Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiązka jonów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powierzchnię złożonego szkła krzemianowego modyfikowano wiązką jonów tlenu, a powierzchnię szkła float niskotemperaturową plazmą argonową. Obserwowana powierzchniowa redystrybucja sodu w tych szkłach została wytłumaczona mechanicznym i polowym oddziaływaniem wiązki jonów oraz termicznym i polowym oddziaływaniem plazmy na jony sodu.
EN
The surface of compound silicate glass was modified by an oxygen ion beam, and the surface of float glass by low-temperature argon plasma. The sodium surface redistribution observed in these glasses was explained by the mechanical and field interactions of the ion beam and the thermal and field interactions of the plasma with sodium ions.
2
Content available remote Badanie powierzchni szkła wiązką jonów
PL
Powierzchnia szkła sodowo glinokrzemianowego była analizowana za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS). Badano wpływ wiązki jonów tlenu i argonu na profile głębokościowe poszczególnych składników szkła. Otrzymane wyniki interpretowano w oparciu o mechaniczne i polowe oddziaływanie wiązki jonów z powierzchnią szkła.
EN
The surface of sodium aluminosilicate glass was analysed by means of secondary ion mass spectrometry (SIMS). An influence of oxygen and argon ion beams on depth profiles of particular glass constituents was investigated. The results obtained were interpreted on the basis of the mechanical and field interactions of the ion beam with the glass surface.
EN
In many areas of science and technology various processes, such as: machining, chemical and ion etching, electron beam or photon flux bombardment, etc. are used for surface modification of materials. Morphological properties of the surface depends on the type of process used. This paper presents the results of studies of the basic aspects of the surface morphology of stainless steel modified in the process of ion etching, with the use of perpendicular and oblique (Θ = 800÷890) ion beam. In the experiments argon and krypton ion beams from GD ion source with hollow anode (beam diameter of about 1 mm, energy up to 6 keV and ion beam density up to 0.5 mAcm-2) were utilized.
PL
W wielu dziedzinach nauki i techniki wykorzystywane są różne procesy technologiczne, takie jak: obróbka mechaniczna, trawienie chemiczne i jonowe, bombardowanie wiązką elektronów lub strumieniem fotonów, itp. do modyfikacji powierzchni materiałów. Właściwości morfologiczne powierzchni zależą od rodzaju stosowanego procesu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań podstawowych aspektów morfologii powierzchni stali nierdzewnej modyfikowanej w procesie trawienia jonowego, przy użyciu prostopadłej i ukośnie padającej (Θ = 800÷890) wiązki jonów. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów (o średnicy równej około 1 mm, energii dochodzącej do 6 keV i gęstości prądu – do 0,5 mAcm-2) z jarzeniowego źródła z wnękową anodą.
PL
Przedstawiono badania dotyczące modyfikacji powierzchni gumy poddanej działaniom wysokoenergetycznej wiązki jonów. Opisano charakter zmian fizyko-chemicznych tej powierzchni. Wykazano, że taka obróbka zapewnia wzrost mikrotwardości gumy, poprawę stopnia zwilżania jej powierzchni i obniżenie współczynnika tarcia.
EN
In the work the mechanism of surface modification of rubber by high energy ion beambombardment has been presented. The nature of the physic-chemical changes of the surface has been described. It has been shown that such treatement provides an increase of microhardness of rubber, to improve wettability of its surface and to reduce friction coefficient of rubber.
PL
W wielu dziedzinach nauki i techniki wykorzystywane są różne procesy technologiczne do modyfikacji powierzchni materiałów (obróbka mechaniczna, trawienie chemiczne, trawienie jonowe, bombardowanie wiązką elektronów lub strumieniem fotonów, nanoszenie warstw, itp.), zarówno w skali mikro- jak i nanoskopowej. Właściwości morfologiczne powierzchni zależą od rodzaju stosowanego procesu technologicznego - stąd ich badanie jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z modyfikacją powierzchni ciała stałego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań podstawowych aspektów morfologii powierzchni wybranych materiałów modyfikowanych w procesie trawienia jonowego, przy użyciu prostopadłej i ukośnie padającej (Θ = 85° š 87°) wiązki jonów. W eksperymentach stosowano wiązki o średnicy: 12 cm i względnie małej energii 0,8 keV oraz równej około 1 mm i energii dochodzącej do 6 keV.
EN
In many areas of science and technology various processes are used for surface modification of materials (machining, chemical etching, ion etching, electron beam or photon flux bombardment, deposition of layers, etc.), both at the micro- and nanoscopic scale. Morphological properties of the surface depends on the type of process used - hence their study is one of the major issues relating to the modification of solid surfaces. This paper presents the results of studies of the basic aspects of the surface morphology of selected materials modified in the process of ion etching, using perpendicular and oblique (Θ = 85° š 87°) ion beam. In the experiments beams with a diameter of 12 cm and relatively low energy 0.8 keV and with a diameter equal to about 1 mm and power of up to 6 keV were used.
EN
One of the surface morphological properties is roughness. It is expressed by various parameters and statistical distributions referring to vertical and horizontal features of surface roughness profile. This paper presents experimental results concerning stainless steel and titanium surface modification with the use of perpendicular (�Á = 0„a) as well as oblique (�Á = 87„a) ion beam. Argon and krypton ion beams from GD ion source (energy up to 6 keV and ion beam density up to 0,5 mAcm-2) were used in the experiments. It follows from the studies that values of well known and normalized roughness parameters Ra, S and Sm as well as profile bearing length ratio tp depend on scale (scaling effect).
PL
Jedną z właściwości morfologicznych powierzchni jest jej chropowatość. Wyrażana jest różnorodnymi parametrami i rozkładami statystycznymi, odnoszonymi do wertykalnych i horyzontalnych cech jej profilu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej i tytanu prostopadłą (. = 0.) i ukośną (. = 87.) wiązką jonów argonu i kryptonu. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów (o energii dochodzącej do 6 keV i gęstości prądu – do 0,5 mAcm-2) uzyskiwaną z jarzeniowego źródła z wnękową anodą. Badania wskazują na zależność mierzonych parametrów chropowatości: Ra, S i Sm , jak również jednego z wybranych rozkładów statystycznych (tzw. udziału nośnego profilu tp), od przyjętej w pomiarach długości odcinka elementarnego (profilograf) bądź długości skanowania (AFM). Ujmując rzecz krócej, zależność od przyjętej wielkości skali (scaling effect).
PL
Badanie morfologii powierzchni jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z modyfikacją powierzchni ciała stałego, ponieważ właściwości morfologiczne materiału zależą od rodzaju stosowanego procesu technologicznego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej 1H18N9T ukośną wiązką jonów Θ = 85...87°. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów argonu o średnicy 12 cm i względnie małej energii 0,8 keV lub o średnicy (w płaszczyźnie katody) równej około 1 mm i energii dochodzącej do 6 keV.
EN
Investigation of surface morphology is one of the more important issues connected with solid surface modification because morphological properties of a material depend on used technological process. This paper presents experimental results concerning stainless steel 1H 8N9T (made in Poland) surface modification with the use of oblique ion beam (Θ = 85...87°). Argon ion beams with diameter of 12 cm and relatively small energy of 0,8 keV as well as with diameter (in cathode piane) of about 1 mm and energy up to 6 keV were used in the experiments.
PL
Jedną z właściwości morfologicznych powierzchni bombardowanej jonami jest chropowatość tej powierzchni, wyrażana różnorodnymi parametrami i rozkładami statystycznymi, odnoszonymi do wertykalnych i horyzontalnych cech jej profilu. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej 1H1BN9T i tytanu prostopadłą (Θ = 0°) i ukośną (Θ = 87°) wiązką jonów argonu i kryptonu. W eksperymentach stosowano zneutralizowaną wiązkę jonów o średnicy (w płaszczyźnie katody) równej około 1 mm i energii dochodzącej do 6 keV, uzyskiwaną z jarzeniowego źródła z wnękową anodą. Badania wskazują na zależność uzyskanych wyników od przyjętej skali (scaling effect).
EN
Roughness is one of the morphological properties of ion bombarded surface that is expressed by various parameters and statistical distributions referring to vertical and horizontal features of surface roughness profile. This paper presents experimental results concerning stainless steel 1H18N9T (made in Poland) and titanium surface modification with the use of perpendicular (Θ = 0°) as well as oblique (Θ = 87°) ion beam. Argon and krypton ion beams with diameter (in cathode plane) of about 1 mm, energy up to 6 keV and ion beam density up to 0,5 mAcm⁻² from GD ion source were used in the experiments. It follows from the studies that values of roughness parameters Rα, S and Sm as well as profile bearing length ratio tp depend on scalling.
9
Content available remote Transport efficiency of ion beams through evacuated cavities
EN
This paper we present the results of an experimental investigation which demonstrate that dielectric capillaries can significantly enhance the transport efficiency of ion beams through evacuated cavities. The cylindrical glass (boron-silicon) capillaries with a length of 30, 65, 178 mm and a diameter of 0.1 and 0.5 mm were used.
PL
Autorzy zbadali I zademonstrowali kątowe i czasowe przedziały ilości protonów o energii 240 keV, przechodzących przez szklane (borokrzemianowe) kapilary (rurki włoskowate), o średnicy 0,5 mm i długości 65 i 178 mm w przedziale prądu wiązki protonów od 10^(-12) do 5 -10^(-11) A przy kącie wejścia protonów w stosunku do osi rurki włoskowatej od -0,2. do +0,20.
10
Content available remote The GD source of neutralized ion beam as a tool of surface nanomodification
EN
The paper presents a simple and convenient source of neutralized ion beam as well as its use to surface nanomodification. Surface polishing, surface roughening, generation of surface and subsurface structure elements (waves, ripples) are discussed. All those events are especially crucial in such processes like ion-beam thinning of samples for TEM, sputter depth profiling, generation of patterns in sub-100 nm regime for micro/nanoelectronics.
PL
Artykuł prezentuje proste i użyteczne źródło zneutralizowanej wiązki jonów i jego zastosowanie do nanomodyfikacji powierzchni. Omówiono zagadnienia polerowania i chropowacenia powierzchni oraz generacji powierzchniowych i przypowierzchniowych elementów struktury (fale, zmarszczki). Znaczenie opisywanych zjawisk (procesów) jest szczególnie ważne w takich procesach jak jonowiązkowa preparatyka dla TEM, profilowanie głębokościowe z wykorzystaniem rozpylania jonowego, wytwarzanie submikrometrowych struktur dla mikro- i nanoelektroniki.
EN
The paper presents fractal as well as harmonic analysis of metal surface roughness profiles induced by 800 eV argon broad ion beam. Changes of roughness parameter Ra together with microscopic observation of surface topography modification were used to verify the fractal and harmonic analysis results and to give relatively full picture of the surface morphological modification.
PL
W artykule przedstawiono analizę fraktalną i harmoniczną profili chropowatości powierzchni metali bombardowanych szeroką wiązką jonów argonu o energii 800 eV. Uzyskane wyniki weryfikowano eksperymentalnie badając zmiany parametru chropowatości Ra i obserwując modyfikację topografii rozpylanej jonami powierzchni.
PL
Zaprezentowano wyniki badań jarzeniowej wyrzutni z wnękową anodą, będącej źródłem zneutralizowanej wiązki jonów argonu i kryptonu, których celem była optymalizacja konstrukcji układu elektrod i warunków pracy urządzenia oraz ocena możliwości jego zastosowania do modyfikacji właściwości morfologicznych powierzchni stali nierdzewnej i tytanu w skali mikro- i nanometrowej. Zneutralizowaną wiązkę z powodzeniem stosowano do zwiększania chropowatości powierzchni, do jej polerowania jonowego, do trawienia jonowego celem zmniejszenia grubości próbki (ion thinning), a także do ujawniania ziaren, granic międzyziarnowych, porów, pustek itp. (wyniki prezentowano wcześniej).
EN
The article presents results of studies on glow discharge (GD) ion gun with hollow anode which is the source of neutralized argon and krypton ion beam. The investigation aim was optimisation of electrode system and working conditions of the gun as well as evaluation of possibilities to use the gun to surface morphological properties modification of stainless steel and titanium in micro- and nanoscale. The neutralized beam was successfully applied to surface roughening, surface polishing, sample thinning as well as revealing of grain and grain boundaries, pores, voids, etc. (results were presented elsewhere).
EN
The composition of the thin buffer sheets between alumina substrate and thin deposited aluminium and nickeline films, was investigated by Rutherford backscattering. The components and impurities redistribution was obtained by the Ar1+ ion bombardment with the energies of l .5 and 75 keV. The alumina surface contamination with the carbon atoms decreased in the cases of the ion-beam assisted deposition and ion beam mixing by up to the order of the magnitude. In these cases the contamination redistribution was registered. The Ni-Al interdiffusion was observed in the case of the clean Al surface. It has also been shown that ion beams give us the possibility to form an alloy of the metal deposit with the substrate atoms at the room temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.