Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  abrasion resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
EN
The results of tests on the brittle fracture and abrasive wear of conical picks sintered carbides taking into account the size of tungsten carbide grains and the content of cobalt are presented. The tests were carried out on the innovative laboratory stand for tribological tests using the method for determination of resistance to edge fracture and abrasive wear. Test results have shown that an increase in the size of tungsten carbide grains, and thus an increase in the cobalt content, reduces the wear resistance and increases the resistance to brittle fracture. The results of the tests of sintered carbides inserts in the aspect of their durability are presented.
EN
In this work was established that serial traditional hardfacing materials based on the Fe-Cr-C system are not effective for improvement of abrasion resistance of elements of equipment for production of bricks, solid fuel briquettes and for restoration of augers, due to the fact that this equipment works at significant specific and cyclic loads. Features of the coarse-grained structure of Fe-Cr-C based coatings leads to intensive abrasive wear. The aim of this study was to increase a durability of that equipment by using of flux cored electrodes with reaction components of Ti, Cr, Mo, B4C and their combinations to provide synthesis, which leads to finegrained structure of refractory borides and carbides and their solid solutions with increased hardness. Structure of the hardfacing coatings were investigated by method of metallography, scanning electron microscopy (SEM), electron backscatter diffraction (BSD) mode and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Temperature dependences of equilibrium phase amount of the hardfacing materials were calculated by the CALPHAD technique, using JMatPro software. It was investigated that the offered materials are characterized by higher wear resistance at high specific and cyclic loads in comparison with serial production high-chromium hardfacing materials (Lastek, ESAB, Paton IEW). It was established that the abrasion wear resistance at high specific and cyclic loads depends mostly of formation of the structure of hardfacing material, and not the hardness. Also, using of powders of pure metals and their combination as reaction mixture for FCAW leads to fine structure which contains of refractory borides and carbides and their solid solutions.
EN
Purpose: The aim of this paper is to present a modern manufacturing method of production and compare the thermal, mechanical, properties of composite materials with aluminium alloy matrix reinforced by Al2O3 particles. Design/methodology/approach: The material for investigation was manufactured by the method of powder metallurgy (consolidation, pressing, hot concurrent extrusion of powder mixtures of aluminium EN AW-AlCu4Mg1 (A) and ceramic particles Al2O3). The amount of the added powder was in the range of 5 mass.%, 10 mass.% and 15 mass.%. Findings: The received results concerning the enhancement of hardness, which show the possibility of obtaining the MMC composite materials with required microstructure, influencing the properties of the new elaborated composite materials components. Concerning the thermal properties, especially the linear thermal expansion coefficient was measured, as well as the dilatometric change of the sample length was analysed. Practical implications: Concerning practical implications it can be stated that the tested composite materials can be applied among others in the transportation industry, but it requires additional research. Originality/value: The received results show the possibility of obtaining new composite materials with controlled and required microstructure with possible practical implications.
EN
In this paper, two types of footwear laces research were undertaken. The first was connected with abrasion resistance and the second with the displacement force at the knot. The abrasion resistance was registered by the level of abrasion for standard eyelet. The displacement force was measured with the use of a tensile test machine, where the force and extension were registered. As a criterion of test evaluation, the maximum force was established when the knot was untied. The research was conducted for a set of different types of shoelaces (differing in shape, structure and raw materials). The evaluation criteria proposed can be used in order to determine the raw materials and optimal construction of shoelaces. From the user’s point of view, the measures identified i. e. the displacement force in the knot (Fpw) and abrasion resistance (Ks) are the most important factors.
PL
W pracy przedstawiono dwie metody badań sznurowadeł obuwniczych, dotyczące odporności na ścieranie i siły przesuwu w węźle. Odporność na ścieranie badano na specjalnie wykonanym stanowisku, w którym elementem ścierającym było standardowe oczko obuwnicze. Badania siły przesuwu sznurowadła w węźle wykonywano na zrywarce wyposażonej w urządzenie rejestrujące siłę i wydłużenie. Jako kryterium oceny przyjęto maksymalną siłę, przy której nastąpiło rozwiązanie węzła sznurowadła. Materiał badań stanowiły sznurowadła obuwnicze różniące się kształtem (strukturą) wykonane z różnych surowców. Zaproponowane kryteria oceny pozwalają na optymalne dobranie surowców i konstrukcji sznurowadeł obuwniczych. Wyznaczane wskaźniki tj. siła przesuwu sznurowadła w węźle (Fpw) i współczynnik odporności na ścieranie (Ks) stanowią najbardziej istotne wskaźniki z punktu widzenia użytkownika.
EN
The article presents the results of research on tribological properties of aluminum coatings, reinforced with particles of carbon nanotubes Nanocyl NC 7000 in quantities of 0.5 wt.% and 1 wt.% as well as carburite (elemental carbon) in an amount of 0.5 wt.%, flame-powder sprayed on a non-alloy structural steel grade S235J0 according to EN 10027-1. The coating properties were assessed based on macro and microscopic metallographic examinations, chemical composition tests, microhardness measurements and abrasion and erosive wear resistance tests. The obtained results were compared with the results obtained for samples with coatings made of aluminum powder - EN AW 1000 series.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości tribologicznych powłok aluminiowych, wzmacnianych cząstkami materiałów węglowych w postaci nanorurek Nanocyl NC 7000 w ilości 0,5% wag. i 1% wag. oraz karburytu (węgla pierwiastkowego) w ilości 0,5% wag., natryskiwanych płomieniowo proszkowo (PFS) na podłoże z niestopowej stali konstrukcyjnej gatunku S235JO wg EN 10027-1. Oceny właściwości powłok dokonano w oparciu o badania metalograficzne makro- i mikroskopowe, badania składu chemicznego, pomiar twardości oraz badania odporności na zużycie ścierne i erozyjne. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla próbek z powłokami wykonanymi proszkiem aluminium seria EN AW 1000.
8
PL
W artykule określono wpływ modyfikacji posadzki cementowej nanocząstkami fluorku cyny(II) na jej wybrane właściwości. Do badań przygotowano jedną próbkę referencyjną oraz trzy różne próbki posadzki cementowej modyfikowanej fluorkiem cyny(II), z zawartością nanocząstek 0,5 ÷ 1,5% co 0,5%, w stosunku do masy cementu. Wykonane posadzki badano pod kątem odporności na ścieranie oraz przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie. Na podstawie badania ścieralności wykazano, że wraz ze wzrostem nanocząstek maleje ubytek masy posadzki cementowej. Dodatkowo, większa ilość fluorku cyny(II) w posadzce cementowej pozytywnie wpływa również na jej przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The main aim of the article is to describe the influence of modification of cement floor with tin (II) fluoride nanoparticles on its selected properties. To the tests, one reference sample was prepared. Moreover, three cement floor samples were modified with different percentage content of tin(II) fluoride nanoparticles, from 0,5% to 1,5%, every 0,5%, in relation to cement mass. On prepared samples the abrasion resistance and subsurface pull-off strength tests were performed. Based on obtained results, it has been proved that abrasion resistance increases with higher amount of tin(II) fluoride nanoparticles in cement floor. Moreover, higher amount of tin(II) fluoride in modified cement floor has positive impact on its subsurface pull-off strength.
EN
The paper presents the initial results of investigation concerning the abrasion resistance of cast iron with nodular, vermicular, or flake graphite. The nodular and vermicular cast iron specimens were cut out of test coupons of the IIb type with the wall thickness equal to 25 mm, while the specimens made of grey cast iron containing flake graphite were cut out either of special casts with 20 mm thick walls or of the original brake disk. The abrasion tests were carried out by means of the T-01M tribological unit working in the pin-on-disk configuration. The counterface specimens (i.e. the disks) were made of the JT6500 brand name friction material. Each specimen was abraded over a distance of 4000 m. The mass losses, both of the specimens and of the counterface disks, were determined by weighting. It was found that the least wear among the examined materials was exhibited by the nodular cast iron. In turn, the smallest abrasion resistance was found in vermicular cast iron and in cast iron containing flake graphite coming from the brake disk. However, while the three types of specimens (those taken from the nodular cast iron and from grey cast iron coming either from the special casts or from the brake disk) have almost purely pearlitic matrix (P95/Fe05), the vermicular cast iron matrix was composed of pearlite and ferrite occurring in the amounts of about 50% each (P50/Fe50). Additionally, it was found that the highest temperature at the cast iron/counterface disk contact point was reached during the tests held for the nodular cast iron, while the lowest one occurred for the case of specially cast grey iron.
EN
The article presents the results of the analysis of surface damage of abraded underwater concretes with the use of spatial scanning. The concrete abrasion test was carried out using the ASTM C1138 underwater method. Spatial scanning was used to prepare a map of wearing of the abraded surfaces of the specimens. This map enabled a better prognosis of the abrasion wear of the concrete, particularly in the context of designing hydrotechnic reinforced concretes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy uszkodzeń powierzchni ścieranych betonów podwodnych z zastosowaniem skanowania przestrzennego. Badanie ścieralności betonów wykonano metodą podwodną wg ASTM C1138. Skanowanie przestrzenne umożliwiło wykonanie mapy zużycia powierzchni ścieranych próbek, która pozwoliła na lepsze prognozowanie zużycia ściernego betonu, szczególnie w aspekcie projektowania betonów hydrotechnicznych ze zbrojeniem.
PL
Celem pracy była analiza wpływu procesu lakierowania na właściwości z udziałem fleksograficznych farb wodorozcieńczalnych. W badaniach i lepkości. Właściwości powierzchniowe uzyskanych powłok oceniono mikroskopowo za pomocą profilometru skaningowego. Zbadano współczynniki chropowatości niezadrukowanego papieru oraz podłoży pokrytych ścieralności druków. Odporność na ścieranie oceniono spektrofotometrycznie na podstawie zmian parametru ΔEab*. Stwierdzono, że proces lakierowania znacząco poprawia odporność na ścieranie druków uzyskanych na papierowych podłożach drukowych. Rodzaj użytego lakieru nie ma tak istotnego znaczenia jak sam proces lakierowania. Wykazano wpływ chropowatości powierzchni na ścieranie druków.
EN
The objective of the research is to analyse the surface and resistant properties in flexographic printing with water-based inks. Three water-based varnishes of different gloss and viscosity were used in the studies. The surface properties of unprinted, printed, printed and varnished papers were evaluated with the 3D optical microscope. The surface roughness coefficient was calculated in the studies. Abrasion tests were performed in the Ink Rub Tester. The rub-off resistance was evaluated by spectrophotometric and visual observations. ΔEab* parameter was used in the evaluation. It was observed that the varnishing process significantly improves the the varnish does not have such an influence on improvement of abrasion resistance as that of the varnishing process itself. It was noticed that the surface roughness has an impact on the abrasion resistance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegów erozyjno- mechanicznego ścierania (zużywania się) powierzchni modeli odlewniczych (próbek testowych) wykonanych z kilku rodzajów tworzyw modelarskich. Badaniami objęto: żywice modelarskie, drewno, drewno malowane i stopy Al-Si. Testy odporności przeprowadzono na nowym, autorskim urządzeniu do badania ścieralności abrazyjno-mechanicznej, w którym materiałem ciernym był suchy piasek formierski. Użycie wybranej frakcji piasku przybliża warunki testów do warunków pracy modelu/rdzennicy przy wytwarzaniu form lub rdzeni. Urządzenie umożliwia prowadzenie prób przy zachowaniu, na wybranym poziomie, takich parametrów, jak: siła nacisku na powierzchnię, szybkość przemieszczania ścierniwa, rodzaj ścierniwa i jego parametry. W artykule prezentowane są schematy i zdjęcia urządzenia oraz badane próbki. Dokonano porównania ścieralności opisanych materiałów, wyniki przedstawiono graficznie – na wykresach. Na podstawie oceny odporności na erozyjne ścieranie można wnioskować o trwałości i przydatności danego materiału jako tworzywa na model/rdzennicę. W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań. Nowe, prototypowe urządzenie umożliwia prowadzenia badań w szerokim zakresie zmienności parametrów i może być polecane do badań również innych tworzyw pracujących w podobnych warunkach jak modele odlewnicze i rdzennice. Dotyczy to elementów urządzeń, w których występuje proces przemieszczania materiału ziarnistego po powierzchni elementu konstrukcji (np. przy transporcie fluidalnym piasku).
EN
Investigation results of erosion-mechanical grinding (wearing) of surfaces of foundry patterns (test samples) made of several kinds of materials are presented in the hereby paper. Investigations contained: resins, wood, painted wood and Al-Si alloys. Resistance tests were carried out on the new, author’s device, for testing abrasion-mechanical grinding, in which the abrasion material constitutes a dry foundry sand. Using the sand selected fraction makes test conditions similar to operation conditions of patterns/ core boxes at producing moulds and cores. The device allows performing tests while maintaining – on the selected level – such parameters as: pressure on the surface, moving speed of abrasive material, kind of abrasive material and its parameters. Schemes and pictures of the device as well as of the tested samples, are presented in the paper. The comparison of grinding of the tested materials was performed and the results are presented graphically. On the basis of assessing the resistance for erosional grinding the stability and suitability of the given material for patterns/core boxes can be estimated. The results of the pilot investigations are presented in the paper. The new, prototype device allows performing investigations within a wide range of parameters variability and can be recommended for testing other materials operating under similar conditions as foundry patterns and core boxes. This concerns elements of devices in which the process of grain material movements on the surface of structure elements occurs (e.g. at fluidal sand transportation).
EN
The article presents the share of particular types of tribological wear and losses caused, with particular regard to abrasion. The wear on anchored grains and abrasion by grains between elements in frictional contact were characterized. General postulates regarding the limitation of abrasive wear depending on the conditions of its occurrence have been proposed.
PL
Przedstawiono udział poszczególnych rodzajów zużywania tribologicznego i strat, które powodują, ze szczególnym uwzględnieniem ścierania. Scharakteryzowano zużywanie o ziarna umocowane i ścieranie przez ziarna obecne między trącymi się elementami. Zaproponowano ogólne postulaty dotyczące ograniczania zużywania ściernego w zależności od warunków jego występowania.
EN
Recently there have been new trends in fancy yarns in order to meet consumer demands for drapery, decorative and outwear fabrics. Macaroni yarns are a promising group of fancy yarn which allows new yarn designs with different raw materials at different yarn counts. In the study, supreme knitted fabrics were produced withmacaroni yarns ofdifferent raw materials (polyester, acyclic, cotton) at different yarn counts (Nm 2/1, Nm 2.5/1, Nm 3.3/1, Nm 4/1 and Nm 4.5/1).Completely randomised one-factor analysis of variance (ANOVA) was used for determination of the statistical significance of the fabric type on selectedphysical properties of knitted macaroni fabrics in terms of fabric weight (g/m2), dimensional change (%) in the wale and course direction, abrasion resistance, and air permeability properties before and after the washing process.According to the results of the statistical analyses performed using the experimental values obtained from the tests, wedetermined that the fabric weights (g/m2), dimensional changes (%) in the wale and course direction, abrasion resistance and air permeability properties before and after washing were significantly influenced by the macaroni yarn’sstructural parameters (such as the yarn count andraw material comprising it).
PL
Na świecie pojawiły się ostatnio nowe trendy w obszarze przędz fantazyjnych, tak aby sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie tkanin dekoracyjnych i wierzchnich. Przędze makaronowe są obiecującą grupą przędz fantazyjnych, ich zastosowanie pozwala na otrzymanie nowych wzorów. W badaniu wyprodukowano dzianiny z przędz makaronowych z różnych surowców (poliester, bawełna) przy różnych ilościach przędzy. Do oceny statystycznej wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Zgodnie z wynikami analiz statystycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem wartości doświadczalnych uzyskanych z badań ustalono, że masa (g/m2), zmiany wymiarów (%) w obu kierunkach, odporność na ścieranie i przepuszczalność powietrza przed i po płukaniu znacząco wpływają na parametry strukturalne przędz makaronowych.
EN
Properties of amorphous alloys differ from each other when they are produced at different cooling rates and from different chemical compositions. This paper presents studies of the magnetic and mechanical properties of Fe61Co10 Y8 Nb1 B20, Fe61 Co10 Y8 -W1 B20 and Fe61 Co10 Y8 Mo1 B20 alloys, in the form of plates, produced by the injection of liquid alloy into a copper mould. Based on the performed studies, it was found that the substitution of 1% non-magnetic additive into the alloy composition had little effect, as regards the values of saturation magnetization (Ms ) and Curie temperature (Tc ). However, in the case of the coercive field, the sample with the W addition had a value almost half that of the other two alloys. For all of the studied alloys, the microhardness was about 1180 μHv100, i.e. significantly higher than for the same materials in the crystalline state.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do spawania liniowego z zastosowaniem dodatkowego chłodzenia za pomocą mikrostrumieni (mikrojetów). Stanowisko spawalnicze posłużyło do badań innowacyjnej technologii spawania z wymuszonym chłodzeniem mikrostrumieniowym w celu poprawy własności mechanicznych i struktury połączeń spawanych stali trudnościeralnej Hardox 450. Otrzymane wyniki badań wskazują na nowe możliwości zastosowania procesu chłodzenia mikrostrumieniowego w przypadku spawania stali o strukturze martenzytycznej, co pozwala na ograniczenie niepożądanych spadków twardość w strefie wpływu ciepła (SWC), a w efekcie końcowym wpływa to na poprawę własności tribologicznych konstrukcji spawanych.
EN
The paper presents the apparatus for linear welding with micro-jet cooling. Welding apparatus was used to research innovative welding technology with micro-jet cooling to improve the mechanical properties and structure of welded joints abrasion resistant steel Hardox 450. Research results indicate new possibilities of using the micro-jet cooling process in the case of welding steel with a martensitic structure, which allows reducing the undesirable dips hardness in the heat affected zone (HAZ), and as a result improves the tribological properties of welded structures.
EN
Increasing development of civilization encourages the search for modern engineering materials. At present, very interesting and promising materials are sintered stainless steels that are considered to be the most rapidly developing group of materials, which is related to the demand for materials with good mechanical properties and high resistance to corrosive agents. Taking into account sintered austenitic–ferritic steels, it is possibile to obtain a structure with different proportions of the two basic structural components. The main problem limiting the applicability of sintered stainless steels is porosity, which deteriorates not only the strength properties but also the usability as compared to their cast and materials after plastic working. Extremely valuable factors influencing tribological properties are the chemical composition, proportion of individual powders and sintering conditions. In this study, the microstructure and tribological properties of sintered stainless steels obtained by sintering in different proportions of 316L austenitic steel and 409L ferritic steel were compared. The abrasion wear resistance test for individual sintered steels was performed by pin-on-disc method.
PL
Zwiększający się rozwój cywilizacyjny zachęca do poszukiwania nowoczesnych materiałów inżynierskich. Obecnie bardzo interesującymi i obiecującymi materiałami są stale spiekane zaliczane do najprężniej rozwijającej się grupy materiałów, co jest związane z zapotrzebowaniem na materiały o dobrych własnościach mechanicznych i wysokiej odporności na oddziaływanie czynników korozyjnych. Biorąc pod uwagę spiekane stale austenityczno-ferrytyczne, możliwe jest uzyskanie struktury o różnych udziałach dwóch podstawowych składników strukturalnych. Głównym problemem ograniczającym możliwości aplikacyjne spiekanych stali nierdzewnych jest porowatość, która pogarsza nie tylko własności wytrzymałościowe, ale również użytkowe w porównaniu z ich odlewanymi i przerabianymi plastycznie odpowiednikami. Niezwykle cennymi czynnikami wpływającymi na własności tribologiczne są skład chemiczny, udział poszczególnych proszków oraz warunki spiekania. W niniejszym opracowaniu dokonano porównania mikrostruktury i własności tribologicznych spiekanych stali nierdzewnych, uzyskanych poprzez spiekanie w różnych proporcjach stali austenitycznej 316L oraz stali ferrytycznej 409L. Badanie odporności na zużycie ścierne dla poszczególnych stali spiekanych zostało przeprowadzone metodą pin-on-disc.
PL
Popioły lotne pochodzące ze spalania biomasy są nowym odpadem przemysłowym. Z powodu regulacji prawnych ich utylizacja jest obecnie trudna. Dotychczasowe badania pokazują, że popioły ze spalania biomasy mogą stanowić materiał atrakcyjny dla branży betonów. W celu zwiększenia ich użyteczności można popioły poddawać obróbce. W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu aktywacji popiołów lotnych z biomasy drzewnej na właściwości kompozytów cementowych. Zastosowano popiół przesiany, mielony oraz nieaktywowany. Dozowanie popiołu wynosiło 20; 40 lub 60% masy spoiwa. Dodatek 40% przesianego popiołu lotnego zwiększył o 46% wytrzymałość 90-dniową w porównaniu z popiołem nieaktywowanym. Mielony popiół lotny do 23% zwiększył odporność na ścieranie betonu.
EN
Fly ashes obtained from biomass combustion are a new form of industrial waste. Their utilization is troublesome due present law acts. Research done on biomass fly-ashes suggest that they can be an attractive material for concrete industry. To enhance their properties fly-ashes can be treated. The article presents a research on the influence of fly-ash activation on the cement composites properties. Sieved, grounded and non-treated fly-ashes were used. The dosage of fly-ashes was either 20; 40 or 60% binders mass. 40% addition of sieved fly-ash has increased the 90 days compressive strength by 46% comparing to control specimens. Ground fly-ash increased abrasion resistance up to 23%.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań betonowej kostki brukowej wyprodukowanej metodą wibroprasowania – w technologii dwuwarstwowej. Wierzchnią warstwę niniejszej kostki brukowej wykonano na matrycy cementowej z wysoko zaawansowanego technologicznie cementu TioCem®.
EN
The article presents the course and the results of the tests of concrete vibropressed setts produced in the two- -leaf technology. The outer leaf of the setts was made on a cement matrix with the high-tech TioCem® cement. One of the important characteristics of the TioCem® sett pavement is its resistant to abrasion.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne zawarte w aktualnej literaturze technicznej dotyczące wymagań odnośnie ścieralności betonowych posadzek przemysłowych. Skupiono się na posadzkach wykonywanych w technologii DST. Scharakteryzowano najczęściej stosowane metody badań ścieralności cementowych podkładów podłogowych i związane z nimi klasy odporności na ścieranie. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy doborze odpowiedniego materiału warstwy wierzchniej posadzki betonowej i opracowywaniu specyfikacji technicznych.
EN
The following paper presents the most important guidelines featured in the current technical literature about requirements on abrasion resistance of concrete industrial DST floors. The most popular abrasion test methods and abrasion resistance classes for cementitious floor screeds were described. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting the proper material for the concrete floor topping and writing technical specifications.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.