Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  entrepreneurs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The emerging of e-commerce creates the logistics industry to experience a new never before seen high. Logistics is a great opportunity for service innovations and business growth in this time and age. This objective of the study is to find out logistics service innovation in various dimensions such as customer satisfaction, service guarantee, service blueprint, pay by instalment, product testing trial and the offering of additional services. This research applied a quantitative method by using questionnaires focusing on 44 logistics service entrepreneurs. The results of this study reveal that logistics has become a service industry with a service mind and quality, and it provides a service blueprint, service guarantee and customer satisfaction guarantee. Those who do not adjust to the demands of the market and focus on customer satisfaction are left behind and miss out the business growth opportunity. The demand for new domestic logistic service like Grab and company like Kerry carry more than their market share focusing on service warranties and guaranties something new in industry, and country which usually passes on the blame whenever it can. But in this case, with logistics, the innovative companies take responsibility.
PL
Pojawienie się e-commerce powoduje, że branża logistyczna może doświadczyć nowej, nigdy wcześniej niespotykanej wysoko. Logistyka jest doskonałą okazją do innowacji usługowych i rozwoju biznesu w obecnych czasach. Celem tego badania jest znalezienie innowacji w zakresie usług logistycznych w różnych wymiarach, takich jak zadowolenie klienta, gwarancja usług, plan usługi, płatność ratalna, testowanie produktu i oferowanie dodatkowych usług. W badaniu zastosowano metodę ilościową, wykorzystując kwestionariusze skierowane do 44 przedsiębiorców usług logistycznych. Wyniki tego badania pokazują, że logistyka stała się branżą usługową z myślą o jakości usług i zapewnia plan usług, gwarancję usług i gwarancję satysfakcji klienta. Ci, którzy nie dostosowują się do wymagań rynku i koncentrują się na zadowoleniu klientów, zostają w tyle i tracą szansę rozwoju firmy. Zapotrzebowanie na nowe krajowe usługi logistyczne, takie jak Grab i firmy takie jak Kerry, przewyższają ich udział w rynku, koncentrując się na gwarancjach usług i gwarantując coś nowego w branży oraz kraju, który zwykle ponosi winę, gdy tylko jest to możliwe. Ale w tym przypadku, przy logistyce, innowacyjne firmy biorą na siebie odpowiedzialność.
PL
Artykuł podejmuje problem roli wartości i norm religijnych w etosie pracy polskich przedsiębiorców. Koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy te wartości są przez nich cenione i sytuowane w sferze aksjologicznej etosu ich pracy. Zostały tutaj wykorzystane wyniki reprezentatywnych badań socjologicznych przeprowadzonych w populacji przedsiębiorców zrealizowane przez Pracownię Badawczą Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaplecze teoretyczne stanowi rozumienie etosu odwołujące się do jego ujęć wypracowanych przez M. Ossowską, A. Sicińskiego, T. Szawiela. To rozumienie wyznacza także paletę innych zagadnień, które zostały podjęte w tym artykule, takich jak kwestia pluralizmu moralnego w Polsce oraz społeczne nauczanie Kościoła katolickiego na temat pracy jak i stan jej recepcji.
EN
The subject of the article is the presence of religious values in the ethos of work of Polish entrepreneurs. The article will use the results of sociological research of entrepreneurs, carried out by the Institute of Sociology of the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. The ethos definitions developed by M. Ossowska, A. Siciński, T. Szawiel were also used. The article discusses the subject of moral pluralism in Polish society and the social teaching of the Catholic Church about work.
EN
Crowdfundig is a tools, which everyone can try to get funds to achieve own ideas. It does not matter who you are: the artists, craftsman or dreamer, if you only convince the users to your idea. This article contains basic information about crowdfunding and examples of use it. This information can help deciding entrepreneurs (businessman) is it worth using the financial sources. The Article has two parts. The first one contains research questions and theoretical issues. This part of article base on available literature, analyzed few project and crowdfunding website. Also in this article are presents basic information of crowdfunding and examples of its use. The second parts of article presents the results of analyzed among businessman, who collected funds using to polish crowdfunding website. Also in this part contains summation of trying to answer for previously question (Are the businessman’s satisfied with their decisions).
PL
Crowdfunding jest obecnie narzędziem, w którym każdy może spróbować zdobyć środki na realizowanie swoich pomysłów - nie ważne czy jest się artystą, rzemieślnikiem lub marzycielem - jeśli tylko zdoła przekonać internautów do swojego pomysłu. Poniższy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat crowdfundingu oraz przykłady jego zastosowania, które mogą pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji czy warto wykorzystać to źródło finansowania. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część artykułu zawiera pytania badawcze i zagadnienia teoretyczne. Została ona sporządzana na podstawie dostępnej literatury oraz obserwacji poszczególnych projektów i portali crowdfundingowych. Przedstawiono również podstawowe informacje na temat crowdfundingu oraz przykłady jego wykorzystania. W drugiej części przedstawiono część wyników badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców, którzy zebrali środki wykorzystując polskie portale crowdfundingowe. W tej części zawarto również podsumowanie zawierające próbę odpowiedzi na wcześniej zadane pytania (między innymi czy przedsiębiorcy są zadowoleni ze swojej decyzji).
PL
Ugodowe rozwiązywanie różnorodnych sporów czy konfliktów z udziałem bezstronnego, neutralnego i profesjonalnego „pośrednika”, jakim jest mediator – to sama istota mediacji [19]. Do procedury cywilnej już ponad 10 lat temu wprowadzono przepisy dotyczące mediacji [22]. Mają one bardzo szeroki zakres i dotyczą wszystkich sporów cywilnych, włączając w to spory gospodarcze. Mediacja może mieć zastosowanie w ramach postępowania zarówno przed sądem, jak i poza nim.
EN
A conciliatory resolution of various disputes or conflicts involving an impartial, neutral and professional „mediator” - a mediator - is the very essence of mediation. The mediation procedure was introduced into civil procedure more than 10 years ago. They have a very wide scope and cover all civil disputes, including economic disputes. Mediation can be used as part of the proceedings before and outside the court.
PL
Autorka na podstawie wybranych przedsiębiorstw, znajdujących się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2015 r., dokonuje analizy ich zadań na rzecz przygotowań obronnych państwa. Przedstawia obowiązki przedsiębiorcy z tytułu obowiązku wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa i dokumenty jakie powinien wykonać. Wykazuje, że zasoby powinny być na bieżąco monitorowane i sprawdzane, ponieważ często teoria jest tylko teorią, a praktyka pokazuje zupełnie inne oblicze. Lista przedsiębiorstw w nowelizowanym co kilka lat rozporządzeniu mogłaby być dłuższa, lecz zdolności finansowe państwa do finansowania np. z Programu Mobilizacji Gospodarki utrzymania tych rezerw są ograniczone.
EN
The present article concerns contractors with particular importance for economical and defense area in Poland. Author focused on systematisation of concepts regarding country defense preparation and defining what role does the contractors with particular importance for economical and defense area, fulfill in the defense preparation system of the country. The ponderings are written based on company examples such as: LOTOS, PKP INTERCITY, POLPHARMA.The project is based on authors research analysis who gain an insight into that topic. Analysis of legal documents regulating country defense issues and authors conclusion.
EN
The article proposes a new perspective on the issues of development of the system of specially protected natural areas (SPNAs) in the context of the concept of sustainable development. The authors suggest ways of finding a balance of economic, environmental and social interests in SPNAs, which will not lead to a decrease in their number or area, however, prevent a number of economic and social problems. The change in approaches to the management of the system of SPNAs including in terms of their creation, modification of their boundaries or termination of their operation will allow including SPNAs in the system of social economic relations of regions and certain countries, provide an opportunity to withdraw from the current one-sided bias solely in favor of environmental factors. This will ensure the necessary balance of the interests of the local population, business and protection of nature.
PL
W artykule zaproponowano nowe podejście do zagadnień rozwoju obszarów specjalnej ochrony w kontekście rozwoju zrównoważonego. Autorzy wskazują na sposoby równoważenia ekonomicznych, środowiskowych i społecznych celów na terenach chronionych, które nie będą prowadziły do zmniejszenia ich ilości bądź obszaru, zapobiegając zarazem powstawaniu ekonomicznych i społecznych problemów. Sugerowane zmiany w zarządzaniu obszarami chronionymi w kontekście ich tworzenia, zmiany granic czy ich zniesienia pozwolą na włączenie tych obszarów do systemu społeczno-ekonomicznych zależności w poszczególnych regionach i krajach, co oznaczać będzie wycofanie się z obecnego jednostronnego podejścia ograniczającego się wyłącznie do kwestii środowiskowych. W ten sposób zapewniona zostanie równowaga pomiędzy potrzebami lokalnych społeczności, biznesu i ochrony przyrody.
7
Content available remote Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju terytorium
PL
Przyjęcie 13 lipca 2010 r. przez Radę Ministrów Krajowej Strategii Roz- woju Regionalnego 2010‑2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR) wskazuje na konieczność wprowadzenia instytucjonalnych i systemowych zmian dostosowawczych na szczeblu rządowym i samorządowym w celu skutecznej i efektywnej realizacji nowej koncepcji polityki rozwoju. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wymienia dwie instytucje służące realiza- cji polityki regionalnej: – na poziomie krajowym: Krajowe Obserwatorium Terytorialne (KOT) i na poziomie regionalnym Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT). Głównym celem badań jest ocena aktualnego dostępu do wiarygodnych, kompletnych informacji i danych o zjawiskach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, w tym porównywalnych dla wszystkich województw, które są potrzebne wielu użytkownikom, w tym do wsparcia, monitorowania polityki rozwoju, a zwłaszcza polityki przestrzennej, która jest integralnym elementem polityki rozwoju.
EN
Currently at the regional level there are numerous analyses and researches, which are valuable source of information, yet not continued in any manner beyond publication of results. Furthermore, it is impossible to evaluate them properly, while in each voivodeship they include and evaluate different issues and trends. Measurement and evaluation of socio-economic and spatial development of regions is complex and challenging, but it is essential for proper planning. Accurate statistical and planning information systems need to be introduced to create objective tools. Diagnosis of socio-economic situation of each region should be complex, yet refer to universal groups of indicators and indexes used in all regions. Currently, only selected indicators are monitored by the Ministry of Development, like in Report of socio-economic, regional and spatial report. Moreover, Marshalls’ offices develop large quantities of various spatial data, which properly classified and shared openly could be used by citizens enable better understanding of the region, which is one of the benefits for them indicated even in Digital Agenda for Europe.
8
Content available Spas: opportunity in developing nations
EN
The objective of this paper is to understand the level of knowledge of consumers about spas, their services, products and their benefits. Spas are slowly regaining their prominence in society and are expected to grow well despite turbulence in the economies. As they provide a huge entrepreneurship opportunity especially in the developing nations, it was thought appropriate to investigate how much consumers were aware of spas. For this purpose, awareness of the existence of spas, their types, services offered by them and the benefits derived from them were selected as the indicators. Applying exploratory-diagnostic research design, the data was collected on a sample size of 200 people, residing in the USA and India. Then, a percentage analysis was conducted to understand the people’s awareness level. The study proves that the spa cognizance level in the consumers is very high and people are aware of not just the different types of spas and their services but also of the physical and psychological benefits accrued from them. This paper aims to attract entrepreneurs towards developing their own units or in alliance with existing hotels, as spas provide a solution to one of the most prominent health issues of modern times, namely stress. Moreover, as it is not a capital intensive venture, it provides a lot of opportunities for startups in developing economies like India.
PL
Celem niniejszej pracy jest zrozumienie poziomu poznania konsumentów uzdrowisk, ich produktów i usług oraz korzyści. Uzdrowiska powoli odzyskują swoje znaczenie w społeczeństwie, jest to jeden przemysł, który prawdopodobnie dobrze rozwija się pomi-mo turbulencji w gospodarce. Postanowiono zatem zbadać, jak konsumenci byli świadomi istnienia uzdrowisk, ich rodzajów, oferowanych przez nich usług i płynących z nich korzyści. Wykorzystano projekt badań diagnostycznych. Dane zostały zebrane na próbie 200 osób mieszkających w USA i Indiach, a następnie dokonano analizy procentowej, aby ocenić poziom świadomości ludzi. Badanie dowodzi, że poziom znajomości spa przez konsumentów jest bardzo wysoki, a ludzie są świadomi nie tylko różnych rodzajów uzdrowisk i ich usług, ale również płynących z nich korzyści fizycznych i psychicznych. Niniejszy dokument ma na celu zachęcić przedsiębiorców do rozwijania własnych jednostek lub we współpracy z istniejącymi hotelami SPA i dostarczania rozwiązania jednego z najważniejszych współczesnych problemów zdrowotnych, czyli stresu. Ponadto, ponieważ nie jest to kapitałochłonne przedsięwzięcie, zapewnia to wiele możliwości dla startupów w gospodarkach rozwijających się, takich jak Indie.
EN
The paper presents an original evaluation model for innovative research projects that can be used by entrepreneurs and other institutions in the process of project management. The model has two aims: to be a support for the organisations, which plan to submit the project proposal (ex-ante evaluation) and, on further stages of the project (on-going, ex-post, follow-up), to decide if the topics undertaken in the project are worth being continued or terminated. The requirements of the evaluation process from the 2014–2020 perspective are considered in the model as this perspective is directed to companies, although the research institutions also can take part in the projects. The aim of the 2014–2020 perspective is to support companies in developing products that should be successfully implemented in their business activity or on the market; therefore, the evaluation must be performed precisely and carefully, and it should indicate the elements that are compulsory for the ex-ante evaluation, and which must be considered when applying for funds.
PL
Artykuł przedstawia autorski model ewaluacji innowacyjnych projektów badawczych, który może zostać zastosowany przez przedsiębiorstwa i inne instytucje w procesie zarządzania projektem. Model ma dwa cele: być narzędziem wspomagającym dla organizacji, które planują złożyć propozycję projektu (ewaluacja ex-ante) oraz, na dalszych etapach projektu (on-going, ex-post, follow-up), umożliwiać podjęcie decyzji, czy uruchomione tematy należy kontynuować, czy zaprzestać. W modelu uwzględniono wymagania dotyczące ewaluacji w perspektywie finansowej 2014–2020, jako że ta perspektywa skierowana jest głównie do firm, mimo że inne instytucje również mogą brać udział w projektach. Celem perspektywy finansowej 2014–2020 jest wspomaganie przedsiębiorstw w opracowywaniu produktów, które powinny być pomyślnie wdrożone w ich działalności gospodarczej lub na rynku, dlatego też ewaluacja musi być prowadzona starannie i dokładnie i powinna uwzględniać elementy, które są obowiązkowe w ewaluacji ex-ante propozycji projektu.
PL
W artykule tym Autorka skupiła uwagę za aspekcie władztwa podatkowego jakie posiadają samorządy gminne. Jest ono instrumentem, który może być zaangażowany w procesie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości np. w zakresie ustanawiania zwolnień podatkowych, obniżania stawek podatków. Zachęty podatkowe są stosowane przez samorządy gminne m.in. w odniesieniu do stawek podatku od środków transportowych. Dla przedsiębiorców prowadzący działalność w branży logistycznej są one istotnym elementem kosztów i każda możliwość ich optymalizacji traktowana jest pozytywnie.
EN
In this article, the author had focused her attention on the taxation power, which local governments have. It is an instrument that may be involved in the process of enterprise development support, for example, in the establishment of such exemptions, lowering tax rates. Tax incentives are used by local governments, among others, with respect to the rates of tax on means of transport. For entrepreneurs operating in the logistic sector, they are an important element of the cost and any possibility of their optimization is considered positive
PL
Polska administracja celna podjęła działania mające na celu budowanie relacji z biznesem jako drogi realizacji przyjętych polityk przez oba środowiska, promocję programu „3i” oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej. Działania powyższe w znacznym stopniu przyczyniają się do ułatwień w obrocie towarowym z zagranicą, co z kolei przyczynia się do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Głównym dokumentem określającym kierunek i zakres zmian jest Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020. Ukierunkowana w dużej mierze na wspieranie aktywności gospodarczej przedsiębiorców oraz podniesienie standardu obsługi klienta, stanowi podstawę działań które przyspieszają i ułatwiają obrót towarowy z zagranicą, między innymi programu i-cło, programu i-granica. W artykule podjęto próbę analizy i oceny działań realizowanych w ramach powyższego dokumentu. Wskazano również zakres zmian wymaganych w kolejnych etapach przeprowadzanych na rzecz przedsiębiorców ułatwień w zakresie obrotu towarowego z zagranicą. Rozważania zawarte w artykule przeprowadzono opierając się na analizie podstawowych dokumentów określających kierunki działań Służby Celnej.
EN
Polish customs administration undertakes activities aiming at building relations with the business, which can be seen as the realisation of the policies adopted by both sides, at the promotion of the "3i" programme and at the creation of the positive image of Customs Service. The above activities mostly contribute to the facilitation of the goods trade abroad, which in result contributes to the development and to the increase of the competitiveness of Polish enterprises. The major document defining the direction and the range of changes is the Customs Service Business Strategy for the years 2014-2020. It is directed towards supporting economic activities of enterprises and at the increase of customer service standards. It constitutes the basis for supporting activities which accelerate and facilitate the trade of goods abroad, for example the “i-duty” and “i-abroad” programmes. The article attempts to analyse and assess the activities implemented as follow-up to that strategic document. The scope of the required changes in the further entrepreneur-oriented actions facilitating the cross-border trade in goods have been indicated. The considerations in the article are based on the analysis of basic documents defining activities of Customs Service.
RU
Статья посвящена участию столичного купечества в органах местного самоуправления, и в частности в купеческой Управе. Рассмотрены основные направления деятельности Управы и роль различных купцов в деле сословного управления.
EN
The article describes participation of the St Petersburg’s merchants in the local government of Russian capital, particulary in the merchant administration. The text analises principal activities of marchant Council and the role of various merchants in the activities of self-government.
EN
The aim of the study presented herein was to examine the differences in financial behaviour between entrepreneurs and employees, including their risk taking behaviour and the association between financial actions with the hope of success. The hope of success has been broken down into components for the purpose of analysis. 143 subjects participated in the study, whom among them were shop owners and employees in Warsaw. The results showed that 1) entrepreneurs tend to invest more in assets than employees, 2) entrepreneurs tend to make riskier investments than employees, 3) entrepreneurs have a higher level of hope of success and in its individual components 4) hope of success and its components are associated with the tendency towards financial behaviour in both groups, though the association differs 5) The hope of success and its components are associated with the tendency towards investment risk primarily in the entrepreneur group.
PL
Opisywane badanie miało na celu sprawdzenie różnic między przedsiębiorcami i pracownikami najemnymi w skłonności do zachowań finansowych, w tym zachowań ryzykownych oraz związku działań finansowych z nadzieją na sukces i jej komponentami w każdej z grup. Wzięły w nim udział 143 osoby, w tym właściciele i pracownicy warszawskich sklepów. Okazało się, że: 1) przedsiębiorcy są skłonni inwestować większą część środków niż pracownicy, 2) przedsiębiorcy są skłonni inwestować bardziej ryzykownie niż pracownicy najemni, 3) przedsiębiorcy charakteryzują się wyższym poziomem nadziei na sukces i jej komponentów, 4) nadzieja na sukces i jej komponenty mają związek ze skłonnością do zachowań finansowych w obu grupach, choć zależność ta nie jest taka sama, 5) nadzieja na sukces i jej komponenty na związek ze skłonnością do ryzyka inwestycyjnego występuje przede wszystkim w grupie przedsiębiorców.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego roli i korzyści jakie mogą osiągać firmy stosujące koncepcję ECSR. Badaniem objęto 15 przedsiębiorstw regionu częstochowskiego z sektora przemysłu oraz usług i handlu. Wyniki opracowano w ujęciu ilościowym i jakościowym z wykorzystaniem programu STATISTICA 9.1. Wyniki analizy wskazują, że ECSR traktowane jest jako narzędzie służące budowaniu dobrego wizerunku i reputacji firm na rynku oraz mające na celu podniesienie poziomu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Badane firmy doceniają ECSR jako instrument, który pomaga w utrzymaniu dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi, ale nie doceniają koncepcji ECSR, której implementacja przyczynia się do uzyskania przewagi konkurencyjnej.
EN
The article presents the results of a survey examining the role and the possible benefits to be gained by companies implementing the ECSR concept. The sample selection consisted of 15 enterprises from the Czestochowa region. The sample comprised companies from the manufacturing, service and trade sectors. The data were analysed using the program STATISTICA 9.1. The results of the survey showed that most of the companies researched treat ECSR as an instrument for bettering performance, building a good reputation on the market and also as a tool for improving the company's organisational culture. The companies in the study appreciate ECSR as an instrument which helps in maintaining good relations with local communities but unfortunately, respondents underestimate ECSR as a means of gaining a competitive advantage.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd wyników badań empirycznych dotyczących wpływu wybranych czynników determinujących zastosowanie dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W pracy zaakcentowano szczególnie rolę indywidualnego zaangażowania właściciela/menedżera w implementację praktyk środowiskowych, wyrażone poprzez jego świadomość ekologiczną i proekologiczną postawę. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczny model uwarunkowań zewnętrznych świadomości ekologicznej i stosowanych praktyk środowiskowych.
EN
The article presents a review of the results from empirical studies relevant to the influence of specific factors that determine the implementation of good environmental practices in the SME sector. The concern, the understanding of environmental awareness and the pro-environmental attitude in implementing environmental practices as they relate to the individual entrepreneur was particularly emphasized. The article presents a theoretical model of external influences on environmental awareness and practices in SMEs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.