Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  start-up
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: Introduce the concept of crowdfunding, its essence and assumptions, as well as determine its role and significance in financing start-up activities in Poland. Design/methodology/approach: For the purpose of attaining the objective and demonstrating hypotheses, data and information contained in papers and reports by Polish and European institutions and organisations like European Start-up Monitor 2015, 2016, 2018, Polskie startupy 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Start-up Poland Foundation) are analysed and specialist literature is reviewed. Findings: Sources of financing of start-up activities in Europe and Poland are identified. Alternative sources of financing for innovative business activities are indicated, together with the significance of crowdfunding as a source of capital for start-ups. Originality/value: The paper addresses the important issue of social financing, a present-day source of financing for innovative projects. Knowledge about the role and significance of this form of financing for development of start-ups in Poland is scant. Alternative sources of start-up financing are explored and the role of crowdfunding in this respect is indicated.
EN
This paper presents the results of analysis of steam turbine start-up using Thermal-FSI (Thermal-Fluid-Structure-Interaction). Reference and acceleration start simulations were carried out. Attention focused on a steam unit as they account for most electricity generation in Poland. Accelerated start-up is of interest as a possible method for reducing the adverse impact of renewable energy by controlling the injection of cooling steam, set against the backdrop of increasing RES and their negative impact on the operation of steam units. The work is the result of research into the possibility of accelerating the start-up of a steam turbine.
EN
This paper presents a short review of the plasma technologies used in the commercial power industry. The most common thermal plasma sources for the pulverized coal burners and reactors used in solid fuel conversion processes are described. The authors’ own experience in the use of the plasma technique in energy applications is briefly presented. Proposals for the use of thermal plasma in the process of fuel conversion in pulverized-fuel power boilers, especially when operating at a lower technical minimum, are formulated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono, w oparciu o studia literaturowe, krótki przegląd technologii plazmowych stosowanych w energetyce zawodowej. Scharakteryzowano najczęściej stosowane źródła plazmy termicznej wykorzystywane w palnikach pyłowych i reaktorach stosowanych w procesach przetwarzania paliwa stałego. Krótko zaprezentowano doświadczenia własne z wykorzystania techniki plazmowej w zastosowaniach energetycznych. Przedstawiono propozycje wykorzystania plazmy termicznej w cyklu technologicznym przetwarzania paliwa w pyłowych kotłach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy przy obniżonym minimum technicznym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w kraju brak jest szerszych doświadczeń z wykorzystania plazmy termicznej w warunkach ruchu obiektu. Na podstawie analizy wstępnie wykonanych badań, można uznać takie zastosowanie plazmy za korzystne przede wszystkim ze względu na stabilność płomienia oraz regulacyjność palnika. Realizacja podjętych przez autorów działań na rzecz wdrożenia techniki plazmowej do krajowego sektora energetycznego powinny zaowocować jej komercyjnym wdrożeniem. Przy odpowiednim wsparciu prac badawczych i rozwojowych, w szerokim zakresie w tym legislacyjnym, wdrożenie technologii plazmowych może stać się inwestycjami rentownymi dla sektora energetycznego.
4
Content available remote Start-up of large power electric motors with high load torque
EN
This paper deals with issues relating to the start-up of AC motors with high load torque, presenting the results of measurements of current, voltage and power during the start-up of the following three types of motors: an asynchronous motor synchronized with a resistance starter, an asynchronous motor synchronizing with an eddy current starter, and a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM). The measurement results, show that it is possible to use the direct start-up of a synchronous motor with permanent magnets and thereby eliminate external start-up systems.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia. Pokazano wyniki pomiarów prądu, napięcia i mocy podczas rozruchu trzech typów silników: asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem rezystorowym, asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem elektromagnetycznym, synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że można zastosować bezpośredni rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i wyeliminować zewnętrzne układy rozruchowe.
PL
Efekt IKEA to zjawisko polegające na nieuświadomionym zawyżaniu oceny wartości przedmiotów w wyniku poniesionego w przeszłości wysiłku fizycznego lub intelektualnego zmierzającego do ich stworzenia. Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwego wpływu tego efektu na relacje między start-upami a finansującymi je inwestorami. Zawiera opis samego zjawiska, streszczenie wybranych badań empirycznych potwierdzających jego istnienie i krótki opis możliwych wyjaśnień występowania. Następnie rozważa, w jaki sposób opisywany efekt może zaburzać ocenę wartości przedsiębiorstwa w oczach jego założyciela oraz finansującego je inwestora. We wnioskach zawarto sugestie dotyczące praktycznych implikacji omawianego problemu w procesie współpracy między start-upem a inwestorem.
EN
The IKEA effect is the phenomenon of unconscious increasing of the valuation of objects as a result of physical or intellectual effort exerted in the past to create these objects. The article considers possible impact of this effect on the relations between startups and the investors who finance them. It contains a description of the phenomenon itself, a summary of selected empirical studies confirming its existence and a brief description of possible explanations for the occurrence of the phenomenon. It then considers how the described effect may distort the assessment of the company’s value in the eyes of its founder and the investor financing it. The conclusions include suggestions regarding the practical implications of the problem in the process of cooperation between a start-up and an investor.
6
Content available Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego
PL
Silniki indukcyjne klatkowe dużej mocy w większości napędów elektrycznych pracują przy zasilaniu bezpośrednim z sieci elektroenergetycznej, pracują zatem jako napędy nieregulowane. Stany dynamiczne związane z: rozruchem, wyłączeniem zasilania i powtórnym załączeniem napięcia, rewersją prędkości obrotowej, oddziałują niekorzystnie na silnik, sieć elektroenergetyczną, na napędzaną maszynę roboczą i elementy przeniesienia napędu (wały, sprzęgła, przekładnie). Analiza pracy silnika w stanach elektromechanicznie nieustalonych jest przeprowadzona z wykorzystaniem modelu matematycznego silnika w układzie współrzędnych α, β. Dla silnika o parametrach znamionowych: 500 kW; 6000 V, wykorzystując pomiary przy biegu jałowym i w stanie zwarcia, obliczono parametry schematu zastępczego dla współrzędnych α, β. Przeprowadzono symulację komputerową rozruchu silnika przy korzystnej chwili załączenia napięcia i niekorzystnej chwili załączenia napięcia. W pierwszym przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są mniejsze i wynoszą: Iud min = 6IN, Tud min = 4,5TN. W drugim przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są maksymalne i wynoszą: Iud max = 8IN, Tud max = 8,5TN.
EN
High power cage induction motors work, in most electric drives, with direct supply from the power grid, therefore they work as unregulated drives. Dynamic states are associated with: start, turning the power off and re-switching on, rotation reverse, they have an adverse effect on the motor, on the electricity network, on the driven machine and power train components (shafts, clutches, gears). The analysis of motor’s operation in electro-mechanically unsteady states are carried out using the mathematical model of the engine in the α, β coordinate system. For a motor with rated parameters: 500 kW; 6000 V, p = 2, using idle and short circuit measurements, the equivalent circuit diagram parameters for the α, β coordinates were calculated. Computer simulation of the motor’s start-up was carried out at the favorable and unfavorable moment of switching on the voltage. In the first case, the shock values ​​of the starting current and the starting torque are minimal and are: Iud min = 6IN, Tud min = 4,5TN. In the second case, the shock values of the starting current and the starting torque are maximal and are: Iud max = 8IN, Tud max = 8,5TN.
PL
Start-upy są najczęściej kojarzone z innowacyjnością, przedsiębiorczością, nowym – nieobarczonym „klasycznymi” rozwiązaniami – spojrzeniem na rzeczywistość. Do tych cech należy dodać trafną identyfikację potrzeb nowych klientów, którymi są najczęściej milenialsi. Otwarte pozostaje pytanie, które pomysły zostaną z powodzeniem wdrożone przez przedsiębiorstwa, a które szybko znikną z rynku z powodu braku dalszego finansowania lub prób pozycjonowania nietrafionego produktu.
EN
Action aimed to combat climate change and its consequences is number 13 among the 17 Sustainable Development Goals (SDGs): an urgent call for action announced by the UN in 2015 and highlighting the fundamental challenges to be faced by the modern world over the next 15 years. The SDGs are arousing a keen interest of the business sector. This is true also in Poland. Climate action is taken not only by large multinationals, which have become aware that degradation of the environment is now hampering development, but also by startups that are exerting an increasingly positive social impact and whose number has been growing rapidly worldwide. The article intends to asses selected cases of climate action taken by businesses in Poland. For this purpose, three parallel studies will be carried out of economic establishments based on a critical web research analysis.
PL
Celem opracowania było sklasyfikowanie archetypów modeli biznesowych oraz zbadanie wpływu wybranego archetypu na wyniki finansowe osiągane przez przedsiębiorstwa w pierwszych trzech latach działalności. W pracy po przeglądzie literaturowym sklasyfikowano archetypy. Dla przyjętej klasyfikacji przypisano archetyp dla każdego przedsiębiorstwa i dokonano analizy wyników finansowych na podstawie Rachunku Zysków i Strat. Analizowano przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, wynik finansowy netto jak również marżę brutto ze sprzedaży. Wskazano zastosowania oraz ograniczenia poszczególnych archetypów oraz wytypowano te, które osiągają najlepsze wyniki finansowe w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności.
EN
The goal of the study was to classify archetypes of business models and to examine the impact of the selected archetype on the financial results achieved by enterprises in the first three years of operation. The archetypes were classified in the work after a literature review. In the adopted classification, an archetype was assigned to each company and the financial results were analyzed based on the Profit and Loss Account. Sales revenues, operating costs, the net financial result as well as the gross sales margin were analyzed. The applications and limitations of individual archetypes were pointed out and the ones that achieve the best financial results in the first three years of operation were selected.
PL
Sektor publiczny coraz efektywniej wspiera start-upy. Tego typu współpraca daje rezultaty w postaci wielostronnych korzyści i generuje wartość dla młodych przedsiębiorców, polskiej gospodarki, a także – co ważne – dla mieszkańców. Start-upy są też jedną z sił napędzających rozwój inteligentnych miast. W jaki sposób polskie gminy współpracują z polskimi start-upami?
11
Content available remote Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego
PL
Silniki indukcyjne klatkowe dużej mocy w większości napędów elektrycznych pracują przy zasilaniu bezpośrednim z sieci elektroenergetycznej, pracują zatem, jako napędy nieregulowane. Stany dynamiczne związane z: - rozruchem, - wyłączeniem zasilania i powtórnym załączeniem napięcia, - rewersją prędkości obrotowej, oddziaływują niekorzystnie na silnik, sieć elektroe nergetyczną, na napędzaną maszynę roboczą i elementy przeniesienia napędu (wały, sprzęgła, przekładnie). Analiza pracy silnika w stanach elektromechanicznie nieustalonych jest przeprowadzona z wykorzystaniem modelu matematycznego silnika w układzie współrzędnych α β. Dla silnika o parametrach znamionowych: 500 kW; 6000 V, wykorzystując pomiary przy biegu jałowym i w stanie zwarcia, obliczono parametry schematu zastępczego dla współrzędnych. Przeprowadzono symulację komputerową rozruchu silnika przy korzystnej chwili załączenia napięcia i niekorzystnej chwili załączenia napięcia. W pierwszym przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są mniejsze i wynoszą: 1 ud min = 61 N, Tud  min = 4,5TN. W drugim przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są maksymalne i wynoszą: 1ud  max = 81N, Tud  max = 8,5TN ,
EN
High power cage induction motors work, in most electric drives, with direct supply from the power grid, therefore they work as unregulated drives. Dynamic states are associated with: - start, - turning the power off and re-switching on, - rotation reverse, they have an adverse effect on the motor, on the electricity network, on the driven machine and power train components (shafts, clutches, gears). The analysis of motor’s operation in electro-mechanically unsteady states are carried out using the mathematical model of the engine in the α, β coordinate system. For a motor with rated parameters: 500 kW; 6000 V, p= 2, using idle and short circuit measurements, the equivalent circuit diagram parameters for the α, β coordinates were calculated. Computer simulation of the motor’s start-up was carried out at the favorable and unfavorable moment of switching on the voltage. In the first case, the shock values of the starting current and the starting torque are minimal and are: Iud  min= 6IN, Tud min= 4,5TN. In the second case, the shock values of the starting current and the starting torque are maximal and are: Iud  max= 8IN, Tud  max= 8,5TN.
PL
Start-upy stały się jedną z najistotniejszych sił napędowych gospodarki opartej na wiedzy. Badania pokazują, że im aktywniej młode przedsiębiorstwa działają w różnorodnych sieciach współpracy, tym szybciej się rozwijają i osiągają lepsze rezultaty. Autorzy tego artykułu zauważają dużą rolę instytucji otoczenia biznesu (IOB) we wspieraniu start-upów poprzez kreowanie sieci współpracy. Głównym celem artykułu jest identyfikacja podstawowych cech sieci oraz relacji pomiędzy jej elementami i opracowanie własnego modelu współpracy pomiędzy IOB a start-upami.
EN
Start-ups have become one of the drivers of knowledge-based economy. The research shows that the more actively young enterprises cooperate in various networks, the quicker they develop and the better performance they achieve. The authors of the paper see the big role of business environment institutions (BEI) in supporting start-ups by creating cooperation networks. The main aim of this paper is to identify the characteristics of the network and relations between its elements, and to create their own model of cooperation between BEI and start-ups.
13
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiej estymacji początkowego położenia wału wirnika silnika z magnesami trwałymi IPMSM. Wykorzystano do tego celu efekt anizotropii magnetycznej obwodu wirnika, wynikającej z zainstalowania magnesów trwałych. Wymagany do prawidłowej pracy ciągły pomiar położenia i prędkości obrotowej wału silnika wykonywany jest za pomocą enkodera przyrostowego (ang. incremental encoder). Wyznaczone położenie początkowe wirnika jest uwzględniane w trakcie pierwszego obrotu wału silnika jako ustalone przesunięcie początkowe. Pozwala to na uzyskanie pełnego momentu elektromagnetycznego silnika już po jednym obrocie wału, w którego trakcie występuje pierwszy impuls indeksu z enkodera. Umożliwia to pewny start układu napędowego bez początkowego przypadkowego ruchu wstecznego silnika.
EN
The article presents the method and results of experimental research on an algorithm of the instant estimation of an initial position of the rotor of the permanent magnet motor. It is part of the design of highly dynamic controlled AC drive. Estimation and drive control algorithm has been implemented in the driver of the new generation signal microcontroller TMS320F28335 of Texas Instrument. It was written in C. The algorithm has proved itself in a model system of the drive. The estimation of the initial position of the shaft of the permanent magnet motor helped to reduce the cost and complexity of the drive system. Thanks to it, a cheaper and more convenient to use incremental encoder could be used. Without the estimation, however, it did not ensure the initial position of the rotor, required to proper start and work of the motor.
EN
The study focuses on the problem of determinants of the development of start-up undertakings in Poland in the context of ensuring economic security. It analyses the term start-up, assesses the condition and directions of start-up business activity and discusses the actions taken in order to create the so called start-up environment in selected Polish cities. Identification and analysis of the determinants of start-up undertakings have been conducted with a division into internal ones, relating to the subjectivity of the entrepreneur and his role in the economy, and external ones, which generally comprise the human and social capital, legal regulations, institutional environment and financing. It is argued that the primary source of entrepreneurial behaviour are internal determinants in contrast to external ones, such as legal regulations or sources of financing.
PL
Opracowanie koncentruje się na problemie uwarunkowań rozwoju nowych przedsiębiorstw w Polsce w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule poddano analizie termin „start-up”, oceniono kondycję i kierunki zakładania działalności gospodarczej oraz omówiono działania podejmowane w celu stworzenia w wybranych miastach Polski tzw. środowiska startupowego. Identyfikacji i analizy uwarunkowań przedsięwzięć typu start-up dokonano z podziałem na wewnętrzne, dotyczące podmiotowości przedsiębiorcy i jego roli w gospodarce, oraz zewnętrzne, na które składają się na ogół kapitał ludzki i społeczny, regulacje prawne, otoczenie instytucjonalne i finansowanie. Argumentuje się, że podstawowym źródłem zachowań przedsiębiorczych są uwarunkowania wewnętrzne, w przeciwieństwie do uwarunkowań zewnętrznych, takich jak regulacje prawne czy źródła finansowania.
EN
The article presents a numerical analysis of an innovative method for starting systems based on high temperature fuel cells. The possibility of preheating the fuel cell stacks from the cold state to the nominal working conditions encounters several limitations related to heat transfer and stability of materials. The lack of rapid and safe startup methods limits the proliferation of MCFCs and SOFCs. For that reason, an innovative method was developed and verified using the numerical analysis presented in the paper. A dynamic 3D model was developed that enables thermo-fluidic investigations and determination of measures for shortening the preheating time of the high temperature fuel cell stacks. The model was implemented in ANSYS Fluent computational fluid dynamic (CFD) software and was used for verifi cation of the proposed start-up method. The SOFC was chosen as a reference fuel cell technology for the study. Results obtained from the study are presented and discussed.
PL
Bazując na dostępnej literaturze i własnym doświadczeniu opisano, na przykładzie baterii koksowniczej, przebieg rozruchu pieca przemysłowego. Zwrócono uwagę na wymagania stojące przed zespołem rozruchowym oraz problemy konieczne do rozwiązania w czasie jego realizacji. W kolejnych punktach zawarto opis realizowanych prac w ramach rozruchu pieca oraz ogólną metodykę ich wykonania. Szczególną uwagę poświęcono sprawie rozgrzewania, jako najistotniejszemu z elementów rozruchu pieca. W tej części przedstawiono zasady tworzenia harmonogramu rozgrzewania dla pieców z wymurówką szamotową i krzemionkową oraz praktyczny sposób jego realizacji. W opisie prac rozruchowych zawarto również zestawienie wymaganych działań wykończeniowych i regulacyjnych dla osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej rozgrzewanego pieca.
EN
Based on the available literature and own experience, the process of starting up an industrial furnace on the example of coke oven battery has been described. Attention has been paid to the requirements facing the starting-up team and the problems need to be solved during the start-up realization. The following sections describe the work carried out in the start-up of the furnace and the general methodology of its execution. Particular attention to the warming up, as the most important element of starting-up the furnace has been paid. In this section the principles for creating heating up schedule for chamotte and silica furnaces and the practical way of realization has been presented. The start-up description includes also a summary of the required finishing and regulatory actions to achieve the assumed productivity of the heating up furnace.
17
PL
Celem artykułu jest analiza specyfiki finansowania przedsięwzięć gospodarczych typu start-up. Punktem wyjścia analizy jest określenie jej zakresu poprzez zdefiniowanie przedsięwzięcia typu start-up. Następnie podjęto próbę określenia specyfiki inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju z punktu widzenia kształtowania się ryzyka i potrzeb inwestycyjnych w czasie. Artykuł zawiera również przegląd współczesnych trendów w finansowaniu typu venture capital w Polsce, Europie i USA. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski końcowe i określające kierunki dalszych badań.
EN
The aim of the paper is the analysis of unique features of start-up financing. The starting point is the definition of start-up, hence the definition of scope of the analysis. Is is followed by an attempt of description of unique features of investment in early-stage ventures, from the point of view of risk level and the financial needs of the projects, which evolve in time. The paper then presents an overview of data illustrating contemporary trends in venture capital financing in Poland, Europe and United States of America. The paper ends with final conclusions and future research plan.
PL
W artykule przedstawiono stany dynamiczne silnika indukcyjnego i silnika synchronicznego, które pracowały w stanie ustalonym, po czym napięcie sieci zasilającej zostało wyłączone, a następnie załączone. Przy chwilowym zaniku napięcia, strumień wzbudzenia silnika indukcyjnego nie zanika, silnik wiruje i w uzwojeniu twornika indukuje się napięcie rotacji. Strumień wzbudzenia zmienia swoją prędkość w sposób skokowy, z synchronicznej na prędkość wirnika, to znaczy „przykleja się” do wirnika, a następnie ze stosunkowo długą elektromagnetyczną stałą czasową uzwojenia wirnika zanika do zera. Przy ponownym załączeniu napięcia, w najbardziej niekorzystnym przypadku, wartość udarowa prądu Iu może wynosić 18, a wartość udarowa momentu 10TN. W silnikach synchronicznych prąd wzbudzenia, z uwagi na dużą elektromagnetyczną stałą czasową uzwojenia wirnika (przy otwartym uzwojeniu stojana), powoduje wzrost strumienia magnetycznego i wzrost napięcia rotacji indukowanego w uzwojeniu stojana. Wartość udarowa prądu Iu, w najbardziej niekorzystnym przypadku, może wynosić 25IN, a moment udarowy może być równy 18TN
EN
The dynamic states of the induction motor and a synchronous motor, which works in a steady state, and then the supplying voltage has been turned off and then turned on are presented in the article. During moment ary power failure, the excitation flux in induction motor does not disappear. The motor rotates and in the armature winding the rotational voltage is induced. The excitation flux changes its speed in a stepwise way from the synchronous to the rotor’s speed, it means the flux "sticks" to a rotor and then with a relatively long time windings electromagnetic constant of the rotor fades to zero. When the supplying voltage is turned on, in the most unfavorable circumstances, the current Iu can reach the value 18IN, and the torque can reach the value 10TN. The exciting current in the synchronous motor, due to the large electromagnetic time constant of the rotor’swinding (opened stator windings), causes an increase of the magnetic flux and increase of the induced voltage of rotation in the stator’s winding. When the most unfavorable circumstances appear, the current Iu can reach the value 25IN, and the torque can reach the value 18TN.
PL
W artykule przedstawiono stany dynamiczne silnika synchronicznego, który pracował w stanie ustalonym, po czym napięcie sieci zasilającej zostało wyłączone, a następnie załączone. Przy chwilowym zaniku napięcia, strumień wzbudzenia silnika synchronicznego nie zanika, silnik wiruje i w uzwojeniu twornika indukuje się napięcie rotacji. W silnikach synchronicznych prąd wzbudzenia, z uwagi na dużą elektromagnetyczną stałą czasową uzwojenia wirnika (przy otwartym uzwojeniu stojana), powoduje wzrost strumienia magnetycznego i wzrost napięcia rotacji indukowanego w uzwojeniu stojana. Wartość udarowa prądu Iu , w najbardziej niekorzystnym przypadku, może wynosić 21,6I IN , a moment udarowy może być równy 8TN .
EN
Presented are dynamic states of a synchronous motor which was working in a steady state while suddenly the supply voltage was turned off and then turned on. During the momentary power failure the excitation flux in a synchronous motor does not disappear. The motor rotates and in the armature winding the rotational voltage is induced. The exciting current in synchronous motors, due to the large electromagnetic time constant of the rotor winding (with an opened stator winding), causes an increase of the magnetic flux and the growth of the induced rotational voltage in the stator winding. With the most unfavorable circumstances the current Iu  can reach the value of 21,6IN  and the torque can reach the value of 8TN .
EN
The results of experiments on the 5-stage steam turbine are presented. The parameters of individual stages as well as the whole turbine are observed during the gradual start-up to nominal operating parameters. The pressures and temperatures are shown at stages in idling, heating up the experimental turbine and during the transition to operating speed. A greater attention is devoted to three selected operational conditions with different processed enthalpy drops. Problems with efficiency and enthalpy drops measurement during warming are described. The attempts to measure flow parameters quickly and without time for heating of turbine casings and other parts are often in the experimental research caused byprice of the survey. This contributionÞs task is to inform about these situations and to avoid confused and untrue results obtained by somewhat hasty measurements due to reduction and optimisation of costs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.