Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Usługi ekosystemowe zostały wskazane jako instrument wspierający ocenę efektów działań gmin na rzecz ochrony środowiska. W analizie wykorzystano matrycę usług ekosystemowych, pozwalającą na ocenę działań w trzech wybranych gminach w zakresie gospodarki wodnej wg stanu przed wykonaniem rekomendowanego przez Programy Ochrony Środowiska zadania, po jego wykonaniu oraz wg korzyści końcowej dla danego typu usługi. Otrzymano dodatkową informację o trendach świadczonych usług środowiskowych. Analiza zmian usług ekosystemowych stanowi kompleksowe podejście, które może zapobiec działaniom naruszającym bezpieczeństwo ekologiczne. Wielopoziomowa edukacja uświadamiająca ekonomiczne i społeczne znaczenie zmian w zaopatrzeniu w usługi środowiskowe jest niezbędna.
EN
Ecosystem services have been identified as an instrument supporting the assessment of the effects of municipalities’ activities on environmental protection. The analysis uses the matrix of ecosystem services, which allows the assessment of activities in three selected municipalities in the field of water management according to the state before the implementation of tasks recommended by Environmental Protection Programs, after its implementation and according to the final benefit for a given type of service. Additional information about the trends of environmental services provided was received. Analysis of changes in ecosystem services is a comprehensive approach that can prevent activities that violate ecological safety. Multilevel education of realizing the economic and social meaning of changes in suppling in ecosystem services is indispensable.
2
PL
Biodegradowalna frakcja odpadów po wydzieleniu jej ze strumienia odpadów komunalnych może stanowić ważne źródło materii organicznej, która zawracana do użytkowania mogłaby stanowić cenny nawóz rolniczy. W szczególności materia organiczna zawarta w odpadach przemysłu spożywczego oraz powstająca w gospodarstwach domowych może służyć do wytwarzania nawozu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zastosowania nawozu wykonanego z odpadów poekstrakcyjnych kawy (CSG) modyfikowanych dodatkiem popiołu z termicznego przekształcania biomasy (A) lub siarczanem magnezu (MS), jako wolnodziałającego nawozu organicznego (organiczno-mineralnego) konfekcjonowanego w postaci tabletek. Nawóz taki może być zastosowany w momencie sadzenia roślin, ponieważ uwalnianie składników w nim zawartych następuje dopiero po pełnym uwilgotnieniu tabletki nawozowej. Dzięki otoczce kolagenowej, uwalnianie składników pokarmowych do gleby następuje powoli, co zmniejsza ryzyko przenawożenia lub utraty składników w drodze wymywania ich w głąb profilu gleby. Tabletkowane nawozy wykonane z mieszaniny CSG oraz A wpisują się w realizację zasad dobrej praktyki rolniczej oraz zrównoważonego rozwoju, a tematyka tak unikalnie skonstruowanego nawozu jest podejmowana po raz pierwszy.
3
Content available Restrukturyzacja organizacyjna jako zmiana radykalna
PL
Autorka podjęła problematykę restrukturyzacji jako radykalnej zmiany, która we współczesnym, turbulentnym otoczeniu postrzegana jest jako konieczna. Przedstawiła także znaczenie i wpływ postępujących procesów globalizacyjnych, a co za tym idzie zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, które mają wpływ na jego funkcjonowanie, a w konsekwencji przetrwanie na rynku gospodarczym. Autorka dokonała krótkiej prezentacji wyodrębnionych rodzajów zmian, kładąc główny nacisk na zmianę radykalną, jako proces restrukturyzacji. W obliczu wielu różnych form, typów i obszarów restrukturyzacji, dokonała ich identyfikacji w aspekcie organizacyjnym, skupiając jednocześnie uwagę na powiązanymi z nimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.
EN
The author described a restructurization process as a radical change which has to be seen as necessary in today's turbulent economical business environment. The author has identified the importance of a globalization processes and its related changes in the company environment which influence on its functioning and survival on the business market. The author presented a radical change as a restructurization process, by a short presentation of the types of changes. In the face of many different forms, sorts and areas of the restructurization process, the author focused on its organization aspect, pointing out at the same time, the related processes which occur in the company.
PL
Ścieki komunalne zawierają znaczne ilości drobnoustrojów, w rym także patogennych. W składzie mikroflory allochtonicznej tego środowiska dominują pałeczki E. coli oraz paciorkowce kałowe grupy D. Stanowią one bardzo dobry wskaźnik poziomu mikrobiologicznego zanieczyszczenia ścieków i skuteczności procesów ich oczyszczania. Celem przeprowadzonych badań było określenie skuteczności higienizacyjnego działania ługu sodowego na pałeczki E. coli oraz paciorkowce grupy D w ściekach komunalnych. W ramach eksperymentu określono przeżywalność pałeczek E. coli oraz paciorkowców kałowych grupy D w ściekach, w których końcowe stężenie NaOH ustalono na poziomie odpowiednio 0,25%, 0,5%, 1,0% i 1,5%. Liczba badanych bakterii była ustalana w oparciu o metodę NPL w układzie 3-probówkowym. Próbki do oznaczeń pobierano po 5, 15, 30, 60 i 360 minutach. Na podstawie badań dotyczących przeżywalności dwóch wybranych bakterii wskaźnikowych w ściekach komunalnych stwierdzono, że skuteczność higienizacyjna NaOH zależy od zastosowanego stężenia dezynfektantu oraz gatunku mikroorganizmów. We wszystkich badanych wariantach zdecydowanie krócej przeżywały pałeczki E. coli. Dodatek ługu sodowego wpłynął również na podwyższenie pH ścieków.
EN
Municipal sewage contains significant number of microorganisms, including pathogens. The composition of the allochtonous microflora in this environment is dominated by E. coli and faecal streptococci group D. These microorganisms are very good indicator of the level of microbial contamination of sewage and the effectiveness of its treatment. The aim of this study was determination of the hygienization effectiveness of sodium hydroxide against E. coli and streptococcus group D in municipal sewage. In the experiment the survival E. coli and faecal streptococci group D was determined in the sewage in which the final concentration of NaOH was found at the level of 0,25%, 0,5%, 1,0% and 1,5% respectively. The number of tested bacteria was determined based on the MPN method. The samples for determinations were taken after 5, 15, 30, 60 and 360 minutes. On the basis of the survival of two selected indicator bacteria in municipal sewage, it was found that the hygienization effectiveness of NaOH depends upon the concentration of disinfectant and germs species. In all tested variants the survival of E. coli was significantly shorter. Addition of caustic soda has also affected the increase in pH of the sewage.
PL
Zastosowanie metod spektroskopowych w chemii polimerów pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji przy identyfikowaniu struktury chemicznej związków i tym samym na badanie różnych procesów, począwszy od syntezy inicjatorów, ich zachowania się w różnych warunkach (np. w reakcji rozpadu), poprzez badanie pozostałych substratów oraz produktów polimeryzacji, a także badanie innych procesów - modyfikacji czy destrukcji polimerów.
EN
The utilization of spectroscopic methods in polymer chemistry allows obtaining the necessary information to identify the chemical structure of compounds and moreover different processes studies, starting from initiator synthesis, their behaviour at various conditions (e.g. during thermal decomposition), through the other polymerization substrates and products study, and also other processes - polymers modification or destruction investigations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikacji powierzchniowej nanocząstek TiO2 SiO2 (hydrofilowych i hydrofobowych) stosując 3-aminopropylotrietoksysilan (APTES) w toluenie i metyloizobutyloketonie (MIBK) dla TiO2 oraz APTES w metyloizobutyloketonie oraz kwas oleinowy (OA) w środowisku n-heksanu dla SiO2. Ocenę efektywności modyfikacji powierzchniowej przeprowadzono na podstawie widm IR oraz UV-Vis. W widmach IR uzyskanych dla obu rodzajów nanocząstek SiO2 stwierdzono obecność grup aminosilanowych po modyfikacji APTES-em, co świadczy o zajściu reakcji pomiędzy związkiem modyfikującym a powierzchnią nanocząstek. Widma IR dla nanocząstek SiO2 modyfikowanych OA w heksanie wskazują na częściową modyfikację nanocząstek hydrofilowych SiO2 i brak reakcji z nanocząstkami hydrofobowymi.
EN
Surface modification of TiO2 and SiO2 (hydrophilic and hydrophobic) nanoparticles with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) in toluene and methylizobutylketone (MIBK) for TiO2 , and with APTES in MIBK and oleic acid (OA) in n-hexane for SiO2 was performed. The IR and UV-Vis spectroscopy was used to evaluate the effect of surface modification. The IR spectra of SiO2 nanoparticles revealed the presence of aminosilane groups after modification with APTES thus evidencing the reaction between modifying agent and nanoparticle surface. The IR spectra of SiO2 nanoparticles modified with OA in hexane revealed partial modification of hydrophilic nanoparticles while no evidence of surface modification for hydrophobic nanoparticles was noticed.
PL
Badano aktywność rodnikową a-tokoferolu, ß-karotenu i kwasu askorbinowego w różnych układach polimeryzacji rodnikowej - metakrylanu metylu i akrylonitrylu w obecności inicjatorów azowych. Każda z testowanych substancji działa inhibitująco na proces polimeryzacji. a-Tokoferol i β-karoten zastosowane łącznie wywołują efekt synergiczny, obniżając szybkość polimeryzacji i wydłużając czas inhibicji. Natomiast w przypadku kwasu askorbinowego w połączeniu z a-tokoferolem obserwuje się wzrost szybkości polimeryzacji.
EN
Radical activity of a-tocopherol,β-carotene and ascorbic acid was investigated in the various systems of radical polymerization - methyl methacrylate and acrylonitrile in the presence of azo initiators. Every substance tested acts as inhibitor in the polymerization process. α-Tocopherol and Β-carotene used together cause synergic effect, decreasing polymerization rate and elongated inhibition period. Whereas in the case of ascorbic acid in connection with a-tocopherol the increase of polymerization rate is observed.
EN
The subject represents mainly the significant changes in the Nature Conservation Act for removal of trees and shrubs, which are valid from 19 July 2010 (the Act of 21 May 2010 amending the Law on Provision of Information on the environment and its protection, public participation in environmental protection and on environmental impact assessments and other acts). They regulate, inter alia, the process of taking decisions, making some changes as to the relevance of the body, they also include modifications to the contents of the proposal to remove the tree or shrub, lengthen the tree age, which does not require a permit to remove and describe the acceptable procedures within the tree crown. The speech also contains informations important for applicants about the competence of the Department of Environment and Agriculture within the scope of decisions rendering. In addition, it informs about the statistics data of land in Wroclaw in the rendered administrative decisions, about the number of removed trees and compensation planting commitments in the years 2005-2009 and about the draft subsequent amendments in the Nature Conservation Act of the government bill of 22 September 2010.
PL
Nanocząstki węglowe wprowadzone do matrycy polimerowej mają korzystny wpływ na właściwości np. elektryczne, termiczne czy mechaniczne otrzymywanych kompozytów. Tym samym powiększają się możliwości potencjalnego zastosowania takich tworzyw. Znane są różne techniki ich otrzymywania. Alternatywę dla kompozytów jako mieszanin polimeru z nanocząstkami stanowi proces polimeryzacji rodnikowej in situ, zapewniając lepsze rozprowadzenie nanocząstek i związanie z matrycą polimerową. Zbadano wpływ nanocząstek węglowych w różnych postaciach: fullerenów (C60), jednościennych nanorurek węglowych (SWCNT), nanowłókien węglowych (CNF) i nanowłókien węglowo-krzemowych (SiCNF), na polimeryzację rodnikową monomerów winylowych: akrylonitrylu (AN), metakrylanu metylu (MMA) i styrenu (S), w obecności różnych inicjatorów - czyli w różnych środowiskach reakcyjnych. Podstawę metody badania stanowiła analiza przebiegu polimeryzacji w układzie monomer/rozpuszczalnik/azoinicjator, prowadzonej w obecności nanocząstek węglowych, połączona z charakterystyką otrzymanych produktów. Technika polimeryzacji in situ powoduje chemiczne związanie fullerenów i nanorurek węglowych z matrycą polimerową, natomiast nanocząstki węglowe w postaci włókien nie wykazują takiej reaktywności. Przykłady zmian właściwości kompozytów z wbudowanymi chemicznie nanocząstkami węglowymi zilustrowano wynikami badań struktury chemicznej metodą spektroskopii w podczerwieni (IR) i w ultrafiolecie (UV-VIS), właściwości termicznych metodą termicznej analizy różnicowej (DTA) oraz przewodnictwa właściwego produktów polimeryzacji.
EN
Carbonaceous nanoparticles incorporated into polymer matrix have a beneficial influence on properties of the obtained composites, e.g. electrical, thermal or mechanical. The same the possibilities of the potential application of such materials enlarge. Different methods of the composite syntheses are known. An alternative for composites prepared as a mixtures of polymer with nanoparticles is in situ radical polymerization, assuring the better distribution of nanoparticles and bonding them with the polymer matrix. In our previous works we investigated the influence of carbonaceous nanoparticles in various forms: fullerenes (C60), single wall carbon nanotubes (SWCNT), carbon nanofibres (CNF) and silicon carbide nanofibres (SiCNF), on the radical polymerization of vinyl monomers: acrylonitrile (AN), methyl methacrylate (MMA) and styrene (S), in the presence of different initiators - that is in various reaction media. The analysis of the polymerization course in the monomer/solvent/azoinitiator system in the presence of carbonaceous nanoparticles, combined with the products characterization was the basis of examination method. The method of in situ polymerization results in chemical bonding of fullerenes and carbon nanotubes with the polymer matrix, whereas carbonaceous nanoparticles in the form of fibers do not exhibit such reactivity. The examples of the changes in properties of the composites with chemical bonded carbonaceous nanoparticles has been illustrated by the findings from studies of the chemical structure by IR and UV-VIS spectroscopy, thermal properties by DTA method and electrical conductivity of the polymerization products.
10
Content available remote Nanofibres and Nanotubes in Radical Polymerization
EN
The course of styrene (S) polymerization with the inclusion of SiC nanofibres (SiCNF) was compared with the course of reaction with single wall carbon nanotubes (SWNT), whose radical activity has formerly been studied with respect to the polymerization of another vinyl monomer – methyl methacrylate (MMA). The radical polymerization of styrene in N,N-dimethylformamide (DMF) initiated by 4.4’-azobis(4-cyanopentanoic) acid (ACPA) at 333K in the presence of SiC nanofibres and SWNT was investigated by the dilatometric method. The principal difference in the chemical structure of the nanoparticles investigated is that the monomers influence their activity in the polymerization. The SWNT act as low effective inhibitors in the polymerization of S and MMA but in an essentially different manner, whereas SiCNF have no impact on the process. The presence of carbonaceous nanoparticles in the processes investigated influences the thermal properties of polymerization products differently.
PL
Badano polimeryzację rodnikową styrenu z udziałem nanowłókien z węglika krzemu (SiCNF) i porównano do polimeryzacji prowadzonej w obecności jednościennych nanorurek węglowych (SWNT), których aktywność rodnikową potwierdzono już wcześniej w polimeryzacji innego monomeru winylowego – metakrylanu metylu (MMA). Polimeryzację styrenu w obecności nanowłókien z SiC oraz SWNT, inicjowaną kwasem 4,4’-azobis(4-cyjanopentanowym) (ACPA), prowadzono w N,N-dimetylformamidzie (DMF) w temperaturze 333K w dylatometrze. Stwierdzono, że zasadnicze różnice w strukturze chemicznej badanych nanocząstek i monomerów wpływają na ich reaktywność w polimeryzacji. SWNT są mało efektywnymi inhibitorami w polimeryzacjach styrenu i metakrylanu metylu, ale w każdej działają w zdecydowanie odmienny sposób, natomiast SiCNF nie mają wpływu na przebieg polimeryzacji. Obecność nanocząstek węglowych w badanych procesach zmienia właściwości termiczne produktów polimeryzacji.
PL
Wrocław - stolica Dolnego Śląska, zaliczany jest do najstarszych i najpiekniejszych miast w Polsce. Tereny zieleni Miejskiej zajmują tutaj ok. 5,5 tys. ha powierzchni, z czego 40% jest pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej.
PL
Scharakteryzowano przebieg polimeryzacji akrylonitrylu (AN) inicjowanej oligomerycznym azoestrem - propionianem 2,2'-azobis[2-metylo-?-hydroksyoligo(oksyetylenowym)] [AIBN-OOE(400)] - w roztworach N,N-dimetyloformamidu (DMF) w temp. 60°C w pełnym możliwym do zbadania przedziale zmian składu mieszaniny monomer/rozpuszczalnik (wyrażanego wartościami ułamka molowego xM). Wyznaczone parametry kinetyczne reakcji - tj. szybkość (ze stałą 2kdf) i efektywność inicjowania (f), szybkość polimeryzacji (ze stałą globalną K~) oraz polimeryzowalność (&delta), a także, pośrednio, stała propagacji (kp) - są ilustracją zmienności warunków procesu polimeryzacji AN - homogenicznych, przejściowych i heterogenicznych w funkcji xM (efekt stężeniowy polimeryzacji). Prawdopodobnie selektywna solwatacja inicjatora przez monomer i rozpuszczalnik ma dalsze konsekwencje uzewnętrzniające się w zmianach reaktywności rosnących rodników. Badany proces polimeryzacji akrylonitrylu pod wpływem inicjatora funkcyjnego - azoestru - porównano z prowadzoną w podobnych warunkach polimeryzacją AN inicjowaną konwencjonalnym inicjatorem, mianowicie 2,2'-azobisizobutyronitrylem (AIBN). Odmienna charakterystyka kinetyczna obydwu polimeryzacji [w szczególności w warunkach xM>0,4, kiedy to następuje znaczne przyspieszenie polimeryzacji w obecności inicjatora AIB-OOE(400)] sugeruje możliwość wstępnego uporządkowania monomeru, któremu sprzyjają wzajemne oddziaływania grup chemicznych w monomerze i inicjatorze.
EN
The course of acrylonitrile (AN) polymerization initiated with oligomeric azoester 2,2'-azobis[2-methyl-?-hydroxy-oligo(oxyethylene) propionate] [AIB-OOE(400)] in N,N-dimethylformamide (DMF) solutions, at temp. 60°C and in the whole possible to study range of monomer - solvent mixture compositions (expressed by the monomer mole fraction xM), was characterized (Fig. 1-4). The determined kinetic parameters of the reaction, i.e. rate constant (2kdf) and efficiency (f) of initiation, polymerization rate (overall rate constant K~), polymerizability (?) and indirectly also the propagation rate constant (kp) illustrate the variability of polymerization conditions. They are homogeneous, transient and heterogeneous (Table 2 and 3) being functions of xM (concentration effect of polymerization). A hypothesis was proposed that selective solvation of initiator by monomer and solvent has got further consequences expressed as changes of reactivity of growing radicals. The studied process of acrylonitrile polymerization in the presence of functional initiator (azoester) was compared with AN polymerization initiated with conventional initiator 2,2'-azobisisobutyronitrile (AIBN), carried out in similar conditions. The different kinetic characteristics of both polymerizations [particularly for xM>0.4, when a significant acceleration of the process takes place when AIB-OOE(400) initiator is used] suggest the possibility of preliminary arrangement of monomer, favored by mutual interactions of chemical groups in monomer and initiator.
PL
W pracy zaprezentowany zostanie mechanizm realizacji wpływów pieniężnych małego przedsiębiorstwa, jako rezultatu przychodów ze sprzedaży, wynikających z fakturowania dostaw. Przychody ze sprzedaży są następstwem zrealizowanej produkcji gotowej. Wytwarzanie towarów wymaga posiadania odpowiedniej] zasobów pieniężnych, niezbędnych do realizacji rozmaitych zobowiązań. Owe zasoby powstają w wyniku sprzedaży i zapłaty za sprzedane towary i usługi, które w małym przedsiębiorstwie realizowane są z istotną trudnością. Znajomość mechanizmów przekształcania się produkcji gotowej w przychody ze sprzedaży, a następnie we wpływy pieniężne, jest warunkiem skutecznego zarządzania małym przedsiębiorstwem. Narzędziem analizy będzie model ekonometryczny składający się z trzech równań stochastycznych, oparty na 130 obserwacjach miesięcznych z małego przedsiębiorstwa z branży poligraficzno-wydawniczej. Dane statystyczne pochodzą z okresu od stycznia 1996 roku do października 2006 roku.
EN
In this paper, the mechanism of realizing incomes in small enterprises is presented. This income is the result of sales income, which is evidenced in supply invoices. Income from sale is the result of ready production. Production of goods requires possessing proper funds which are indispensable for realizing various obligations. These funds are the effect of sale and further payment for goods and services. It is very difficult to gather these payments in small enterprises. The knowledge of transformation mechanism of ready production into incomes from sale and further cash flows, is the necessary condition for proper management of small enterprises. The instrument of analysis, used in this paper, is the econometric model which consists of three stochastic equations. The model is based on 130 monthly observations in a small printing enterprise. Statistics come from the period from January 1996 to October 2006.
PL
W kopolimeryzacji wolnorodnikowej styrenu (S) z akrylonitrylem (AŃ), inicjowanej azo-estrem - propionianem 2(2'-azobis[2-metylo-<0-hydroksy-o]igo(oksyetylenowym)] [AJB-OOE(400)J, otrzymano oligomcry telccheliczne OOE-oligowinyl-OOE, zakończone grupami hydroksylowymi. Wyznaczono współczynniki reaktywności kornonomerów metodą Kelena-Tiidósa, równe odpowiednio rs = 0,225 i rAN = 0,722. Oznaczono (DSC) temperatury zeszklenia kopolimerów, których wartości 60-82°C zmieniają się z ich składem, osiągając maksimum dla kopolimeru o zawartości 60%mol AN.
EN
Telechelic oligomers OOE-oligovinyl-OOE with hydroxyl terminated groups were received in radical copolymerization of styrene (S) and acrylonitrile (AN), initiated by 2,2'-azobis[2-methyl-(o-hydroxy-oligo(oxyethyiene) propionate] [AIB-OOE(400)]. The reactivity ratios of monomers were established by the Keien-Tudos method: rs = 0.225 and rAN = 0.722, respectively. The glass temperatures of copolymcrs were determined (DSC), their values (60-82°C) varied with copoiy-mcrs composition attaining maximum for the copolymer with 60 mol% of AN.
PL
Zbadano elementarną reakcję procesu polimeryzacji rodnikowej, tj. termiczny rozpad szeregu inicjatorów azowych - kwasu 4,4’-azobis(4-cyjanowalerianowego) (ACPA) oraz pochodnych 2,2’-azobisizobutyronitrylu (AIBN) - w mieszaninach akrylonitryl (AN)/N,N-dimetyloformamid (DMF), w funkcji stężenia monomeru (xM) w temp. 60°C. Jednoznacznie stwierdzono I-rzędowość tej reakcji w przypadku wszystkich użytych inicjatorów. Zależności kd=f(xM) wyznaczone doświadczalnie są nieliniowe, różnią się przebiegiem, co wiąże się ze zróżnicowaną budową chemiczną azoinicjatorów, można je opisać modelem solwatacji inicjatora (I) monomerem (M) i rozpuszczalnikiem (S). Określono występujące w układzie postacie solwatacyjne, obliczono (stosując algorytm Marquardta) ich względne stałe stabilności, stałe szybkości termicznego rozpadu i względny udział w mieszaninie. W warunkach małych stężeń AN w roztworze DMF przeważają solwaty podwójne z rozpuszczalnikiem SIS (rozpuszczalnik, inicjator, rozpuszczalnik) i mieszane MIS (monomer + rozpuszczalnik), natomiast w stężonych roztworach, gdy xM > 0,5 zwiększa się udział podwójnych postaci solwatacyjnych z monomerem MIM, charakteryzujących się najwyższą stałą szybkości rozpadu.
EN
The elementary reaction in radical polymerization process i.e. thermal decomposition of series of azo-initiators - 4,4’-azobis(4-cyanopentanoic) acid (ACPA) and 2,2’-azobisisobutyronitrile (AIBN) derivatives (Scheme A) - in the mixtures of acrylonitrile (AN)/N,N-dimethylformamide (DMF), in relation to monomer concentration (xM) at temp. 60°C, was investigated. It was found unambiguously that the reaction order equaled 1 for all initiators tested (Fig. 2). Experimentally determined courses of kd=f(xM) dependence are nonlinear (Fig. 3), their plots differ what can be connected with diverse chemical structures of azo-initiators, and they can be described by a model of initiator solvation by monomer (M) and solvent (S). The solvated forms occurring in the system were determined. Their relative stability constants and thermal decomposition rate constants were calculated (applying Marquardt’s algorithm) as well as relative parts in the mixture (Table 3). At low AN concentrations in DMF solutions the double solvates with solvent SIS and mixed MIS (monomer + solvent) predominate whereas in the concentrated solutions, when xM > 0.5, the contribution of double solvated forms with monomer MIM, characterized with the highest decomposition rate constant, increases.
EN
Microwave images from ENVISAT satellite can be used for the recognition of land cover classes. They can be extremely important on the occasions when such recognition should be done at a specified moment but optical satellite images are unavailable due to persisting overcast. However, the application of microwave images to land cover classification requires special handling, because the registered microwave signal depends on various factors which make the unique interpretation of images a complex task. The presented paper is focused on vegetation classes representing short natural vegetation and agricultural crops. The microwave backscattering from vegetation depends strongly on canopy architecture as well as on water content in plants and in soil. The spatial variability of moisture disturbs the visual interpretation of microwave images and makes their automatic classification difficult. In order to elaborate efficient and robust classification methods, the spatial variability of signatures referring to land cover classes has to be analyzed in the first step. The analysis of signature variability for vegetation classes was presented using ENVISAT ASAR microwave images acquired during vegetation growth season in 2005. Our test site is located in Wielkopolska in the vicinity of Dezydery Chłapowski Agro-ecological Landscape Park. It is a rural area with prevailing agriculture land use. Beside arable land, orchards and plantations there are the following other significant land cover classes: deciduous and coniferous forest, grasslands, urban area and water bodies. The signatures of vegetation classes were investigated considering the date and the parameters of images registration as well as various characteristics of the test site area such as spatial variability of biomass, moisture content in plants and in soil. Several information layers were considered in the project in order to characterize the investigated area: digital elevation model, soil maps, topographic maps, satellite images acquired in the optical range, the results of point measurements of soil moisture and biomass. Point measurements of volumetric soil moisture (VSM) taken in the upper layer of soil were interpolated in order to estimate the spatial distribution of VSM over the whole area of the agricultural field. Arc Map software and Geostatistical Analyst module were used for the geostatistical analysis of the experimental data. The empirical semivariogram calculated from measured VSM data was investigated. The ordinary kriging was applied in order to estimate soil moisture over the field. The interpolation results were compared with the spatial distribution of NDVI calculated from satellite images acquired in the optical range on various dates. This comparison shows that spatial distribution of soil moisture is in agreement with some stable environmental features. This observation can help to identify areas, which can be critical to the accuracy of vegetation recognition on microwave images. The correlation of microwave backscattering with the estimated spatial distribution of soil moisture was also investigated. The analysis shows that cross-polarized images acquired with VH or HV polarization are better suited to vegetation classification than co-polarized ones because they are less sensitive to moisture variability.
17
Content available remote Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej
EN
Creation of spatial information systems requires the application of modern technology and usage of spatially related multi-source data bases. Spatial information systems are often addressed to professionals who deal with data storage and analysis in order to support management, administration and other decision making processes. However, information systems dedicated to a large public are currently becoming more and more popular. Requirements for such systems focus on presentation methods that should make the whole conveyed information clear, interesting and attractive. Systems dedicated to tourism and forest education are among applications aimed at on non-professional users. In these systems spatial data on nature as well as data for tourists are presented on the background maps that are specially prepared for this purpose. The appropriate background maps can be created using vector and raster data from various data bases. Satellite images and aerial photographs are widely used for generation of background maps for such systems due to their rich and current content. Different background maps have to be prepared depending on the target of a given information system as well as the size of presented area. Among others, maps presented at different scales should contain different number of details limited by the quality of presentation at the selected level. As a consequence, images used as background maps should be carefully selected taking into account their spatial resolution. Moreover, appropriate preparation of colour composites is needed in order to fulfil the requirement of readability. Special processing chain adopted for generation of background maps in natural colour that is based on image acquired by IKONOS satellite was presented. The most important transformations applied to IKONOS image involve Principal Component Analysis and the image fusion algorithm called HSV Pan-Sharpening. Visualizations of forest landscape are useful in communicating the structure of land cover patterns to professionals and to the public by making the information on environment more attractive and easier to interpret. In order to demonstrate current potential and future needs in this context a sample visualization of a forest test area was prepared using IKONOS satellite image, aerial photographs and some pre-existing GIS datasets. Images draped over a surface terrain model supplied texture data for a part of the Kozienice Forest. GIS layers were used for the satellite image enhancement and as supplementary data ameliorating visualization itself.
EN
It is the most beneficial to apply geomatics to research projects for which the spatial aspect of data is important. Tools offered by GIS improve collection of spatial data, their modifications and analysis. Moreover, when large spatial data sets of various types are considered, it becomes even more important to refer to geomatics. Simultaneous analysis of digital maps, satellite images, aerial photos, feature data base and multimedia, requires special tools which are offered by GIS software. The aim of this paper is to present an example of the application of geomatics to a research project. The project is aimed at an investigation of crop recognition on microwave satellite images. In this project, GIS software on desktop and mobile platforms were applied to spatial data collection and analysis. One of the most important tasks of the project is to classify the content of satellite images. This task is related to the collection of appropriate ground data. The classification method used in the project belongs to supervised methods. In supervised approach it is necessary to collect samples representing each class on the image. These samples allow to train the classifier and help to determine the decision boundaries in the feature space defined by satellite images. The quality of final classification results depends on how adequately these training samples are selected. In the case of crop recognition on satellite images, training samples for various crops are initially specified in the study area. Next, pixels representing selected sample areas are identified on satellite images. More than 30 training samples are needed for each crop class in order to satisfy statistical requirements. Moreover, the validation of classifier requires a set of independent validation samples. On the whole, 700 fields covered by unique crops were selected in the study area. It has been assumed that only fields with an area larger than 5 hectares can form training and validation sets. The record of crop type and several parameters characterizing crop condition or its phenological phase for each of these fields were taken during the visits to the test site. Data collection was correlated with satellite overpasses and repeated during the consecutive acquisitions of images within the whole crop growth season. The project started in 2003 and was continued in 2004 and 2005. Each year the set of sample fields was slightly different. Due to crop rotation and other farming practices, the selection of crop representation varied from one year to another. Moreover, the boundaries of some of the fields had to be modified and a full record of these modifications was kept in the project database. The initial version of field geometry was obtained by digitization of crop boundaries on a LANDSAT ETM image. This initial layer was updated during the field campaign using a palmtop with GPS receiver and ARCPad software. GIS tools helped to define the boundaries of sample fields and to register all estimated or measured parameters which characterized crops in the fields. GIS tools were used during the initial phase of the project, as well as at the subsequent steps of spatial data handling. The following tasks were completed using GIS ARCMap software: collection of spatially oriented microwave satellite images which were acquired during the crop growth season; collection of thematic maps for the study area . DTM, soil map etc.; processing of thematic maps aimed on derivation of some useful products like for example maps of slope and aspect based on DTM; management of images showing various phases of crop development in the study area; creation of the relational database which contains descriptive data referring to the fields. Crop recognition on microwave images is based on the assumption that different types of crops backscatter microwave uniquely, giving a "spectral signature". Average values of microwave response registered in satellite image within the boundaries of the training fields were used as crop signatures in the project. These signatures were calculated using zonal functions available in GIS software. Afterwards, crop signatures were assembled in the relational database and classified using other software. GIS tools were also used for the assessment of classification results. Geostatistical analysis made it possible to look for any spatial bias of crop recognition results. Geostatistical tools also help to investigate the influence of spatially distributed factors on crop classification.
19
Content available remote Azowe inicjatory funkcyjne - synteza i charakterystyka molekularna
PL
W reakcji Pinnera 2,2'-azobis(2-metylopropionitrylu) (AIBN) z szeregiem indywidualnych dioli (schemat A) - 1,4-butanodiolem (1,4-BD), tri(oksyetyleno)diolem [Tri(OE)D] i tetra(oksyetyleno)diolem [Tetra(OE)D] oraz polidyspersyjnymi oligo(oksyetyleno)diolami [OOED(200) i OOED(400)] otrzymano serię azoestrów. 10-Krotny nadmiar molowy indywidualnych dioli oraz polidyspersyjnego OOE(200) zapewnia otrzymanie monomerycznych inicjatorów, których średni ciężar cząsteczkowy (Mn) (oznaczony metodą osmometrii parowej - VPO) odpowiada teoretycznemu ciężarowi cząsteczkowemu monomerycznego azoestru (wg wzoru I, n = 1). Zastosowanie polidyspersyjnego diolu OOE(400) o szerokiej funkcji rozkładu ciężarów cząsteczkowych daje, w zależności od stosunku substratów, mieszaninę azoestrów mono- i dimerycznych (w której ułamkowy udział cząsteczek monomerycznych wynosi ok. 0,80) lub azoestry monomeryczne, z fragmentami cząsteczek diolu o ciężarze cząsteczkowym (230 gźmol-1) mniejszym od średniego (400 gźmol-1). Wszystkie otrzymane azoestry są ditelecheliczne, tj. zawierają dwie końcowe grupy OH. Całość powyższych ustaleń dokonano na podstawie oznaczania ciężarów cząsteczkowych metodą VPO, badań ilościowych opartych na analizie widm 1H NMR mieszanin azoestru i AIBN (który stanowił dodatkowy wzorzec wewnętrzny) oraz badań spektroskopowych 13C NMR, IR i UV-VIS.
EN
The series of azo-esters have been synthesized in Pinner's reaction of 2,2'-azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN) with some diols (Scheme A, Table 1): 1,4-butanediol (1,4-BD), tri(oxyethylene)diol [Tri(OE)D], tetra(oxyethylene)diol [Tetra(OE)D] or with polydisperse oligo(oxyethylene)diols [OOED(200)] or [OOED(400)]. Ten-time molar excess of particular diols or of polydisperse OOED(200) one let prepare the monomeric initiators characterized with average molecular weight (Mn), determined by vapor osmometry VPO, corresponding with theoretical molecular weight of monomeric azoester (according to Formula 1, n = 1, Table 2). The application of polydisperse OOE(400) diol showing the broad molecular weight distribution leads, dependently on the substrates ratio, to either the mixture of mono- and dimeric azoesters (in which fractional part of monomeric molecules is about 0.80) or monomeric azoesters with fragments of introduced molecules of diol characterized with molecular weight smaller (230 gźmol-1) than average one (400 gźmol-1) (Table 2). All azoesters obtained are ditelechelic i.e. they contain two OH end groups (Table 4). All the above settlements were done on the basis of molecular weights measurements by VPO, 1H NMR analysis of azoester and AIBN mixtures' spectra (Figs. 2, 3) (AIBN was an additional internal standard), as well as 13C NMR investigations (Fig. 1), IR (Fig. 4) and UV-VIS (Fig. 5) ones.
EN
From the beginning of the nineties our century, small enterprises in Poland have been facing growing difficulties in competition with other entities, which have a range of privileges. The liquidity of small enterprise decides about its existence. Small entrepreneurs' uses mainly finance sources in form of takings, coming from the sale of goods and services. He has limited access to other sources of finance as banking credit for example. The important component of financial analysis of the enterprise, is the evaluation of the share of rigorous finance obligations during one month. The rigorous finance obligations are mainly: income tax, value added tax, social security payments, and wages of the workers. The growing trend of the rigorous finance payments share, independently from big seasonal fluctuations, decreases security of the enterprise. The reasons of such an inconvenient tendency are mainly: growing competition, not advantageous law regulations, and badly functioning system of execution of entrepreneur-creditor law.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.