Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maturity level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: In hereby article authors try to summarize how AI can be use by companies within production and warehousing. On the basis of previously developed Logistics 4.0 maturity model authors also propose Artificial intelligence maturity levels and on its basis a survey has been conducted in selected Polish and Norwegian companies and actual AI state of development and maturity levels has been recognized. However authors present preliminary stage of research as a multi case study which will be further developed and extended in order to identify branches and areas with a hugest potential to enhance AI utilization. Furthermore paper presents potential directions of Artificial intelligence implementation as well as tools that can be useful to deal with big data and optimization problems predicted not only for big companies but also SMEs. Authors propose term Artificial Intelligence 4.0 to point out the actual trends in the scope of Industry 4.0 and Logistics 4.0 and revolution with respect to AI. Without doubt AI is a big challenge for manufacturing companies as well as Transport and Logistics Industry and its application should be increased and extended in solving practical problems. Methods: Methodology applied by authors of hereby paper can be divided on following stages: literature analysis, enlargement of AI maturity model, development of a questionnaire, multi-case studies in Norway and Poland. Results: The literature search showed a cognitive gap due to fact there is a little of literature dealing with problem of Artificial intelligence maturity models as well as Logistics 4.0 and Artificial Intelligence. Artificial intelligence maturity levels can be combined with Logistics 4.0 maturity models thus relations between actual level of logistics maturity and AI readiness in companies will be recognized. Due to such analysis it will be possible to develop complex roadmap with the organization's strategic guidelines how to deal with Logistics 4.0 and AI. All the companies investigated in this preliminary study could be classified as AI Novices: Companies that have not taken proactive steps on the AI journey and are at best in assessment mode. Even the bigger companies with more automated solutions cannot visualize the benefits AI can bring. Conclusions: Authors see potential to apply aforementioned model to investigate AI maturity levels in logistics companies and combine obtained results with previously developed Logistics 4.0 maturity model. Authors propose to introduce term Artificial Intelligence 4.0 to emphasize the importance of artificial intelligence with respect to Logistics 4.0 and Industry 4.0.
PL
Wstęp: W niniejszym artykule autorzy starają się podsumować, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez firmy w produkcji i magazynowaniu. Na podstawie wcześniej opracowanych modeli dojrzałości logistyki 4.0 autorzy proponują również poziomy dojrzałości sztucznej inteligencji (AI) i na jej podstawie przeprowadzono badanie w wybranych polskich i norweskich firmach oraz rozpoznano rzeczywisty stan rozwoju i poziom dojrzałości AI. Autorzy przedstawiają jednak wstępny etap badań jako studium przypadku, które będzie dalej rozwijane i rozszerzane w celu zidentyfikowania gałęzi i obszarów o największym potencjale do zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji. Ponadto w artykule przedstawiono potencjalne kierunki wdrażania sztucznej inteligencji, a także narzędzia, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z dużymi danymi i optymalizacją przewidywanych nie tylko dla dużych firm, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy proponują termin Artificial Intelligence 4.0 (Sztuczna Inteligencja 4.0), aby wskazać rzeczywiste trendy w zakresie Przemysłu 4.0 i Logistyki 4.0 oraz rewolucji w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Bez wątpienia sztuczna inteligencja jest dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych, jak również branży transportowej i logistycznej, a jej zastosowanie powinno zostać zwiększone i rozszerzone w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Metody: Metodologia zastosowana przez autorów niniejszego opracowania może być podzielona na następujące etapy: analiza literatury, rozszerzenie modelu dojrzałości sztucznej inteligencji, opracowanie kwestionariusza, studia przypadków w Norwegii i Polsce. Wyniki: Analiza literatury wykazała lukę poznawczą z powodu faktu, że istnieje bardzo niewiele literatury dotyczącej problemu modeli dojrzałości sztucznej inteligencji, a także logistyki 4.0 i sztucznej inteligencji. Poziomy dojrzałości sztucznej inteligencji można łączyć z modelami dojrzałości logistyki 4.0, dzięki czemu zostaną rozpoznane relacje między rzeczywistym poziomem dojrzałości logistycznej a gotowością sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Dzięki takiej analizie możliwe będzie opracowanie złożonej mapy drogowej ze strategicznymi wytycznymi organizacji, jak radzić sobie z logistyką 4.0 i sztuczną inteligencją. Wszystkie firmy badane w tym wstępnym badaniu można zaklasyfikować jako nowicjuszy sztucznej inteligencji: firmy, które nie podjęły aktywnych kroków w podróży sztucznej inteligencji i są w najlepszym razie w trybie oceny. Nawet większe firmy z bardziej zautomatyzowanymi rozwiązaniami nie potrafią wyobrazić sobie korzyści, jakie może przynieść sztuczna inteligencja. Wnioski: Autorzy widzą możliwość zastosowania wspomnianego modelu do badania poziomów dojrzałości sztucznej inteligencji w firmach logistycznych i łączenia uzyskanych wyników z wcześniej opracowanym modelem dojrzałości Logistyki 4.0. Autorzy proponują wprowadzenie terminu Sztuczna Inteligencja 4.0, aby podkreślić znaczenie sztucznej inteligencji w odniesieniu do Logistyki 4.0 i Przemysłu 4.0.
EN
Six Sigma as the continuation of comprehensive quality management TQM is of interest to many enterprises. Unfortunately, not everybody successfully implements quality improvement projects using Six Sigma tools. This approach requires proper preparation in many areas of the company’s operation, including: organization of processes, establishing measures, employee engagement and creating conditions for continuous improvement. The goal of the article is to present on the case study the idea of using the organizational maturity model for production management to assess a readiness of organization to implement Six Sigma. The case study presents a company maturity level diagnosis and a successful project of quality and productivity improvement using the Six Sigma concept, confirming that the organization’s maturity model is the appropriate tool for assessing multi-faceted preparation for successful implementation of Six Sigma projects.
PL
W artykule zaprezentowano rolę doskonalenia systemu zarządzania jakością we współczesnej gospodarce jako jednej z metod eliminacji barier wynikających ze zmienności otoczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Podjęto również próbę określenia wpływu samooceny na ocenę stopnia dojrzałości systemów zarządzania jakością, a tym samym na procesy zarządcze. Zaprezentowano grupę wybranych organizacji – laureatów konkursu Polskiej Nagrody Jakości - jako przykład przedsiębiorstw mających dojrzały system zarządzania jakością.
EN
In the article the role of development of a quality management system in the contemporary economy is presented as one of the methods of barriers elimination that result from the changing environment, both external and internal one. Additionally, an attempt was made to determine the influence of self-evaluation on the assessment of the maturity level of a quality management system, and on the management processes at the same time. A group of selected organizations was presented – winners of the Polish Quality Award contest as an example of enterprises possessing a mature quality management system.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14807--14815, CD 6
EN
Modern companies can be characterized including several indicators such as number of employees, yearly profit or inventory turnover. Literature relates to new classifier factor, which is maturity level. It describes correctness of allocation available resources in stable processes, which can be measured. Maturity measurements require the process approach conception. Many companies are considered about its utility and efficiency. It function is to find relations between all processes, their meaning and correct management. This article will contain comparison of several models of maturity in purpose to find commons and differences between them. Paper includes literature review in the range of suggested maturity models, which will be source of information for the final comparison.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa mogą zostać scharakteryzowane za pomocą szeregu kryteriów, takich jak liczba pracowników, roczne obroty finansowe lub wskaźnika rotacji zapasów. Literatura opisuje nowy czynnik klasyfikujący, którym jest poziom dojrzałości przedsiębiorstwa. Opisuje on prawidłowość wykorzystania zasobów w stałych procesach, co pozwala na jego zmierzenie. Pomiary dojrzałości przedsiębiorstwa wymagają wprowadzenia podejścia procesowego. Wiele firm rozważa jego użyteczność i efektywność. Jego funkcją jest lokalizacja relacji pomiędzy procesami w przedsiębiorstwie, ich znaczenie i poprawy procesu zarządzania. Artykuł zawiera porównanie wielu modeli dojrzałości w celu odnalezienia elementów wspólnych i rozbieżnych pomiędzy nimi. Publikacja odnosi się do przeglądu literatury w zakresie wykorzystanych modeli dojrzałości, co umożliwi dokonanie finalnego porównania.
PL
Celem artykułu jest prezentacje metody oceny poziomu dojrzałości procesowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Autorzy omawiają poszczególne kroki metody oraz prezentują wyniki badań dla wybranej grupy przedsiębiorstw zajmujących się remanufacturingiem części samochodowych.
EN
The purpose of the article is to present to method for the assessment of the process maturity with regard to the aspects of sustainability. The authors discuss the steps of the method and present test results for a selected group of remanufacturing companies in automotive sector.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.