Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program restrukturyzacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The article presents the methodological requirements of the restructuring program in the context of strategic management and shaping strategic forms. In this case, the enterprise restructuring model is described as the basis for transformations aimed at achieving a knowledge-based organization. Design/methodology/approach: In the research process, the author used the following research methods: literature analysis, analysis of the company's operational documentation, observation, interview, case study. The author also used extremely important methods commonly used in the general methodology of induction sciences: observations carried out under natural conditions, but the observer is an external person who does not belong to the subject of observation; observations conducted in natural conditions, and the researcher cooperates with the observed situation; observation-interventions that take place as part of transformation activities in organizations. Findings: The author tries to answer the following question: How should the knowledge management model be perceived in modern companies? In addition, it emphasizes the importance of organizational forms in the process of enterprise restructuring. Therefore, the restructuring process should be carried out based on specific restructuring goals resulting from the scope of change. Practical implications: The above concept proves that the individual elements of the organizational model are largely complementary. Considering other approaches listed here and related to organization modeling, it should be remembered that in the case of modeling enterprise restructuring processes the scope of modeling is always determined by: specific restructuring goals and the resulting scope of changes in the enterprise; general principles and methodological guidelines regarding organizational changes to be implemented. Originality/value: The author, using his own experience in enterprise restructuring, has developed a new concept of a systematic approach to the restructuring process on the example of a mining enterprise.
EN
The aim of the paper was to present the concept of enterprise organizational restructuring process, its application in strategic management process. There was presented enterprise restructuring, its typology, areas of application in organizations with concentration on organizational restructuring process. The concept of enterprise organizational restructuring process consists of 6 main steps. Those are: identification of need of organizational restructuring, enterprise strategic diagnosis, analysis of external and internal determinants, preparation of organizational restructuring programme, implementation of organizational restructuring programme and control of organizational restructuring programme. The assessment model of organizational restructuring efficiency focuses on three main measurements, that is quality of services or products ((ualitative factor), level of costs (quantitative factor) and level of intellectual capital, that is human capital, organisational capital and client capital (qualitative and qualitative factor). Changing environment, its instability, the need of continuous companies’ internal development is a reason for further, more detailed study and research of organizational restructuring, which may be always used as a appropriate response to external or internal crisis situation.
PL
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, jej zastosowania w procesie zarządzania strategicznego. Przedstawiona została restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jej typologia, obszary zastosowań w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji organizacyjnej. Koncepcja restrukturyzacji organizacyjnej składa się z sześciu głównych etapów. Jest to identyfikacja potrzeby wprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej, diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, analiza zewnętrznych i wewnętrznych determinant, przygotowanie programu restrukturyzacji organizacyjnej, wdrożenie programu restrukturyzacji organizacyjnej i kontrola programu restrukturyzacji organizacyjnej. Model oceny sprawności restrukturyzacji organizacyjnej koncentruje się na trzech głównych miarach, które dotyczą jakości usług lub produktów (miernik jakościowy), poziomu kosztów (miernik ilościowy) i poziomu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, rozumianego jako kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego i kapitału klienta (miernik jakościowo-ilościowy). Zmiany otoczenia, jego niestabilność, potrzeba ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa jest powodem konieczności przeprowadzenia dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej, ponieważ może być ona zawsze używana jako skuteczna odpowiedź na zewnętrzną lub wewnętrzną sytuację kryzysową.
PL
Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce obejmuje okres od 2003 roku do 2006 roku. Obowiązywać więc będzie także w okresie gdy kraj nasz będzie członkiem Unii Europejskiej. Kraje członkowskie będą musiały w swej polityce w stosunku do górnictwa węgla kamiennego stosować unijne zasady. Zasady te reguluje Rozporządzenie Rady oraz Decyzja Komisji przyjęte w 2002 roku. W artykule dokonano oceny rządowego programu restrukturyzacji górnictwa z zapisami regulacji obowiązującymi w UE. Przytoczono oryginalne zapisy Programu oraz skomentowano ich zgodność z unijnymi przepisami. Stwierdzono, że krajowy program nie jest zgodny z dokumentami UE. Może to uniemożliwić działalność kopalń po 1 maja 2004 roku.
EN
Hard coal industry restructuring programme in Poland concerns years from 2003 till 2006. It will be in force after the country becomes European Union member. Member countries in their policies concerning coal mining are obliged to apply the rules applicable in the EU. These rules are given in Council Regulation and Commission Decision both issued in 2002. Comparison of the governmental programme of hard coal mining industry restructuring with the rules existing in the EU is given in the paper. The original statements of the Programme are cited and commented as concerns their compatibility with UE documents. It is concluded that the Programme is not compatible with the EU regulations. This may cause the impossibility of functioning coal mines after 1 of May, 2004.
PL
Inicjatywa opracowania programu restrukturyzacji sektora mleczarskiego zrodziła się w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich, który następnie został przyjęty przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i opracowany jako program rządowy. Zadaniem programu przy pomocy wsparcia finansowego przedak-cesyjnego z UE i budżetu państwa jest dostosowanie polskiego sektora mleczarskiego poprzez wzrost konkurencyjności i efektywności do wymogów rynku UE. Do najważniejszych zadań w programie należy: koncentracja produkcji mleka, przyspieszenie konsolidacji i koncentracji zakładów mleczarskich i utworzenie własnej sieci dystrybucyjnej. Restrukturyzacja mleczarstwa polskiego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z zewnątrz branży, bez tej pomocy zostanie ona zmarginalizowana w ramach UE. Kwota mleczna dla Polski powinna docelowo wynosić ponad 13 mld l mleka, obejmując mleko przerobione w przemyśle, jak i będące w obrocie rynkowym.
EN
The idea of elaboration of restructuring programme for dairy sector was raised at National Union of Dairy Cooperatives. Then it was accepted by Polish Ministry of Agriculture and Food Economy and adopted as a government programme. The goal of the programme is to adjust Polish dairy sector towards EU requirements through improvement in competitiveness and efficiency with the use of EU pre-accession financial support and the support out of Polish budget. Main tasks of the programme are as follows: concentration of high quality milk production, speeding-up consolidation and concentration processes of dairy plants and establishment of distribution network. Financial support from external sources makes feasible the restructuring of Polish dairy sector. Without this support the process restructuring process will be of marginal importance within the EU Milk quota for Poland should be set at 13 bill litres including as well milk processed in the industry as milk that is being traded in the market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.