Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Synteza i spiekanie ceramiki BLT domieszkowanej Fe3+
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było wytworzenie ceramiki Ba1-xLaxTi1-x/4O3 (BLT) domieszkowanej żelazem, charakteryzującej się strukturą typu perowskitu ABO3. Do ceramiki bazowej BLT wprowadzono tlenkową domieszkę donorową Fe3+ w nadmiarowych ilościach, podstawiającą się w miejsce tytanu, uzyskując w ten sposób materiały ceramiczne o ogólnym wzorze Ba1-xLaxTi1-yFeyO3 (BLTF) dla koncentracji x = 0,003 i y = 0,001 (BLTF1), y = 0,002 (BLTF2) i y = 0,003 (BLTF3). Materiały te zostały otrzymane przez syntezowanie proszków ceramicznych metodą konwencjonalną w oparciu o syntezę proszków z prostych tlenków w fazie stałej (metoda MOM), a następnie otrzymane materiały proszkowe zagęszczane były metodą spiekania swobodnego i jednoosiowego prasowania na gorąco. Wszystkie proszki ceramiczne poddano analizie termicznej (TG/DTA) oraz różnicowej analizie termograwimetrycznej (DTG). Skład chemiczny proszków ceramicznych BLTF określony został za pomocą spektroskopii z dyspersją energii EDS. Mikrostrukturę otrzymanych proszków oraz ceramiki BLTF obserwowano przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Analiza EDS potwierdziła założone składy chemiczne w przypadku wszystkich proszków ceramicznych. Procentowe zawartości poszczególnych składników w badanej ceramice wykazywały niewielkie odchylenia od założonych teoretycznie ilości tlenków, ale mieściły się w granicach błędu zastosowanej metody oznaczenia. Różnice pomiędzy teoretycznym i eksperymentalnym składem chemicznym ceramiki BLTF wynosiły +/- 3%.
EN
A goal of this study was to prepared Ba1-xLaxTi1-x/4O3 (BLT) ceramics doped with iron, and characterized by a perovskite structure ABO3. Excess amounts of the oxide donor Fe3+ dopant for substituting titanium ions were incorporated to the basic BLT ceramics, thereby obtaining materials having the general formula Ba1-xLaxTi1-yFeyO3 (BLTF) where x = 0.003 and y = 0 (BLTF0), y = 0.001 (BLTF1), y = 0.002 (BLTF2) and y = 0.003 (BLTF3). The materials were obtained by synthesizing powders with a conventional method, in which simple oxides for the synthesis in solid phase were used (MOM method), and the resultant powders were consolidated by using natural sintering method or hot pressing. All the ceramic powders were subjected to thermal (TG/DTA) and differential thermogravimetric (DTG) analyses. The chemical composition of ceramic BLTF powders was determined by using energy dispersive spectroscopy (EDS). Microstructures of both the powders and BLTF ceramics were observed by using scanning electron microscopy (SEM). The EDS measurements proved the obtainment of assumed chemical composition of the BLTF ceramics within the experimental error of +/- 3%.
EN
The aim of presented study was to obtain the PLZT:Yb ceramics. Nanopowders of itterbiuni doped PLZT materials were synthesized by the sol-gel method from high quality metaloorganic precursors, as lead (II) acetate, lanthanum acetate, ytterbium acetate, zirconium (IV) propoxide and titanium (IV) propoxide. Anhydrous acetic acid and n-propyl alcohol were used as solvents, while acetyloacetone was added as stabilizer of hydrolysis reactions. Thermal evolution of the dried gels, before and after calcination, was studied by the simultaneous thermal analysis. The amorphous PLZT:Yb3+ gels were first calcined in the furnace at T = 850°C, and then mixed in the planetary ball mill. Additionally, the mean particle sizes were calculated by means of powder specific surface area measurements, based on the BET physical adsorption isotherm. Such obtained powders were subsequently pressed into pellets, and sintered by the free sintering method at temperature T= 1250°C / 6h. The morphology of fabricated PLZT:Yb:3+ ceramic powders and samples was studied using Scanning Electron Microscopy. Chemical characterization of samples was carried on using the Energy-dispersive X-ray spectroscopy – EDS system. Studies provided detailed data concerning die relationships between doping and preparing conditions on the basic physical and chemical properties of obtained ceramic materials.
EN
The aim of this work was to study the effect of fabrication conditions and neodymium co-doping on the physical properties of (Pb0.98La0.02)(Zr0.65Ti0.35)0.98O3, known as PLZT:Nd3+ ceramics. All ceramic powders of these materials were synthesized by the conventional mixed oxide method, from the high purity raw materials (>99.9%). The bulk ceramic samples were sintered by the pressure less sintering and the hot-uniaxial pressing techniques. The study gives a detailed account of the relationships between doping and preparing conditions on the dielectric and optical properties of obtained ceramic materials. Optimal conditions of PLZT:Nd3+ preparation as well as Nd3+ activator concentration were determined in relation to the potential opto-electronic applications.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu warunków wytwarzania i zastosowanej domieszki neodymu na właściwości fizyczne ceramiki (Pb0.98La0.02)(Zr0.65Ti0.35)0.98O3, określanej mianem PLZT:Nd3+. Wszystkie proszki przygotowanych składów syntetyzowano metodą konwencjonalną, z tlenków o wysokiej czystości (>99.9%). Próbki ceramiczne zagęszczano techniką swobodnego spiekania i jednoosiowego prasowania na gorąco. Wykonane badania dały szczegółowy opis zależności między stosowaną domieszką oraz przyjętymi warunkami wytwarzania oraz wpływu na dielektryczne i optyczne właściwości otrzyma- nych materiałów ceramicznych. Optymalne warunki przygotowania PLZT:Nd3+, jak również zastosowane stężenia aktywatora Nd3+ zostały określone w odniesieniu do potencjalnych zastosowań optoelektronicznych.
4
Content available remote Transformator piezoelektryczny ze sprzężeniem magnetycznym
PL
Cyrkonian tytanian ołowiu i lantanu jest klasycznym materiałem ferro- i piezoelektrycznym. Wprowadzenie do jego struktury niewielkich ilości żelaza(III) w miejsce jonów lantanu powoduje pojawienie się efektu sprzężenia magnetoelektrycznego, którego wielkość wynika z odpowiednio dobranych proporcji wprowadzonej domieszki. Metodą bezpośredniej reakcji w ciele stałym uzyskano proszki, a następnie spieki materiałów o składach Pb0,91La0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3 (PLZT) oraz Pb0,91(La0,5Fe0,5)0,09(Zr0,65Ti0,35)0,9775O3 (PLFZT). Określono składy fazowe, mikrostrukturę, przenikalność elektryczną i straty dielektryczne obydwu materiałów. Z materiału PLFZT skonstruowano transformator piezoelektryczny, na którym określono wielkość sprzężenia magnetoelektrycznego oraz parametry przetwarzania wejściowego sygnału napięciowego funkcji natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Stwierdzono, że pomimo stosunkowo niewielkiej wartości sprzężenia uzyskano istotne wartości przesunięcia częstotliwościowego oraz spadek amplitudy napięcia wyjściowego w polu magnetycznym.
EN
Dense lead lantanium zirconate titanate (PLZT) ceramics is typically used for the fabrication of high power piezoelectric devices. The replacement of a small amount of lanthanium ions with iron(III) ones into the PLZT structure (PLFZT) leads to a multiferroic material with both piezoelectric and magnetic properties. Powders of Pb0.91La0.09(Zr0.65Ti0.35)0.9775O3 and Pb0.91(La0.5Fe0.5)0.09(Zr0.65Ti0.35)0.9775O3 were prepared by direct solid state reaction, and the phase composition, microstructure, dielectric permittivity and dielectric loss were determined for the sintered materials. The PLFZT material was used to construct a piezoelectric transformer with magnetic feedback, which converted an electrical a.c. input voltage into ultrasonic vibrations, and reconverted them back to an output as a.c. voltage proportionally to the magnetic field intensity. In despite of relatively low electromagnetic feedback, a substantial shift of voltage frequency and a voltage drop were observed in the magnetic field.
EN
The bismuth-based ceramics are well known as potential materials for microwave or microelectronics applications. One of them is a bismuth niobate (BiNbO4), which belongs to the family of the scheelite-like stibiotantalite structure A3+B5+O4. This low temperature co-fired dielectric ceramics is also reported as a good microwave dielectric material, using i.e. in multilayer microwaves systems. In the present studies depends of fabrication methods and temperature conditions on basic properties of bulk BiNbO4 are reported. Technological process included two stages. First, the ceramic powder was obtained from the high purity oxides (99.99%), by MOM method. The second stage involved consolidation of such prepared powders by free sintering and the hot uniaxial pressing methods. Goal of this study was to investigate how the fabrication processes i.e. temperature and sintering conditions influence on prepared powders and samples of bismuth niobate, like its structure and microstructure.
PL
Ceramika na bazie bizmutu znana jest jako potencjalny materiał do zastosowan w technice mikrofalowej oraz mikroelektronice. Jednym z jej przedstawicieli jest niobian bizmutu (BiNbO4), który należy do rodziny związków o strukturze szelito podobnej, tantalanu antymonu A3+B5+O4. Ceramika dielektryczna tego typu, wypalana niskotemperaturowo, przedstawiana jest również jako materiał o dobrych właściwościach mikrofalowych, wykorzystywany np.: w wielowarstwowych układach mikrofalowych. W przedstawionej pracy omówiono wpływ stosowanych metod wytwarzania oraz ich warunków temperaturowych, na podstawowe właściwości ceramiki BiNbO4. Proces technologiczny składał sie z dwóch etapów. W pierwszym z nich, technika MOM otrzymano proszki ceramiczne z wysokiej czystości tlenków (99.99%). Drugi etap obejmował zagęszczanie przygotowanych proszków za pomocą metod spiekania swobodnego i jednoosiowego prasowania na gorąco. Celem pracy było zbadanie wpływu procesu wytwarzania, tzn. temperatury i metod spiekania na otrzymane proszki oraz próbki ceramiczne BiNbO4, na ich strukturę oraz mikrostrukturę.
PL
Przedstawiono niektóre wyniki badań wpływu procesu wytwarzania na fizyczne (dielektryczne, piezoelektryczne, itd.) właściwości ferroelektrycznej ceramiki. Zasadnicze znaczenie mają metody i warunki syntezy, spiekania (zagęszczania) i polaryzowania. Wpływ warunków technologicznych na właściwości fizyczne ceramiki ferroelektrycznej ma charakter pośredni. Bezpośrednio od technologii wytwarzania zależą natomiast: stechiometria składu chemicznego, struktura krystaliczna, mikrostruktura, gęstość, porowatość, struktura domenowa oraz wartość i stan wewnętrznych naprężeń mechanicznych i pól elektrycznych. W wyniku optymalizacji warunków technologicznych można pośrednio polepszyć dielektryczne i piezoelektryczne właściwości ferroelektrycznej ceramiki.
EN
Certain results of the investigations of the preparation process on the physical properties of the ferroelectric ceramics are showed. Methods and conditions of the synthesis, sintering (consolidation) and poling have principal meaning. The influence of technological conditions on the physical properties of the ferroelectric ceramics has the indirect character. They from technological conditions depend directly: stoichiometry of the chemical composition, crystalline structure, microstructure, porosity, mass density, as well as and distribution of the internal mechanical stress and the internal electric fields. In result of optimization of the technological conditions was it been possible to improve indirectly of the dielectric and piezoelectric properties of the ferroelectric ceramics.
EN
The stoichiometry determination of lanthanum doped lead zirconate titanate (PLZT) by the wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (WD-XRF) and energy-dis-persive-electron-probe microanalysis (ED-EPMA) is presented. For WD-XRF measurements the analyzed materia! was mixed with boric acid in the ratio 1:20 and pressed into pellets. The multielement standard samples were prepared by mixing appropriate amounts of analyte oxides (PbO, TiO2, ZrO2 and La2O3,) with boric acid. The obtained results were compared with the analysis of PLZT performed by ED-EPMA. The matrix effects were corrected using threoretical influence algorithm for intermediate-thickness samples (WD-XRF) and ZAP method (ED-EPMA).
PL
Przedstawiono metodę oznaczania stechiometrii tytanianu i cyrkonianu ołowiu domieszkowanego lantanem (PLZT) z wykorzystaniem rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją długości fali (WD-XRF) i mikroanal izy rentgenowskiej zdyspersjąenergii (ED-EPMA). Do pomiarów WD-XRF analizowany materiał był mieszany z kwasem borowym w stosunku l :20 i prasowany w pastylkę. Wielopierwiastkowe próbki wzorcowe były przygotowane przez zmieszanie odpowiednich ilości tlenków analitów (PbO, TiO2ZrO2 i La2O3) z kwasem borowym. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami ED-EPMA. Efekty matrycy korygowano za pomocą algorytmu teoretycznych współczynników wpływów dla próbek o grubości pośredniej (WD-XRF) oraz metodą ZAF (ED-EPMA).
EN
For many years the PLZT ceramics have been known as a ferroelectric material which has various electro-optic and piezoelectric properties. The aim of this work was to study how the lanthanum dopant (x) influences on the piezoelectric properties of x/65/35 PLZT ceramics. All samples were sintered by the hot uniaxial pressing method, from the sol-gel derived powders. The measurements enclose the complex of electric parameters, such as: epsilon, tgd, kp, k31, d31, SE11, g31, VR. The domain structures of unpoled and poled samples were conducted on the FESEM HITACHI S-4700.
PL
W artykule przedstawiono niektóre właściwości ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Badane proszki i nanoproszki były otrzymane dwiema metodami: (I) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny tlenków i (II) metodą zolowo-żelową. Materiałami badań były następujące ferroelektryki: Pb[Zr(1-x)Tix]O3 (PZT), [Pb(1-x)Lax][Zr(1-y)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr(5-x)Bax)Nb10O30 (SBN). Przedstawiono wpływ warunków syntezy i kalcynacji na skład chemiczny, strukturę krystaliczną, mikrostrukturę, uziarnienie i ferroelektryczne przemiany fazowe w ceramicznych proszkach i nanoproszkach.
EN
Some results of investigations of ceramics ferroelectric powders were presented. Studied powders and nanopowders be received two methods: (I) mixed oxides method and (II) sol - gel method. The materials of investigations were following ferroelectrics: Pb[Zr(1-x)Tix]O3 (PZT), (Pb(1-x)Lax)(Zr(1-y)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr(5-x)Bax)Nb10O30 (SBN). The influence of the conditions of synthesis and calcining on chemical composition, crystalline structure; microstructure, grain size distribution and on ferroelectric phase transitions ceramic powders and nanopowders are shown.
PL
Przedstawiono problem optymalizacji procesów spiekania i kalcynacji proszków ferroelektrycznych (PZT, W-PZT, PLZT, BPT, BLPO, M-BLPO, SNN i SBN). Spiekane proszki były otrzymane dwiema metodami: (1) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny prostych tlenków lub (2) metodą zolowo - żelową. Stosowano następujące metody spiekania: (1) spiekanie swobodne (FS), (2) spiekanie szybkościowe (RTA), (3) jednoosiowe prasowanie na gorąco (HUP) lub (4) spiekanie dwuetapowe (T-SS: HUP (Ts1) +FS (TS2>Ts1)). Określono szczegółowe optymalne warunki spiekania ferroelektrycznych proszków o różnych składach chemicznych i o różnych typach struktury (perowskitu, perowskitopodobnej struktury warstwowej i tetragonalnego brązu wolframowego). Przedstawiono również ogólne zasady spiekania i zagęszczania proszkowych ferroelektryków tlenowo - oktaedrycznych.
EN
Optimization of the sintering and calcinations processes of the ferroelectric powders (PZT, W-PZT, PLZT, BPT, BLPO, M-BLPO, SNN and SBN) was showed. Sintered powders were received by two methods: (1) by oxide mixed methods or (2) by sol-gel method. The ways of sintering powders were following: (1) free sintering (FS), (2) rapid thermal annealing (RTA), (3) hot uniaxial pressing (HUP) or (4) two-step sintering (T-SS: HUP (Ts1) +FS (TS2>Ts1)). The optimal detailed conditions of sintering ferroelectric powders with different chemical compositions and different types of structure (perovskite, bismuth oxide layered perovskite and tetragonal tungsten - bronze) where showed. It the also general principles of sintering and consolidation of the oxygen octahedral - type ferroelectric powders were definite.
EN
For many years the PLZT ceramics have been known as a ferroelectric material which has various electro-optic and piezoelectric properties. The aim of this work was to study how the lanthanum dopant (x) influences on the piezoelectric properties of x/65/35 PLZT ceramics. All samples were sintered by the hot uniaxial pressing method, from the sol-gel derived powders. The measurements enclose the complex of electric parameters, such as: e, tgd, kp, k31, d31, SE11, g31, VR.
PL
W artykule przedstawiono procesy syntezy wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Optymalizowano warunki syntezy następujących ferroelektryków: PZT, PLZT, (Ba(1-x)Pbx)TiO3, A(m-1)Bi2BmO(3m+3), A(2m-2Bi4B2mO(6m+6), SNN i SBN. Przy doborze ferroelektryków brano pod uwagę możliwości ich praktycznych zastosowań. Ferroelektryczne proszki ceramiczne syntezowano dwiema metodami: (1) wysokotemperaturową reakcją w fazie stałej i (2) niskotemperaturową metodą zolowo-żelową. W badaniach procesu syntezy korzystano między innymi z następujących metod: analiza termiczna (TA), rentgenowska dyfrakcja proszkowa (X-RD) i skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) w połączeniu z układem (EDS). W następnej Części II będą przedstawione niektóre właściwości otrzymanych ferroelektrycznych proszków ceramicznych.
EN
This paper presents the synthesis process of different ferroelectric ceramic powders. The conditions of synthesis the following ferroelectrics were optimized: PZT, PLZT, (Ba(1-x)Pbx)TiO3, A(m-1)Bi2BmO(3m+3), A(2m-2)Bi4B2mO(6m+6), SNN and SBN. The possibility of practical applications of ferroelectrics was taken under attentions. The following methods to synthesis of ferroelectric ceramic powders were used: (1) high-temperature reaction in solid phase and (2) Iow- temperature sol-gel process. Thermal analysis (TA), X-ray powder diffraction analysis (X-RD), scanning electron microscopy (SEM+EDS) equipped with energy dispersive system (EDS) was used to study of the synthesis process. In the next Part II some properties of the received ferroelectric ceramic powders will by presented.
13
Content available remote Mechanizmy rozpraszania światła w elektrooptycznej ceramice PLZT
PL
Ważną rolę w budowie elementów i urządzeń optoelektronicznych od wielu lat odgrywa przezroczysta ceramika ferroelektryczna. Otrzymanie takiej ceramiki stanowi trudny i złożony proces technologiczny, gdyż występuje w niej wiele centrów rozpraszania i absorpcji światła, które to zjawiska decydują o przezroczystości materiałów optycznych. Znajomość mechanizmów fizycznych procesów rozpraszania i absorpcji światła jest podstawowym warunkiem powodzenia w projektowaniu i otrzymywaniu elektrooptycznej ceramiki ferroelektrycznej. W ceramice ferroelektrycznej obok rozpraszania Rayleigha, Brillouina i Ramana wystąpić może rozpraszanie światła uwarunkowane również innymi czynnikami, w tym ścianami domenowymi. Sklasyfikowano i przeanalizowano te czynniki w funkcji długości fali świetlnej, grubości płytki ceramicznej, rozmiarów ziarn i stanu spolaryzowania ceramiki. Przedstawione rezultaty dotyczą przezroczystej ceramiki PLZT oraz ceramiki PZT domieszkowanej bizmutem. Praca ma charakter przeglądowy i stanowi podsumowanie badań procesów rozpraszania światła laserowego w ferroelektrycznej ceramice optycznej.
EN
For many years the transparent ferroelectric ceramics has played the important role in construction of optoelectronic elements and devices. Fabrication of such ceramics is determined by difficult and complex technological process. Many centres of the light scattering and absorption, decide about transparency of the optical materials. The understanding of physical mechanisms of the light scattering and absorption processes is the basic condition of success in designing and obtaining of ferroelectric electrooptic ceramics. Beside of the Rayleigh, Brillouin and Raman scattering processes the light scattering in ferroelectric ceramics is conditioned also by different factors e.g. by the presence of the domain walls. These factors have been classified and analysed according to the light wavelength, thickness of the ceramic plate, the grain sizes and state of ceramics after polarization. Four main mechanisms of the light scattering are possible in the optical ferroelectric ceramics (they are conditioned by microstructure and domain structure): (1) the light scattering on the crystallites boundaries conditioned by ceramic admixtures, as well as structural and stoichiometric (chemical) heterogeneity; (2) the light scattering on the crystallite boundaries of ferroelectric ceramics, connected with a discreteness of the refractive index; (3) the Rayleigh light scattering on the 180° domain walls; (4) the light scattering conditioned by the domain walls with diversifield internal stress. The present paper introduces results on transparent PLZT ceramics as well as bismuth doped PZT ceramics. It has a review character and summarizes of investigations of processes of the laser light scattering in ferroelectric optical ceramics.
EN
Redox active films have been generated electrochemically by reduction of the chemically modified fullerene, 2_-ferrocenyl-pyrrolidino[3_,4_;1,2][C60]fullerene - FcC60, and [Pt(_-Cl)Cl(C2H4)]2 or Ir(CO)2Cl(p-toluidine). The film is believed to consist of polymeric network formedvia covalent bonds between the metal atoms and the fullerene moieties. Ferrocene is covalently linked to the polymeric chains through the pyrrolidine rings. The FcC60/Pt film is electrochemically active in both positive and negative potential ranges. At positive potentials, oxidation of the appended ferrocene is observed. In the negative potential range, electron transfer processes involving the fullerene take place. FcC60/Pt films exhibit higher permeability to anions than to cations. Only an outermost layer of this film is reduced. During the oxidation of the film significant structural changes occur. Film formation is also accompanied by platinum deposition. The present of a metallic phase in the film influences its morphology, structure and electrochemical properties. An FcC60/Ir film has been formed during reduction of solutions containing both FcC60 and Ir(CO)2Cl(p-toluidine). The yield of this film is low with only very thin layer deposited on the electrode surface. No electrochemical activity of the electrode modified with FcC60/Ir was detected in acetonitrile containing only supporting electrolyte.
EN
Structural and optical properties of lead borate systems with various PbO/B2O3 ratio in glass composition have been studied using X-ray diffraction, optical absorption and infrared spectroscopy. Increase of lead oxide concentration shifts light transparency in the direction of the longer wavelengths and considerably increases radiative transition rates. Coexistence of BO3 and BO4 units has been observed in PbO-B2O3-Al2O3-WO3 system.
PL
W pracy przedstawiono właściwości strukturalne i optyczne szkieł ołowiowo-boranowych o różnej zawartości w składzie tlenku ołowiu do tlenku boru. Badania przeprowadzono z zastosowaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni i absorpcji światła. Ze wzrostem stężenia tlenku ołowiu przesuwa się zakres przepuszczalności światła w stronę dłuższych fal i zwiększają się w sposób znaczący szybkości przejść promienistych. Ponadto stwierdza się współistnienie grup BO3 i BO4 w badanym szkle.
EN
University of Silesia, Faculty of Engineering, Department of Materials Science, ul. Śnieżna 2, 41-200 Sosnowiec, Poland The aim of this study was to prepare pure, dense and transparent lead-lanthanum zirconate-titanate (PLZT) ceramics. The PLZT ceramics was sintered by the hot-pressing method from sol-gel derived powders. The samples obtained exhibited lack of voids, and the density close to the theoretical X-ray values. They were homogeneous from the chemical and physical points of view and exhibited stoichiometric chemical compositions. Dimensions of the crystallites depended on the temperature of sintering of the amorphous nanopowders. Dielectric and ferroelectric properties of the nanocrystalline PLZT ceramics were studied and relationships between their properties and processing conditions were revealed.
EN
A method of wavedispersive XRF analysis of Pb(Zr(x)Ti(1-x))O3 type nanocrystalline ferroelec tric powders (PZT) has been presented. Matrix effects have been minimized by using the thin layer method. Preparation of the nature sample has consisted in digesting 25 mg of the materials in hydrochloric acid and 30% hydrogen peroxide (1 +1), diluting up to 25 mL, and placing 0.5 mL of the obtained solution on a substrate. Standard samples of the same chemical composition but varied masses have been prepared to simplify calibration. Determined elements in nature samples occur within the following concentration ranges: Pb from 66.72% to 69.84%, Zr from 8.54% to 14.04%, and Ti from 3.68% to 9.16%. The detection limits for 0.5 mg samples were obtained: Pb = 1.1 x 10(-3) mg (0.22%), Zr= 1.3 x 10(-3) mg (0.26%), Ti = 2.3 x 10(-4) mg (0.05%).
PL
Opracowano metodę mikroanalizy XRF nanokrystalicznych proszków ferroelektrycznych typu Pb(Zr(x)Ti(1-x))O(3) (PZT). W celu wyeliminowania efektów matrycy zastosowano technikę cienkiej warstwy. Przygotowanie próbek naturalnych do analizy sprowadza się do roztworzenia 25 mg badanego materiału w kwasie chlorowodorowym i 30% nadtlenku wodoru (1 + 1), rozcieńczeniu do objętości 25 mL i nakropleniu 0.5 mL uzyskanego roztworu na podłoże. Do kalibracji wykorzystano wielopierwiastkowe wzorce syntetyczne o tym samym składzie jakościowym lecz różnych masach. Oznaczane pierwiastki występowały w zakresach stężeń: Pb od 66.72% do 69.84%, Zr od 8.54% do 14.04% i Ti od 3.68% do 9.16%. Granice wykrywalności dla 0.5 mg próbki wynoszą: Pb = 1.1 x 10(-3) mg (0.22%), Zr = 1.3 x 10(-3) mg (0.26%), Ti = 2.3 x 10(-4) mg (0.05%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.