Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acquisitions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Corporate restructuring has become one of the significant solution for firms to improve their financial performance, gain competitive advantage and industry dominance. This paper aims to examine the the impact of corporate restructuring on firm performance of the GCC firms using profitability, liquidity and leverage measures. The largest mergers and acquisition deals in GCC through 13 years from 2004 to 2017 were selected for this study. Ordinary Least Square Regression method with dummy variables was employed to examine the impact of corporate restructuring. The empirical results showed that profitability indicators return on assets and net profit margin revealed a negative impact of mergers and acquisitions (M&A) on the sample firms, but the results are not statistically significant. The regression outcomes evidenced that M&A deals had a positive but insignificant impact on the leverage position of the GCC firms. In case of firm liquidity, a significant negative effect was experienced in the post M&A periods. The outcomes of this study imply that there is no reason that always M&A deals bring synergic effect on the firm’s profitability.
PL
Restrukturyzacja przedsiębiorstw stała się jednym z istotnych rozwiązań dla firm w celu poprawy wyników finansowych, uzyskania przewagi konkurencyjnej i dominacji w branży. Niniejszy dokument ma na celu zbadanie wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw na wyniki firm GCC wykorzystujących środki rentowności, płynności i dźwigni finansowej. Do tego badania wybrano największe transakcje fuzji i przejęć w GCC do 13 lat od 2004 do 2017 roku. W celu zbadania wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw zastosowano metodę zwykłej regresji najmniejszych kwadratów ze zmiennymi obojętnymi. Wyniki empiryczne pokazały, że wskaźniki rentowności zwrot z aktywów i marża zysku netto ujawniły negatywny wpływ fuzji i przejęć (M&A) na firmy próbne, ale wyniki nie są istotne statystycznie. Wyniki regresji wykazały, że transakcje fuzji i przejęć miały pozytywny, ale nieistotny wpływ na pozycję dźwigni firm GCC. W przypadku ciągłej płynności wystąpił znaczący negatywny wpływ w okresach po fuzjach i przejęciach. Wyniki tego badania sugerują, że nie ma powodu, aby zawsze transakcje fuzji i przejęć przynosiły synergiczny wpływ na rentowność firmy.
PL
We współczesnej gospodarce organizacje nie mogą pozwolić sobie na zatrzymanie się w miejscu w celu kontemplacji własnych sukcesów, bo sytuacja taka grozi wyprzedzeniem przez konkurencję. Muszą stale reagować na zmiany w otoczeniu i przyjmować „ kształty” sprzyjające uelastycznieniu zasad funkcjonowania. Zwracali na to uwagę między innymi: A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer i James A. Champy, formułując koncepcję Reengineeringu zakładającą radykalną przebudowę procesu organizacji. Na strategię, jako czynnik konstytuujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa zwracał też uwagę A. D. Chandler. Poszukiwanie nowych modeli organizacyjnych przedsiębiorstw jest wyzwaniem współczesności. Gospodarka światowa i jej globalizacja wymusza wdrażanie nowych odmian struktur organizacyjnych, odpowiednio do rozbudowanych systemów organizacyjnych, bowiem takimi są współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł jest analizą kształtowania się struktur organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Autor dokonał oceny funkcjonowania istniejących pionów organizacyjnych i dostosowania ich po przeprowadzonych fuzjach i przejęciach do działalności w turbulentnym otoczeniu.
EN
In today's economy, organizations can not afford to stay in place to contemplate their own successes because such a situation is likely to be ahead of the competition. They have to constantly react to changes in the environment and adopt "shapes" that are conducive to making the rules of operation more flexible. This was highlighted by A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer and James A. Champy formulating the concept of Reengineering, which assumed a radical redevelopment of the organization process. The strategy as a factor constituting the organizational structure of the company was also addressed by A. D. Chandler. Searching for new organizational models of enterprises is a challenge of the present day. The global economy, its globalization, forces the implementation of new organizational structures to suit the complex organizational systems, as modern enterprises are. The article is an analysis of organizational structures in selected metallurgical enterprises. The author analyzed the functioning of the existing organizational divisions and adjusted them after mergers and acquisitions carried out to operate in a turbulent environment.
3
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
EN
The article presents trends of mergers and acquisitions in the world. The authoress shows how tendency of these transactions presents during last years. From 2000 M&A went down. The reasons of this situation was: bad situation on market, apprehension of terrorists and also found out financial scandals e.g. Enron. However by experts increasing of M&A will come after accession Poland to the European Union.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.