerical system is presented. The results of the analysis are compared with the numerical results obtained with the Lame calculations. All results were also verified experimentally with the MTS measurement system.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych zrywania próbek wydrukowanych w technologii FDM (fused deposition modeling) z różną gęstością wypełnienia, z materiałów PLA i PET. Celem pracy jest zbadanie wpływu parametrów technologicznych na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu oraz porównanie próbek wydrukowanych z dwóch materiałów z próbkami wydrukowanymi z jednego materiału.
EN
Presented is the breaking strength test of specimens printed in FDM (fused deposition modeling) technology with different filling density, of PLA and PET materials: combined with each other. The aim of the study is to investigate the influence of technological parameters on the strength parameters of the produced object and to compare specimens printed of two materials simultaneously with those made of a single material.
15
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych szalunkowych dźwigarów nośnych systemu H20. Celem badań było określenie jakości i powtarzalności wykonania dźwigarów z partii próbnej oraz ich przydatności do użycia w standardowych szalunkach systemowych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości w odniesieniu do modelu użytkowego zdefiniowanego przez zamawiającego badania oraz do normowych wartości granicznych. Omówiono uzyskane wyniki i podano przykłady zaobserwowanych nieprawidłowości.
EN
The article presents the results of the mechanical properties of the H20 formwork system girders. The aim of the study was to evaluate the quality and repeatability of girders from a sample bath and their usefulness in standard formwork system. The article contains the results of strength tests in respect to usable model defined by the research customer and in relation to the code limits. Results are discussed and examples of observed anomalies are given.
EN
It is necessary to carry out investigations on device behaviour before it will work in real conditions. Helpful tools are CAD systems and numerical simulations on virtual geometric models. They allow relatively cheap and fast analysis of devices without using expensive real models. This paper presents a method of multichannel pipe design with the help of a CAD system in terms of its strength and working conditions as an internal heat exchanger with carbon dioxide as a refrigerant. Two aluminium alloys were chosen: AA 3103-H112 and AA 6060-T6, and several shapes of channels. Results show that the selection of proper materials is one of the most important stages. It affects the strength of the pipe. A second significant parameter is the shape of external channels. It has been shown that it is important to choose proper value of radius R1 (corner between upper area of external channel and lateral surface of external channel). For the analysed type of multichannel pipe, the most appropriate value of radius R1 was 1 mm. As for heat exchange between fluids in internal and external channels, an important parameter was the thickness of the wall between the mentioned channels. It has been demonstrated that heat exchange efficiency depends on wall thickness and on the way of achieving this.
PL
Często konieczne jest przeprowadzenie badania zachowania się urządzenia zanim będzie pracowało w warunkach rzeczywistych. Jednym z przydatnych narzędzi to umożliwiających są systemy CAD oraz symulacje numeryczne przeprowadzane na wirtualnych modelach geometrycznych. Pozwalają one na dokonanie stosunkowo taniej i szybkiej analizy urządzenia bez konieczności użycia kosztownych modeli rzeczywistych. W artykule przedstawiono metodę projektowania rury wielokanałowej przy pomocy systemów CAD pod kątem ich wytrzymałości i warunków pracy jako wewnętrznego wymiennika ciepła z dwutlenkiem węgla, pełniącym rolę czynnika chłodniczego. Do analizy wybrano dwa stopy aluminium: 3103-H112 i 6060-T6 oraz kilka różnych kształtów kanałów. Wyniki pokazały, że dobór odpowiednich materiałów jest jednym z najważ- niejszych etapów projektowania rur. Ma to wpływ na wytrzymałość rury. Drugim istotnym parametrem jest kształt kanałów zewnętrznych. Wykazano, że dobór odpowiedniej wartości promienia R1 (narożnik pomiędzy górną i boczną powierzchnią kanału zewnętrznego) jest istotny. Dla analizowanego typu rury wielokanałowej wartość promienia R1 równa 1 mm była najbardziej właściwa. W przypadku wymiany ciepła pomiędzy płynami w kanałach zewnętrznych i wewnętrznym ważnym parametrem była grubość ścianki pomiędzy wymienionymi kanałami. Wykazano, że efektywność wymiany ciepła zależy od grubości ścianki oraz od sposobu osiągnięcia jej zmiany.
EN
The article presents the potential use of magnesium alloys in the aerospace industry. In this project the static strength analysis of magnesium alloy AZ31 of the control – system lever of the ILX-27 unmanned helicopter was carried out. Control-system levers are located between the swash plate and an actuator. The aim of the tests was to confirm the strength properties of the magnesium alloy control-system lever for their implementation on the ILX-27 unmanned helicopter. Strain gauge sensor was used during the tests. Strain gauges installation on easily corrodes surface requires special method. The laboratory tests were proceeded by the lever static strength calculations in the computing environment ANSYS Inc. Additionally, a geometry measurement of the control-system lever at CMM equipped with a laser scanner head was made to compare with the lever CAD model to assess the quality and method of conformance. Unmanned helicopter ILX-27 is being developed through the introduction new materials and technologies. Tests of control system lever have shown if it is possible to use lighter materials than aluminum alloy to provide sufficient strength properties while reducing the mass of the object. Analysis of the available materials used in aerospace engineering allowed selecting the best of magnesium alloy.
19
Content available Pierwszy polski most kompozytowy w badaniach
PL
W pracy opisano badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego Com-Bridge, którego celem była budowa pierwszego polskiego mostu drogowego wykonanego z kompozytów FRP. Przedstawiono także charakterystykę mostu, opisano wytwarzanie dźwigarów kompozytowych oraz przedstawiono proces budowy mostu. Na zakończenie podano główne wyniki badań odbiorczych mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, które potwierdziły zakładaną nośność obiektu. Doświadczenia z realizacji mostu potwierdziły, że most kompozytowy może być pełnowartościową alternatywą dla stosowanych powszechnie przęseł mostowych ze stali i betonu.
EN
The research works on the first Polish road bridge made of FRP composites, carried out in the frame of R&D project Com-Bridge, has been presented in the paper. The general characteristic of the bridge, manufacturing of main FRP girders as well as construction process have been also described. Finally, main results of the proof test have been discussed and compared with the theoretical assumptions. The experience gained on this case study has revealed, the FRP composite road bridge could be the valuable alternative for standard steel and concrete bridges.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań wytrzymałości międzyfazowej lekkiego grzejnika płaszczyznowego z rozpraszaczami ciepła w postaci lameli aluminiowych. Grzejnik charakteryzuje się niewielką wysokością i suchą, lekką konstrukcją. Uzyskano to poprzez wyeliminowanie warstw jastrychowych. W stosunku do grzejników bez rozpraszaczy ciepła jest konstrukcją droższą w wykonaniu, jednakże jego zaletą jest szybsze i bardziej równomierne przekazywanie energii cieplnej do otoczenia. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych użytych klejów. Badano wytrzymałość na ścinanie, siły odrywania, siły przyczepności oraz nasiąkliwość i mrozoodporność. Rezultaty potwierdzają możliwość stosowania grzejników powierzchniowych na kleju poliuretanowym, z lamelami do ogrzewania wewnątrz i w systemach ochrony przed lodem i śniegiem.
EN
The paper presents selected results of interface strength tests for lightweight radiant heater with dissipating elements made of aluminum heat diffusers. Small height and lightweight structure are the main features of the heater. It has been achieved through eliminating layers of screeds. Comparing to heaters without dissipating elements the structure is more expensive to make, however, the advantage is faster and more uniform transfer of heat to the environment. The article presents the results of strength tests on used adhesives. The following factors have been tested: the shear strength, floating roller peel, pull-off strength and water absorption and frost resistance. The results confirm the possibility of using the radiator heaters on polyurethane adhesive with heat diffusers for heating interiors and in protection systems against ice and snow.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.