Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delays
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Z punktu widzenia pasażerów jedną z ważniejszych cech jakości jest punktualność. W transporcie lotniczym wykonanie operacji przez samoloty i ich obsługa naziemna są znacznie bardziej czasochłonne, a ponadto mocno uzależnione od warunków atmosferycznych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy punktualności, określenie struktury i wielkości odchyłek punktualności oraz opóźnień i przyspieszeń rejsów pasażerskich wykonywanych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach oraz jego historię i wielkość ruchu lotniczego w ostatnich latach. Omówiono najczęstsze przyczyny opóźnień oraz kody opóźnień opracowane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Zdefiniowano miary i wskaźniki punktualności. Przedstawiono strukturę odchyłek punktualności oraz ocenę statystycznych miar położenia i zmienności odchyłek od punktualności, przyspieszeń i opóźnień lotów dla okresu 12 miesięcy. Analizę punktualności lotów przeprowadzono z podziałem na rejsy krajowe i międzynarodowe w tym okresie oraz dla wybranych dwóch miesięcy roku z podziałem na poszczególne dni. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe analizy punktualności samolotów pasażerskich oraz opisano najczęstsze przyczyny opóźnień występujące w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice wraz ze sposobem ich eliminowania.
EN
From the passengers’ point of view, punctuality is one of the most important quality features. In air transport, the performance of operations by planes and their ground handling are much more timeconsuming, and also heavily dependent on weather conditions. The purpose of the article is to conduct punctuality analysis, determine the structure and size of punctuality deviations as well as delays and accelerations of passenger flights performed at the John Paul II International Airport Krakow-Balice. The article presents not only basic information about the International Airport in Balice but its history and volume of air traffic in recent years as well. The most common causes of delays and delay codes developed by the International Air Transport Association have been discussed. Measures and indicators of punctuality have been defined. The structure of punctuality deviations and the assessment of statistical location measurements and variability of deviations from punctuality, accelerations and delays of flights for a period of 12 months have been presented. Flight punctuality analysis has been conducted in division to national and international flights in this period and for two selected months of the year breakdown by days. The summary presents the final conclusions of the punctuality analysis of passenger aircrafts and describes the most common causes of delays occurring at the John Paul II International Airport Kraków-Balice along with the way to eliminate them.
EN
The purpose of the research was to develop a method for investigating the impact of weather conditions on delays in passenger aircrafts. The work was carried out in cooperation with Ryanair. The work consisted in developing methods and tools for selecting weather data and integrating them with available data on flight delays for selected airports – statistical methods, regression, decision trees and association rules were used for this purpose.
PL
Celem badań było opracowanie metody analizy wpływu warunków pogodowych na opóźnienia lotów samolotów pasażerskich. Badania były zrealizowane we współpracy z Ryanair. Praca badawcza polegała na opracowaniu metod i narzędzi do selekcji danych pogodowych oraz integracji ich z dostępnymi danymi o opóźnieniach lotów dla wybranych obszarów (wybranych lotnisk w UE) – wykorzystano w tym celu metody statystyczne, regresję, drzewa decyzyjne oraz reguły asocjacyjne.
3
Content available remote Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement
EN
The course of the construction process in time is shaped by a variety of factors, which, in effect, may become the reason for delays in project completion. The paper presents the outcome of research performed with Polish building works contractors. One of the aims was to try to identify the potential reasons for delays in construction works, which result from the provisions of the agreement. Early recognition and an assessment of possible risks may assist the contractor’s attempts to eliminate them or to lessen the scale of delays in the project implementation.
PL
Przebieg procesu budowlanego w czasie kształtowany jest przez wiele czynników, które w efekcie mogą stać się przyczyną nieterminowego ukończenia przedsięwzięcia. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich wykonawców budowlanych. Jednym z zamierzeń była próba identyfikacji potencjalnych przyczyn opóźnień robót budowlanych wynikających z postanowień umowy. Wczesne rozpoznanie i ocena możliwych zagrożeń może wspomóc działania wykonawcy w celu ich eliminacji lub zmniejszenia skali opóźnień w realizacji przedsięwzięcia.
PL
W artykule przedstawiono moduł optymalizacji stanowiący składową systemu obsługi trasowania pakietów w sieciach sterowanych programowo (SDNRoute). Moduł ten współpracując, w nadchodzącym oknie czasowym, z modułem predykcji ruchu dostarcza do sterownika dane dotyczące zalecanego przebiegu przepływów w sieci. Wyniki działania modułu optymalizacji są przekazywane do emulatora, który weryfikuje ich jakość przed zastosowaniem w sieci rzeczywistej. Ze względu na fakt, że moduł optymalizacji uwzględnia kilka kryteriów minimalizacji: użycia zasobów, opóźnień oraz konsumpcji energii, sformułowano zadanie optymalizacji wielokryterialnej oraz przedstawiono sposób postępowania w zakresie prowadzenia obliczeń.
EN
An optimization module, which is an element of an integrated system supporting routing in software defined networks (SDNRoute), is presented. The module cooperates with a traffic prediction module providing data related to the next time window. The optimization module feeds traffic flow routing data to a system controller, as well as to an emulator used for experimental evaluation of the optimization results before they are applied in the production network. Due to the fact that the optimization module assumes a few minimized goal functions (resource utilization, delays, and energy consumption), an optimization task is formulated and the method to carry data processing is given.
PL
W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona identyfikacja aktualnego stanu budowy dróg oraz opóźnień względem planowanych pierwotnych terminów ich realizacji wraz z oceną ich wpływu na harmonogram realizacji sieci drogowej.
EN
The aim of the article is to identify the current state of the construction of roads and delays in relation to the planned initial deadlines for their implementation, as well as to assess the impact of the delays on the road network implementation schedule.
EN
In flexible manufacturing systems the most important element in determining the proper course of technological processes, transport and storage is the control and planning subsystem. The key planning task is to determine the optimal sequence of production orders. This paper proposes a new method of determining the optimal sequence of production orders in view of the sum of the costs related to the delayed execution of orders. It takes into account the different unit costs of delays of individual orders and the amount of allowable delays of orders involving no delay costs. The optimum sequence of orders, in the single-machine problem, in view of the sum of the costs of delays may be significantly different from the optimal order, taking into account the sum of delay times.
EN
The paper presents a new conception of building probabilistic models of communication delays in wireless networks that basis on using a delta function sequence to describe retransmissions between a transmitter and a receiver. It is assumed that the access time of the transmitter is described by a probability density function and the communication channel established in the wireless medium is disturbed by passive or active factors which cause that the transmission can be not correct and the sent data have to be retransmitted. Theoretical considerations have been verified by measurement results obtained by using the experimental system developed for investigating delays caused by external disturbances influencing the wireless transmission. A method of identification of the proposed model parameters and verification of the identified values has been presented.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie trudności w odnajdywaniu rzeczywistych przyczyn opóźnień, propozycja sposobu określania przyczyn źródłowych oraz zestawienie tychże przyczyn dla wybranego okresu czasu w przedsiębiorstwie o produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej. W artykule przedstawiono charakterystykę produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej ze szczególnym uwzględnieniem jej specyfiki w zakresie przyczyn opóźnień. Przedstawiono propozycję algorytmu odnajdywania przyczyn źródłowych oraz narzędzia analizy przyczynowo - skutkowej, które mogą być z powodzeniem zastosowane do determinacji przyczyn źródłowych opóźnień oraz zaprezentowano ich przykładowe zastosowanie. Zestawiono również rzeczywiste przyczyny źródłowe w wybranym okresie czasu w przedsiębiorstwie o produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej.
EN
The aim of the article is to explain how the root causes of delays can be determined in the small lot and multi - assortment production. Difficulties in the determination are listed and commented. The delay cause finding algorithm is presented with associated root - cause analysis tools. The examples of their use are shown. The real root - causes of delays in a production company with the small lot and multi - assortment production are presented.
9
Content available remote Investigations of transmission delays in ZigBee networks
EN
The paper is devoted to the issue of determining and modeling of communication delays in Zigbee networks. The basis for the model is a description of the transmission between two arbitrarily selected nodes that transmit data between each other without other intermediate nodes. The model can be extended to describe complex transmission of the network, as shown in this publication.
PL
Referat jest poświecony zagadnieniu wyznaczania i modelowania opóźnień komunikacyjnych w sieciach Zigbee. Podstawą do modelowania jest opis transmisji pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi węzłami, które przesyłają pomiędzy sobą dane bez innych węzłów pośredniczących. Model można rozszerzyć tak, aby opisywać transmisję dla dowolnie złożonej sieci, co pokazano w niniejszej publikacji.
PL
Do opisu parametrów transmisji komunikatów, zwłaszcza w sieciach z losowym dostępem do nośnika, bardzo często stosuje się histogram. W praktyce często zachodzi konieczność porównania dwóch lub więcej histogramów – mówi się wtedy o identyfikacji parametrów rozkładu. W referacie przedstawiono metodę porównywania histogramów w kontekście transmisji bezprzewodowej.
EN
To describe the wireless transmission parameters, in particular in networks with random access to the medium, very often are used histograms. In practice, it is often necessary to compare two or more histograms – this is the identification process of parameters of the distribution. The paper presents various methods of comparing histograms in the context of wireless transmission.
11
Content available remote Badania opóźnień transmisji w wielowęzłowych sieciach ZigBee
PL
Podczas projektowania systemu pomiarowego istotne są – z punktu widzenia projektanta – opóźnienia w przesyłaniu danych między węzłami. Dla prostej konfiguracji punkt – punkt opóźnienia te są łatwe do oszacowania, jednak w sytuacji gdy pakiet może być przesyłany różnymi drogami, przez różną liczbę węzłów w sieci, wyznaczenie sumarycznego opóźnienia jest skomplikowane. W pracy wykazano, że probabilistyczny model opóźnień można wykorzystać, poprzez zastosowanie operacji splotu, do opisu bardziej złożonych konfiguracji sieciowych (np. złożonej z trzech węzłów), przy założeniu znanej drogi pakietu z węzła nadajnika do odbiornika.
EN
Building a measuring system it is relevant to the designer, is there a delay in transferring data from one node to another. For a simple point-to-point delay are easy to estimate, however, the packet can be transmitted in various ways, by varying the number of nodes in the network determine if the delay is a complex summary. In this paper it is shown that such a probabilistic mathematical model can be, through the use of convolution operations, used to describe a more complex network configurations (for example network with three nodes), knowing the packet route from the transmitter to receiver.
PL
Publikacja przedstawia opracowany system mikroprocesorowy, służący do pomiaru zależności efektywnego czasu transmisji od odległości pomiędzy urządzeniami w sieci ZigBee, wyniki uzyskanych pomiarów oraz nowatorski sposób opisu opóźnień komunikacyjnych w sieci bezprzewodowej za pomocą modelu probabilistycznego. Opracowany system pozwala również na badanie innych parametrów transmisyjnych. Jego głównym zadaniem jest pomiar czasu pomiędzy wysłaniem pakietu danych, a informacją z modułu odbiorczego potwierdzającą odbiór.
EN
This paper presents a microprocessor system for measuring the influence of a distance between ZigBee network devices on the effective transmission time. The system was developed by the authors. The measurement results obtained are given. A new way of communication delays in a wireless network is described. The developed system allows studying the effects of various obstacles in the transmission, in particular the impact of suppression of free space. The measuring system consists of a microcontroller to supervise the broadcasting and receiving data. Its main task is to measure the time between sending a data packet and receiving information from the module confirming receipt. The measurement result is stored in a file in real time. The system is easy to use. The XBee ZigBee and XBee-Pro modules by Digi International were used for taking measurements. They provide live coverage of two or more elements of the final network, allowing for the construction of wide area networks based on star and mesh configuration. A new probabilistic model was used to describe the delay. It allows you also to save the delay as well as the relative number of packets received during each transmission and retransmission of the data. The model is simple to implement in simulation programs. The data obtained from measurements show that increase in the distance between the modules has an impact on the number of retransmission and lost data packets. This enables designating certain guidelines to aid the design of a wireless network.
13
Content available remote Wpływ organizacji ruchu na straty czasu na przystankach tramwajowych
PL
W pracy przedstawiono analizę czasu traconego tramwajów w obszarze przystanków dla różnych sposobów organizacji ruchu. Przystanki były zlokalizowane na skrzyżowaniach poza centrum Wrocławia w rejonie o dominującej funkcji mieszkaniowej.
EN
The paper presents an analysis of the time wasted in the tram stops for different ways of organizing movement. Stops were located at intersections outside the center of Wroclaw in the region with a dominant residential function.
EN
A new class of positive continuous-discrete linear systems with delays in state vector described by the model based on 2D general model is addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of this class of linear systems are established. A procedure for checking the asymptotic stability is proposed. The effectiveness of the procedure is demonstrated on a numerical example.
15
Content available Opóźnienia w robotach budowlanych
PL
Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym, opóźnienie czasu realizacji robót jest zjawiskiem często spotykanym. Właściwe rozpoznanie opóźnienia powinno ustalić przyczyny jego wystąpienia, stronę odpowiedzialną za jego powstanie i wskazać, kto poniesie konsekwencje zaistniałej sytuacji. Na powstawanie opóźnień ma wpływ szereg czynników, które autorzy referatu podzielili na trzy grupy: czynniki ludzkie, związane z warunkami kontraktu oraz czynniki nieprzewidywalne. Występowanie poszczególnych czynników jest uzależnione od indywidualnych parametrów przedsięwzięcia i jego złożoności, a także od czynników lokalnych – uwarunkowań klimatycznych, politycznych czy ekonomicznych. W referacie opisano poszczególne grupy czynników i przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, dotyczących opóźnień w robotach budowlanych. Poznanie tych czynników może ułatwić podejmowanie działań osłonowych, zmniejszających ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji budowy.
EN
Despite numerous tools supporting construction process management, delays frequently occur in construction projects. Previous studies have pointed out that proper identification of construction delays depends on determination of reasons for delays, who is responsible and who will be in charge of a delay. In the authors’ opinion, the factors influencing construction delays can be divided into three categories: human factors, factors connected with the terms and conditions of a contract and unforeseeable factors. Questionnaire surveys were conducted among consulting companies to find the most significant problems causing construction delays. The above conclusions can be helpful in minimizing delays occurrence risks.
EN
In the paper the x0-observability problem for the standard linear discrete-time systems with multiple delays in the state vector is presented. Necessary and sufficient conditions for x0-observability of this dynamical systems are given. A method for computing the initial condition is proposed. Considerations are illustrated by a practical example. Numerical calculations have been performed in the Matlab program environment.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie x0-obserwowalności liniowych układów dyskretnych z wieloma opóźnieniami w wektorze stanu. Ten rodzaj obserwowalności jest szczególnym przypadkiem tzw. chwilowej obserwowalności [1] i zakłada problem odtworzenia nie opóźnionego składnika, tj. wektora x0 w wektorze warunków początkowych. Zostały podane definicje oraz sformułowane warunki konieczne i wystarczające (twierdzenie 1 oraz twierdzenie 2) dla x0-obserwowalności. Część kryteriów uzyskano uogólniając warunki podane w pracy [1], w której problem x0-obserwowalności został sformułowany po raz pierwszy w odniesieniu do liniowych dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniami. W pracy podano także wzory, oparte na znajomości lewej odwrotności macierzy obserwowalności oraz wektora odpowiedzi układu (podstawowy wzór 9 oraz dodatkowe wzory 12, 13), do wyznaczania stanu początkowego rozpatrywanej klasy układów dynamicznych. Rozważania teoretyczne zilustrowano praktycznym przykładem numerycznym, zaś niezbędne obliczenia wykonano w środowisku programowym Matlab.
EN
The paper is devoted to the problem of robust stability of positive linear discrete-time systems with delays in the case of structured perturbations of state matrices. Simple new necessary and sufficient conditions for robust stability in the general case and in the case of system with linear uncertainty structure are established for two sub-cases: 1) unity rank uncertainty structure, 2) non-negative perturbation matrices. It is shown that robust stability of the positive discrete-time linear system with delays is equivalent to: 1) robust stability of the corresponding positive system without delays of the same order as time-delay system - in the general case, 2) asymptotic stability of finite family of the positive vertex systems without delays - in the case of a linear unity rank uncertainty structure, 3) asymptotic stability of only one positive vertex system without delays - in the case of a linear uncertainty structure with non-negative perturbation matrices.
EN
New frequency domain methods for stability analysis of linear continuous-time fractional order systems with delays of the retarded type are given. The methods are obtained by generalisation to the class of fractional order systems with delays of the Mikhailov stability criterion and the modified Mikhailov stability criterion known from the theory of natural order systems without and with delays. The study is illustrated by numerical examples of time-delay systems of commensurate and non-commensurate fractional orders.
19
Content available remote Simple stability conditions for linear positive discrete-time systems with delays
EN
Simple new necessary and sufficient conditions for asymptotic stability of the positive linear discrete-time systems with delays in states are established. It is shown that asymptotic stability of the system is equivalent to asymptotic stability of the corresponding positive discrete-time system without delays of the same size. The considerations are illustrated by numerical examples.
EN
Simple necessary and sufficient conditions for robust stability of the positive linear discrete-time systems wit h delays with linear uncertainty structure in two cases: 1) unity rank uncertainty structure, 2) non-negative perturbation matrices, are established. The proposed condi-tions are compared wit h the suitable conditions for the standard systems. The considerations are illustrated by numerical examples.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.