Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent buildings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote YESLY – rozwiązanie do małego biura i do domu
EN
Inteligentne budynki to temat, który od wielu lat jest poruszany na łamach wszelkiej prasy czy w internecie. Najczęściej patrzymy na niego jako na coś, co sprawia, że nasze życie jest wygodniejsze, ale myślę, że warto zwrócić jeszcze uwagę na inny aspekt – co dobrego firmie może przynieść wprowadzenie elementów inteligentnej instalacji.
2
Content available Vector of the Intelligent Office Buildings Formation
EN
Every day the architecture expands its borders and opportunities. In meeting the challenges of commercial office buildings designing, which include not only the aesthetic and functional aspects, the efficiency problem of their exploitation becomes more actual, including resource conservation, energy efficiency, environmental friendliness, environmental protection, safety (the fire, terrorism, natural disaster, etc.), comfortable working conditions, reduced operating expenses and economy. The regulatory and legal framework that ensures the development of intelligent buildings (IBs) and the establishment of automatic control systems in office buildings in the USA, Europe and Asia are analysed in the article. Based on the trends of the office buildings development, the main influencing factors of the automated control systems on the formation of intellectual and administrative buildings are identified and based on which a new vector of digital, dynamic and transformative architecture is selected.
PL
Dla potrzeb takiej identyfikacji osób przebywających w pomieszczeniach budynu, opracowany został algorytm profilowania i identyfikacji osobowej z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych – neuronową identyfikacją organicznego profilu osobowego (NIOPO – ang. Neural identification of an organic personal profile NIOPP). Identyfikacja neuronowa, wykorzystuje pomiary koncentracji gazów, których proporcje oraz skład są cechą indywidualną dla każdego człowieka.
EN
For the purpose of such identification of people staying in the building's premises, a profiling and personal identification algorithm was developed with the use of artificial neural networks - neural identification of the organic personal profile (NIOPP). Neural identification, uses measurements of gas concentrations whose proportions and composition are an individual feature for every human being.
4
Content available remote System kontroli i biofiltracji powietrza wewnętrznego
PL
Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ roślin na samopoczucie ludzi i wydajność ich pracy. Działanie to opiera się nie tylko na oddziaływaniu psychologicznym, ale także na efekcie fotosyntezy oraz zdolności roślin do biofiltracji zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono innowacyjny system kontroli powietrza wewnętrznego dedykowany do współpracy z biologicznym filtrem powietrza. Omawiany system umożliwia efektywną integrację naturalnych (rośliny) i technicznych (wentylacja) metod poprawy jakości powietrza wewnętrznego. Synergia obu aspektów miała na celu wytworzenie systemu, który będzie spełniał rolę filtratora przy równoczesnym zachowaniu walorów estetycznych.
EN
Many studies confirm the positive impact of plants on the well-being of people and their individual productivity. This effect is based not only on psychological impact but also on the effect of photosynthesis and the ability of plants to remove pollutants. The article presents an innovative control system of indoor air dedicated for cooperation with a biological air filter. It enables effective integration of natural (plants) and technical (ventilation) methods of improving indoor air quality. The synergy of both aspects was aimed at creating a system that will act as a filtrator while maintaining aesthetic values.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej generowanej przez komunikację bezprzewodową. Przedstawiono porównanie rozkładów pola elektrycznego w obszarach zawierających dwa rodzaje ścian jednowarstwowych. Zastosowano modele ścian wykonanych z pełnych cegieł oraz powszechnie stosowanych cegieł drążonych (klinkierowych). Przedstawiono wyniki chwilowych wartości pola uzyskanych podczas propagacji fali elektromagnetycznej, jak również rozkłady maksymalnych wartości pola otrzymanych w stanie ustalonym. Przy analizie numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (2,4 GHz oraz 5 GHz) montowanych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż w tego typu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych obliczeń dla poszczególnych wariantów, ponieważ zachodzące zjawiska polowe mają złożony i losowy przebieg. Celem tego typu analizy jest lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych oraz możliwość lepszego modelowania uwzględniającego mobilne systemy komunikacji bezprzewodowej.
EN
The article presents an analysis of the effect of the angle of incidence of the electromagnetic waves generated by wireless communication systems. Presents a comparison of distributions of the electric field in areas containing two types of single-layer walls. Used models of walls made of solid bricks and the commonly used hollow bricks (clinker). Presents results obtained instantaneous values of the electromagnetic wave propagation as well as the schedule of the maximum value of the field obtained in the steady state. To the numerical analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was applied. Analysis related to the frequency used in wireless networks (2.4 GHz and 5 GHz), installed in intelligent buildings. The results show that in such cases it is necessary to carry out individual calculations for different options because occurring phenomena field are complex and random process. The aim of this type of analysis is to better understand the phenomena occurring inside the complex field of building materials and the possibility of better modeling takes into account the mobile wireless communication systems.
6
Content available remote Degradacja cieplna styków w łącznikach pracujących w inteligentnych budynkach
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie degradacji cieplnej styków, które może występować w łącznikach instalacyjnych pracujących w inteligentnych budynkach. Podczas załączania nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych (np. źródeł światła LED) występują udary prądowe ponad 50 razy większe od maksymalnej wartości natężenia prądu w stanie ustalonym. Zjawisko to może być przyczyną zbyt szybkiej destrukcji warstwy wierzchniej styku, a w konsekwencji degradacji styków, która w końcowym efekcie doprowadzi do uszkodzenia łącznika.
EN
The paper presents the problem of thermal degradation of contacts that can occur in the household switches operating in intelligent buildings. During the switching on of modern electronic devices and power electronics (e.g. LED light source) current surges occur more than 50 times larger than the maximum current in the steady state. This may cause too rapid destruction of the contact surface layer, and consequently the degradation of the contacts, which in the final effect will damage the household switches.
7
Content available Dom przyszłości - świat emocji
PL
Idea „architektury świata emocji” polega na wywoływaniu interakcji pomiędzy architekturą a jej odbiorcą. W domu przyszłości człowiek będzie podmiotem, natomiast funkcją architektury, jako środowiska życia człowieka, oprócz podstawowych zadań (tj. ochrona przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa), będzie wywoływanie u ludzi pozytywnych emocji. Zakładając, że otoczenie oddziałuje na naszą podświadomość i w ten sposób wywołuje określone stany emocjonalne, możliwe jest projektowanie przestrzeni ukierunkowane na wywoływanie reakcji emocjonalnych. Architektura będzie funkcjonowała, jako interaktywna scenografia, wykorzystująca najnowsze multimedialne urządzenia, interaktywne technologie oraz Internet w celu funkcjonalnego i psychicznego wspomagania ludzi na „scenie teatru życia”. Zaprojektowana zgodnie z tymi kryteriami przestrzeń będzie zdolna do pozytywnej zmiany nastroju, motywacji i aktywacji docelowych użytkowników w różnych sferach ich życia.
EN
The idea of “the architectural world of emotions” is the effect of interaction between architecture and its user. Man will be the subject in the house of the future, and the function of architecture as a human environment apart from the basic tasks (ie weather protection, security) will evoke people’s positive emotions. Assuming that the environment affects our subconscious and in this way evokes certain emotional states, it is possible to design space aimed at invoking emotional responses. Architecture will function as an interactive set design, using the latest multimedia devices, interactive technologies and the Internet to support people on functionally and psychologically “the theater’s stage of life”. The space designed in accordance with these criteria, will be able to make a positive change in mood, motivation and activation of target users in various areas of their lives.
EN
This paper presents different approaches to development of modern methods and control systems based on analysis and implementation of modern control methods. They utilize principles of robust control for thermal processes in intelligent buildings and method of Internal Model Control to calculate robust regulator parameters at non-parametric and parametric uncertainties in process model. The paper describes realized increase in robustness of control algorithm by means of programming module implemented into distributed control system based on LONWORKS technology.
PL
W artykule przedstawiono odporne sterowanie procesami ogrzewania w inteligentnym budynku. Uwzględniono niepewności modelu. Wykorzystano technologię LANWORKS.
PL
Współczesne systemy automatyki budynkowej nie tylko w coraz doskonalszy sposób zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowników budynków, ale również stają przed nowymi wyzwaniami, związanymi z monitoringiem energii elektrycznej, mediów użytkowych oraz obsługą alternatywnych źródeł energii dla budynków. Układy takie coraz częściej stosowane są i będą w budynkach, zwłaszcza użyteczności publicznej, ze względu na konieczność spełnienia wymogów unijnych, dotyczących energochłonności obiektów budowlanych oraz ochrony środowiska naturalnego.
EN
Energy and society, Sustainable development of society. Energy and human dwellings. Energy and building. Energy conservation. Buildings with effective energy conservation. Structure of environmentally, energy efficient thermal protection of buildings. Ener-gy saving building. Low-energy (solar) building. Zero-energy building. System relation Building - Climate - Energy. Alternative energy sources. Solar energy. Interaction Sun - glass and contemporary glazing system. Natural physical cavity. Physical regime of natural cavity. New building envelope technology. Double-skin transparent facade. Intelligent building and its system features. Interaction of intelligent building and double-skin transparent facade. Area of application of new building envelope technology in the design of intelligent buildings. Climatic and energy plan of the building of the Slovak National Bank /SNB/with double-skin transparent facade. Simulation and calculation experiments of the physical regime of cavity and energy connections of the building of SNB in Bratislava. Energy conservation coming from the application of the double-skin transparent facade exploiting alternative source of energy - Sun.
11
Content available remote Multifunctional membrane systems for intelligent buildings
EN
Building envelopes are the separating and filtering layers between outside and inside, between nature and adapted spaces occupied by people. In historic terms, the primary reason for creating this effective barrier between interior and exterior was the desire for protection against a hostile outside world and adverse weather conditions. Various other requirements and aspects have been added to these protective functions: light transmission, an adequate air change rate, a visual relationship with the surroundings, aesthetic and meaningful appearance etc. Accurate knowledge of all these targets is crucial to the success of the design as they have a direct influence on the construction. They determine the amount of energy and materials required for construction and operation in the long term. In this context, transparent and translucent materials play an important role for the building envelope as they not only allow light to pass through but also energy. Besides glass, a variety of other translucent materials have attracted architects from the very beginning: plastics, perforated metal plate and meshing but most of all membrane materials which can also withstand structural loads. Earlier applications of membrane materials have served the purpose to keep off sun, wind, rain and snow while offering the advantage of enormous span widths and a great variety of shapes. The development of high performance membrane materials on the basis of PTFE (poly-tetra-fluoro-ethylene), e.g. PTFE coated glass fabrics, and transparent ETFE-foils (also a fluoropolymer) were milestones in the search for appropriate materials for the building envelope. As early as 1976, first solar balloons and solar warm water collectors could be manufactured from ETFE-foils thanks to new bonding and application technologies. In more recent times, rapid developments in material production varieties (e.g. laminates) and surface refinement of membrane materials (e.g. coatings), along with advanced CFD and other computer simulation methods, have been a constant stimulus for innovation. As a result, modern membrane technology is a key factor for intelligent, flexible building shells, complementing and enriching the range of traditional building materials. The Membrane Projects presented below are examples for a forward-thinking and resource friendly technology which is able to merge different aspects, from high quality design, to function and comfort.
12
Content available remote W technologii XXI wieku
PL
Sterowanie temperaturą w domu lub biurze przy zastosowaniu tradycyjnych technik, takich jak na przykład umieszczenie zaworu grzejnikowego i ustawienie stałej temperatury, nie zawsze jest komfortowe i z pewnością nie spełnia wszystkich wymagań użytkownika, dla którego najważniejszym celem jest oszczędność energii – a co za tym idzie – jej kosztów. Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB (Konnex/European Installation Bus), który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.
PL
Tradycyjna instalacja elektryczna ma na celu dostarczenie energii do wybranych miejsc, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego. Najwięcej trudności przy jej projektowaniu sprawiają dobór przewodów oraz zabezpieczeń tak, aby w określonych warunkach konfiguracji i ułożenia instalacji spełniały prawidłowo swoje zadania. Możliwości sterowania w instalacjach tradycyjnych są niestety niewielkie.
PL
W artykule przedstawiono przykład niskoenergetycznego inteligentnego budynku biurowego, który zaprojektowano z uwzględnieniem zasad energetyki słonecznej według koncepcji "sol - skin". Rozwiązanie systemu zarządzania budynkiem bazowało na dwóch priorytetach, wyrażających się w ograniczeniu do minimum niekorzystnych wpływów środowiskowych, przy równoczesnym maksymalnym wykorzystaniu korzystnych czynników. Podstawowym zadaniem było optymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego: poprzez mobilną bryłę budynku - głównie aktywne elementy podwójnej fasady i centralne atrium oraz poprzez dodatkowe urządzenia techniczne ulokowane w sąsiedztwie budynku - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Kompleksowo rozwiązana koncepcja obiektu zagwarantowała nie tylko sprawne funkcjonowanie biurowca, ale również minimalizację zużycia energii przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości środowiska pracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.