Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forest soil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podatność magnetyczna gleb jest parametrem geofizycznym wykorzystywanym, między innymi, w badaniach środowiskowych, w kontekście zanieczyszczeń atmosferycznych deponowanych na powierzchnię gleby. Właściwości magnetyczne cząstek powstających w procesach technologicznych (spalanie paliw kopalnych, hutnictwo, przemysł cementowy) pozwalają na ich łatwą detekcję w terenie. W warunkach lądowych, gleba jest finalnym odbiorcą zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów podatności magnetycznej gleby leśnej przeprowadzone w rdzeniach pobranych w gęstej siatce pomiarowej (1 m × 1 m) pod okapem buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.). Łącznie pobrano 102 rdzenie, na których w rozdzielczości co 1 cm wykonano 3060 pojedynczych pomiarów objętościowej podatności magnetycznej. Przestrzenny rozkład wartości podatności magnetycznej przedstawiono wykorzystując program do wizualizacji przestrzennej TerraSurveyor 3D. Wyniki potwierdzają kluczową rolę poziomów organicznych w procesie zatrzymywania cząstek magnetycznych. Przestrzenne zobrazowanie wyników wskazuje na wertykalną i horyzontalną zmienność koncentracji cząstek magnetycznych pod koroną pojedynczego drzewa.
EN
Magnetic susceptibility is a geophysical parameter effectively applied in environmental research concerning air derived pollutants and its deposition into topsoil. Magnetic properties of particles formed in technological processes (solid fuel combustion, metallurgical processes, cement industry) simplify their detection in field. Soil is a final receiver of the air borne pollutants in terrestrial ecosystems. The paper present results of magnetic susceptibility measurements conducted on soil cores sampled in dense grid (1 m × 1 m) under European beech (Fagus sylvatica L.) crown. On the total amount of 102 soil cores, volume magnetic susceptibility (κ) was measured in 1 cm interval giving 3060 single values. On the basis of such data set, spatial distribution of topsoil magnetic susceptibility was performed with application TerraSurveyor3D software. Results confirmed critical role of topsoil organic horizons in capture and storage of anthropogenic magnetic particles and indicate vertical and horizontal variability under individual tree.
EN
Fires, on account of their emotional, economic and cognitive aspects, are of interest to numerous researchers, and their impact is often unpredictable and difficult to investigate. They are among some of the most dynamic factors shaping terrestrial ecosystems. They destroy vegetation and alter the physicochemical and biological properties of the soil. Fires significantly influence the abundance and biodiversity of soil microorganisms and soil mesofauna, which are important elements of soils of every ecosystem, especially forest soils. Restoration of communities of soil organisms takes place at different rates and depends on, among other things, the intensity of the fire. The aim of the research was to determine the degree of restoration of the abundance of microorganisms and mesofauna in areas burnt out by anthropogenic fires of different intensity in an old pine forest. The research was conducted in a two-hundred-year-old pine stand (Peucedano-Pinetum), in the Kampinos National Park (near Warsaw, central Poland). In August 2018, three years after the fires, 3 test areas (10×10 m) were designated on each burnt-out site: after a weak fire (W) and after a strong fire (S), and also in adjacent unburnt (control, C) areas. In each test area, 6 samples were taken both from the organic layer (0-5 cm) and the mineral layer (5-25 cm – for microorganisms, and 5-10 cm for mesofauna) of the soil using standard methods for microorganisms and mesofauna. It was found that three years after the fires, the restoration of communities of soil organisms in terms of numbers was at an advanced stage (this was especially true for soil mesofauna). Based on the PCA analysis, it was found that the restoration of microbial communities and of the communities of mesofauna were interrelated, which was also influenced by the environmental conditions of the soils after the fires, in particular the physico-chemical soil properties resulting from the intensity of the fire.
PL
Pożary, ze względu na emocjonalne, ekonomiczne i poznawcze aspekty, są przedmiotem zainteresowań licznych badaczy, a ich wpływ często jest nieprzewidywalny i trudny do zbadania. Należą do jednych z najbardziej dynamicznych czynników kształtujących ekosystemy lądowe. Niszczą roślinność, zmieniają fizykochemiczne i biologiczne właściwości gleby. Pożary w istotny sposób kształtują liczebność i bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych i mezofauny glebowej, będących istotnymi elementami gleb każdego ekosystemu, zwłaszcza gleb leśnych. Odbudowa zespołów organizmów glebowych zachodzi w różnym tempie i zależy między innymi od siły pożaru. Celem badań było ustalenie stopnia odbudowy liczebności mikroorganizmów i mezofauny w obszarach wypalonych po pożarach antropogenicznych o różnej sile w starodrzewie sosnowym. Badania prowadzono w dwustuletnim drzewostanie sosnowym (Peucedano-Pinetum), w Kampinoskim Parku Narodowym (koło Warszawy, centralna Polska). W sierpniu 2018, trzy lata po pożarach wyznaczono po 3 powierzchnie badawcze (10x10 m) na pożarzyskach: po słabym pożarze (W) i mocnym pożarze (S) oraz przyległych obszarach niewypalonych (kontrolnych, C). Na każdej powierzchni badawczej pobierano po 6 prób w warstwie organicznej (0-5 cm) i mineralnej gleby (5-25 cm – w przypadku mikroorganizmów i 5-10 cm w przypadku mezofauny) stosując standardowe metody dla mikroorganizmów i mezofauny. Stwierdzono, że po trzech latach po pożarze odbudowa zespołów organizmów glebowych pod względem liczebności jest w dużym stopniu zaawansowana (dotyczy to zwłaszcza mezofauny glebowej). Na podstawie analizy PCA stwierdzono, że odbudowa zespołów mezofauny i mikroorganizmów są powiązane ze sobą, na co mają wpływ także warunki środowiskowe gleb po pożarze, zwłaszcza właściwości fizykochemiczne gleby, wynikające z siły pożaru.
EN
Forest soils potentially store a large pool of carbon and phosphorus. A deep understanding of the total carbon and phosphorus stock in forest soils is vital in the assessment of the nutrients dynamics in forest ecosystems. This study examined the effects of elevation, soil depth, and climatic variables, specifically mean annual temperature (MAT) and mean annual precipitation (MAP), on soil carbon and organic phosphorus in Schrenk's spruce (Picea schrenkiana) forest at Tianshan Mountains. Results showed that soil organic carbon (SOC) significantly increased while organic phosphorus decreased with elevation. Interestingly, carbon increased faster with increasing elevation in the alluvial horizon than in the leached horizon, demonstrating the important role of deep soils in carbon sequestration potential. SOC concentration decreased with soil depth, whereas phosphorus concentration initially decreased and then increased. SOC had no significant relationships with MAT and MAP, whereas phosphorus concentration decreased with MAT. Similar to the impacts of MAT and MAP on SOC, these two climatic variables also exerted no significant influence on C:P ratio.
PL
Celem pracy było określenie wpływu siedliska leśnego na zróżnicowanie jakościowe substancji humusowych w poziomach próchnic nadkładowych gleb leśnych tworzących się w pobliżu starodrzewu Quercus robur (200 – 600 lat). Analizowane gleby były zlokalizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu – w Borach Niemodlińskich i Lasach Stobrawsko-Turawskich. Badane gleby reprezentowały 15 profili zaliczanych do bielic, gleb brunatnych właściwych i kwaśnych. Specyfika i troficzność siedliska leśnego wpłynęły na ukształtowanie właściwości fizykochemicznych i chemicznych analizowanych gleb leśnych, co wyrażało się przede wszystkim w ich kwaśnym odczynie, zróżnicowanym zasoleniu jak i właściwościach optycznych substancji humusowych. Jednocześnie stwierdzono ilościowe zróżnicowanie materii organicznej w analizowanych poziomach gleb wyrażone wartością współczynnika zmienności (V) równą 61%. Uzyskane wyniki analiz chemicznych i wartości indeksów A2/4, A2/6, A4/6, ΔlogK oraz współczynników korelacji wskazują, iż w badanych glebach procesy transformacji materii organicznej prowadzą do wytworzenia substancji humusowych o niskim stopniu humifikacji i ilościowym zróżnicowaniu w profilach. Zmienność analizowanych właściwości charakteryzujących jakość substancji humusowych wskazuje, iż transformacja materii organicznej poziomów ektohumusowych zależy w dużym stopniu od jakości siedliska, w tym od rodzaju dopływającej materii organicznej.
EN
The aim of this work was to determine the diversity of qualitative humic substances in the ectohumus horizon of the forest soil profiles. The analyzed soils were located in protected landscape areas and nature parks – Bory Niemodlińskie and Lasy Stobrawsko-Turawskie, and occurred under the tree stands of trees which were 200 – 600 years old – Quercus robur. The analyzed soils represent 15 soil profiles belonging to Podzols, Cambisols and Dystric Cambisols. Properties of forest habitat specificity influenced the physicochemical and chemical properties of the analyzed soils. We observed particularly strong expressions of acidity, pH and salinity, and a diversity of chemical and optical properties of humic substances. The content of organic matter in the analyzed soil horizons showed considerable variation, as indicated by a coefficient of variation (V) equal to 61%. The composition of humic substances of forest litter is characterized by a gradual change of functional groups that usually consists in the decrease of carbohydrates, the relative increase of carboxyl and alkyl carbon, and decay of lignin. In the investigated soils, we observed that the transformation processes of organic matter led to humic substances which were predominantly humus with a lower level of humification, as evidenced by the indexes: A2/4, A2/6, A4/6, ΔlogK. Therefore, variation of the observed properties of humic substances indicates a different direction in the transformation process of organic matter. Such a transformation depends very much on the habitat and nature of supplied organic matter.
PL
Gleba kumuluje wiele zanieczyszczeń chemicznych, w tym również metale ciężkie. W celu oceny zanieczyszczenia środowiska pobierano próbki glebowe na czterech stanowiskach leśnych - w Lesie Mogilskim, w Puszczy Niepołomickiej, w ok. 40-letnim zagajniku sosnowym w Parku Skałki Twardowskiego i w zagajniku w Zawadzie. Na tych stanowiskach pobierano również korę martwicową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), która jest popularnym drzewem w Polsce. Kora martwicowa sosny zwyczajnej jest wyjątkowo czułym biowskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska. Badano zawartość metali ciężkich w glebie na czterech stanowiskach leśnych i w korze sosen rosnących na tych glebach. Analizy chemiczne dotyczące metali ciężkich przeprowadzono, wyznaczając zawartość ogólnych form ołowiu, kadmu, miedzi, cynku i niklu metodą AAS. Zawartości metali ciężkich w badanych glebach wynosiły odpowiednio: 0,47-2,32 ppm s.m. Cd; 9,98-73,7 ppm s.m. Pb; 72,5-224,9 ppm s.m. Zn; 6,39-15,79 ppm s.m. Ni i 7,69-10,85 ppm s.m. Cu. Wyniki badań wskazują, że stężenia metali ciężkich nie przekraczają norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DzU 2002, Nr 165, poz. 1359 z dn. 4.10.2002). Zawartość ołowiu, miedzi i niklu w glebie na wszystkich stanowiskach była wyższa niż w korze rosnących na tym obszarze drzew. Stężenie kadmu było zróżnicowane na poszczególnych stanowiskach. Najwyższą zawartość Cd odnotowano zarówno w glebie (2,32 ppm s.m.), jak i w korze martwicowej sosny (1,55 ppm s.m.) na stanowisku usytuowanym w Parku Skałki Twardowskiego należącym do Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie.
EN
The soil accumulates many chemical pollutants including heavy metals. In order to evaluate pollution of the environment the soil samples were taken on four forest stands in the Mogilski forest, in the Niepolomicka primeval forest, in Skalki Twardowskiego Landscape Park and in the grove in Zawada. At these stations also collected necrotic bark of the common pine (Pinus sylvestris L.), which is a popular tree in Poland. The outer bark of common pine is extremely sensitive biomarkers of environmental pollution. The content of heavy metals in the forest soils at four positions, and the bark of pine forest growing on these soils. Chemical analyses of heavy metals were performed by determining the contents of general forms of lead, cadmium, copper, nickel and zinc using the AAS method. The range of metals content in soils amounted to properly: 0.47-2.32 ppm d.m. Cd; 9.98-73.7 ppm d.m. Pb; 72.5-224.9 ppm d.m. Zn; 6.39-12.17 ppm d.m. Ni and 7.69-10.85 ppm d.m. Cu. The results indicate that the concentrations of heavy metals do not exceed the standards set out in the Regulation of the Minister of the Environment on soil quality standards and earth quality standards (Polish Journal of Laws DzU 2002 No. 165, item 1359 of 4 October 2002). The content of lead, copper and nickel in the studied soils were higher than in the bark of trees growing in this stations. The concentration of cadmium was varied at different positions. The highest content of Cd was observed both in the soil (2.32 ppm d.m.) and in the necrotic pine bark (1.55 ppm d.m.) in Skalki Twardowskiego Landscape Park, that is a part of Bielansko-Tyniecki Landscape Park.
EN
The soil accumulates many chemical pollutants including heavy metals. In order to evaluate pollution of the environment the soil samples were taken on four forest stands in the Mogilski forest, in the Niepo³omicka primeval forest, in Skalki Twardowskiego Landscape Park and in the grove in Zawada. At these stations also collected necrotic bark of the common pine (Pinus sylvestris L.), which is a popular tree in Poland. The outer bark of common pine is extremely sensitive biomarkers of environmental pollution. The content of heavy metals in the forest soils at four positions, and the bark of pine forest growing on these soils. Chemical analyses of heavy metals were performed by determining the contents of general forms of lead, cadmium, copper, nickel and zinc using the AAS method. The range of metals content in soils amounted to properly: 0.47–2.32 ppm Cd; 9.98–73.7 ppm Pb; 72.5–224.9 ppm Zn; 6.39–12.17 ppm Ni and 7.69–10.85 ppm. The results indicate that the concentrations of heavy metals do not exceed the standards set out in the Regulation of the Minister of the Environment on soil quality standards and earth quality standards (Polish Journal of Laws DzU 2002 No. 165, item 1359 of 4 October 2002). The content of lead, copper and nickel in the studied soils were higher than in the bark of trees growing in this stations. The concentration of cadmium was varied at different positions. The highest content of Cd was observed both in the soil (2.32 ppm) and in the necrotic pine bark (1.55 ppm) in Skalki Twardowskiego Landscape Park, that is a part of Bielansko Tyniecki Landscape Park.
PL
Gleba kumuluje wiele zanieczyszczeń chemicznych w tym również metale ciężkie. Dla oceny zanieczyszczenia środowiska pobierano próbki glebowe na czterech stanowiskach leśnych – w Lesie Mogilskim, w Puszczy Niepołomickiej, w ok. 40-letnim zagajniku sosnowym w Parku Skalki Twardowskiego i w zagajniku w Zawadzie. Na tych stanowiskach pobierano również korę martwicową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), która jest popularnym drzewem w Polsce. Kora martwicowa sosny zwyczajnej jest wyjątkowo czułym biowskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska. Badano zawartość metali ciężkich w glebie na czterech stanowiskach leśnych i w korze sosen rosnących na tych glebach. Analizy chemiczne dotyczące metali ciężkich przeprowadzono, wyznaczając zawartość ogólnych form ołowiu, kadmu, miedzi, cynku i niklu metodą AAS. Zawartości metali ciężkich w badanych glebach wynosiły odpowiednio: 0,47–2,32 mg/kg Cd; 9,98–73,7 mg/kg Pb; 72,5–224,9 mg/kg Zn; 6,39–15,79 mg/kg Ni i 7,69–10,85 mg/kg. Wyniki badań wskazują, że stężenia metali ciężkich nie przekraczają norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DzU 2002, nr 165 poz. 1359 z dn. 4.10.2002). Zawartość ołowiu, miedzi i niklu w glebie na wszystkich stanowiskach była wyższa niż w korze rosnących na tym obszarze drzew. Stężenie kadmu było zróżnicowane na poszczególnych stanowiskach. Najwyższą zawartość Cd odnotowano zarówno w glebie (2,32 mg/kg), jak i w korze martwicowej sosny (1,55 mg/kg) na stanowisku usytuowanym w Parku Skalki Twardowskiego należącym do Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie.
EN
The paper presents the results of research on forest soil buffer capacity in selected protected areas. The soil buffer capacity was determined for each soil horizon using modified Arrhenius method. Buffer curves were sketched and soil buffer areas were measured with computer techniques. The date obtained were compared with some soil physical and chemical properties using statistical method. Organic (O) and humus (A) horizons of forest soils demonstrate a greater abilities of buffering alkalines than acids whereas buffer capacity of deeper-lying horizons changes as their physical and chemical properties change. Of the examined types of forest soils, the greatest buffer capacity was found for river alluvial soils. The results of the study indicate that the buffer areas are significantly correlated with pH, hydrolytic acidity, content of organic C, clay fractions, sum of exchangeable bases and cation exchangeable capacity.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zdolnościami buforowymi gleb wybranych obszarów chronionych. Analizie poddano 7 profili gleb leśnych reprezentujących następujące podtypy gleb: mady rzeczne brunatne, mady rzeczne próchnicze, gleby płowe zaciekowe, gleby rdzawe brunatne, gleby rdzawe właściwe oraz gleby bielicowe właściwe. Wykreślono dla nich krzywe buforowe zmodyfikowaną metodą Arrheniusa i zmierzono techniką komputerową powierzchnie buforowe gleb. Uzyskane dane porównano statystycznie z niektórymi właściwościami fizyczno-chemicznymi gleb. Poziomy organiczne (O) i próchniczne (A) gleb leśnych wykazują większe zdolności buforowania zasad niż kwasów, natomiast zdolności buforowe poziomów głębiej zalegających zmieniają się wraz z ich właściwościami fizyczno-chemicznymi. Wśród badanych typów gleb leśnych największe zdolności buforowe wykazują mady rzeczne. Wyniki badań wskazują, że powierzchnie buforowe badanych gleb są istotnie skorelowane z pH, kwasowością hydrolityczną, zawartością węgla związków organicznych, frakcja iłu, sumą zasad wymiennych oraz z kationową pojemnością sorpcyjną.
PL
Przedmiotem pracy jest określenie wpływu pożarów kontrolowanych na potencjał mineralizacyjny azotu w glebach leśnych Nadleśnictwa Drewnica i Puszczy Białej. Próbki gleby pobierano z powierzchni spalonej, ekotonu i powierzchni kontrolnej. Potencjał mineralizacyjny azotu w badanych glebach leśnych zaraz po pożarach kontrolowanych był najwyższy na obszarze znajdującym się poza zasięgiem pożaru (powierzchnia kontrolna), w ściółce lasu (warstwa spopielałych częściowo lub całkowicie resztek organicznych) i na głębokości 0-5 cm. Wartość potencjału mineralizacyjnego azotu zmniejszała się istotnie wraz z głębokością (powierzchnia badawcza w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka i Nadleśnictwie Wyszków), natomiast nie stwierdzono wpływu pożaru na wartość tego potencjału.
EN
The aim of this study was to determine the effect of fire on nitrogen mineralization potential of forest soils in Forest District Drewnica and in the Biała Forest. Soil samples were collected from burned mesocosms, ecotones and control areas. The controlled forest fire decreased soil potential for nitrogen mineralization. The nitrogen mineralization potential just after controlled fire was the highest in control areas, in forest litter (a layer of partly or totally burnt organic remains) and at a depth of 0-5 cm. The value of nitrogen mineralization potential significantly decreased with depth (in the Biała Forest District) but fire did not affect the value of this potential.
EN
The work focuses on assessment of soil physicochemical parameters influence on 137Cs accumulation in Of soil horizon. Besides organic matter content and pH, the parameters related to sorption properties and mobile ions concentration were considered. The data were transformed using Box-Cox formula. To find mutual relationships between variables cluster analysis (CA) and principal components analysis (PCA) were used. It was found that the transformed physicochemical parameters in Of horizon are more or less related with each other but no linear or nearly linear relationships between 137Cs activity and physicochemical parameters were found.
PL
Próbki gleby pobrano z lasów liściastego i iglastego położonych w pobliżu Olsztyna przy drodze krajowej nr 51, w czterech odległościach od skraju każdego lasu (0 - obrzeże lasu, 10, 20 i 30 m), a także z trzech głębokości: 0÷10, 10÷20 i 20÷40 cm. Celem badań było określenie zawartości dostępnych form Cu i Pb w glebach leśnych narażonych na oddziaływanie intensywnego ruchu kołowego. Najwięcej miedzi rozpuszczalnej w 1 mol HCl·dm–3 znajdowało się w glebie lasu liściastego pobranej 10 m od jego skraju, a ołowiu w glebie pobranej na obrzeżu lasu iglastego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono nieznacznie większe nagromadzenie dostępnych form Cu i Pb w glebie lasu liściastego w porównaniu z glebą pobraną w lesie iglastym. Zawartość miedzi w glebie lasu liściastego zmniejszała się znacznie wyraźniej wraz z głębokością niż w glebie lasu iglastego. Dla ołowiu miała miejsce odwrotna i mniej silna tendencja.
EN
Samples of soil were taken from deciduous and coniferous forests situated near Olsztyn by main road no. 51. They were taken at four distances from forest margin (0 - forest edge, 10, 20 and 30 m) also from depth of 0÷10, 10÷20 and 20÷40 cm. The aim of the experiment was indication of available forms of Cu and Pb in forest soils subjected to influence of intensive motor transport. Most available copper in 1 mol HCl · dm–3 was in soil from deciduous forest taken from 10 m away from forest boundary and lead in soil from the edge of coniferous forest, that is the nearest from the road. Based on conducted experiment it was found that insignificantly higher accumulation of available forms of Cu and Pb was in soil from deciduous forest in comparison with soil taken from coniferous forest. The content of copper in deciduous forest soil reduced much clearer in conjunction with depth than in soil from coniferous forest. With reference to lead, was found conversely and less stronger tendency.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizyko-mechanicznych gleby leśnej przed wykonaną zrywką oraz po zrywce drewna. Obiekt badań położony był na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie gminy Dobrzany. Badania prowadzono w warstwach: 15-30; 30-45; 45-60; 60-70cm. Próbki pobierane były w okresie jesiennym w roku 2006. Ścinanie gleby wykonano w aparacie bezpośredniego ścinania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono pogorszenie badanych właściwości gleby.
EN
This article presents results of tests on selected physical and mechanical properties of forest soil before and after timber skidding. Analysed object was located in the area of Zachodniopomorskie Voivodship, within Dobrzany Borough. The tests were performed in the following layers: 15-30; 30-45; 45-60; 60-70 cm. Samples were taken during autumn in 2006. Soil shearing was carried out in direct shear apparatus. Completed tests allowed to observe deterioration of analysed soil properties.
EN
The paper analyses the influence of the method of reclamation on changes in the landscape degraded by fire. The analyses involved experimental areas (I. II, III) in which various ways of preparing the soil were used (soil excluded from mechanical cultivation; full mechanical cultivation; ploughing furrows) in cultivations of the Scots pine {I'inus sylvesiris I.) and the Grey alder [Alnus incana (L.) MOENCGH). The analyses also included a natural succession (NS) area and a control area (L) marked out in a natural forest complex directly bordering the burned area. The analyses showed thai after 12 years of recultivalion, the burned landseape was regaining the stale of structural and functional biological balance. Cultivation of grey alder substantially stimulated the enzymatic activity of the analyzed soil, thus showing its beneficial influence on the landscape potential and justifying the use of this species as a preceding crop when rehabilitating the burned area. Various ways of preparing, the soil had no substantial inlluenee on noticeable, long-term changes in the functioning of the analyzed landscape.
PL
W pracy analizowano wpływ sposobu rekultywacji na przekształcenia krajobrazu zdegradowanego przez pożar. Badaniami objęto powierzchnie doświadczalne, na których zastosowano odmienne sposoby przygotowania gleby (gleba wyłączona z uprawy mechanicznej, pełna uprawa mechaniczna, wyoranie bruzd) w uprawach sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) i olszy szarej (Alnus incana (L.) MOENCH) oraz powierzchnię sukcesji naturalnej i powierzchnie kontrolną wytypowaną w naturalnym kompleksie leśnym bezpośrednio sąsiadującym z pożarzyskicm. Badania wykazały, że po 12 latach rekultywacji krajobraz popożarowy uzyskuje stan strukturalnej i funkcjonalnej równowagi biologicznej. Nasadzenia olszą szarą w istotny sposób stymulowały aktywność enzymatyczną badanych gleb, co wskazuje na ich korzystny wpływ na potencjał krajobrazu i uzasadnia stosowanie tego gatunku jako przedplonu przy odnawianiu pożarzyska. Odmienne sposoby przygotowania gleby nie miały istotnego wpływu na uchwytne, długofalowe zmiany funkcjonowania badanego krajobrazu.
EN
The profile differences of zinc, copper, and nickel contents in forest podzolic soils on South-Podlasie Lowland were studied. Their considerable differentiation was found. Contents and differentiation of analyzed heavy metals in studied soil horizons were determined by: parents rock and soil-forming processes (mainly podzolization) characteristic for those soils.
PL
Badano profilowe zróżnicowanie zawartości miedzi, cynku i niklu w leśnych glebach bielicoziemnych na Nizinie Południowopodlaskiej. Stwierdzono znaczne ich zróżnicowanie. Na zawartość i zróżnicowanie w profilu analizowanych metali ciężkich w badanych glebach największy wpływ miały: mało zasobna skała macierzysta oraz charakterystyczne dla tych gleb procesy glebotwórcze (głównie bielicowanie).
PL
Przedstawiono zmiany aktywności wybranych enzymów glebowych pod wpływem zanieczyszczeń emitowanych przez zakład przemysłowy „Anwil" we Włocławku. W celu określenia działania naturalnych i antropogennych czynników środowiska badano również glebę rdzawą z profilu usytuowanego poza zasięgiem oddziaływania emisji. Aktywność dehydrogenaz i inwertazy była determinowana odległością od emitora oraz terminem i głębokością pobierania próbek. Najmniejszą aktywnością enzymatyczną charakteryzowała się gleba pobrana z punktu oddalonego ok. 2 km od zakładów azotowych we Włocławku w kierunku zachodnim. Duże współczynniki korelacji uzyskane dla aktywności oznaczonych enzymów i zawartości Corg i Nog świadczą o dużym znaczeniu tych enzymów w przemianach podstawowych składników materii organicznej badanych gleb leśnych.
EN
Changes of activities of some soil enzymes under the influence of industrial pollutions by the Włocławek Nitrogen Plant "Anwil" were studied. In order to exclude possible natural and anthropogenic influence it was necessary to find a good control soil. Finally the control analyses were carried out on a rusty soil of the village Szumiaca located in the Bory Tucholskie, far away from any emissions. Activities of dehydrogenases and invertase were determined depending on the distance from the emitter and the dates and depth of sampling. The lowest enzymatic activity was noted for the soil samples collected from the site 2 km away west from the Włocławek plant. High correlation coefficients calculated for the relationship between enzymatic activities and Corg and Ntot concentrations suggested an important role of the enzymes in transformations of basic components of organic matter of forest soil under study.
EN
Changes of activities of same soil enzymes under the influence of industrial pollutions emitted by the Włocławek Nitrogen Plant' Anwil' were studied. In order to exclude possible natural and anthropogenic influence, it was necessary to find a good control soil. Finally the control analyses were carried out on a rusty soil of the village Szumiąca located in the Tucholskie Forest, far away from any emissions. Activities of dehydrogenases, invertase and rhodanase were determined the distance from the emitter and the dates and depth of sampling. The highest enzymatic activity was noted for the soil samples collected from the site 2.5 km east from the Włocławek plant. High correlation coefficients calculated for the relationship between enzymatic activities and Corg, Ntot and Stot concentrations suggested an important role of the enzymes in transformations of basic components of organic matter of the forest soil under study.
PL
W publikacji przedstawiono zmiany aktywności wybranych enzymów glebowych pod wpływem zanieczyszczeń emitowanych przez zakład przemysłowy "Anwil" we Włocławku. W celu określenia działania naturalnych i antropogennych czynników środowiska badano również glebę rdzawą z profilu usytuowanego poza zasięgiem oddziaływania emisji. Aktywność dehydrogenaz, inwertazy i rodanazy była determinowana odległością od emitora oraz terminem i głębokością pobierania próbek. Największą aktywnością charakteryzowała się gleba pobrana z punktu oddalonego ok. 2,5 km od zakładów azotowych we Włocławku w kierunku wschodnim. Duże współczynniki korelacji uzyskane dla aktywności oznaczonych enzymów oraz zawartości Corg, Nog i Sog świadczą o dużym znaczeniu tych enzymów w przemianach podstawowych składników materii organicznej badanych gleb leśnych.
EN
The aim of the present study was to estimate the magnetic susceptibility of the boundary area of western and southern Poland. The investigation was carried out in woodlands of chosen forest districts. Samples were collected selectively from the occurring genetic horizons of pit soils. The low-field magnetic susceptibility was obtained in the laboratory using the MS2B Bartington apparatus. Heavy metal content (Fc, Zn, Pb and Cu) was analyzed using AAS method, after the mineralization in the 70% HCIO_4 + HNO_3 solution. The magnetic susceptibility results arc very diverse and above 80% of them exceed 50-10^-8 m^3/kg, that is, a border value suggesting an occurrence of a magnetic anomaly. Heavy metal content varies in a wide range and the highest values arc observed in mountainous areas, where the impact of geological structure is visible. Obviously, the input of dust emissions is significant, what is confirmed by well and positive values of correlation coefficients between magnetic susceptibility and heavy metal content (especially lead) in the area of cluster III.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wielkości podatności magnetycznej obszarów przygranicznych Polski zachodniej i południowej. Badania prowadzono na obszarach leśnych w wybranych nadleśnictwach. Próbki pobierano selektywnie z występujących poziomów genetycznych odkrywek glebowych. Niskopolową podatność magnetyczną zmierzono w laboratorium przy użyciu aparatury MS2B Bartington. Zawartość niektórych metali ciężkich (Fe, Zn, Pb i Cu) oznaczono metodą ASA po uprzedniej mineralizacji próbek roztworem 70% HClO_4 + HNO_3. Wyniki badań podatności magnetycznej są bardzo zróżnicowane, ale w ponad 80% próbek jej wartości przekraczają 5010^-8m^3/kg, czyli wartość, powyżej której można się spodziewać występowania anomalii magnetycznej. Zawartość metali ciężkich waha się w szerokim zakresie, przy czym najwyższe wartości obserwuje się w rejonach górskich, gdzie wpływ na ich zawartość ma budowa geologiczna. Jednak wysokie współczynniki korelacji między podatnością magnetyczną a zawartością metali ciężkich w rejonie badań III wskazują emisje pyłów przemysłowych jako źródło metali ciężkich, zwłaszcza ołowiu.
17
Content available remote Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim
PL
Na skutek awarii reaktora EJ w Czarnobylu do środowiska przedostało się wiele izotopów promieniotwórczych. Skażenia te objęty m.in. terytoria Polski i Czech. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Czechy-Polska) przeprowadzono badania, których celem było określenie aktualnych rozkładów terytorialnych depozycji izotopów cezu w powierzchniowej warstwie gleby oraz mocy dawki promieniowania gamma na obszarze transgranicznym polsko-czeskim.
EN
As the result of breakdown of the nuclear power plant in Chernobyl large quantities of radioactive substances were released to environment. Among others the territories of Poland and Czech were contaminated. The aim of the project was investigation of current local depositions of cesium isotopes close to soil surface and total dose of gamma radiation in the Polish - Czech border region. The work was partly supported by European Regional Development Fund (Community Initiative INTERREG IIIA Czech-Poland).
EN
The contents of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) and 14 polycyclic aromatic hydrocarbons were analyzed in forest soils near two industrial plants and municipal sewage treatment plant. An analysis for the content of heavy metals was carried out using emission spectrometry (AES-ICP) with argon and a qualitative and quantitative analysis of PAHs was carried out on the liquid chromatograph (HPLC) with UV detection. The PAH content range front 515 to 659 žg/kg and the pollution level with heavy metals were relatively low.
PL
Badano zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) oraz 14 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs [WWA]) w glebie leśnej podlegającej wpływom dwóch zakładów przemysłowych (fermentowania tytoniu, zakłady ceramiczne) oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. . Metale ciężkie oznaczano metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem ICP, natomiast PAHs analizowano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Zawartość sumy 14 PAHs w poziomie genetycznym A wahała się od 515 do 659 žg/kg.
EN
To evaluate the small-scale (100 m^2) spatial variability of selected soil biological properties in a beech stand and the influence of soil properties on soil microbial activity, we collected soil samples on April 2, July 2 and October 30 (2002) from three (9 x 10 m) plots, distributed on a 1x1 m grid, from the top 10 cm of the mineral soil (A horizon). In soil samples, soil respiration and catalase activity were measured. Within-plot coefficients of variation of catalase activity varied from 19 to 23%, those of soil respiration rate ranged from 37 to 54%. Catalase activity exhibited highly significant correlations with soil reaction, whereas soil respiration rate correlated with moisture and humus content. Soil respiration rates appear to be randomly distributed over the sampling area. On the other hand, catalase activity exhibits a rather distinct patchy structure. No relationships between the position of trees and soil respiration rates were found. For catalase activities, the highest values were observed on transsections of perimeters of dominant-tree crowns.
EN
Aluminium extracted from soil sample using 1.0 mol · dm-3 KCl solution has been frequently applied for assessment of the Al toxicity risk. Investigations carried out during recent decades have shown that only mineral species of Al in soil solution can be considered to be toxic for plants. One of the methods designed for the determination of toxic species of Al in solution is the kinetic discrimination of quickly reacting aluminium (Alqr). Amounts of AlKCl determined in the investigated soils were about 100 limes higher than Alqr. However, a relationship was found between the AIKCl and Alqr values. This means that AlKCl does reflect the amount of potentially toxic Alqr, despite the great difference between those values. To calculate the activity of Al3+ in solution a further computation procedure has to be performed.
PL
Glin ekstrahowany z gleby z zastosowaniem 1.0 mol KCl · dm-3 (AIKCl) często stosowano do oceny stopnia zagrożenia ze strony toksyczności Al. Badania prowadzone podczas ostatnich dziesięcioleci wykazały, że tylko rozpuszczone w roztworze glebowym mineralne formy Al mogą mieć toksyczny wpływ na korzenie roślin. Jedna z metod opracowanych do oznaczania toksycznych form Al w roztworze glebowym jest oparta na barwnej reakcji tzw. szybko reagującego glinu (Alqr) z odczynnikiem kompleksującym, w stosunkowo krótkim czasie, z zastosowaniem zmodyfikowanego systemu FIA. Ilości AIKCl oznaczone w badanych glebach były ok. 100 razy większe niż potencjalnie toksycznej formy Alqr, pomimo to stwierdzono zależność pomiędzy uzyskanymi wartościami. Oznacza to, że zawartość AIKCl w glebie w pewnym stopniu odzwierciedla obecność form potencjalnie toksycznych. Należy też pamiętać, że aby ocenić aktywność Al3+ w roztworze za pomocą Alqr, należy wykonać dodatkowe obliczenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.