Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disk laser
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zautomatyzowane spawanie laserowe blach karoseryjnych
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj.: mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) blach karoseryjnych ocynkowanych ze stali DC04 o grubości 0,8 mm na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego Yb:YAG TruDisk 3302 firmy TRUMPF, o mocy maksymalnej 3,3 kW, z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Stwierdzono, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i własności mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the basic parameters of laser welding (i.e. laser beam power and welding speed, and also energy input) of 0.8 mm thick car body electro-galvanized steel DC04 sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding were conducted by the means of a TRUMPF Yb:YAG TruDisk 3302 disk laser with the maximum output power of 3.3 kW and the beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. with no additional material. The keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration was found to provide excellent conditions for zinc vapours to escape, with no risk of porosity. The microstructure, microhardness and mechanical properties of the butt joints depend on laser welding conditions.
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,2 mm walcowanej na zimno na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy TRUMPF o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy doczołowych laserem dyskowym du- żej mocy w obszarze SWC następuje wyraźny spadek mikrotwardości do ok. 250÷260 HV0,1 w porównaniu do materiału rodzimego (470÷500 HV0,1) oraz spadek mikrotwardości w środkowej części spoiny do ok. 210 HV0,1.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the parameters of the laser welding of the cold rolled 1.2 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding have been conducted by the means of a disk laser with maximum output power of 3.3 kW and a beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. without additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires careful selection of the welding parameters, especially low energy input. The microhardness measurements have shown that as a result of the welding of butt joints using a high power disk laser, a significant decrease of microhardness, to approx. 250-260 HV0.1 takes place in the HAZ area, as compared to the base material (470-500 HV0.1), as well as a decrease in microhardness of the central part of the weld to approx. 210 HV0.1 have been observed.
EN
The article presents results of investigations on autogenous laser welding of new grade STRENX 1100 MC steel. The modern Disk laser was applied for of 5.0 mm thick butt joints welding. The influence of laser welding parameters, mainly the energy input of laser welding on the penetration shape, weld quality, structure and mechanical performance was investigated. It was found that the investigated steel has surprisingly low carbon equivalent CET just 0.328, and also relatively high temperature of martensitic transformation Ms at 430.6°C. Despite very rapid cooling times t8/5 in a range from 0.6 to 1.3 s, thus rapid solidification there was no tendency to cracking of weld metal or HAZ. Significant drop of microhardness in the HAZ resulted in a decrease of tensile strength of joints, compared to the base metal. Impact toughness of test joints was at only 50÷60% of the base metal.
4
Content available remote Spawanie laserowe nowoczesnej stali o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego nowego gatunku stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC na jakość i właściwości mechaniczne złączy doczołowych o grubości 5,0 mm. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego o średnicy ogniska wiązki laserowej 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła. Jednak z uwagi na wyraźny spadek twardości w strefie wpływu ciepła, nawet przy stosunkowo niskich energiach liniowych spawania laserowego w zakresie od 130 do 200 J/mm, złącza próbne charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie oraz udarnością na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The article describes the results of the research on the influence of laser welding parameters of the new grade structural high-strength steel Strenx 1100 MC on the quality and mechanical properties of 5.0 mm thick butt joints. The tests of welding have been conducted by the means of a disk laser with a beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone. However, due to the significant drop of hardness in the heat affected zone, even at relatively low energy inputs of laser welding in the range of 130 to 200 J/mm, the test joints are characterized by lower tensile strength and toughness at the level of about 60% as compared to the base material.
EN
The paper presents a detailed analysis of the influence of heat input during laser bead-on-plate welding of 5.0 mm thick plates of S700MC steel by modern Disk laser on the mechanism of steel penetration, shape and depth of penetration, and also on tendency to weld porosity formation. Based on the investigations performed in a wide range of laser welding parameters the relationship between laser power and welding speed, thus heat input, required for full penetration was determined. Additionally the relationship between the laser welding parameters and weld quality was determined.
EN
The article presents the results of a comparative study of the nitriding process of titanium alloy substrate using two lasers with different characteristics of laser beams. One of the applied lasers was a high power diode laser emitting at a dominant wavelength of 808 nm, with a rectangular laser beam spot, and multimode energy distribution across the spot. The second laser was a solid state Yb:YAG disk laser emitting at a wavelength of 1.03 μm, with a circular beam spot, characterized by near Gaussian energy distribution across the spot. In a case of both lasers single stringer beads with a similar width and at similar energy input were produced. As a result of melting of the substrate with a laser beam in a pure gaseous nitrogen atmosphere composite surface layers with in situ precipitated titanium nitrides embedded in the metallic matrix of titanium alloy were produced, in both cases. However, the surface topography and structure is different for the surface layers produce by different lasers at the same processing parameters and width of laser beams.
EN
Autogenous laser welding of 5.0 mm thick butt joints of thermomechanically rolled steel S700MC was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 emitted at 1.03 μm was used for the trials of autogenous welding. The effect of laser welding parameters and thus thermal conditions of welding on weld shape, microstructure of weld metal and heat affected zone (HAZ), tensile strength, bending angle, impact toughness and microhardness profile was determined. Studies have shown that it is advantageous to provide a high welding speed and low heat input. High cooling rate of weld metal and HAZ leads to the formation of a favorable structure characterized by a large proportion of fine-grained acicular ferrite and provides high mechanical properties of butt joints.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych o grubości 5.0 mm ze stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego Yb:YAG TruDisk 3302, który emituje promieniowanie o długości fali 1.03 μm. Badano wpływ parametrów spawania laserowego, a głównie warunków cieplnych procesu spawania na kształt ściegu spoiny, mikrostrukturę metalu spoiny i strefy wpływu ciepła (SWC), wytrzymałość na rozciąganie, kąt gięcia, udarność oraz rozkład mikrotwardości. Wyniki badań wskazują, że korzystne jest zapewnienie dużej prędkości spawania przy jednocześnie niskiej energii liniowej spawania. Duże szybkości stygnięcia metalu spoiny i SWC prowadzą do utworzenia korzystnej drobnoziarnistej struktury o dużym udziale ferrytu drobno płytkowego, co zapewnia wysokie właściwości mechaniczne złączy doczołowych.
8
EN
Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych blach karoseryjnych ocynkowanych DC04 o grubości 0.8 mm. W procesie spawania zastosowano laser stały Yb:YAG TruDisk 3302 z wiązką laserową o średnicy ogniska 200 μm. Badano wpływ parametrów i warunków technologicznych spawania na kształt i głębokość ściegu spoiny, stabilność procesu spawania, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy. Stwierdzono, że wiązka laserowa zogniskowana na górnej powierzchni blach wykazuje tendencję do przenikania przez szczelinę złącza, szczególnie przy niskich energiach liniowych i dużych prędkościach spawania. W całym zakresie parametrów złącza były spawane z utworzeniem kanału parowego, a metal spoiny był wolny od porowatości. Wskazuje to, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i właściwości mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania, a więc szybkości stygnięcia i czasów stygnięcia. Najkrótszy wyznaczony czas stygnięcia t8/5 był równy 0.29 s.
9
Content available Disk Laser Welding of Armor Steel
EN
The paper describes the application of an Yb:YAG disk laser with a maximum output of 3.3 kW for the butt welding of armor steel plates ARMOX 500T 3.6 mm thick. The influence of laser welding parameters such as laser power beam, welding speed, focal point position on weld quality and mechanical properties of joints was studied. A proper selection of disk laser welding parameters provides non-porous and cracks free fully-penetrated welds with the aspect ratio up to 6.4. There was approx. 40% reduction in the hardness of heat affected zone (HAZ) in comparison to hardness of the base material (BM). The hardness values at the weld metal and the BM were similar. The joints exhibited about 15% lower ultimate tensile strength when compared with that of the BM. Charpy absorbed energy of the joints was approx. 30% lower than that of the BM.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań procesu spawania złączy doczołowych blach ze stali pancernej Armox 500T o grubości 3.6 mm, laserem dyskowym Yb:YAG o maksymalnej mocy 3.3 kW. Określono wpływ parametrów spawania tj. mocy wiązki laserowej, prędkości spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem spawanej powierzchni na jakość złączy. Wykazano, iż istnieje pole parametrów spawania zapewniające uzyskanie złączy doczołowych wolnych od pęknięć i porowatości oraz współczynniku kształtu spoiny do ok. 6.4. W strefie wpływu ciepła następuje 40% zmniejszenie twardości w stosunku do materiału rodzimego oraz obszary spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie złączy jest około 15% niższe od wytrzymałości materiały rodzimego. Udarność złaczy jest niższa o 30% od udarności materiału rodzimego.
10
Content available remote Lasery dyskowe - źródło ciepła dla procesów spawalniczych
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i zalety spawalniczych laserów dyskowych. Przedstawiono zakres zastosowań tych laserów do cięcia i spawania różnymi technikami: spawania z głębokim wtopieniem, spawania metodami hybrydowymi, wiązką ogniskowaną w dwóch punktach oraz spawania wiązką skanującą. Omówiono zmodernizowane zrobotyzowane stanowisko Instytutu Spawalnictwa wyposażone w najnowszej generacji laser dyskowy o mocy 12 kW.
EN
The constructions and also advantages of disk lasers for welding applications are described. The basic information about application of this lasers in welding and cutting different methods: with deep penetration, hybrid welding methods, with two-points focused beam and scanning beam welding are presented. Moreover, the modernized welding station in Welding Institute with robot and the new generation disk laser with power up to 12 kW are presented.
11
Content available remote Bead-on-plate weldability of Al 5052 alloy using a disk laser
EN
Purpose: The paper presents the effect of the laser welding parameters of the laser focal position and beam angle on the weldability of an Al 5052 thick plate using a 4kW disk laser. Design/methodology/approach: Bead-on-plate welding was conducted on a 10mm-thick Al 5052 plate. Aspects of the bead, including the bead surface and cross sections, were evaluated with various laser welding parameters. The porosity formation was also examined in an X-ray transmission tests. Findings: Although the penetration depth decreased as the focal point moves away from the surface, the appearance of the bead improved and the porosity decreased. The weldability according to the inclination angle of the laser beam was also investigated. It was found that a forward inclination of the laser beam (when the inclination angle is an acute angle) could enhance the weldability compared with a backward inclination. Research limitations/implications: The results of the thick plate BOP welding experiments can be expanded to optimizing the Al alloy welding of thin sheets. Practical implications: It is applicable as a ground technique for the laser welding of aluminium alloy to increase the productivity and quality using the recently developed disk laser. Originality/value: The outcome of the research shows the influence of the welding parameters on weldability aspects in disk laser welding of an Al alloy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.