Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie automatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
PL
Automatyka, dzięki elektronizacji, wkroczyła we wszystkie sfery życia. Pozwala na integrację wszystkich procesów dziejących się na jakimś obszarze, np. lokalu, budynku, czy ich kompleksu. Przynosi to wiele korzyści, ale niesie też wiele zagrożeń. Do zalet zaliczymy: podniesienie komfortu, ograniczenie zużycia energii i łatwość obsługi. Problemem jest zagrożenie utraty prywatności. Dlatego coraz większy nacisk jest kładziony na bezpieczeństwo systemu i ochronę przed nieuprawnionym dostępem. W fachowo zaprojektowanej instalacji przeważają zalety nad wadami.
EN
In recent decades, two different approaches to mine ventilation control have been developed: ventilation on demand (VOD) and automatic ventilation control (AVC) systems. The latter was primarily developed in Russia and the CIS countries. This paper presents a comparative analysis of these two approaches; it was concluded that the approaches have much in common. The only significant difference between them is the optimal control algorithm used in automatic ventilation control systems. The paper describes in greater detail the algorithm for optimal control of ventilation devices that was developed at the scientific school of the Perm Mining Institute with the direct participation of the authors. One feature of the algo-rithm is that the search for optimal airflow distribution in the mine is performed by the system in a fully automated mode. The algorithm does not require information about the actual topology of the mine and target airflows for the fans. It can be easily programmed into microcontrollers of main fans and ventilation doors. Based on this algorithm, an automated ventilation control system was developed, which minimizes energy consumption through three strategies: automated search for optimal air distribution, dynamic air distribution control depending on the type of shift, and controlled air recirculation systems. Two examples of the implementation of an automated ventilation control system in potash mines in Belarus are presented. A significant reduction in the energy consumption for main fans’ operation obtained for both potash mines.
4
Content available remote Sterowanie procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw
PL
W artykule analizowano sterowanie automatyczne procesem suszenia mikrofalowego wybranych owoców i warzyw. Przedstawiono metodę projektowania zamkniętego układu sterowania z wykorzystaniem modelowania i symulacji komputerowej. Opracowano modele obiektu i układu sterowania. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz I-PD. Istotę działania modeli przedstawiono na schematach blokowych i wykresach. Analizowano wyniki symulacja komputerowej, dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych.
EN
The article analyzes the automatic control of the microwave drying process of selected fruits and vegetables. The method of designing a closed control system using modeling and computer simulation is presented. Object and control system models have been developed. Algorithms controls PID and I-PD were used. The essence of models operation is presented in block diagrams and charts. Results of the computer simulation were analyzed, the quality of control was evaluated using integral indicators.
6
Content available remote Automatyczne prowadzenie pociągu - analiza wymagań
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę procesu automatycznego prowadzenia pociągu. Zakres analizowanego procesu nie jest ograniczony do samego pojazdu. Obejmuje on zadania realizowane na różnych poziomach operacyjnych systemu odpowiedzialnego za realizację ruchu kolejowego. Autorzy przedstawiają zadania z zakresu kierowania i sterowania ruchem kolejowym oraz prowadzenia pociągu realizowane odpowiednio przez dyspozytora, dyżurnego ruchu oraz maszynistę, które mogą być wykonywane automatycznie, czyli bez ingerencji człowieka.
EN
This article discusses the analysis of the process of automatic train operation. The scope of the analyzed process is not narrowed to the train itself. It covers the tasks carried out at the various operational levels of the system responsible for operating the railway traffic. The authors present the tasks in the field of railway traffic management and railway traffic control and train operation, carried respectively by the dispatcher, signalman and the train driver, which can be performed automatically, i.e. without human intervention.
EN
Rapeseed oil producers should be interested in the near-ambient method of drying because the quality of rapeseed dried using this method is higher than that dried using high temperature methods. The design of a generalized control strategy for drying seeds in bulk in the climate that is a mixture of maritime and continental climates (such as in Poland and many other European countries) in the form of the block diagram is shown in this article. Such a block diagram can serve as an interface between food processing engineers and control engineers enabling further implementation of the above mentioned control strategy in industry. It combines a model-based prediction units, two-position-like control actions and drying process to be controlled with slow dynamics and strong averaging properties. In this article some benefits of the application of a generalized control strategy for near-ambient drying of seed have been given (based on literature reviews) – mainly significant reduction of drying costs in comparison to other control strategies used for this method of drying.
PL
Producenci oleju rzepakowego powinni być zainteresowani metodą suszenia w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia, ponieważ jakość rzepaku, który był wysuszony tą metodą jest wyższa niż rzepaku wysuszonego metodami wysokotemperaturowymi. W artykule przedstawiono (w postaci schematu blokowego) sposób projektowania uogólnionej metody sterowania suszeniem nasion w grubej, nieruchomej warstwie w warunkach klimatycznych, które są mieszaniną warunków występujących w klimatach morskim i kontynentalnym (tak jak w Polsce i wielu krajach Europy). Taka forma przedstawienia systemu sterowania może służyć jako łącznik do porozumiewania się inżynierów technologów żywności z inżynierami automatykami i umożliwić wdrożenie wymienionej metody sterowania do praktyki przemysłowej. Łączy elementy predykcyjne oparte na modelach matematycznych, dwustawne działania regulacyjne oraz proces suszenia jako obiekt regulacji charakteryzujący się dużą bezwładnością i silnymi właściwościami uśredniającymi. W artykule przedstawiono też (na podstawie przeglądu literatury) korzyści zastosowania uogólnionej metody sterowania suszeniem nasion w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia – w szczególności znaczące zmniejszenie kosztów suszenia w porównaniu z innymi metodami sterowania tą metodą suszenia.
PL
W artykule przedstawiona została część elektroniczna prototypowego systemu kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego. Urządzenie opracowano na podstawie zestawu Arduino Leonardo z procesorem AVR. Układ umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem oraz pozwala na wykrycie intruza na monitorowanym obszarze i zaalarmowanie o takim fakcie poprzez emisje dźwięku. Cechą wyróżniająca przedstawiony system od komercyjnych rozwiązań jest pełna modyfikowalność przez użytkownika zarówno w zakresie zainstalowanych podzespołów, jak i algorytmów realizowanych przez procesor sterujący.
EN
This article presents the electronic part of the prototype system for monitoring and control of energy saving and home security circuits. The device is based on the AVR Arduino Leonardo kit. The system enables automatic control of lighting and heating systems and allows detection of intruders on monitored area with response to such an event by sound. The distinguishing feature of the presented system from commercial solutions is full user modification of installed components as well as algorithms implemented in the control processor.
9
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu automatycznego sterowania przeznaczonego dla małych samolotów załogowych i bezzałogowych, realizującego manewry inne, niż niezbędne do wykonywania tzw. normalnego lotu [3], których proces syntezy przedstawiono na przykład w pozycji [1, 4]. Charakter tych manewrów, zakres zmian parametrów lotu samolotu podczas ich wykonywania ograniczają zastosowanie klasycznych algorytmów sterowania. Niejednokrotnie, również ograniczają możliwość pozyskania pełnej informacji o parametrach lotu samolotu. W pracy przedstawiono alternatywne rozwiązanie, które w takich przypadkach, może zostać zastosowane [2, 9, 11]. Zaprezentowano strukturę algorytmów sterowania oraz metodę doboru współczynników regulatorów w nich występujących. Jako przykład wybrano manewr korkociągu, będący elementem akrobacji lotniczej Weryfikacja przyjętych założeń i otrzymanych wyników obliczeń została przeprowadzona w symulowanych lotach testowych a otrzymane przykładowe rezultaty zostały zamieszczone w końcowej części artykułu.
EN
The paper presents a concept of automatic control laws for unmanned aircraft control system. There is a general structure of algorithms controlling aircraft at nonconventional flight state presented in the paper. Authors apply their semi closed loop control algorithm for automatic flight during selected aerobatic maneuver (spin maneuver is selected). Moreover there are methods of control laws adjustment and tuning discussed in this paper. Theoretical discussion is supported by results achieved during simulated test flights.
PL
W artykule zaprezentowano kilka aplikacji systemów pomiarowych i systemów sterowania, zrealizowanych w różnych technologiach. Zaprezentowane przykłady pokazują typowe zadania inżynierskie oraz ilustrują przemiany technologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
EN
The paper presents several applications of the measuring systems and the control systems realised in various technologies. The examples presented show the typical engineering tasks and illustrate the technological changes made during several dozen last years.
PL
W artykule opublikowanym w nr. 4/2014 „Utrzymania Ruchu" omówiono podstawowe problemy automatyzacji suwnic pracujących w pomieszczeniach zamkniętych. Dźwignice pracujące na wolnym powietrzu poddane są zakłóceniom wywoływanym przez wiatr, działający w szczególności na podwieszony na linach ładunek. Zastosowanie automatyzacji sterowania umożliwia rozwiązanie zasadniczych problemów eksploatacyjnych suwnic, omówione w poprzednim artykule, także w warunkach, w których maszyny te poddane są działaniu wiatru.
PL
W artykule omówiony została koncepcja systemu automatycznego sterowania przeznaczonego dla małych samolotów bezzałogowych działającego w manewrach innych niż niezbędne do wykonywania tzw. normalnego lotu[2, 8, 9]. Charakter takich manewrów oraz zakres zmian parametrów lotu samolotu podczas ich wykonywania ograniczają zastosowanie klasycznych algorytmów sterowania, często również ograniczają możliwość pozyskania pełnej informacji o parametrach lotu samolotu. W pracy przedstawiono alternatywne rozwiązanie, które w takich przy-padkach, może zostać zastosowane. Zaprezentowano strukturę algorytmów sterowania oraz metodę doboru współczynników regulatorów w nich występujących. Jako przykład wybrano manewr pętli, będący elementem akrobacji lotniczej Weryfikacja przyjętych założeń i otrzymanych wyników obliczeń została przeprowadzona w symulowanych lotach testowych a otrzymane przykładowe rezultaty zostały zamieszczone w końcowej części artykułu.
EN
The paper presents the concept of automatic control laws for unmanned aircraft control system. There is a general structure of algorithms controlling aircraft at nonconventional flight state presented in the paper. Authors apply their semiclosed loop control algorithm for automatic flight during selected aerobatic maneuver (loop maneuver is selected). Moreover there are methods of control laws adjustment and tuning discussed in this paper. Theoretical discussion is supported by results achieved during simulated test flights.
EN
This article explains the basic terms of process control: dynamic process as an object of control, process variable called also controlled variable, control (or manipulated) variable, control system, control with the feed-back loop as well as the principle of operation and quality indicators of the on-off control. To show indicators determining the quality of the on-off control, changes of process variable vs. time during this type of control were drawn. This was done based on: depicted static characteristic of a typical on-off controller, and parameters that characterize the dynamics of the object - a typical process of heat flow in a tank. Two parameters of the object (time-constant and time-delay) were drawn graphically using the step-response characteristic of the above mentioned thermal-process.
PL
Artykuł wyjaśnia takie pojęcia, jak: proces dynamiczny jako obiekt sterowania, wielkość regulowana (kontrolowana), wielkość sterująca, system sterowania, sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, jak również zasadę działania i wskaźniki jakości regulacji dwupołożeniowej. W celu przedstawienia wskaźników jakości regulacji dwupołożeniowej wykreślono zmiany wielkości regulowanej w tego typu regulacji. Dokonano tego na podstawie: przedstawionej charakterystyki statycznej typowego regulatora o działaniu dwupołożeniowym oraz parametrów, które charakteryzują dynamikę obiektu - typowego procesu przepływu ciepła w zbiorniku. Dwa parametry obiektu (stałą czasową i czas opóźnienia) wyznaczono graficznie przy użyciu charakterystyki skokowej wyżej wymienionego procesu cieplnego.
EN
The article features selected issues related to the identification of dynamic properties of the hard coal flotation process, as an object with one control input and one output. The content of ash in flotation tailings, available for measurements, was adopted as an output signal. The author presented the theoretical basis to use the selected methods for estimating the parameters of the flotation process dynamic models. In addition, the article provides a calculation example.
PL
W artykule poruszono wybrane problemy związane z identyfikacją własności dynamicznych procesu flotacji węgla jako obiektu o jednym wejściu sterującym i jednym wyjściu. Jako sygnał wyjściowy przyjęto pomiarowo dostępną zawartość popiołu w odpadach flotacyjnych. Podano podstawy teoretyczne związane ze stosowaniem wybranych metod estymacji parametrów modeli dynamiki procesu flotacji. Artykuł opatrzono przykładem obliczeniowym.
EN
The article describes a complete control system of the main fans system with an integrated remote control and monitoring system. A power supply system and communication diagram were presented. Co-operation between particular elements of the system was discussed. Then the author presented a sample user interface to control and monitor the work of the fans station based on a graphic display with a touch panel. Finally, a sample implementation was described.
PL
W artykule przedstawiono realizację kompletnego systemu sterowania stacji wentylatorów głównych z zintegrowanym systemem zdalnego sterowania i monitorowania, jego układ zasilania oraz schemat łączności. Omówiono współpracę poszczególnych elementów systemu. Zaprezentowano przykładowy interfejs użytkownika do sterowania i monitorowania pracy stacji wentylatorowej w oparciu o ekran graficzny z panelem dotykowym, a także przykładowe wdrożenie.
PL
W artykule przedstawiono model dwuzabiegowego sposobu quasi-przestrzennego odwzorowywania obiektów erodowanych strugą wodno-ścierną (AWJ) o trajektoriach ortogonalnych. Określa on zależności występujące pomiędzy fotometrycznymi właściwościami dyskretnych elementów powierzchni obrazu 2D, w tym zwłaszcza ich luminancji, a parametrami takiego sposobu obróbki obiektu 3D. Przeprowadzone badania wskazują na istotną rolę kształtu punktowych mini-barier powstających po wzajemnie prostopadłych przejściach strugi AWJ, dzięki czemu uzyskuje się bardzo szerokie spektrum kątowego postrzegania wyerodowanego obiektu.
EN
The paper presents the model of dual-procedure method of quasi-spatial objects imaging with abrasive-water jet (AWJ), characterized by orthogonal trajectories. The model describes dependencies occurring between photometric properties of discrete elements of 2D image’s surface (especially including its luminance) and parameters of such kind 3D machining method. The research point out an important role of punctual mini-barriers’ shape occurring after perpendicular AWJ cut, enabling the same way to receive a wide spectrum of angular observation of eroded objec
PL
Warunkiem bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego jest posiadanie rozwiniętego technologicznie systemu sterowania i kontroli jazdy pociągów. Istotnego znaczenia nabierają wtedy urządzenia przekazywania informacji w relacji tor - pojazd. Problemem może okazać się fakt, że ze wzrostem prędkości pociągów (powyżej 160 km/h) bezpieczeństwo ruchu nie może być oparte jedynie na obserwacji przez maszynistę sygnalizatorów przytorowych i jego reakcji na ich wskazania. Konieczne jest wtedy zastosowanie urządzeń sygnalizacji kabinowej. Docierające do kabiny maszynisty informacje zawierają ważne instrukcje dotyczące dalszej jazdy, np. dopuszczalnej prędkości, aktualnej sytuacji ruchowej na kolejnych odstępach blokowych, a niekiedy także dane o profilu linii kolejowej. W artykule scharakteryzowano podstawowe systemy sygnalizacji kabinowej stosowane w EuropieWarunkiem bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego jest posiadanie rozwiniętego technologicznie systemu sterowania i kontroli jazdy pociągów. Istotnego znaczenia nabierają wtedy urządzenia przekazywania informacji w relacji tor - pojazd. Problemem może okazać się fakt, że ze wzrostem prędkości pociągów (powyżej 160 km/h) bezpieczeństwo ruchu nie może być oparte jedynie na obserwacji przez maszynistę sygnalizatorów przytorowych i jego reakcji na ich wskazania. Konieczne jest wtedy zastosowanie urządzeń sygnalizacji kabinowej. Docierające do kabiny maszynisty informacje zawierają ważne instrukcje dotyczące dalszej jazdy, np. dopuszczalnej prędkości, aktualnej sytuacji ruchowej na kolejnych odstępach blokowych, a niekiedy także dane o profilu linii kolejowej. W artykule scharakteryzowano podstawowe systemy sygnalizacji kabinowej stosowane w Europie.
PL
Największe elektrownie systemowe najczęściej sąsiadują z dużymi stacjami elektroenergetycznymi. Regulacja napięcia na szynach rozdzielni wysokiego napięcia i mocy biernej realizowana jest niezależnie w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE) przez zmianę napięcia wyjściowego i mocy biernej generatorów w elektrowni (regulacja pierwotna) oraz w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia i Mocy Biernej Autotransformatorów (ARST) przez sterowanie podobciążeniowymi przełącznikami ich zaczepów w przesyłowej stacji elektroenergetycznej (regulacja wtórna). Nowa idea i nowy algorytm dostarczany przez Gdański Oddział Instytutu Energetyki wiąże obie regulacje, w pełni wykorzystując szybką regulację pierwotną napięcia i mocy biernej (generatorową), redukując zbędne przepływy mocy biernej przez autotransformatory, zwiększając stabilność i wydajność systemu elektroenergetycznego.
EN
The main system power plants are often localized near to main power stations. Voltage on HV busses and reactive power regulation is realized independently in Automatic Voltage Control System (ARNE) by change output voltage and reactive power of generators in the power plant (primary regulation) and in Automatic Voltage and Reactive Power Control System (ARST) by on-load taps change of HV autotransformers in transmission power station (secondary regulation). A new idea and new algorithm provided by Institute of Power Engineering Gdansk Division join both regulations, fully using fast primary voltage and reactive power regulation (by the generators), reducing needless flows of reactive power through autotransformers, increasing power network stability and efficiency.
PL
W pracy przedstawiono ogólną zasadę działania systemu automatycznej regulacji i sterowania procesem wyżarzania kręgów blach aluminiowych w piecach Vortex® Jet Heating SECO/WARWICK z wykorzystaniem symulatora on-line procesów cieplnych. Zadaniem opracowanego symulatora jest wyznaczanie charakterystycznych temperatur w przekroju kręgu blachy aluminiowej w trakcie procesu wyżarzania. Dane z symulatora są przekazywane on-line do sterownika cyfrowego, gdzie są wykorzystywane w procesie automatycznej regulacji. Celem wykorzystania modelowania zjawisk cieplnych w procesie automatycznej regulacji i sterowania jest nie tylko poprawa walorów użytkowych urządzenia, ale również zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa jakości gotowego wyrobu.
EN
The paper presents a general principle of auto-regulation system and control of process of aluminium coil annealing in Vortex9 Jet Heating SECO/WARWICK furnaces using a simulator on-line thermal processes. The task of elaborated simulator is designed to determine characteristic temperatures in aluminium coil section during annealing process. Simulation data are transmitted on-line to the digital controller, which is used in automatic regulation. Goal of use thermal modeling in the auto-regulation and control system is not only to improve functional properties of a equipment, but also reduce energy consumption and improve the quality of the finished product.
20
Content available remote Automatyczne sterowanie ruchem pociągu na odcinku o zmiennym profilu
PL
Automatyczne sterowanie ruchem pociągu w czasie rzeczywistym wymaga znajomości dokładnej masy składu pociągu, oporów ruchu i profilu odcinka, na którym odbywa się jazda. W tym celu w punktach pomiarowych umieszczonych wzdłuż linii kolejowej, należy porównać chwilowe prędkości i czasy jazdy pociągu z wartościami wyznaczonymi w programie jazdy symulacyjnej. Na podstawie tych wartości w programie identyfikacyjnym można wyznaczyć dokładną masę pociągu i opory ruchu w sposób, który pozwoli automatycznie i optymalnie ze względu na zużycie energii sterować ruchem pociągu na odcinku.
EN
The automatic control of train movement in real time requires knowledge of the exact composition of the train mass, the resistance movement and the profile of the section in which you are driving. To do this, compare the measuring points located along the railway line, the instantaneous velocity and train times with the values set out in the program, driving simulation. From these values, the identification program can determine the exact weight of the train and the movement resistance in a way that will automatically and optimally because of the power consumption control the movement of a train over.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.