Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja kosztów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wyzwaniem dla operatorów zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej jest sprostanie wysokim wymaganiom odbiorców i ustawodawców, dotyczących jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Również układy zasilania zakładów przemysłowych, z uwagi na wymóg zachowania ciągłości produkcji, powinny cechować się wysoką niezawodnością. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, oprócz skutków natury finansowej, mogą nieść za sobą skutki społeczne a nawet zagrożenie życia. W niniejszym artykule na przykładzie oprogramowania GEM firmy GE (Grid Enterprise Manager) omówiono narzędzia programowe poprawiające parametry jakościowe zasilania, cyberbezpieczeństwo i redukujące koszty eksploatacji. Przedstawiono przykładową analizę kosztów i zysków z wdrożenia tego typu narzędzi z wykorzystaniem kalkulatora szacowania kosztów przerw ICE (Interruption Cost Estimate).
EN
The challenge for both transmission and distribution network operators is to meet the high requirements of customers and legislators regarding the quality and reliability of electricity supply. Also, power supply systems for industrial plants, due to the requirement for maintain of production continuity, should be characterized by high reliability. Interruptions in power supply, in addition to financial effects may also have social consequences and even life-threatening consequences. In this article, tools for improving metrics for reliability of the grid, cybersecurity and reducing operating costs are discussed, based on the example of GE’s software GEM (Grid Enterprise Manager). An example of costs and profits analysis, resulting from implementation of such the tool is presented, using the ICE (Interruption Cost Estimate) calculator.
PL
System głównego odwadniania kopalni jest elementem niezbędnym w eksploatacji podziemnych zakładów górniczych. System ten składa się z wielu elementów takich jak kanały i chodniki wodne, zbiorniki podziemie pompy z napędem oraz rurociągi tłoczne. Działanie tego systemu jest uniezależnione od aktualnego wydobycia, stanowiąc dla kopalni stały koszt utrzymania. W zależności od głębokości kopalni oraz średniego napływu wody na koszt ten składają się koszt energii elektrycznej zasilającej pompy, koszt amortyzacji urządzeń, koszt obsługi oraz koszty ewentualnej utylizacji wody wraz z opłatami środowiskowymi. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ograniczenia kosztów funkcjonowania odwadniania głównego poprzez odpowiednią eksploatację urządzeń oraz odpowiednią politykę remontową. Przedstawione wyniki oparte zostały o rzeczywistą analizę funkcjonowania systemu odwadniania jednej z polskich kopalń.
EN
The main mine dewatering system is an essential element in the exploitation of underground mining plants. The system consists of many elements such as water channels and water walkways, underground tanks, powered pumps, and discharge pipelines. The operation of this system is independent of the current extraction, constituting a fixed cost of maintenance for the mine. Depending on the depth of the mine and the average inflow of water, this cost consists of the cost of electricity supplying the pump, the cost of depreciation of equipment, the cost of service and the costs of possible water disposal along with environmental charges. The article presents considerations regarding the reduction of main drainage operation costs through appropriate equipment operation and appropriate repair policy. The presented results are based on a real analysis of the functioning of the drainage system of one of the Polish mines.
PL
Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji smogu. Inwestorzy, którzy zdecydują się jedynie na zmianę „kopciucha" na nowszy kocioł, szybko będą zawiedzeni z uwagi na wzrost kosztów grzewczych. Domy warto modernizować, a nie tylko wymienić kocioł - osiągamy wtedy wymierne efekty w postaci podnoszenia komfortu i jakości życia oraz wzrostu wartości rynkowej budynku.
PL
W wielu opracowaniach teoretycznych pojęcie milk run-u pojawia się w kontekście obniżenia poziomu zapasów i zwiększenia płynności dostaw. Oczywiście powyższe jest prawdą, ale nie obejmuje czynnika, dla każdego przedsiębiorstwa najważniejszego – to rozwiązanie, poza wspomnianymi zaletami, może przynosić natychmiastowy, łatwo policzalny i całkiem pokaźny profit. Poniżej przedstawię podstawowe założenia wraz z omówieniem poszczególnych aspektów na konkretnym przykładzie.
EN
Socio-economic development of local government units (communes, poviats and self-government voivodships) is not possible without efficient administration. The activities of each local government unit (l.g.u.) consist of its basic tasks as well as auxiliary processes, so-called support functions (eg. accounting, personnel, training, archives, IT, property management, e-administration). Centralization of the support function is one of the more frequently used tools to optimize this area of activity. The article presents the possibilities of creating Local Government Shared Service Centers (LGSSC) as a way to optimize costs and standardize the processes taking place in the activities of local governments. A detailed LGSSC analysis shows the advantages of a modern approach to how to deliver better quality services by l.g.u.
PL
Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-nego (gmin, powiatów i samorządowych województw) nie jest możliwy bez sprawnie działającej administracji. Na działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), składają się podstawowe jej zadania, jak i procesy pomocnicze tzw. funkcje wsparcia (np. księgowość, kadry, szkolenia, archiwum, IT, zarządzanie majątkiem, e-administracja). Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule przedstawiono możliwości i efekty jakie niesie ze sobą stworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych (SCUW) jako sposobu na optymalizację kosztów i standaryzację zachodzących w działalności samorządów procesów. Szczegółowa analiza SCUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania lepszych jakościowo usług przez j.s.t.
PL
Szybki rozwój telematyki w XXI wieku był możliwy dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii. Umożliwiło to przedsiębiorcom prowadzącym firmy transportowe większą kontrolę nad sprawowaną usługą. Dane pozyskiwane przez te systemy pozwalają zmniejszyć koszty działalności, co w dzisiejszych realiach jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia nowoczesnego i w pełni rentownego przedsiębiorstwa. Artykuł skupia się na ukazaniu kilku najważniejszych obszarów zastosowania systemów telematycznych, dzięki którym można w prosty sposób zmniejszyć koszty usługi, a co za tym idzie – zwiększyć konkurencyjność na rynku transportowym.
EN
The rapid development of telematics in the 21st century was possible thanks to the development of modern technologies. This has enabled entrepreneurs running transport companies to have greater control over the service they provide. Data collected by these systems allow to reduce the costs of activity, which in today's reality is one of the most important aspects of running a modern and fully profitable enterprise. The article focuses on the most important areas of application of telematic systems, thanks to which it is possible to reduce the costs of the service in a simple way, and thus increase the competitiveness on the transport market.
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu i handlu w ostatnich latach wymusił konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki magazynowej. Głównym powodem wprowadzanych zmian jest optymalizacja czasu realizacji operacji magazynowych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Wymusza to reorganizację magazynów, operacji magazynowych oraz wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych w trakcie procesu magazynowania. Aby zapewnić dużą skuteczność, wysoką efektywność i obniżenie kosztów realizowanych procesów magazynowych stosowane są odpowiednie programy i narzędzia symulacyjne. W artykule przedstawiono możliwości oraz korzyści jakie wnosi zastosowanie oprogramowania do modelowania i symulacji procesów zachodzących w magazynach.
EN
The dynamic development of industry and trade in recent years has forced the need to use new solutions in the field of warehouse management. The main reason for the changes being introduced is the optimization of the time of completing warehouse operations while reducing costs. This forces the reorganization of warehouses, warehouse operations and the introduction of modern equipment and devices used during the storage process. To ensure high efficiency and reduction of costs of warehouse processes, appropriate programs and simulation tools are used. The article presents the possibilities and benefits of software for modeling and simulation of processes taking place in warehouses.
EN
This study focuses on reducing the costs of scrap loss in industrial enterprise through the quick response control methodology, used in quality management in the automotive industry. Its use can identify various influences causing problems is production, quality, logistics or management. The costs reducing in this study used tools and methods as QRQC, Global 8D, 5 Why, Is/Is Not as well as seven old statistical (japanese) tools, especially Pareto analysis. Using the QRQC methods there were found causes connected with scrap costs and were setted the corrective action to reduce the scrap costs.
PL
Na działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym szczególnie produkcyjnego, składają się podstawowe procesy biznesowe i procesy pomocnicze, tzw. funkcje wsparcia. Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) przedstawiono przebieg procesu tworzenia oraz rolę i funkcje Centrum Usług Wspólnych (CUW), jako sposobu na redukcję kosztów działalności firmy. Szczegółowa analiza CUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania usług na rzecz Grupy Kapitałowej KHW z możliwością rozszerzenia tej formy usług na inne przedsiębiorstwa, w tym górnicze.
EN
The activity of each company, including in a special way production companies, consists of core business processes and auxiliary processes so. support functions. Centralization of support functions is one of the most frequently used tools to optimize this area of activity. The article, on the example of the Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), describes the process of creation and the role and functions of the Shared Services Centre (SSC) as a way to reduce the cost of business. Detailed analysis of the SSC shows the advantages of a modern approach to the way of providing services to the Group KHW with the possibility of extension this form of services to other companies, including mining businesses.
EN
A review of various models of the management and techniques using in the production sector to create a proposal of an example in a model department of the heat treatment of AlSiMg alloys. The results of these works were a cost reduction in the final product to help the customer by creating benefits for them – for example, in lowering prices. If we could use the proposed models of management and optimization of technology to implement a unique model in the department of heat treatment, we can increase the mechanical properties of casting due to the economic benefits. To create a unique model of management in the department of heat treatment, it is necessary to have two ways of knowledge about the economy and foundry know-how of innovation technology – that was improved in this article.
PL
Przeprowadzona analiza dostępnych w literaturze modeli zarządzania oraz technik w przemyśle odlewniczym była podstawą do opracowania modelu zarządzania wydziałem obróbki stopów aluminium AlSiMg. Jednym z efektów zaproponowanych rozwiązań było obniżenie kosztów produktu końcowego, co skutkowało oczekiwanymi korzyściami dla klienta. Jeśli skorzystamy z proponowanych modeli zarządzania i jednocześnie zoptymalizujemy parametry technologiczne, w celu stworzenia niepowtarzalnego modelu w dziale obróbki cieplnej, możemy nie tylko zwiększyć mechaniczne właściwości produktu, ale też odnieść korzyści ekonomiczne. Do stworzenia unikalnego modelu zarządzania w dziale obróbki cieplnej niezbędna jest wiedza ekonomiczna i znajomość innowacyjnych technologii w odlewnictwie, których znaczenie zostało dowiedzione w tym artykule.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące analizy wymiaru ekonomicznego zastosowania systemów napraw panelowych na przykładzie konkretnych uszkodzeń pojazdów. Rozważania uzupełniono o prezentacje autorskich symulacji kosztów napraw w dwóch wariantach obejmujących zarówno wymianę jak i naprawę danej części zamiennej. Na potrzeby artykułu badanie dotyczyło pojazdów w przypadku, których zastosowanie systemów napraw panelowych znalazło swoje praktyczne zastosowanie. Zaprezentowane wyniki pozwoliły na porównanie kosztów pomiędzy procesem wymiany a naprawy danej części zamiennej. Celem artykułu jest wykazanie, że zastosowanie innowacyjnych narzędzi w postaci systemów napraw panelowych prowadzić może do znacznej redukcji kosztów napraw. Adresatami zaprezentowanych wyników badań są towarzystwa ubezpieczeniowe, warsztaty naprawcze oraz podmioty tworzące oprogramowanie do szacowania kosztów napraw.
EN
The paper presents the analysis of the economic dimension of the use of panel repairs on the basis of specific damage to vehicles. Considerations were supplemented by presentations of author's repair cost simulations in two variants, including replacement and repair of the replacement part. For the purposes of this article, the study covered vehicles in which the use of panel repairs was found to be practical application. The presented results allowed to compare the cost between the replacement process and repair of the given spare part. The aim of the article is to demonstrate that the use of innovative tools in the form of panel repairs can lead to significant cost reductions. The beneficiaries of the presented research results are insurance companies, repair shops and entities creating software for estimating the costs of rights.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rentowności zastosowania outsourcingu w operacyjnym zarządzaniu produkcją budowlaną. Wskazano na zadania outsourcingu w systemie podwykonawczym, który jest coraz częściej spotykanym narzędziem sterowania produkcją i usługami, w tym również kontraktami budowlanymi. Na wybranych przykładach przedstawiono główne przesłanki przemawiające za wyborem tej strategii zarządzania w procesie tworzenia produktu. Ustalono, że zastosowanie outsourcingu pozwala na wykorzystanie potencjału kontrahentów, zdywersyfikowanie wyspecjalizowanych usług, poparte wyższą jakością i wydajnością, a także niższe koszty wewnętrzne, w porównaniu z dużymi podmiotami/korporacjami, realizującymi projekty w systemie generalnego wykonawstwa.
EN
Throughout the article, the author makes an attempt to analyze the profitability of using the outsourcing process, in the operational management of building works. The article indicates the outsourcing tasks in the subcontracting system, which is more and more often being used as a tool for controlling the executed works, including the contracts concluded in the construction and building industry areas. The selected examples present the main premises that support this management strategy throughout the process of creating the product. The findings allow us to establish that application of outsourcing makes it possible to use the potential of the customers, diversify the specialized services, as higher effectiveness and quality may be achieved. Finally, the internal costs are limited, especially in comparison with large businesses/corporations, realizing the projects with the use of the general contractor system.
PL
W artykule podjęto problematykę ustalenia warunków wewnętrznych oraz zewnętrznych firmy, decydujących o wdrożeniu outsourcingu. Identyfikacja przesłanek decydujących o ekonomicznej oraz funkcjonalnej korzyści wykorzystania outsourcingu pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom ułatwić działania w warunkach niepewności gospodarczej. Przeprowadzenie analiz otoczenia przedsiębiorstw, rynku oraz prawidłowe formułowanie celów stawianych przed outsourcingiem umożliwia osiągnięcie maksymalnych efektów z jego wykorzystania. Biorąc pod uwagę warunki niepewności gospodarczej, które towarzyszą wszystkim podejmowanym decyzjom oraz działaniom, tylko postępowanie oparte na precyzyjnie sformułowanym schemacie pozwoli redukować ryzyko wynikające z wprowadzania zmian. Przeprowadzone w ukraińskich przedsiębiorstwach produkcyjnych badanie przy wykorzystaniu wywiadu bezpośredniego standaryzowanego pozwoliło na zbudowanie autorskiego modelu podejmowania decyzji związanych z procesem wdrażania outsourcingu.
EN
The article discusses the problems of determining the internal and external conditions for a company that can decide about outsourcing. Identification of the specific circumstances which naturally determine the economic and functional benefits of using outsourcing will allow small and medium-sized enterprises to facilitate action in the conditions of economic uncertainty for small and middle enterprises. Conducting analyses of the business environment, the market and the correct formulation of the aims of outsourcing, allow obtaining the maximum effects of its use. Taking into account the conditions of economic uncertainty that accompany all taken decisions and actions, only procedure based on precisely formulated scheme, will reduce the risk occurring in the way of transition to outsourcing.
PL
Artykuł dotyczy problematyki zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym. Przedstawiono w nim nowatorskie podejście do redukcji kosztów samochodowego transportu chłodniczego poprzez zewnętrzne zasilanie elektryczne agregatów chłodniczych pojazdów w miejscach ich postoju. Przeprowadzono przykładową analizę porównawczą kosztów zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym dla wybranej trasy Gdańsk - Odessa, dla określonego samochodu i wybranego agregatu chłodniczego z uwzględnieniem zatrudnienia jednego lub dwóch kierowców. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na zużycie paliwa w samochodowym transporcie chłodniczym oraz przeanalizowano tabor dalekobieżnych samochodów chłodni. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń pokazano wpływ promowanego rozwiązania na energooszczędność i redukcje kosztów samochodowego transportu chłodniczego.
EN
The paper concerns the problems of fuel consumption in road refrigerated transport. An innovative approach to the reducing of costs in road refrigerated transport via an external electrical power supply of vehicle's refrigerating units in the parking places is presented. The sample comparative analysis of costs of fuel consumption in the road refrigerated transport for the selected route Gdańsk - Odessa, for a specific car and refrigarating unit with regard to the employment of one or two drivers was carried out. The aper presents the factors affecting fuel consumption in rood refrigerated transport and examines long-distance fleet of refrigerated trucks. On the basis of the calculation's results the effect of the promoted solutions on energy efficiency and costs reduce in refrigerated road transport was shown.
PL
Kompania Węglowa w latach 2011-15 przygotowała nową strategię oraz kolejno kilka programów naprawczych. W rezultacie w 2015 r. postanowiono o likwidacji tej spółki i sprzedaży jej aktywów nowemu podmiotowi. Oznacza to, że nie tylko nie udało się uratować KW, lecz koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść więcej niż jej aktywa. Planowana jest pomoc publiczna. W artykule tym zidentyfikowano czynniki determinujące taki stan rzeczy. Ponadto przenalizowano czynniki, które zdecydowały o niepowodzeniu programów i mogą zaważyć na kondycji sektora węgla kamiennego w przyszłości.
EN
The KW in 2011-15 years prepared the new strategy and a few of rehabilitation programmes. As a result in 2015 about this liquidation Companies and a selling of her assets to the new entity were decided. It means that a Pety Offence Code didn't not only manage to rescue, but the cost of the entire undertaking is supposed to amount for more than her to assets. A state aid is being planned. In this article they established the identity of determinants such a state of affairs. In addition, a factors that determined the failure of the programs and may weigh on the condition of the hard coal sector in the future.
16
Content available remote Komunikacja między działami i pracownikami
PL
Doskonalenie jakości to podstawa funkcjonowania nowoczesnych firm. Naturalne jest doskonalenie efektu końcowego działalności operacyjnej w postaci wyrobu i usługi. Jednakże, aby efekt ten uzyskać na maksymalnie wysokim poziomie, niezbędne jest doskonalenie jakości we wszystkich procesach i działaniach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to również ważne ze względu na konieczności poszukiwania takich form doskonalenia, które będą zwiększać jakość produkowanych wyrobów czy też oferowanych usług oraz zwiększać efektywność bądź też wpływać na redukcję kosztów. W niniejszym artykule omówię doskonalenie obszaru komunikacji w firmie w świetle teorii TQM.
PL
W pracy przedstawiono problemy dotyczące sposobu modelowania tras przejazdowych w zakładach produkcyjnych. Podkreślono istotę właściwego doboru modelu w kontekście zmniejszenia kosztów logistycznych ponoszonych w zakładach. W artykule zawarty jest również przegląd i krótka charakterystyka po-szczególnych już istniejących modeli.
EN
This paper presents a method of modeling problems of crossing paths in manufacturing plants. It high-lights the essence of proper selection of the model in the context of reducing logistics costs incurred in the plants. The article also included an overview and a short description of the different existing models. modeling of crossing paths, reduce costs, manufacturing plants.
18
Content available Lean Transformation in non-production organisations
EN
Each organisation, regardless of its profile, strives to achieve the best results possible; however, it needs to be noted that they frequently are different for each entity. Based on the studies and observations, the authors noticed that famous companies have similar approaches to the organisation of processes. These processes can be assigned to Lean Philosophy derived from the Japanese manufacturing industry. Many corporations and even smaller companies apply Lean principles. To introduce changes to the organisation and functioning of businesses, it is indispensable to subject them to Lean Transformation and to map basic value streams for the company as a whole and for its individual departments.
PL
Celem każdej organizacji zarówno działającej w przemyśle, jak i w firmach usługowych, urzędach czy jednostkach budżetowych jest uzyskanie jak najlepszych wyników. Wyniki te są definiowane dla każdego podmiotu w odmienny sposób. Na podstawie badań i obserwacji określono, że procesy w każdej ze znanych organizacji cechują się wieloma podobieństwami. Procesy te można połączyć i podporządkować filozofii Lean mającej swoje korzenie w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wiele dużych koncernów podobnie jak mniejszych firm z powodzeniem stosuje zawarte w tej filozofii zasady działania. Zmiany w funkcjonowaniu zarówno ludzi i/lub kultury działania organizacji dzięki implementacji Lean możliwe są w przypadku wskazania podstawowego strumienia wartości dla ogółu firmy, jak i strumienia wartości dla poszczególnych jej działów.
PL
Zapasy stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie zapasami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i zwiększenie jakości produkcji, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania. Prawidłowe zarządzanie finansami wpływa też pozytywnie na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji oraz płynności finansowej podmiotu.
EN
Inventories are a very important category in the accounting of every enterprise. Inventory management is one of the major decision‐making areas for the company’s management board. Proper inventory management allows reducing total costs and increasing the quality of production, which is the goal of an integrated management system. Proper financial management can also positively affect the maintenance of liquidity in the company. The purpose of this article is to present issues related to inventory management in a company in the context of continuity of production and fluidity of a subject.
PL
Optymalizacja funkcjonowania logistyki może skutkować nie tylko redukcją kosztów, ale może również znacząco wpłynąć na organizację pracy, a nawet na technologię wytwarzania. Zmiany te mogą dotyczyć także finansowo-księgowej sfery funkcjonowania organizacji. W pracy przedstawiono przykład przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem tablic szkolnych i biurowych. Logistyka wewnętrzna głównego wydziału produkcyjnego w przedsiębiorstwie została znacznie usprawniona. Reorganizacja skutkowała zmianą sposobu wydawania do zleceń produkcyjnych jednego z głównych materiałów. Autorzy dokonali analizy wpływu powyższych zmian na stosowaną w przedsiębiorstwie metodę kalkulacji rzeczywistych kosztów wytworzenia. Następnie zaproponowano i wdrożono innowacyjną metodę kalkulacji uwzględniającą wpływ optymalizacji logistyki na proces produkcyjny.
EN
Logistics process optimization can result not only in reduction of overall manufacturing costs, but also significantly change the work organization and even manufacturing technology. These changes may also affect the financial and accounting sphere of company. In the paper was presented the example of whiteboard manufacturing company. Logistics processes in main manufacturing department of the company was highly improved. Modifications resulted in changes in way of expend one of the main production material. Authors made an analysis of impact of above changes on calculation method of the actual manufacturing costs of semi-finished products. Furthermore, an innovative method for calculating the costs, taking into account the logistics changes, has been proposed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.