Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Artefakty w radiografii
PL
W dobie dzisiejszych aparatów rentgenowskich wykonanie idealnego zdjęcia radiologicznego może wydawać się prostym zadaniem. Jednak nawet najbardziej doświadczeni technicy elektroradiologii pracownicy w swojej praktyce spotykają problem artefaktów na obrazach. Ich wystąpienie niejednokrotnie utrudnia lub uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy, przez co badania takie muszą być powtarzane, prowadząc do zwiększenia narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące. Znajomość charakterystycznych cech poszczególnych typów artefaktów oraz źródeł ich powstawania jest kluczem do uzyskania poprawnych, diagnostycznych obrazów.
EN
In the age of today’s X-ray machines, taking the perfect image may seem like a simple task. However, even the most experienced radiogrphers face the problem of artifacts in the X-ray images in their practice. Their occurrence often makes it difficult or impossible to make a proper diagnosis, therefore such tests must be repeated, leading to an increased patient’s exposure to ionizing radiation. Knowing the characteristic features of types of artifacts and the sources of their formation is the key to obtaining correct, diagnostic images.
EN
Depending on the neutron energy used, neutron radiography can be generally categorized as fast and thermal neutron radiography. Fast neutron radiography (FNR) with neutron energy more than 1 MeV opens up a new range of possibilities for a non-destructive examination when the inspected object is thick or dense. Other traditional techniques, such as X-ray, gamma ray and thermal neutron radiography, do not meet penetration capabilities of FNR in this area. Because of these distinctive features, this technique is used in different industrial applications such as security (cargo investigation for contraband such as narcotics, explosives and illicit drugs), gas/liquid fl ow and mixing and radiography and tomography of encapsulated heavy shielded low Z compound materials. The FNR images are produced directly during exposure as neutrons create recoil protons, which activate a scintillator screen, allowing images to be collected with a computer-controlled charge-coupled device camera. Finally, the picture can be saved on a computer for image processing. The aim of this research was to set up a portable FN R system and to test it for use in non-destructive testing of different composite materials. Experiments were carried out by using a fast portative neutron generator Thermo Scientific MP 320.
PL
Wprowadzenie: Radiografia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (RTG LS) należy do najczęściej wykonywanych procedur diagnostyki obrazowej. W 2010 roku współczynnik częstości na 1000 mieszkańców Unii Europejskiej wynosił 40,6. Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza parametrów jakości radiografii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiały i metodyka: Analizie retrospektywnej poddano 420 losowo wybranych zdjęć kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (210 w projekcji przednio-tylnej, AP oraz 210 w projekcji bocznej, LAT). Analiza obejmowała: miejsce padania promienia centralnego, zakres badania, symetrię radiogramu, fazę oddechową, w jakiej wykonano radiografię boczną, poprawność pozycjonowania względem komory automatyki ekspozycji, częstość stosowania lateralizacji oraz przygotowanie pacjenta. Za punkt padania promienia centralnego przyjęto miejsce przecięcia przekątnych radiogramu. Ocenę zakresu badania wykonano, porównując z zakresem anatomicznym opisanym w procedurze wzorcowej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.3 przy zastosowaniu poziomu istotności p = 0,05. Wyniki: Promień centralny najczęściej (58; 27,62%) na zdjęciach AP padał na środową część czwartego kręgu lędźwiowego, natomiast na zdjęciach bocznych (53; 25,24%) na trzon trzeciego kręgu lędźwiowego. Na zaledwie 15 (7,14%) radiogramach obszar objęty badaniem był zgodny z opisanym w procedurze wzorcowej. Symetrią pozycjonowania pacjenta w zakresie zachowania płaszczyzny strzałkowej i czołowej charakteryzowało się 120 (57,14%) zdjęć AP, natomiast zachowaniem symetrii w linii pośrodkowej 102 (48,57%) rentgenogramów. W znaczącej większość radiografii (198; 94,29%) przednio-tylnych system automatyki ekspozycji został wykorzystany poprawnie. Natomiast w przypadku projekcji bocznych odsetek zdjęć z prawidłowym pozycjonowaniem względem komory automatyki ekspozycji był niższy (116; 55,24%). Większość (120; 57,14%) zdjęć bocznych wykonanych zostało na wydechu, 74 (35,24%) na wdechu, a w przypadku 30 (14,29%) radiogramu ocena fazy oddechowej nie była możliwa. Określenie strony badanej pacjenta znalazło się na 208 (99,05%) zdjęć przednio-tylnych oraz 62 (29,59%) bocznych. Przygotowanie pacjenta do badania ocenione zostało jako poprawne w przypadku 4 (1,90%) zdjęć AP oraz 24 (11,43%) radiogramów bocznych. Projekcja radiogramów wpływała w istotny statystycznie sposób na częstość oceny przygotowania pacjenta za poprawny (p < 0,001). Wnioski: Ocena miejsca padania promienia centralnego wiązki promieniowania i obszaru objętego badaniem są cennymi czynnikami oceny jakości radiogramów. Analiza materiału własnego wskazuje na konieczność ciągłego doskonalenia z zakresu pozycjonowania pacjenta.
EN
Introduction: Radiography of the lumbosacral spine is one of the most frequently performed diagnostic imaging procedures. In 2010, the frequency ratio per 1000 inhabitants of the European Union was 40,6. Aim: The aim of the study was a retrospective analysis of the quality parameters of the spine radiography in the lumbosacral segment. Material and methods: 420 randomly selected X-rays of the lumbosacral spine (210 in anterior-posterior projection and 210 in lateral projection) were retrospectively analyzed. Included in the analysis was: the place of central radius incidence, the scope of the examination, symmetry of the radiograph, the respiration phase in which the lateral radiography was performed, correctness of positioning relative to the automatic exposure control chamber, frequency of lateralization and patient preparation. The intersection of the radiographs was taken as the point of incidence of the central ray. The assessment of the scope of the examination was made by comparison with the anatomical scope described in the reference procedure. The collected data was subjected to statistical analysis using Statistica 13.3 with the significance level p = 0,05. Results: In the AP X-rays the central ray most often (58; 27,62%) was directed on the middle part of the fourth lumbar vertebra, while on the lateral views it was most often (53; 25,24%) directed on the body of the third lumbar vertebra. The area covered by the examination was consisted with that described in the reference procedure only on 15 (7,14%) radiographs. The symmetry of patient positioning in terms of maintaining the sagittal and frontal planes was described in 120 (57,14%) AP images, while maintaining symmetry of the median line was described in 102 (48,57%) of the radiographs. In the vast majority of the anteroposterior radiographs (198; 94,29%) automatic exposure control system was used correctly. However, in lateral views the percentage of X-rays with correct positioning relative to the automatic exposure chamber was lower (116; 55,24%). The majority (120; 57,14%) of the lateral views were taken with exhalation, 74 (35.24%) with inspiration, and in case of 30 (14,29%) radiographs respiratory phase assessment was not possible. Lateralization was present in 208 (99,05%) anteroposterior views and in 62 (29,59%) lateral views. Patient preparation for the examination was assessed as correct for 4 (1,90%) AP radiographs and 24 (11,43%) lateral radiographs. Radiographic projection had a statistically significant effect on the frequency of assessing patient preparation as correct (p < 0,001). Conclusions: The evaluation of the place of central radius incidence and the area covered by the exam are valuable factors in the quality assessment of radiographs. The analysis of our own material indicates the need for continuous improvement in patient positioning.
4
Content available Radiologia w studiu projektowym
PL
Artykuł przedstawia przykład współpracy pomiędzy zakładem radiologii a studiem projektowym przy opracowaniu projektu opakowań serii kosmetyków. Zrealizowano pomysł, aby dla marki, która oferuje produkty pielęgnacyjne o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego, ilustracje lub fotografie na opakowaniach zastąpić rentenogramami roślin.
EN
The article presents an example of cooperation between a radiology department and a design studio when developing a cosmetics series packaging project. The idea was realized that for a brand that offers beauty products with a high content of natural ingredients, illustrations or photographs on packaging, replace with X-Ray images of the plants.
PL
Wprowadzenie: Co łączy ze sobą światowe sławy: piłkarza Roberta Lewandowskiego, kolarkę górską Maję Włoszczowską, tenisistkę Urszulę Radwańską, skoczka narciarskiego Kamila Stocha i lekkoatletkę Anitę Włodarczyk? Cała wyżej wymieniona grupa sportowców ma na swoim koncie urazy stawu skokowego, bo urazy tej okolicy dotykają przede wszystkim ludzi aktywnych fizycznie. Cel: Celem pracy była weryfikacja prawidłowości wykonywania zdjęć rentgenowskich stawu skokowego oraz analiza danych zawartych w skierowaniach przez dwie grupy badaczy: techników elektroradiologii i studentów kierunku elektroradiologia. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano skierowania i zdjęcia rentgenowskie stawu skokowego wykonane 105 pacjentom w dwóch projekcjach: przednio-tylnej (AP) i bocznej (LAT) w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Ocena została dokonana przez trzech techników elektroradiologii oraz trzech studentów kierunku elektroradiologia. Analizie poddano również wiek i płeć pacjentów oraz rozpoznania. Dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.1 oraz MS Excel 2010. Wyniki: Spośród 105 radiogramów objętych analizą 58 (55,24%) wykonano kobietom. Wśród radiogramów wykonanych w projekcji bocznej brak było określenia strony badanej pacjenta w 47 (44,76%) przypadkach. W sposób istotny statystycznie różniły się od siebie oceny zakresu (p = 0,01) i poprawności pozycjonowania (p = 0 ,01) radiogramów w ykonanych w projekcji A P. Istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy zastosowaniem u pacjenta opatrunku gipsowego a oceną przez techników poprawności projekcji przednio-tylnej stawu skokowego (p = 0,01). W grupie studentów wykazano związek pomiędzy opatrunkiem gipsowym a oceną zakresu radiogramów w projekcji bocznej (p = 0,04) oraz zgodnością projekcji bocznej (p = 0,01). Wnioski: 1. Wykazano różnice w ocenie radiogramów pod kątem zakresu oraz pozycjonowania pomiędzy grupą techników elektroradiologii i studentów. 2. Studenci rzadziej akceptowali zakres w ocenianych zdjęciach szczególnie w projekcji przednio-tylnej. 3. Technicy częściej akceptowali poprawność projekcji przednio-tylnej u pacjentów z opatrunkiem gipsowym.
EN
Introduction: What units the most famous sportsmen in the world? They were all subjected to ankle joint injuries, because this trauma is common among physically active people. Purpose: The main goal of this study was the analysis data in referrals and verification of the correctness of making ankle x-rays, performed by 2 groups of researchers: radiographers and radiography students. Materials and methods: Referrals a nd a nkle x-rays i n 2 projections: anterior-posterior (AP) and lateral (LAT) were retrospectively analysed. Radiograms of 105 patients from Radiology Department in Uniwersytecki Szpital Kliniczny in Białystok were used. Evaluation was performed by 3 radiographers and 3 radiology students. Age and sex of the patients and diagnosis were analysed too. Data were statistically analysed with Statistica 13.1 and MS Excel 2010. Results: 58 from 105 analysed x-rays (55,24%) were made among women. The anatomical side was not indicated on lateral radiographs in 47 cases (44,76%). Statistically significant differences were shown in evaluations of anatomical coverage assessment ( p = 0,01) and correctness of positioning ( p = 0,01) in AP x-rays. A statistically significant association between having a plaster cast and evaluation of correctness making anterior- posterior projection on ankle x-ray was observed (p = 0,01). In students group statistically significant association between having a plaster cast and evaluation of anatomical coverage assessment in lateral x-rays (p = 0,04) and compatibility of lateral projection with the guidelines (p = 0,01) was observed. Conclusions: 1. Statistically significant differences in the assessment of radiographs with regard to anatomical coverage and positioning between a group of radiology technicians and students were shown. 2. Students less frequently accepted range in evaluated images, especially in the anterior-posterior projection. 3. Technicians more often accepted the correctness of anterior- posterior projections in patients with a plaster cast.
PL
Złamania dystalnej części kości promieniowej należą do jednych z najczęstszych urazów kości. W przypadku tego typu urazów podstawnym badaniem obrazowym, ze względu na niski koszt wykonania i ogólną dostępność, jest zdjęcie rentgenowskie. Standardowo radiografię stawu nadgarstkowego wykonuje się w projekcji: tylno-przedniej, skośnej i bocznej. Dodatkowymi badaniami są radiogramy w odchyleniu promieniowym lub łokciowym, a także zdjęcie celowane na kanał nadgarstka oraz kość łódeczkowatą. Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza wartości dose area product i indeksu ekspozycji podczas radiografii stawu nadgarstkowego u pacjentów z zastosowanym opatrunkiem gipsowym oraz bez, w zależności od wielkości pola kolimacji rentgenogramu, a także wykorzystanych do diagnostyki parametrów ekspozycji. Materiały i metody: Analizie retrospektywnej poddano 208 losowo wybranych radiogramów stawu nadgarstkowego wykonanych w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku aparatem RTG Axiom Aristos firmy Siemens. Badanie obejmowało wartości dose area product i indeksu ekspozycji, napięcia anodowego, obciążenia prądowo-czasowego oraz wiel¬kości pól kolimacji. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 12,5 oraz MS Excel 2013. Wyniki: Większą część osób, którym wykonano radiogramy, sta¬nowiły kobiety. W tej grupie średnia wieku wyniosła 63,79 lat, natomiast średnia wieku mężczyzn była równa 47,56 lat. Średnia wielkość pola kolimacji rentgenogramu z grupy objętej bada¬niem wyniosła 324,17 cm2. Przy założeniu, że wartość referen¬cyjna pola kolimacji wynosi 234 cm2 (13 x 18 cm), to 160 (72,92%) zdjęć miało pole kolimacji większe od wartości referencyjnej, natomiast przy przyjęciu 432 cm2 (18 x 24 cm) jako wartość odniesienia tylko 35 (16,83%) radiogramów było większych od wartości wzorcowej. Wartość współczynnika ekspozycji wynio¬sła średnio 645,87 z wartością maksymalną równą 2980,00, na¬tomiast najniższa wartość była równa 141,00. Średnia wartość DAP w grupie objętej badaniem wyniosła 0,02 Gy∙cm2, przy od¬chyleniu standardowym 0,01 Gy∙cm2. Największa odnotowana wartość współczynnika DAP wyniosła 0,07 Gy∙cm2, natomiast najmniejsza 0,01 Gy∙cm2. Testy statystyczne wykazały korelację między polem powierzchni a DAP na poziomie rs = 0,78 i polem powierzchni a EXI rs = 0,19 oraz między wartością DAP (p = 0,00) i EXI (p = 0,00) a obecnością opatrunku gipsowego. Wnioski: W radiografii cyfrowej bezpośredniej (system Siemens) opatrunek gipsowy wpływa w istotny sposób na wartości DAP, zwiększając go średnio o 0,01 Gy∙cm2 oraz EXI, zmniejszając jego wartość niemal o połowę. Także zwiększenie pola kolimacji po¬woduje zwiększenie wartości DAP i EXI w radiografii nadgarstka.
EN
Distal part radial bone fractures are one of the most common types of trauma. The basis of imaging examination of the injury is radiography. The advantages of the X-ray examination are low costs and widespread availability. Standard projections for the wrist are posteroanterior and lateral views. However, there are many ancillary views like a radiograms obtained with radial or ulnar deviation and carpal tunel. Aim: The aim of the study is retrospective analysis of dose area product and exposure index during radiography of the wrist. The analysis included value collimation size and exposure para¬meters depending on whether plaster immobilization was used or not. Materials and methods: We conduct retrospective analysis of randomly selected 208 radiographs of the wrist. X-ray photos were taken of patients at the Department of Radiology, Medi¬cal University Hospital in Bialystok, with Axiom Aristos Siemens. The analysis included value of the dose area product, exposure index, tube potential, tube current-time product and collima¬tion field. Statistical analysis was done using Statistica 12.5 and MS Excel 2013. Results: The most frequently radiographs were taken for wo¬men which average age was 63,79 while average age for men was 47,56. The average size of X-ray was 324,17 cm2. Assuming that the reference value of the collimation field is 234 cm2 (160x160), 160 (72.92%) images had collimation field greater than reference value. On the other hand when reference va¬lue is 432 cm2 (18 x 24 cm) only 35 (16.83%) of the radiographs were greater. The average exposure index value was 645,87, while the maximum value was 2980,00 and minimum value was 141,00. The average DAP in study group was 0,02 Gy∙cm2, SD = 0,01 Gy∙cm2. The largest recorded DAP was 0,07 Gy∙cm2, while the smallest was 0,01 Gy∙cm2. Statistic tests showed a signifi¬cant dependence between collimation field size value and DAP (rs = 0 ,78), c ollimation fi eld s ize v alue a nd E XI ( rs = 0 ,19); D AP (p = 0,00) and EXI (p = 0,00), and presence of plaster cast. Conclusions: In digital radiology (Siemens), plaster cast have a si¬gnificant influence on DAP, increasing it 0,01 Gy∙cm2 on average and EXI reduced its value almost by half. The increased surface area of the radiographs causes increased DAP and EXI.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez autorów algorytm komputerowej analizy obrazu wspomagający proces diagnostyki połączeń spawanych. Zwrócono uwagę na podstawowe wady, jakie powstają w złączach spawanych oraz na podstawowe utrudnienia w diagnozowaniu tych wad. Przedstawiono komputerową metodę analizy obrazu opartą na progowaniu wartości nasycenia koloru. Metoda może być stosowano do diagnozowania obrazów czarno-białych zapisanych w skali odcieni szarości. Ponadto przedstawiono modyfikację metody polegającą na zapisaniu obrazu czarno-białego w palecie barw RGB, a następnie przeprowadzeniu progowania przy zastosowaniu filtracji RGB. W pracy przedstawiono wyniki przykładowych analiz, ze zwróceniem uwagi na walory zastosowanej metody analizy obrazu. Rozwiązanie to poszerza możliwości obrazowania wykrytych wad materiałowych, co usprawnia klasyfikację złącz spawanych.
EN
This article aims to present an image analysis algorithm for welded diagnostics. It contains information about the welding process and factors affecting its poorly reproducible process. It highlights the essence of welded weld diagnostics, and also lists the most common features of nonconformity. In addition, it illustrates in most cases the methods of diagnosing welds, which include ultrasonic testing or x-ray scans. It then presents the very idea of radiographic research, which consists in the radiographic image of the binarization process. In addition, it presents computer-aided image analysis methods. It also reveals the use of RGB filtration, as evidenced by the numerous illustrations illustrating the double layer weld filtering in both R, B and G color. The article shows that the diagnostic method used improves the classification of welded joints. The use of selective RGB filtering not only enables the filtering of basic RGB colors, but also provides the ability to filter in R-G, R-B and G-R combinations, which will further increase the potential for imaging of material defects found.
8
Content available remote Porównanie wymagań norm PN-M-69770 oraz PN-EN ISO 17636-1
PL
W lipcu 2002 r. została wycofana, używana od 1961 roku norma PN-M-69770, dotychczas obowiązująca przy badaniach złączy spawanych. Ponad rok wcześniej, w kwietniu 2001 roku wprowadzono w Polsce do użycia PN-EN 1435 dotyczącą techniki badań radiograficznych złączy spawanych (została ona zastąpiona w 2013 przez PN-EN ISO 17636-1). Jednak pomimo upływu piętnastu lat przepisy obowiązujące „za starych czasów” nadal są używane przy kontroli radiograficznej spoin konstrukcji wykonywanych obecnie oraz przy badaniach eksploatacyjnych. W artykule porównano zakresy stosowania obu przepisów w celu zbadania możliwości zastąpienia PN-M-69770 normą PN-EN-ISO 17636-1. Porównanie ograniczono do promieniowania X uzyskanego z lamp rentgenowskich o napięciu do 400 kV.
EN
In July 2002, after using since 1961 to research of welded connection, standard PN-M-69770 was withdrawn. More than year before this date, in April 2001, made to use in Poland standard PN-EN 1435 on technique of radiographic research of welded connection (it was replaced in 2013 by PN-EN ISO 17636-1). However, despite the passage of fifteen years, the rules in force in “the old days” are still used during radiographic control of welded structures made now and during tests in-service. In the article were compared scopes of the two provisions in order to explore the possibility of replacing standard PN-M-69770 by standard PN-EN-ISO 17636-1. A comparison limited to radiation X obtained from X-ray tubes with a voltage to the 400 kV.
9
Content available remote Radiograficzne i termograwimetryczne badania pirolizy pojedynczej cząstki drewna
PL
Opisano proces pirolizy pojedynczej cząstki drewna. Za pomocą termograwimetrii, badań w piecu wysokotemperaturowym oraz metod radiograficznych przeprowadzono analizę procesu pirolizy. Analizowano szybkość dekompozycji termicznej i jej stopień w funkcji czasu. Badano poddane pojedyncze próbki w formie sosnowych sześcianów o boku 18 mm. Analiza termograwimetryczna mająca na celu wyznaczenie przedziałów, w jakich zachodzi proces, poprzedziła badania wykonane w piecu wysokotemperaturowym. Próbki po eksperymentach zostały poddane badaniom radiograficznym celem zobrazowania zmian gęstości drewna w funkcji czasu. Na zdjęciach zaobserwowano, iż piroliza zachodzi od naroży próbki, a następnie pozostaje tylko niespirolizowany rdzeń w środku próbki. Badania potwierdziły duże możliwości radiografii w ocenie pirolizy.
EN
Pyrolysis process of a single wood particie is described in the paper. Thermogravimetric and radiography techniques and pyrolysis in a high-temperature kiln were applied in the experiments. The thermal decomposition rate as a function of time was analyzed. Pine cubes with a side of 18 mm were used as samples. High-temperature kiln tests were preceded by thermogravimetric analysis aiming to determine temperature ranges in which the process took place. The samples after tests were analyzed using radiographic methods to visualize the changes in wood density as a function of time. It was observed on the photographs that pyrolysis started from sample corners, while only a core in the center of samples remained unchanged. Radiography experiments have a big potential in pyrolysis research.
10
Content available remote Kolimacja w radiografii obustronnej stóp
PL
Obustronna radiografia stóp ogranicza narażenie pacjenta na dodatkową ekspozycję, a także pozwala na analizę porównawczą obu stóp. Badanie to stosowane jest głównie w diagnozowaniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ale jest też pomocne w różnicowaniu innych schorzeń zapalnych stawów. Optymalnie dobrane warunki ekspozycji i pole kolimacji mają wpływ na wartość współczynnika DAP, jak również istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony radiologicznej. Cel: Praca ma na celu retrospektywną ocenę pola kolimacji w radiografii obustronnej stóp oraz określenie wpływu wielkości obszaru diagnostycznego zainteresowania na wartość DAP. Materiały i metody: Badaniu poddano 108 porównawczych zdjęć rentgenowskich stóp wykonanych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przeprowadzono pomiar długości i szerokości radiogramów. Na podstawie uzyskanych danych wyliczono pole kolimacji. Uzyskane wartości porównano z wartością referencyjną – 720 cm2 (24 x 30 cm). Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu MS Excel 2016 oraz Statistica 12. Wyniki: Większość radiogramów (79,63%) wykonano wśród kobiet. Wiek pacjentów mieścił się w przedziale od 19 do 77 lat. Średnie wymiary zdjęcia wynosiły 23,76 cm x 24,86 cm, a wartość pola kolimacji 594,47 cm2. 18 (16,67%) radiogramów miało pole większe niż przyjęta wartość referencyjna. Statystycznie najczęściej wybierane parametry to 55 kV oraz 2,63 mAs. DAP przyjmował wartości od 2,80 cGy•cm2 do 6,80 cGy•cm2, ze średnią wynoszącą 4,01 cGy•cm2. Wnioski: Średnia wielkość pola kolimacji wyniosła mniej niż wartość referencyjna. Największe wartości DAP występowały w grupie radiogramów o polu z zakresu 600-960 cm2.
EN
Bilateral feet radiography limits the patient’s risk to additional radiation exposure and allows a comparative analysis of both feet. This examination is mainly used for the diagnosis of rheumatoid arthritis but it’s also helpful in differentiation other inflammatory joint diseases. Optimally selected exposure parameters and collimation field affect value of the DAP factor, as well as have a significant importance for the radiological protection. Aim: The aim of the study was retrospective evaluation of collimation field in bilateral feet radiography and to determine the impact of the size of the diagnostic area of interest on the DAP factor value. Materials and methods: 108 comparative feet X-rays taken in Radiology Department of the Medical University of Bialystok Clinical Hospital from 1.01.2016 to 31.01.2017 were analyzed. A measurement of the length and width of the radiographs were made and the collimation field was calculated based on the obtained data. Acquired values were compared with a reference value - 720 cm2 (24x30 cm). Statistical calculations were done with MS Excel 2016 and Statistica 12. Results: Majority of radiograms (79.63%) were performed on women. The range of the patients age was from 19 to 77 years. Average dimensions of the X-ray were 23,76 cm x 24,86 cm and average collimation field was 594,47 cm2. 18 (16.67%) of all radiograms had field bigger than reference value. Statistically most often chosen parameters were 55 kV and 2,63 mAs. The DAP factor took values from 2,80 cGy•cm2 to 6,80 cGy•cm2, with an average of 4,01 cGy•cm2. Conclusions: The average size of the collimation field was smaller than its reference value. The biggest values of the DAP factor were in the group of radiograms with the field range from 600 to 960 cm2.
11
EN
The article defines the importance of analyzing the number of radiographs performed in radiographic studies depending on the geometrical properties of the object and the accepted test method. Considerations were based on the minimum exposure data for one- and two-wall penetration techniques as defined in PN-ISO EN 17636-1 for pipes with a diameter of less than or greater than 100 mm. The rules for selecting the number of exposures were determined.
PL
W artykule tym określono znaczenie analizy liczby wykonanych radiogramów w badaniach radiograficznych w zależności od właściwości geometrycznych obiektu i przyjętej metody badań. Rozważania przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące minimalnej ilości ekspozycji w technikach penetracji jednej i dwóch ścianek zawartych w normie PN- ISO EN 17636-1 dla rur o średnicy mniejszej i przekraczającej 100 mm. Określono zasady doboru liczby ekspozycji.
12
Content available remote Podstawy badań stomatologicznych: zdjęcia zewnątrzustne : pantomografia
PL
Zdjęcie pantomograficzne pozwala obrazować struktury zakrzywione twarzoczaszki. Jest to zdjęcie warstwowe wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy powstające poprzez synchroniczny obrót wokół głowy pacjenta układu lampa rentgenowska – detektor promieniowania. Współcześnie w użyciu są zarówno aparaty pantomograficzne analogowe, jak i cyfrowe, a wśród nich aparaty pantomograficzne (obrót wokół jednej osi) i ortopantomograficzne (obrót wokół trzech osi).
EN
Pantomogram allows the imaging of curved craniofacial structures. It is a layered image of alveolar and jaw emerging through the synchronous rotation around the patient’s head of X-ray tube i.e. radiation detector. Presently there are in use both analogue and digital machine among them pantomograph (rotation around one axis) and orthopantomograph (rotation around the three axes).
PL
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe pozwala na obrazowanie koron zębów oraz brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Powstaje poprzez ustawienie promienia centralnego zgodnie z przebiegiem skrzydła, które zagryza pacjent.
EN
Bite-wing radiograph is the intraoral X-ray that allows imaging of tooth crowns and alveolar edge of the maxilla and mandible. It is produced by setting the central ray according to the wings that bites patient.
14
Content available Własności mechaniczne stali 13CrMo4-5
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań stali 13CrMo4-5 ze względu na własności mechaniczne. Badany materiał jest najczęściej używany do produkcji wysokociśnieniowych rurociągów parowych w elektrociepłowniach. Do badań użyto rury ze stali 13CrMo4-5 o średnicy 159 mm i grubości 14,2 mm. Wykonano próby rozciągania, zginania, badania twardości, mikrostruktury oraz składu chemicznego. Naprężenie graniczne w próbie rozciągania wyniosło średnio 452 MPa. Próbki zostały poddane zginaniu o kącie gięcia 180°. Zmierzona twardość dla wyżej wymienionej stali wyniosła 147 ± 7,67 HV10. Badania mikrostruktury wykazały ferrytyczno-bainityczną strukturę materiału. Artykuł obrazuje badania, które można wykorzystać do kontroli jakości nowo wykonanych wyrobów, celem eliminacji produktów niespełniających wymagań określonych normą przedmiotową lub wymagań wykonania odbioru WUDT.
EN
The article presents the research results of steel 13CrMo4-5 due to the mechanical and chemical properties. The tested material is mostly used to produce high pressure steam pipelines in heat and power plants. The studies were performed on 13CrMo4 steel pipe with a diameter of 159 mm and a thickness of 14.2 mm. There were performed following analyses: the tensile test, flexural bending, test of hardness, microstructure examination and chemical composition. The average of the stress limit in a tensile test is 452 MPa. The samples were undergone flexural bending angle of 180°. The hardness measured for the above-mentioned steel was 147 ± 7.67 HV10. The studies have shown the microstructure of the material as ferritic-bainitic structure. Article illustrates the research that can be used for quality control of newly made products as well as in avoidance of products which do not fulfill the standards.
EN
A technology that utilizes penetrating rays is one of the oldest nondestructive testing methods. Nowadays, the process of radiogram analysis is performed by qualified human operators and automatic systems are still under development. In this work we present advanced algorithms for automatic segmentation of radiographic images of welded joints. The goal of segmentation of a radiogram is to change and simplify representation of the image into a form that is more meaningful and easier to analyse automatically. The radiogram is divided into parts containing the weld line, image quality indicators, lead characters, and possible defects. Then, each part is analysed separately by specialized algorithms within the framework of the Intelligent System for Radiogram Analysis.
16
Content available remote Cyfrowe systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce. Cz. 1- Systemy obrazowania
PL
We współczesnej radiologii nośnikiem informacji diagnostycznej jest obraz, uzyskiwany w wyniku przejścia przez ciało pacjenta i zróżnicowania intensywności wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przetwarzania danych zbieranych na detektorach obrazu. Obecnie dominującymi systemami obrazowania rentgenodiagnostyce są oparte na cyfrowej prezentacji obrazu diagnostycznego systemy CR (ComputeD Radiography), DR (Digital Radiography) i DDR (Direct Digital Radiography). Formalnym problemem w Polsce jest fakt, że żaden dokument legislacyjny ani zalecenia krajowe nie regulują standardów, dotyczących zakresu kontroli jakości (parametry) i metodologii pomiarowej dla tych systemów akwizycji obrazu. Takie standardy w postaci raportów pomiarowych zostały stworzone w ramach prac Komisji Europejskiej (np. draft do raportu 91), organizacji profesjonalistów np. IPEM - Wielka Brytania i AAPM - Stany Zjednoczone oraz zespoły profesjonalistów akredytowanych przy jednostkach rządowych, np. National Centre for Scientific Research, organizacji naukowej wspomaganej finansowo i znajdującej się pod merytoryczną opieką francuskiego Ministerstwa Nauki.
17
Content available remote Comparison of welds defects classifiers based on artificial neural networks
EN
The paper describes comparison of two weld defect's classifiers based on artificial neural networks. First model consists of one neural network, where each output neuron corresponds to different defect group. The second model contains five neural networks. Each neural network has one neuron on output and is responsible for detection of one defects' category. In order to evaluate the effectiveness of the neural networks classifiers, the mean square errors were calculated for test radiograms and compared.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch klasyfikatorów defektów opartych na sztucznych sieciach neuronowych. Pierwszy model składa się z pojedynczej sztucznej sieci neuronowej, w której każde wyjście odpowiada jednej grupie wad. Drugi model złożony jest z pięciu sztucznych sieci neuronowych. Każda sieć neuronowa odpowiedzialna jest za wykrycie jednej grupy wad. Do oceny skuteczności działania klasyfikatorów wykorzystano średni błąd kwadratowy wyznaczony dla testowych rzeczywistych radiogramów.
PL
Artykuł opisuje możliwości zastosowania tomografu opartego na promieniowaniu X do pomiaru porowatości materiału sypkiego o gęstym upakowaniu, znajdującego się w prostokątnym modelu silosu. Otrzymane wstępne wyniki prac doświadczalnych ukazują możliwości pomiarowe użytego systemu. Zaprezentowane rezultaty dotyczą statycznego pomiaru piasku w silosie. Porównane zostały dwa różne obszary silosu, z różnym rodzajem upakowania piasku i przeprowadzona została analiza jakościowa uzyskanych wyników. Przedstawiono również teoretyczny opis wpływu parametrów poszczególnych składników tomografu X na jakość uzyskiwanych rezultatów. Została przedyskutowana procedura przygotowania i dobrania najodpowiedniejszych ustawień narzędzia pomiarowego w celu jak najlepszej analizy ilościowej obrazów tomograficznych.
EN
Paper presents feasibility study of X Ray tomography system application to porosity measurement of dense packed bulk solid in rectangular silo model. Obtained preliminary experimental results reveal the measurement capabilities of the tested system. Results presented are for static measurement of silo sand filling. There is a comparison between two different silo regions, with different packing density values of sand, and qualitative analysis of results is performed. Theoretical description of distinct parameters of X Ray tomography system parts influence on quality of obtained results is presented. Additionally, the discussion on procedure of preparation and adjustment of measurement system parameters in order to achieve best data for quantitative analysis of tomography images is cover in this paper.
PL
Celem niniejszej pracy było zastosowanie wybranych technik obróbki obrazów i ocena ich wpływu na analizę zdjęć rentgenowskich. Przedmiotem analizy były stawy między-paliczkowe bliższe palców II, III, IV obu rąk osób zdrowych i chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów. Porównywano wyniki pomiarów szpar stawowych uzyskane przed i po filtracji komputerowej. Do obróbki wybrano trzy filtry oferowane przez program Optimas: Horizontal, Mediana i Sharpen Hi. Zwrócono uwagę, że na dokładność pomiaru szerokości szpary stawowej wpływa sposób obróbki obrazu. Udowodniono również, że u osób chorych szpary stawowe są węższe niż u osób zdrowych.
EN
The goal of the research was the evaluation of image processing methods applied for analysis of radiographic pictures. The proximal interphalangeal joints of II, III and IV finger of healthy subjects and patients suffering from rheumatoid arthritis were examined. The width of joint gap was measured. The image transforms offered by Optimas image processing program: Horizontal, Mediana i Sharpen Hi, were tested. The accuracy of the measurement is influenced by the applied image processing method. It was stated that healthy individuals have wider joint gaps than the ill persons.
20
Content available remote Comparison of selected weld defects extraction methods
EN
Following paper describes three different methods used for detection of welds defects. Those are Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic and background removing. They operate on digital radiographs. Detection methods described here are differentiated by the time consumption and results achieved.
PL
Artykuł prezentuje trzy różne metody stosowane w procesie detekcji wad w spawach wykorzystujące: sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą oraz metodę pośrednią (usuwanie tła spawu). Wszystkie one operują na cyfrowych radiogramach. Prezentowane metody różnią się czasem działania i uzyskanymi wynikami.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.