Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The temperature rise of photovoltaic’s cells deteriorates its conversion efficiency. The use of a phase change material (PCM ) layer linked to a curved photovoltaic PV panel so-called PV-mirror to control its temperature elevation has been numerically studied. This numerical study was carried out to explore the effect of inner fins length on the thermal and electrical improvement of curved PV panel. So a numerical model of heat transfer with solid-liquid phase change has been developed to solve the Navier-Stokes and energy equations. The predicted results are validated with an available experimental and numerical data. Results shows that the use of fins improve the thermal load distribution presented on the upper front of PV/PCM system and maintained it under 42°C compared with another without fins and enhance the PV cells efficiency by more than 2%.
PL
Poprawne kształtowanie układów materiałowych stropodachów i ich złączy wymaga określenia parametrów fizykalnych w świetle nowych wymagań cieplnych. W pracy przedstawiono aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy, charakterystykę rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stropodachów i ich złączy oraz wyniki obliczeń parametrów fizykalnych złączy stropodachów przy zastosowaniu programu komputerowego.
EN
The correct formation of materials flat roofs systems and their joints, requires the determination of physical parameters in view of new thermal requirements. The paper presents current regulations for the heat-humidity protection of external walls and their joints, characteristics of construction-material flat roofs solutions and their joints, as well as the calculation results of joints flat roofs physical parameters using computer program.
4
Content available remote Uwarunkowania techniczne termorenowacji istniejących ociepleń
PL
W artykule przedstawiono skuteczność wybranych rozwiązań stropodachów drewnianych pod kątem spełnienia wymagań izolacyjności termicznej. Zamieszczono schemat oceny cieplno- -wilgotnościowej stropodachów drewnianych oraz podano wynikiobliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²∙K)] rozwiązań z izolacją cieplną między i pod krokwiami oraz w systemie nadkrokwiowym.
EN
The article presents the degrees of compliance of certain selected wooden flat roof solutions with thermal insulation requirements. It presents a model for heat and moisture assessment of wooden flat roofs, as well as the results of calculation of the heat transfer coefficient U [W/(m²∙K)], for solutions with thermal insulation between, under and above rafters.
PL
W artykule omówiono obowiązujące przepisy w zakresie izolacyjności przegród budowlanych. Przedstawiono analizy rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych murowanych ścian zewnętrznych oraz złączy. Wymieniono podstawowe cechy techniczne wybranych materiałów termoizolacyjnych.
EN
The article discusses the regulations currently in force with regard to insulation properties of building envelope. Analysis of structural and material selections is presented for outside masonry walls and joints. Primary engineering properties of selected thermal insulation materials are presented.
PL
W artykule opisano obecne wymagania Dyrektywy energetycznej (EPBD), które dotyczą charakterystyki energetycznej budynków oraz przedstawiono stan jej implementacji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zwrócono szczególną uwagę na technologię betonu komórkowego oraz jego właściwości, które doskonale wpisują się w wymagania Dyrektywy EPBD.
EN
The article describes the current requirements of the Energy Directive (EPBD) related to the energy performance of buildings and presents the implementation status of this directive in selected countries of the European Union. Particular attention was paid to the autoclaved aerated concrete technology and its properties, which perfectly fit into the requirements of the EPBD.
9
Content available remote Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród
PL
W artykule omówiono zmiany w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonano obliczenia w zakresie wartości EP w odniesieniu do budynków o różnym przeznaczeniu.
EN
The article discusses the changes in the general and specific requirements stipulated in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on technical conditions to be met by buildings and their location. Calculations were performed concerning the ranges of values with respect to the values of primary energy of buildings with various purposes.
10
Content available remote Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule dokonano analizy rozwiązań materiałowych podłóg na gruncie i na stropie nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i przejazdami z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Przedstawiono podstawowe, normowe procedury obliczeniowe oraz sformułowano wytyczne projektowe.
EN
The article presents an analysis of material solutions for flooring on ground and on floors above unheated rooms and underpasses with consideration of the new heat and humidity requirements. Basic normative calculation procedures are presented and design guidelines are formulated.
11
Content available remote Ocieplanie przegród zewnętrznych celulozą w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule opisano właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawiono wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.
EN
The article describes the properties of cellulose as an insulation material. It also presents the results of calculations of the required thickness of cellulose insulation in selected cases of external envelope.
PL
W artykule dokonano szczegółowej analizy porównawczej parametrów cieplnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Na podstawie otrzymanych wyników parametrów cieplno-wilgotnościowych analizowanych złączy opracowano karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
EN
The article presents a detailed comparative analysis of thermal parameters of two-layer joints between exterior walls and balcony slabs. It also presents the results of numerical calculations of selected structural and material solutions. Based on the obtained results of hygrothermal parameters of the analysed joints, data sheets necessary to design partition walls have been developed, taking into account the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on technical conditions to be met by buildings and their location.
PL
W artykule omówiono wymagania cieplno-wilgotnościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokonano oceny przykładowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych ścian zewnętrznych dwuwarstwowych pod kątem stopniowo zaostrzanych wymagań cieplnych. Przeanalizowano także wybrane złącza w zakresie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych.
EN
The article discusses the heat and humidity requirements included in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 replacing the ordinance on technical conditions of buildings and their locations. Example structural and material solutions of double layer external walls were evaluated taking into account the more and more strict heat requirements. Binders were analysed for the risk of developing mould and mould fungi.
14
Content available remote Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule przeprowadzono analizę najczęściej stosowanych w Polsce rozwiązań ścian zewnętrznych w zakresie ochrony cieplnej. Dokonano ich oceny pod kątem spełnienia przez nie wymagań, które według zmian planowanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do 2021 r. mają być stopniowo zaostrzane.
EN
The article conducts an analysis of the most commonly used external wall solutions in Poland in the scope of heat insulation. The author judges them according to the criterion of meeting the appropriate requirements, which, according to the planned amendments to regulation on technical terms that buildings and their orientation should meet, are going to be gradually tightened by 2021.
15
Content available remote Nowe wymagania cieplne dotyczące przegród przezroczystych
PL
W artykule omówiono zmiany w wymaganiach cieplnych dotyczących stolarki okiennej oraz przegród przezroczystych zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokonano analizy tych wymogów pod kątem projektowym oraz wskazano na możliwe konsekwencje ich wprowadzenia.
EN
The article discusses the changes in the thermal requirements for window frames and transparent partitions contained in the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5th July 2013 amending the regulation on technical conditions of buildings and their location. An analysis of these requirements as regards design was conducted and the possible consequences of their introduction were indicated.
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące balkonów pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Dokonano szczegółowych obliczeń nietypowych konstrukcji balkonów pod kątem wielkości kondensacji wilgoci w przegrodzie.
EN
The article discusses the requirements for balconies as regards thermal and humidity properties. Detailed calculations of condensation of humidity in the partition for unusual balcony structures was made.
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania zagadnień cieplno-wilgotnościowych w projektowaniu balkonów i tarasów. Podano przykłady uszkodzeń będących skutkiem pomijania tych kwestii przez projektantów i wykonawców.
EN
The article notices the necessity of taking into account thermal and humidity issues in designing of balconies and terraces. Examples of damages resulting from omitting these issues by designers and constructors are presented.
18
Content available remote Wybrane właściwości cieplne posadzek drewnianych
19
Content available remote Systemy ociepleń – dokumenty odniesienia i metody badań według ZUAT
PL
W artykule przedstawiono metody badań składników ociepleń oraz układów ociepleniowych według ZUAT. Ponadto podano podstawowe informacje dotyczące normalizacji w zakresie systemów ociepleń, a także aktualne dokumenty odniesienia.
20
Content available remote Racjonalna grubość termoizolacji
PL
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy obecnie, gdy mamy większą swobodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdy powszechnie dostępne są różne materiały, technologie, lepiej i gorzej wyszkoleni wykonawcy, należy równie bezkrytycznie dobierać grubość ocieplenia, kierując się jedynie wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych? Celem autorów jest zwrócenie uwagi na aspekty, które, poza przepisami, również warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o grubości izolacji cieplnej podczas budowy, renowacji i termomodernizacji budynku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.