Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 196

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovativeness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this article is to characterize the activity and establish the potential of business environment institutions (BEIs) in terms of supporting the innovativeness of enterprises in Poland. The business environment institutions are a group of entities offering consultancy, training, information and financial aid to businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs). This aid is necessary for the implementation of innovative processes and the development of enterprises. Design/methodology/approach: This paper utilizes subject literature studies, statistical data analysis, results of own research and observation of the economic practice. Findings: Based on the results of primary and secondary research, one can claim that cooperation between enterprises and business environment institutions leads to increased innovativeness of the former. The shrinking number of business environment institutions, reduction of their activity and clustering in more developed regions and cities, all of which have been happening in recent years, pose a great threat to the support small and medium-sized enterprises are able to receive for the implementation of innovative processes. Research limitations/implications: It would be worthwhile to learn the up-to-date opinions of entrepreneurs concerning pro-innovation support provided by business environment institutions. Practical implications: There is a need for wider cooperation between entrepreneurs, local authorities and business environment institutions for sake of building appropriate ecosystems to support the innovativeness of enterprises. The business environment institutions are a key part of such ecosystems, yet their presence in the implementation of innovative processes within small and medium-sized enterprises is insufficient. Originality/value: Study expands the knowledge about activities supporting the innovativeness of enterprises being carried out in Poland by business environment institutions.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the Industry 5.0 concept and compare it with Industry 4.0. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: Industry 5.0 offers several benefits that make it worth adopting in manufacturing industries, including improved efficiency, greater quality control, sustainability, enhanced worker safety, improved customer experience, cost savings, competitive advantage, increased innovation, and positive social impact. By integrating human creativity and intuition with advanced machinery and technology, Industry 5.0 promises to create a more sustainable, flexible, and socially responsible manufacturing environment that delivers higher quality products and more meaningful jobs. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the Industry 5.0.
3
Content available Design thinking and its use to boast innovativeness
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the innovations in design thinking. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: It could be pointed out that exist the relationship between design thinking and the organizational innovativeness. Design Thinking began it’s important role especially when start-ups were start to increase in the global market. Nowadays this method plays important role as a part of dynamic, agile action on the world stage and in various sectors of business from teaching to building IT systems. Because of that method can be used as a boast in innovative activities in many sectors. The publication describes main relations between design thinking and innovations and give an overview of the tools used in design thinking to boast innovativeness. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the innovations and design thinking.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie definiowania oraz pomiaru innowacji i innowacyjności zgodnie z aktualną metodologią zawartą w Podręczniku Oslo Manual. Ukazano poziom innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce na tle sektora przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2019-2021. Scharakteryzowano zarówno wyniki, jak i nakłady działalności innowacyjnej. Przyjęto, że nakłady określają zdolność firm do tworzenia innowacji, a wyniki pozwalają ocenić efekty działalności innowacyjnej. Dodatkowo odniesiono się do zagadnienia współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej, nawiązując do modelu otwartych innowacji. Analiza wykazała, że zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalność innowacyjną nie jest zbyt wysokie, co może stanowić istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora. W tym kontekście podkreślono, że innowacyjność stanowi dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i determinantę jego międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The article presents changes in the scope of defining and measuring innovation and innovativeness in accordance with the existing methodology included in the Oslo Manual were presented. The level of innovation of the food industry in Poland against the total background of the manufacturing sector in 2019-2021 was presented. Both the results and expenditures of innovative activity were characterized. It was assumed that the expenditures determine the ability of companies to create innovations, and the results allow to assess the effects of innovative activity. In addition, reference was made to the issue of cooperation between companies in innovation activities, referring to the open innovation model. The analysis showed that the involvement of food industry enterprises in innovative activities is not too high, which may pose a significant threat to the further development of the sector. In this context, it was emphasized that innovation is an important factor in economic development of food industry enterprises in Poland and a determinant of its international competitiveness.
EN
This article focuses on the issue of innovation within enterprise strategies, with a particular emphasis on the value-creation process and the multidimensional nature of innovation. To analyze this, the focal point was the overall structure of business operations, with a particular emphasis on the involvement of employees. It was also noted that economic entities are subject to generic, market, and HR conditions. The main objective of this article is to highlight the relationships between innovation within enterprises and the conditions under which they operate. This includes the challenges faced by employees in generating creative and innovative ideas and implementing new solutions. Two research hypotheses were put forward in this article. The first hypothesis, H1, assumes that a company’s overall profile is a crucial determinant in creating value through innovation within organizations. The second hypothesis, H2, assumes that market requirements in terms of creating customer value will drive employees to implement innovation defined in the company’s strategies. The importance of open innovation in business strategic decisions was also highlighted. Using statistical methods, these hypotheses were verified through a survey conducted in various enterprises.
EN
The article aims to broaden the understanding of factors affecting natural cosmetics purchasing behaviours and specifically, to specify the role social responsibility, consumers' innovativeness and knowledge play in shaping purchasing intentions for these products. The study uses the extended theory of planned behaviour as its theoretical framework and is based on theoretical support and suggested modification indices. The study applies a quantitative methodology which collects survey data from Ukraine and Poland. It was analysed using Structural Equation Modelling. Results reveal that attitude towards purchasing natural cosmetics, social norms, consumers' innovativeness and consumer’s natural cosmetics knowledge all have statistically significant and positive impacts on the purchase intention towards natural cosmetic products. This study contributes to the literature by incorporating other variables into the TPB model. It provides new insights and constitutes a useful step forward in the understanding of consumers’ behaviours towards natural cosmetics.
PL
Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat czynników wpływających na zachowania zakupowe dotyczące kosmetyków naturalnych, a w szczególności określenie roli odpowiedzialności społecznej, innowacyjności i wiedzy konsumentów w kształtowaniu intencji zakupu tych produktów. Badanie wykorzystuje rozszerzoną Teorię Planowanego Zachowania jako ramy teoretyczne i opiera się na wsparciu teoretycznym i sugerowanych wskaźnikach modyfikacji. W badaniu zastosowano metodologię ilościową, w ramach której zebrano dane ankietowe z Ukrainy i Polski. Zostało przeanalizowane przy użyciu modelowania równań strukturalnych. Wyniki pokazują, że postawa wobec zakupu kosmetyków naturalnych, normy społeczne, innowacyjność konsumentów i wiedza konsumentów na temat kosmetyków naturalnych mają statystycznie istotny i pozytywny wpływ na zamiar zakupu naturalnych produktów kosmetycznych. Niniejsze badanie wnosi wkład do literatury poprzez włączenie innych zmiennych do modelu TPB. Dostarcza nowych spostrzeżeń i stanowi użyteczny krok naprzód w zrozumieniu zachowań konsumentów wobec kosmetyków naturalnych.
EN
Purpose: The purpose of the author’s research was the evaluation of activities related to eco-innovations of micro- and small-sized enterprises (MSSEs) in the Małopolskie Province. Design/methodology/approach: The paper presents the results of the author’s own surveys conducted in 2020 and 2021 based on a total sample of 524 micro- and small-sized entrepreneurs who declared their interest in taking part in the survey. The entrepreneurs answered questions regarding their companies’ current operations, sources of financing and also assessed their activities in the context of eco-innovative solutions or partnerships with R&B institutions. Findings: The paper presents the role of innovations in the process of sustainable development accounting for environmental aspects as implemented by entrepreneurs as part of investments. Originality/value: research shows how important innovation is in the SME sector.
8
Content available Social climate of support for innovativeness
EN
The article describes a research study focused on determining the level of social support for innovative activities. Based on a questionnaire survey and in-depth interviews conducted among engineers working in the United States and in Poland, data was obtained to determine the level of social acceptance and the level of support from third parties and institutions encouraging innovative activities. Conducting a comparative analysis of innovation support in the United States and Poland made it possible to learn about the social climate strengthening and inhibiting innovative behavior in both countries. An important element in the aspect of social acceptance is the perception of innovation from the perspective of corporate social responsibility, responsibility of business leaders and engineers as well as sustainable development.
EN
Despite the growing popularity of research on perceived firm innovativeness increasing, but only a few empirical studies that have been conducted to understand how this concept plays a role in creating trust and customer loyalty, especially in the banking sector. The purpose of this research is to provide empirical evidence about the relationship between perceived firm innovativeness, trust and customer loyalty. This sample is 124 respondents of PT Bank Central Asia, Tbk. Data collected through online surveys, Google form, hypotheses were tested using regression intervention. Findings perceived firm innovativeness has positive effect on trust and loyalty. Trust has a positive influence on loyalty. In addition, trust mediates partially the relationship between perceived firm innovativeness and loyalty. It is hoped that this research can be part of the sustainability of PT. BCA, because with strong loyalty, creating a strong and good sustainability internally and for the surrounding environment will be something that can have a positive impact. The existence of both parties who provide mutual support, will create a more meaningful life.
PL
Pomimo rosnącej popularności badań nad postrzeganą innowacyjnością firm, wciąż niewiele jest przeprowadzonych badań empirycznych w tym zakresie, aby zrozumieć, jaką rolę odgrywa to zjawisko w budowaniu zaufania i lojalności klientów, zwłaszcza w sektorze bankowym. Celem niniejszego badania jest dostarczenie empirycznych dowodów na związek między postrzeganą innowacyjnością firmy, zaufaniem i lojalnością klientów. Próba badawcza a to 124 respondentów z PT Bank Central Asia, Tbk. Materiał badawczy zebrano poprzez ankiety internetowe opracowane w formularzu Google, hipotezy zostały przetestowane za pomocą interwencji regresji. Dowiedziono, że postrzegana innowacyjność firmy ma pozytywny wpływ na zaufanie do niej oraz lojalność jej klientów. Co więcej zaufanie ma pozytywny wpływ na lojalność. Ponadto zaufanie częściowo pośredniczy w związku między postrzeganą innowacyjnością firmy a lojalnością. Autorzy mają nadzieję, że niniejsze badania mogą być częścią zrównoważonego rozwoju PT. BCA, ponieważ wysoka lojalność może mieć pozytywny wpływ na stworzenie silnie i dobrze zrównoważonego rozwoju wewnętrznego i otaczającego środowiska. Współistnienie obu tych obszarów, które zapewniają wzajemne wsparcie, stworzy bardziej sensowne życie.
EN
The literature that empirically investigates the relationship between intellectual capital management and innovativeness in R&D institutions is scarce. In addition, no sources have been found to extend the analysis to include the technological orientation as a strategic approach to developing innovative capabilities. This study builds on the theoretical premises of the intellectual capital-based view of the firm and the dynamic capabilities view. This paper addresses a research gap, by setting out to study the impact of intellectual capital management on innovativeness in an R&D institute, while also considering the relationship with technological orientation. It is proposed that intellectual capital management, through its components human, structural and relational capital positively affect innovativeness in an R&D institute. Moreover, it is hypothesized that human capital and innovativeness positively affect innovativeness in an R&D institute. The research employs PLS-SEM analysis on data collected from a sample of (N = 61) employees of an R&D institute. Data has been acquired by means of a questionnaire measuring intellectual capital management through human, structural and relational capital components, as well as innovativeness and technological orientation. Findings confirm significant direct effects of structural and relational capital on innovativeness, as well as the positive direct effect of human capital and innovativeness on technological orientation. This research represents an original contribution to the academic literature, by bringing new evidence concerning the relationships between intellectual capital management, innovativeness and technological orientation in an R&D institute in Eastern Europe.
PL
Literatura badająca empirycznie związek pomiędzy zarządzaniem kapitałem intelektualnym a innowacyjnością w instytucjach B+R jest nieliczna. Ponadto nie znaleziono żadnych źródeł pozwalających rozszerzyć analizę o orientację technologiczną jako strategiczne podejście do rozwijania zdolności innowacyjnych. Niniejsze badanie opiera się na teoretycznych przesłankach spojrzenia na przedsiębiorstwo, opartych na kapitale intelektualnym oraz na dynamicznym spojrzeniu na możliwości. Artykuł dotyczy luki badawczej, podejmuje próbę zbadania wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na innowacyjność w instytucie B+R, z uwzględnieniem związku z orientacją technologiczną. Proponuje się, aby zarządzanie kapitałem intelektualnym przez jego składowe, takie jak kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny, pozytywnie wpływało na innowacyjność instytutu B+R. Ponadto stawia się hipotezę, że kapitał ludzki i innowacyjność pozytywnie wpływają na innowacyjność instytutu B+R. W badaniu wykorzystano analizę PLS-SEM na danych zebranych na próbie (N = 61) pracowników instytutu badawczo-rozwojowego. Dane pozyskano za pomocą kwestionariusza mierzącego zarządzanie kapitałem intelektualnym przez komponenty kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego, oraz innowacyjność, a także orientację technologiczną. Wyniki potwierdzają znaczący bezpośredni wpływ kapitału strukturalnego i relacyjnego na innowacyjność, a także pozytywny bezpośredni wpływ kapitału ludzkiego oraz innowacyjności na orientację technologiczną. Badania te stanowią oryginalny wkład do literatury naukowej, dostarczając nowych dowodów dotyczących związków między zarządzaniem kapitałem intelektualnym, innowacyjnością i orientacją technologiczną w instytucie badawczo-rozwojowym w Europie Wschodniej.
EN
The purpose of this study was to determine the adoption groups of the fast-fashion consumers, evaluate the consumers’ perceptions of the fast-fashion in different groups, and model the role of “social or status image”, “uniqueness”, and “conformity” on the level of fast-fashion consumer adoption. The consumer adoption groups were determined as “innovators”, “early adopters”, “early majority”, “late majority”, and “laggards” by using a domain-specific innovativeness (DSI) scale. Consumers’ perceptions of fast-fashion were evaluated from cognitive and emotional aspects and the differences across the consumer groups were investigated by using Kruskal-–Wallis test and Mann-–Whitney U test. The roles of “social or status image”, “uniqueness”, and “conformity” on consumer groups were modeled by using ordinal logistic regression analysis. As a result of the research, consumers’ perceptions of fast-fashion were found to vary across different consumer adoption groups in terms of “being in-style products”, “expressing self-image”, “imitating the luxury fashion products”, and “frequent renewal of the collections”. Further, the findings revealed that the probabilistic relationship between different levels of consumer adoption based on innovativeness could be modeled based on the motivations of “social or status image” and “uniqueness”.
12
Content available remote Factors influence students' attitudes toward AI-based innovative solutions
EN
As technology improves, it appears that academic machine instructors will be used in many jobs in future of education. Despite the fact that the existing research does not clearly define the idea of machine lecturers. Nonetheless, given the current era of education, it appears to be critical to begin thinking about this concept. Machine units are technologies with a specific level of agency, suggesting that they will play a specific function in communication. Lecturers are frequently thought of as those who encourage and help others to improve their emotional and learning behavior via data collecting, advancement, and moral shaping. The machine teacher model may be broadly characterized as a technological design that helps and interacts with a person in boosting affective and learning behavior through numerous techniques, as supported by these two notions. In this paper, different factors will be examined to determine whether these will have certain effects on college students attiudes toward AI teaching assistants.
EN
Purpose: The main goal of the article is to show the role of innovativeness in the context of the development of a peripheral region, with particular emphasis on the analysis of the perception of selected spheres of endogenous development resources by representatives of the regional innovativeness system representing public administration, research and development institutions and enterprises. Design/methodology/approach: The article uses both the method of analyzing the literature on the subject and the analysis of the results of own sociological research carried out in the Podkarpackie Province under the research grant. Findings: The analysis of the results of own empirical research carried out in the article shows that the Podkarpackie Province has a significant endogenous development resource located in the sphere of social awareness and positive attitudes of the surveyed inhabitants towards changes and innovativeness s. Research limitations/implications: Further research on the role of innovativeness in the development of the peripheral region should be focused on in-depth recognition of the innovative personality elements of the inhabitants of the region and their perception of opportunities for using the internal development potential. Practical implications: The practical implications consist in an attempt to indicate that there is a possibility of a region recovering from the peripheral and marginalized state by using the endogenous development potential of the innovative attitudes and awareness of the regional community. Social implications: Increasing the scope and level of acceptance of changes and innovative solutions by the regional community, and thus facilitating and accelerating the development and modernization processes in the region. Originality/value: The value of the article lies in the recognition and analysis of the social dimension of endogenous development resources expressed in the attitudes and innovative awareness of selected categories of inhabitants of the region.
EN
Purpose: Conceptualisation of the technical debt use as the new product innovativeness measure. Design/methodology/approach: This paper adopts the J. Highsmith perspective on the technical debt as the essential of agile project management. The presented customer centered perspective of product value allows to use the technical debt as base for the new product innovativeness parametrization. The presented approach is possible also with the behavioral conception of innovativeness being directly associated with the subjective customer perception and works to build theory accordingly. The research is entirely theoretical and uses two points of reference. The first was used to explore the possible use of the technical debt as innovativeness measure through the use of user function. The second, consisting of presentation the possible modification of F. Sgobbi value model as the management tool for analyzing the value of new technology based product. Findings: The Concept of technical debt use as the measure of technology value is presented. Research limitations/implications: Future research sugestions will concerne the discretization of presented concept. Practical implications: The Presented conception may became the an interestning base for analyse and assesement of innovatives products and also in this way it can be used for new management tool designing, particulary in the domain of value based management process. Originality/value: Elaboration and operationalization of new technology based products model development with application of technology life cycle.
EN
The article describes a comparative analysis of the mobility of the workforce in the United and Poland. The collected data includes permanent relocation as well as temporary travel abroad. Data also includes the reasons being taken under consideration while relocating. The paper also discusses the phenomenon of innovative people cloistering together and creating innovative cities. The article also addresses the influences of mobility of the workforce on innovative and entrepreneurial behavior. A comparison has been made between the innovativeness in the most innovative cities in the United States and Poland. This comparison also includes the percentage of people with higher education in the most innovative cities in the United States and Poland. The percentage of the immigrant population in the most innovative cities in the United States in comparison to the national average has also been provided. Since there is no accurate data related to the number of immigrants in the most innovative cities in Poland, a comparison between the United States and Poland was not possible.
16
Content available remote The effects of ICTs' application in enterprises on the NewConnect market
EN
The subject of the analyses carried out is the use of ICTs by enterprises listed on the NewConnect market. The aim of the article is to identify the basic effects of the use of ICTs in Polish enterprises carrying out innovative activities (listed on the NewConnect market). The study used the CASI technique (a sample of 60 innovative enterprises). The study used methods such as: analysis, synthesis, deduction and induction.
PL
Przedmiotem przeprowadzonych analiz jest stosowanie technologii teleinformatycznych przez przedsiębiorstwa notowane na rynku NewConnect. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych efektów stosowania ICT w polskich przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną (notowanych na rynku NewConnect). W badaniu wykorzystano technikę CASI (badanie na próbie 60 innowacyjnych przedsiębiorstw). Zastosowano metody: analizy, syntezy, dedukcji oraz indukcji.
EN
Enterprise innovation is currently becoming a recognized factor of the competitiveness, survival, and development of companies in the market economy. Managers still need recommendations on ways of stimulating the growth of innovation in their companies. The objective of this paper is to identify the strategic factors of enterprise innovativeness in the area of technology, defined as the most important internal factors positively impacting the innovativeness of enterprises in a strategic perspective. Empirical studies were conducted using the Computer-Assisted Web Interview (CAWI) method on a purposive sample of N = 180 small and medium-sized innovative industrial processing enterprises in Poland. Data analysis was performed using Exploratory Factor Analysis within the Confirmatory Factor Analysis framework (E-CFA) and Structural Equation Modeling (SEM). Empirical research shows that the strategic factor of enterprise innovativeness in the area of technology is technological activity. A technologically active company should (1) possess a modern machinery stock, (2) conduct systematic technological audits, and (3) maintain close technical cooperation with the suppliers of raw materials, consumables, and intermediates. The implementation of the indicated recommendations by managers should lead to increased innovativeness of small and medium-sized industrial companies. The author recommends the use of the presented research procedure and data analysis methods in further studies.
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to present and discuss the assumptions of the model and indicate whether the regional innovativeness can be improved with the help of multi-branch co-operation oriented so as to form new solutions to contemporary development problems. An additional purpose of the paper is to indicate barriers that hinder the application of this form of co-operation in Polish regions. Design/methodology/approach: The paper has theoretical and reviewing nature. It was drawn up based on an analysis of the literature on the topic and the results of foreign authors’ research along with the information obtained from practicians (management board members of the cluster active in the West Pomeranian region). Findings: Quintuple Helix model is a concept which explains the principles and effects of co-operation for the improvement of regional innovativeness and development in the conditions of the natural environment challenges and sustainable development. This co-operation is built between regional partners of innovative processes. The experience of highly developed countries shows that such organized cooperation is effective. In Poland, this concept is very rarely used, and its implementation encounters significant barriers. Practical implications: The presented considerations are important for entities of regional innovative networks. They will gain knowledge of the Quintuple Helix concept in the light of the challenges of the modern world (economic, ecological, demographic, cultural and others). In addition, they learn the essence and scope of barriers to introducing effective innovative cooperation. This will allow them to reduce barriers. In the future, new solutions to problems of the development of society and economy will appear in Polish regions faster. Originality/value: The added value of the article is the presentation of the Quintuple Helix model as a tool to solve sustainable development problems in the region. This concept is not widely known in Poland, nor used in the mesoscale. This is due to the lack of interdisciplinary research on this issue and very strong barriers to such cooperation. They are found in all elements of this model. Its practical implementation requires their removal. In the article, the author diagnosed and described them.
EN
Purpose: The main reason for developing the model was to fulfil the gap in the scope of synthetic/aggregate measure of corporate innovativeness in terms of company’s results in this area and their impact on its performance. Design/methodology/approach: In the proposed concept two aspects have been considered: quantitative and qualitative results of company’s innovation activity (i) and impact of this results on financial performance of company and its efficiency (ii). Due to the fact, that access to information on innovative activities results of companies is highly diversified, proposed model provides two versions to use: one, more general, based on public sources of data (Public Data Approach) and one, more detailed, based on data which should be collected through survey research (Survey Data Approach). The basis for corporate resultant innovativeness model creation was an assumption, that the ultimate market success of the company is not determined by how many innovative solutions it implements and introduces to the market and with what force it does it, but how these solutions will be accepted by the market and what economic benefits the company will receive due to them. Findings: Proposed methodology of innovativeness assessment gives a chance to eliminate several key shortcomings of the so far used methods and concepts of corporate innovativeness measurement and assessment. Research limitations/implications: Input data accessibility, development of knowledge (rules) bases needed to perform fuzzy inference. Practical implications: Presented model gives an opportunity to assess and compare enterprises in terms of their resultant innovativeness and then to assess the impact of this innovativeness on their performance. Social implications: Assessments generated by presented model can be basis for managerial decisions inside the assessed enterprise or investment decisions of investors in the capital market. Originality/value: Original approach for aggregate corporate resultant innovativeness assessment that eliminates several weaknesses of methods used so far.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.