Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  navy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The 21st century rivalry of the maritime powers took the form of substitute activities. These are military incidents, control, or seizure of a shipping entity, and activities that threaten shipping itself. This determines the state of maritime security of Poland, because the Baltic has become one of the areas of its conduct. The adopted form of importing energy carriers along with the forming an alliance with the US construction of the alliance with the USA creates the possibility of taking hostile actions against it. It is necessary to adapt the form of operation of the Polish Navy to these threats. Based on the analysis of international, and national legal regulations, strategic documents of maritime powers, and applied forms of maritime activity, the scope of changes in Polish maritime policy was determined. Modifications of the definition of terms maritime piracy and unlawful assault at sea in Polish legal regulations were considered necessary, they should also include activities of maritime terrorism, subversion and sabotage of offshore facilities and installations, as well as ships operating. The principle of linking defense tasks against the sea attack, and maintaining navigation continuity was proposed as an element determining the construction method of the Polish Navy and the scope of combat training. On this basis, its combat potential and scope of training were determined. It should cover four areas (preparation for defense operations, combating nontraditional risks, how to respond to provocative, and criminal activities).
2
Content available remote Synowie niebios – problemy japońskiego lotnictwa w latach 1912–1945
PL
Autor artykułu przedstawił skondensowaną historię rozwoju japońskiego lotnictwa bojowego, jak i jego próby zdobycia niezależności. Ponadto artykuł porusza problemy, z jakimi japońskie siły lotnicze borykały się w okresie II wojny światowej oraz konsekwencje wynikające z nierozwiązania tych dylematów.
EN
In his article, the author presents a brief history of the development of Japanese air combat forces as well as their attempts to gain independence. In addition, in the paper there are discussed the problems which Japanese air forces struggled with during World War II and the consequences resulting from the failure to solve these dilemmas.
PL
Na całym świecie bezustannie odbywa się modernizacja Sił Zbrojnych, a w tym marynarki wojennej (MW). Niemieckie okręty podwodne typu 214, pomimo początkowych problemów i usterek okazały się dużym sukcesem, którego kontynuacją jest budowa ich przez kilka krajów na świecie i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej popularnych okrętów podwodnych w swojej klasie. W kolejnej części poddano analizie czynniki mające wpływ na wybór przyszłych okrętów podwodnych Australii, z których wynika, że poza czynnikami politycznymi element ekonomiczny stanowi zawsze jeden z najważniejszych argumentów. Dlatego też, okręty podwodne o napędzie klasycznym dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i cenie ośmiokrotnie niższej od okrętów atomowych są w stanie zyskać na popularności i pozostać wiodącą strategiczną bronią, która zagwarantuje zabezpieczenie strategicznych interesów wielu krajów.
EN
The modernization of the armed forces, including the navy, is constantly underway. In spite of the initial problems and defects, the German submarine, type 214 have continued to be successful in several countries around the world, indicating that it will be one of the most popular submarines in its class. Afterwards, the factors influencing the selection of future submarines in Australia were analysed, showing that, apart from political factors, the economic element is always one of the most important part. Therefore, submarines with a classic propulsion, thanks to the development of modern technologies and the price of eight times lower than the nuclear ones, are able to gain popularity and remain a leading strategic weapon, which will secure the strategic interests of many countries.
4
Content available remote Żywienie załóg okrętów w operacjach morskich w XXI wieku
PL
W pracy przedstawiono innowacyjne możliwości żywienia marynarzy pełniących służbę na okrętach Marynarki Wojennej. W oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród wyselekcjonowanej grupy badawczej na różnych typach okrętów przy zastosowaniu urozmaiconych sposobów żywienia nowej generacji, dokonano interpretacji ich wyników. Na tej podstawie zaproponowano nowoczesne metody, możliwe do wprowadzenia w systemie żywienia Marynarki Wojennej.
EN
The paper presents innovative methods of feeding navy during the service on vessels. On the base of survey researches conducted on subsetting research groups from different vessels with use of varied new generation methods of feeding, the results were interpreted. Modern methods which could be implemented in navy feeding system were proposed.
PL
Siły Marynarki Wojennej prowadzą swoje działania w oparciu o system stałych i mobilnych węzłów wsparcia logistycznego. System ten powinien posiadać elastyczną strukturę oraz posiadać zdolność do sprawnego zwiększania swoich możliwości. Narodowy system bazowania sił Marynarki Wojennej składa się ze stacjonarnych elementów oraz z manewrowych elementów tego systemu. Infrastruktura rozwijanych w portach handlowych lub w portach rybackich manewrowych punktów bazowania jest może nie być wystarczająca dla potrzeb Marynarki Wojennej. Może również wystąpić konieczność zastąpienia zniszczonych lub uszkodzonych stałych elementów infrastruktury mobilnymi. Jako mobilne elementy wykorzystywane są pontony pływające MPP-71.
EN
The Navy forces conduct their activities based on a system of permanent and mobile elements of logistic support. This system should have a flexible structure and have the ability to efficiently increase its capabilities. The basing system of national Naval Forces consists of stationary elements and manoeuvre elements of this system. The infrastructure of developed manoeuvring points of support in commercial ports or fishing ports may not be sufficient for the needs of the Navy. It may also be necessary to replace damaged or out of order infrastructure elements with mobile devices. Floating pontoons MPP-71 are used as mobile elements.
PL
Artykuł to kontynuacja rozdziału Priorytet odstraszania i ocean światowy – dwie tezy o uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski z książki zbiorowej Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT 2015. Polska polityka i strategia obronna może korzystać z synergii czterech tez: 1. Wskutek nierówności potencjałów i braku głębi strategicznej naturalnym priorytetem Polski jest odstraszanie. Trzeba wzmacniać odstraszanie nuklearne i konwencjonalne przez NATO i rozwijać narodowe siły odstraszania, będące zarazem wkładem do potęgi NATO i UE. 2. Polska powinna aktywnie korzystać z położenia nad morzem zgodnie z myślą Mahana, geopolityką i strategią NATO. Rozwój potęgi na morzu daje liczne korzyści, w tym opcję odstraszania środkami o maksymalnej zdolności przetrwania pierwszego ataku. 3. Polska może osiągnąć strategiczną przewagę – nie ilościową, lecz jakościową – przez rozwój nauki, technologii i gospodarki opartej na wiedzy, pod warunkiem zwiększenia udziału R&D w gospodarce i nakładów na obronność do poziomu czołowych państw Zachodu i Azji Wschodniej. Sprzyja Polsce członkostwo w UE, NATO i OECD. 4. Połączyć trzeba dwa historyczne polskie programy geopolityczne – piastowski (zachodni) i jagielloński (wschodni) – w pojedynczy program euroatlantycki. Dotąd przeciwstawne i konkurencyjne, programy te mogą i powinny być połączone dziś, gdy Polska należy do NATO i UE, zajmując miejsce na flance wschodniej organizacji zachodnich. Obydwa programy zaczęły być realizowane niesprzecznie już w czasach starań Polski o przyjęcie do NATO i UE, a zarazem rozwijania współpracy z krajami środkowoeuropejskimi w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wschodnioeuropejskimi na Międzymorzu. Polska nie może izolować się od żadnych części obszaru euroatlantyckiego i ograniczać swojego dostępu do ich różnych zasobów – od zasobów naukowych i technologicznych po porty morskie i oceaniczne. Jednoczesne przyjęcie wszystkich czterech tez pozwala wszechstronnie wyjaśnić stan i wyzwania bezpieczeństwa zewnętrznego Polski oraz znaleźć adekwatne rozwiązanie.
EN
The article is a continuation of the chapter “The Priority of Deterrence and the World Ocean: Two Theses on the Determinants of the Security of Poland” in a collective book Contemporary Challenges to the Security of Poland, published by the Military University of Technology in Warsaw in 2015. Poland’s defence policy and strategy can benefit from the synergy od four theses: 1. Due to the uneven balance of power and the lack of strategic depth, deterrence is the natural priority of Poland. Nuclear and conventional deterrence by NATO should be strengthened, while national deterrence forces should be developed, contributing also to the overall power of NATO and the EU. 2. Poland should actively use its access to the sea, consistently with the ideas of Mahan, geopolitics and strategy of NATO. The development of seapower provides many benefits, including the option to utilize for deterrence the weapons systems of maximum survivability in case of first attack. 3. A strategic advantage – not numerical but qualitative – can be achieved by Poland through the enhancement of science, technology and knowledge-based economy, on the condition that the share of R&D in the economy and in defence expenditures rises to the level of the leasing nations of the West and of East Asia. Poland’s membership in the EU, NATO and OECD facilitates this objective. 4. Two historic Polish geopolitical programs – the westward-oriented Piast Program and eastward-oriented Jagiellonian Program – should be merged into a single Euro-Atlantic program. The two programs were treated thus far as mutually exclusive and competitive, but they can and should be merged now, when Poland belongs to NATO and the EU and is placed on the Eastern Flank of Western organizations. Both programs started to be implemented in a non-contradictory way already in the time of Poland’s attempts to join NATO and the EU while developing cooperation with Central European nations in the framework of the Visegrad Group and with East European nations of the Intermarium region between the Baltic, Black and Adriatic Seas. Poland cannot isolate itself from any part of the Euro-Atlantic Area and thus limit the access to its various resources – from scientific and technological assets to sea and ocean ports. If accepted together, the above four theses allow a comprehensive explanation of the state and challenges of Poland’s external security, and the discovery of an adequate solution.
PL
Zabezpieczenie materiałowe to zespół działań podsystemu materiałowego, którego celem jest zaspokojenie potrzeb gospodarczo-bytowych wojsk w wymagane ilości środków zaopatrzenia oraz specjalistyczne usługi materiałowe. Niezwykle istotnym zadaniem związanym z zapewnieniem załodze okrętu właściwych warunków bytowych jest żywienie. Specyfika funkcjonowania jednostek pływających wymusza stosowanie adekwatnych do aktualnych potrzeb form zaopatrywania w produkty spożywcze oraz przygotowywania posiłków. Opracowując jadłospisy dla załóg należy uwzględniać szereg czynników, takich jak: warunki pracy na morzu, strefy pływania okrętu, czas przebywania na morzu bez możliwości uzupełniania zapasów produktów spożywczych, konieczność stosowania konserw, warunki kuchenne okrętu, stan morza, wysiłek załogi w poszczególnych dniach rejsu czy zapotrzebowanie załóg na napoje chłodzące.
EN
Material protection is a set of operations of material subsystem, which the goal is to satisfy the economic and living needs of armies in the required amounts of supply means and specialist material services. Extremely important task connected with ensuring appropriate living conditions to the ship’s crew is nutrition. The specificity of functioning of the vessel crews forces usage adequate to current needs forms of food supply and also preparing the food. When creating menu for crew one has to take into account several factors, such as: conditions of working at the sea, ship’s sailing zone, time of being at sea without possibility of replenishment of the food supply, necessity of using food in cans, galley conditions, effort of the crew on each day of the cruise or demand on soft drinks.
8
Content available remote Koncepcja modelu potencjału systemu zabezpieczenia logistycznego sił okrętowych
PL
Zapewnienie skutecznej działalności sił morskich wymaga precyzyjnego zabezpieczenia logistycznego tych sił. Uwzględniając specyfikę działań współczesnych sił morskich stwierdzić należy, że zabezpieczenie to jest przedsięwzięciem złożonym i wymagającym precyzyjnego planowania oraz pełnej synchronizacji działań logistycznych z planem operacyjnym. Jest ono realizowane przez system logistyczny, który przedstawić można jako strukturę sieciową, składającą się z elementów punktowych i liniowych. Rolą tego systemu jest zagwarantowanie ciągłości i kompleksowości zabezpieczenia logistycznego sił w czasie wykonywania zadań. Tworzą go organy kierowania, oddziały, pododdziały i urządzenia logistyczne sprzężone ze sobą relacjami służbowymi i funkcjonalnymi, charakteryzujące się niezbędnym potencjałem materiałowym, technicznym, medycznym, transportowym oraz infrastrukturą. W atrykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji określenia składowych tego potencjału.
EN
Ensuring the effective functioning of the naval forces, requires a precise logistical support of those forces. Taking into account the specificity of action of modern naval forces it must be stated that the security is a complex undertaking and requires precise planning and full synchronization of logistics activities with the operational plan. It is carried out by the logistic system, which can be represented as a net structure consisting of elements of points and lines. The role of this system is to guarantee the continuity and comprehensiveness of logistic forces in the performance of tasks. It consists of management bodies, branches, sub-units and logistics arrangements associated with each other with official and functional relations, characterized by an essential material potential, technical, medical, transport and infrastructure. The article attempts to present the concept to determine the components of this potential.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1728--1733, CD2
PL
Japonia jest jednym z kilku państw świata, które nieprzerwanie – od lat dwudziestych ubiegłego wieku – utrzymują w składzie swoich sił morskich lodołamacze. Przed II wojną światową eksploatowane były one na wodach północnej części Archipelagu Japońskiego i Sachalinu. Po II wojnie światowej Japońskie Morskie Siły Samoobrony uczynione zostały odpowiedzialnymi za zabezpieczenie logistyczne działalności naukowej prowadzonej przez Kraj Kwitnącej Wiśni na Antarktydzie. W artykule omówiono konstrukcję i losy japońskich lodołamaczy od pierwszej, improwizowanej jednostki tej po eksploatowany obecnie lodołamacz „Shiraze”.
EN
Japan is one of the few countries in the world, which continuously maintain the icebreakers as a composition of their naval forces since the beginning of the 1920s. Before the period of World War II, they were exploited in the waters of the northern part of the Japanese Archipelago and Sakhalin. After the World War II Japan Maritime Self-Defense Force were made responsible for securing logistics education activities carried out by the Country of the Rising Sun in Antarctica. The article discusses the design and the fate of Japanese icebreakers from first, improvised unit, to currently operated icebreaker "Shiraz".
PL
W niniejszym artykule omówiono badania nad zastosowaniem zaawansowanych obliczeń numerycznej mechaniki płynów prowadzące do wypracowania metody obliczeniowej, która pozwoli wyznaczać osiadanie statków o dowolnym kształcie podwodnej części kadłuba, poruszających się na akwenie o dowolnym ukształtowaniu dna i brzegów. Za przykładowy akwen wybrano tor podejściowy do Portu Świnoujście na którym zamodelowano ruchu statku w sześciu stopniach swobody. Wyniki symulacji przeanalizowano pod wzglądem hydrodynamicznego zjawiska osiadania, powstającego podczas przejścia statku przez akwen ograniczony głębokością i brzegami kanału.
EN
In the recent years a significant research effort in ship hydromechanics is devoted to the practical navigation problems and among them one of the most crucial which is safe entering of large ships into contemporary existing sea harbors. The analysis of such ship motion could include the effects of shallow water, horizontal restrictions, asymmetric channels, ship squat, ship to ship interactions etc. The paper presents the attempt to determine the ship squat at waterway using the computational fluid dynamics (CFD) simulations with implemented six degree-of-freedom ship motion model and a realistic sea bottom profile. A case study was carried out for the Świnoujście harbor waterway. The obtained results of performed simulations were analyzed with regard to ship squat as an element of safe under keel clearance in such restricted area.
PL
Okręt wsparcia we współpracy w ramach zintegrowanych działań sojuszniczych jest jednym z podstawowych wymogów technicznych stawianych przed członkami NATO. Marynarka Wojenna wprowadzając takiego rodzaju okręt sprostałaby potrzebom zapewnienia wsparcia logistycznego jednostkom biorącym udział w działaniach. W artykule zawarto koncepcje rozwiązania siłowni okrętu wsparcia. Na podstawie wykazu jednostek podobnych obliczono moc napędu głównego przez co dobrano silniki główne. Dobrano również inne urządzenia siłowniane.
EN
Memeber States of NATO are obliged to take part in joined operation. Support ship is one of the basic requirements to cope with this task. Polish Navy introducing this type of ship would satisfy the demands of logistics support to the warships participating in the joined operation. The article present conceptions of engine room proper to a specific requirements of support ship. On the basis of a list of similar ships propulsion power was calculated and the main engine was chosen. Other engine room equipment was also indicated.
12
Content available Oxygen tolerance test
EN
The Oxygen Tolerance Test procedure OTT applied in the armed forces is specified in the "Temporary instruction on standard pressure and oxygen tolerance tests" (Maritime Rescue Command, 2007). The procedure was outlined within the targeted project No. 148-101/C-T00/96 entitled Technology of Oxygen Combat Diving and implemented in the years 1996-1998 by the Polish Naval Academy. This article presents the most significant information concerning its purposefulness and the mode of its implementation.
PL
Procedurę przeprowadzania testu tolerancji tlenowej TTT stosowaną w siłach zbrojnych opisano w „Tymczasowej instrukcji standardowego testu ciśnieniowego i tolerancji tlenowej” (Szefostwo Ratownictwa Morskiego, 2007). Procedura ta została opracowana w ramach projektu celowego Nr 148-101/C-T00/96 Technologia bojowych nurkowań tlenowych, zrealizowanego w latach 1996–1998 w Akademii Marynarki Wojennej. Treść artykułu stanowią najistotniejsze informacje dotyczące celowości i sposobu jego prowadzenia.
PL
Współczesne zglobalizowane środowisko bezpieczeństwa wymaga brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi często w bardzo odległych rejonach świata. Katastrofy humanitarne i klęski żywiołowe powodują ogrom cierpienia ludzkiego, a w dłuższej perspektywie mogą stanowić zarzewie konfliktów czy też generować inne zagrożenia. Operacje humanitarne stanowią jedno z narzędzi kształtowania środowiska bezpieczeństwa i mogą w istotny sposób wpływać na stabilność rejonów dotkniętych katastrofami. Artykuł dotyczy udziału sił zbrojnych, a zwłaszcza marynarki wojennej w operacjach humanitarnych. Przedstawiono w nim rodzaje operacji humanitarnych, w których może brać udział wojsko, zasady jakimi należy się kierować w trakcie ich wykonywania, jak również specyfikę sił morskich w tym zakresie. Krótko scharakteryzowano również wybrane doświadczenia amerykańskie, a także zdolności Marynarki Wojennej RP w tym obszarze.
EN
Today's globalized security environment requires to take responsibility for providing protection and undertaking proper actions in distant parts of the world. Humanitarian catastrophes and natural disasters cause immense human sufferings and, eventually, leads to an armed conflict or other menaces. Humanitarian operations are perceived as a useful tool in the process of shaping the environment of security and they may stimulate the stability in the regions suffering from disasters. The aim of this article is to present the issue of participation of armed forces, especially naval forces in humanitarian operations. The paper embraces the categories of humanitarian operations involving deployment of military personnel, the rules according to which they should operate, as well as the peculiarity of actions pursued by the naval forces. It also encompasses a concise characteristic of relevant experiences of the US army and Polish 8aval Forces .
PL
W referacie przedstawiono analizę konstrukcji wybranych okrętów spełniających funkcje logistyczne w marynarkach wojennych świata o różnych wielkościach i rozwiązaniach konstrukcyjnych. Na tym tle przedstawiono eksploatowany w MW RP od 10 lat okręt wsparcia logistycznego ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" oraz doświadczenia i potencjalne możliwości polskiego przemysłu stoczniowego w budowie jednostek tego typu. Na koniec przedstawiono wstępne wymagania taktyczno- techniczne dla potencjalnie budowanego w przyszłości okrętu zwracając uwagę na jego funkcje, wyporność i ładowność, układ napędowy i wyposażenie związane z przewozem i przeładunkiem wojsk i sprzętu wojskowego.
EN
Analysis of construction for chosen logistic vessels in navies in the world according to different capacity and propulsion system solutions. On this background polish logistic support vessel ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki"and experiences from her 10-th year exploitation are presented. Potential, experience and offer in this field of polish shipbuilding industry are also presented. In the end basic tactical and technical requirements for the ship potentially build in the future are presented with the special attention given to displacement and capacity, propulsion system and assets and auxiliaries connected with transport and replenishment.
PL
Specyficzną klasą obiektów Marynarki Wojennej, podlegających obowiązkowej ochronie są jednostki magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy. Ich ochrona bezpośrednio wpływa na poziom obronności państwa, a tym samym i możliwości użycia sił i środków Marynarki Wojennej. Priorytetowym zadaniem staje się więc zaplanowanie skutecznego zabezpieczenia logistycznego jednostek pływających i obiektów brzegowych MW. Ochronę tej kategorii obiektów regulują rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z ich zapisami, obiekty wojskowe mogą być objęte cywilną ochroną fizyczną na dwa sposoby. Jedną z możliwości jest utworzenie wart cywilnych, czyli WSO powołanych do zabezpieczenia osób i mienia wojskowego. Oddziały wart cywilnych tworzy, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, dowódca MW RP. Funkcjonariusze tworzący warty cywilne stają się etatowymi pracownikami jednostek wojskowych, którzy po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub w czasie wojny nadal sprawują ochronę terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych po nadaniu im pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
EN
A specific class of Naval objects, that are subject to mandatory protection are storage facilities of armament and military equipment. Their protection directly affects the level of national defence, and thus the abilities of usage of forces and resources of the Navy. Therefore, efficient planning of logistic support of vessels and shore facilities of the Navy becomes a priority task. Legal background of civil protection of such a facilities has been defined by the Ministry of National Defence. According to this regulations, military facilities may be subject to civilian physical protection in two ways. One possibility is to create a civilian guard, established to protect people and military property. Branches of civilian guards are created, at the request of the commander of military unit, by the Commander of the Polish Navy. Civilian guard officers become permanent employees of the military unit, and after the announcement of the mobilization, the martial law or in time of war continue guard duties of buildings and military facilities after being assigned employee mobilization assignments.
PL
Logistyka w wojsku od zawsze była jej nieodłącznym elementem. Logistyka wojskowa to zorganizowane systemy o odpowiedniej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej, dysponujące odpowiednim potencjałem personalnym, materiałowym, technicznym oraz finansowym. Jednakże obecnie sposoby wykorzystania sił zbrojnych ulegają coraz większej transformacji. Współczesne armie są mobilne, gotowe do realizacji działań w oddalonych od rejonach świata. Działania te angażują jednocześnie ogromny potencjał logistyczny stanowiący dla nich bardzo duże obciążenie finansowo-gospodarcze. Pożądane staje się w tym momencie odciążanie armii od niemilitarnych obszarów jej funkcjonowania.
EN
Logistics in the army has always been its integral part. Military logistics system is organized by the appropriate organizational structure and functional potential of possessing the appropriate personnel, material, technical and financial. However, the current ways of using the armed forces are an increasing transformation. Modern armies are mobile, ready for implementation in remote areas of the world . These actions also involve a huge potential for logistics forming very large economic and financial burden. Becomes desirable at this moment the army of offloading non-military areas of its operation.
PL
W referacie przedstawiono model systemu logistycznego oceanograficznego zabezpieczenia działań sił MW RP, postrzeganego poprzez jego podsystem informatyczny służący zbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych oceanograficznych potrzebnych dowódcom do podejmowania decyzji. Modelując wspomniany system, scharakteryzowano Model Koncepcyjny oraz Model Logiczny Danych.
EN
The paper presents the model of a logistics system of oceanographic support of the Polish Navy forces, as seen by its’ computer subsystem aimed at the collection, storage and processing of oceanographic data needed for military commanders to make their decisions. The mentioned system has been modeled with utilization of both Conceptual Model and Logical Data Model
18
Content available remote Wielozadaniowa platforma przeciwminowa
EN
The article describes the mine countermeasures (MCM) platforms (minesweepers, minehunters) used during mine warfare. In the article, the author presents his point of view on MCM problems. The general conception and recommendation for new multi-mission MCM platforms combining several different mine countermeasures systems onboard are also presented.
EN
In this paper, an attempt has been made to present the subject and state of the three main functions of each maritime country; these are: the maritime safety, maritime security and maritime defense functions. There have been also discussed the subjects of these functions as well as the reasons and process of the closest and closest cooperation between these functions, and even the merger of these functions in one maritime function, i.e. in the maritime safety, security and defense functions Especially quickly proceeds the merger of the maritime security and maritime defense functions in one maritime function, i.e. in maritime security and defense function.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.