Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja samochodów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The efficiency of operation of motor vehicles with a DMC (Permissible Laden Mass) <3.5 tonnes is considered. These are vehicles belonging motor vehicles of category N1, usually referred to as delivery vehicles. The results of observations on the implementation of transport orders in 7 transport companies from the MŚP (Small and Middle-size Companies) sector were used to conduct the effectiveness analysis. The research group covered 24 vehicles that implementation transport orders in the urban zone and in the immediate vicinity of the city. Information was collected on a monthly basis.During the analysis of economic efficiency the income measures (absolute and relative) were used. The calculations were carried out using the model of the vehicle operation process in the form of a neural network, in which a set of 12 input variables and 3 output variables were taken into account. Using the Statistica 13.3 computer program and defining the group and factors describing the process of implementation of individual transport tasks, the developed neural network model enabled searching for the impact of selected operational factors on the economic efficiency of N1 category cars.The calculations showed a significant impact of the number of vehicle days in a month, the weight of the load, as well as the time of year. The obtained calculation results showed the specific features of the impact of the number of working days on revenue in a transport company. The increase in the number of working days favors the increase in income in a limited way, and this restriction depends, among others since the time of year.
PL
Rozważa się efektywność eksploatacji samochodów ciężarowych o DMC < 3,5 tony. Są to pojazdy należące do kategorii N1 (według Dyrektywy 2007/46/WE) zwykle nazywane samochodami dostawczymi. Do prowadzonej analizy efektywności wykorzystano wyniki obserwacji z realizacji zleceń przewozowych w 7 firmach transportowych z sektora MŚP. Grupa badawcza objęła 24 pojazdy, które wykonywały zadania transportowe w strefie miejskiej i w najbliższym otoczeniu miasta. Informacje gromadzono w cyklach miesięcznych. Podczas analizy efektywności ekonomicznej zastosowano kilka miar przychodu (bezwzględny i względny). Obliczenia prowadzono przy wykorzystaniu modelu procesu eksploatacji pojazdów w postaci sieci neuronowej, w której brano pod uwagę zbiór 12 zmiennych wejściowych i 3 zmienne wyjściowe. Stosując program komputerowy Statistica 13.3 oraz zdefiniowanie grupy i czynniki opisujące proces realizacji poszczególnych zadań transportowych, opracowany model sieci neuronowej umożliwił poszukiwanie wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych na efektywność ekonomiczną samochodów kategorii N1. Przeprowadzone obliczenia pokazały istotny wpływ liczby dni pracy pojazdów w miesiącu, masę ładunku, a także porę roku. Uzyskane wyniki obliczeń pokazały specyficzne cechy wpływu liczby dni pracy na przychód w firmie transportowej. Wzrost liczby dni pracy sprzyja wzrostowi przychodu w sposób ograniczony, a to ograniczenie zależy m.in. od pory roku.
EN
Effective fleet management is related to the care for their rational use and proper diagnostics. Early detection of potential irregularities enables to prevent failures and carry out transport processes in an undisturbed way. One of the most important components, from the safety point of view, is the braking system. Laboratory tests can be used to determine the durability characteristics of individual components. Individual indications referring to operating conditions would be most desirable. The article, based on a two-year period of testing of a group of Renault vehicles fitted with disc brakes, presents measurement of wearing and tearing the system components (brake discs and brake friction insert) in a function of selected factors, depending on the time and environment in which the transport was carried out. Nonparametric statistical tests were used to analyze the results. Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used to verify the hypothesis on the insignificance of differences. Their results were compared with the results of ANOVA variance analysis. The significance of factors influencing the degree of brakes wear was checked. Possible directions of using the results of brake wear measurement for rationalization of transport processes were also indicated. Presented method may also be applied to the evaluation of other components (assemblies, subassemblies, systems) of motor vehicles.
PL
Efektywne zarządzanie flotą pojazdów związane jest z dbałością o ich racjonalne użytkowanie i właściwą diagnostyką. Wczesne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości pozwala zapobiegać awariom i realizować procesy transportowe w sposób niezakłócony. Jednym z ważniejszych podzespołów, z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania pojazdu, jest układ hamulcowy. Na podstawie badań laboratoryjnych można wyznaczyć charakterystyki trwałości poszczególnych jego elementów. Najbardziej pożądane są indywidualne wskazania, odwołujące się do warunków eksploatacji. W niniejszym artykule, na przykładzie badań grupy pojazdów marki Renault, wyposażonych w tarczowe mechanizmy hamulcowe, przeprowadzonych w okresie dwóch lat, dokonano pomiarów zużycia elementów układu (tarcze i klocki hamulcowe) w funkcji wybranych czynników, zależnych od czasu i środowiska, w którym realizowane były przewozy. Do analizy wyników wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne. Celem weryfikacji hipotezy o nieistotności różnic zastosowano testy Manna-Whitney’a, oraz Kruskala-Wallisa. Ich wyniki porównano z wynikami analizy wariancji ANOVA. Sprawdzono istotność czynników wpływających na stopień zużycia hamulców. Wskazano również możliwe kierunki wykorzystania wyników pomiaru zużycia hamulców do racjonalizacji procesów transportowych. Zaprezentowana metoda może znaleźć zastosowanie także do oceny innych elementów (zespołów, podzespołów, układów) pojazdów samochodowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań oceny zdatności eksploatacyjnej płynów hamulcowych stosowanych w wybranych pojazdach (samochody osobowe). Jako kryterium oceny przyjęto jeden z głównych parametrów charakteryzujących stan płynów hamulcowych opartych na bazie eterów alkilowych glikoli alkilenowych, temperaturę wrzenia płynu hamulcowego. Liczba przebadanych pojazdów, ich zróżnicowanie pod względem wieku, przebiegu oraz brak pełnej informacji na temat sposobu ich użytkowania utrudniają precyzyjne wnioskowanie, jednakże pozwalają na bardzo ciekawe spostrzeżenia.
EN
Brake fluids used in 159 passenger cars, produced in 1998–2017 with a varied mileage were studied for b.p. Fluids with b.p. above 180°C (55.4%), in the range of 180–155°C (33.3%) and less than 155°C (11.3%) were qualified as materials for further exploitation, short-term use or decommissioning, resp. The b.p. values of brake fluids decreased with an increase of the age of cars and their annual and total mileages.
EN
The intensity of use of motor vehicles and the range of the transport jobs performed change during the many-year operation of such vehicles. The changes are introduced in result of ongoing analyses of actual current vehicle operation costs, reliability, and performance characteristics. The changes in the vehicle operation process, taking place with vehicle’s age, were analysed on the grounds of the mileage of over 9 000 motor trucks. The analysis covered a 20-year period of vehicle operation. The analysis results were used to estimate the mathematical models that describe the basic characteristics of the mileage growth process, with changes in these characteristics as observed in the recent years along with an intensive development of the road transport in Poland. Models of vehicle mileage growth have been developed for seven categories of engine cubic capacity. The coefficients of model equations have been given and the accuracy of the mileage values calculated on these grounds has been comprehensively evaluated. The relative measures of the scatter in the mileage values obtained from these models do not exceed 12 % of the average values determined from experimental data. A procedure has been proposed that leads to evaluating the mileage growth process and is based on the experience having already been gained in this field. It has been shown that the mileage growth process is strongly related to the engine cubic capacity. The mileage growth process is an important source of information for the planning of vehicle operation, forecasting of costs, and estimating of exhaust emissions and energy consumption in the whole cycle of operation of motor vehicles by transport companies.
PL
W czasie wieloletniej eksploatacji samochodów zmianie ulega intensywność ich użytkowania oraz zakres realizowanych zadań transportowych. Zmiany te są rezultatem analizy kosztów eksploatacji, niezawodności oraz osiąganych parametrów trakcyjnych. Zmiany w procesie eksploatacji, które zachodzą wraz z wiekiem samochodów, analizowano na podstawie przebiegu prawie 9000 samochodów ciężarowych. Analizowany jest dwudziestoletni okres eksploatacji pojazdów. Rezultaty tej analizy wykorzystano podczas estymacji modeli matematycznych, które opisują zasadnicze cechy procesu narastania wartości przebiegu, pojawiające się w ostatnich latach wraz z intensywnym wzrostem transportu drogowego w Polsce. Opracowano modele narastania przebiegu w siedmiu kategoriach pojemności silnika. Podano współczynniki równań tych modeli oraz dokonano wszechstronnej oceny dokładności obliczonych na ich podstawie wartości przebiegu. Obliczone względne miary rozrzutu wartości przebiegu z tych modeli nie przekraczają 12% od wartości średnich, wyznaczonych z danych eksperymentalnych. Zaproponowano procedurę postępowania, która prowadzi do wyznaczenia oceny procesu narastania przebiegu i jest oparta na dotychczasowych doświadczeniach w tym zakresie. Pokazano, że proces narastania przebiegu ma silny związek z pojemnością silnika. Proces narastania przebiegu jest ważnym źródłem informacji podczas planowania eksploatacji pojazdów, prognozowania kosztów, a także oceny emisji spalin i zużycia energii w całym cyklu eksploatacji samochodów w firmach transportowych.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia logistyki występujące w procesie eksploatacji samochodów oraz rolę jaką spełniają działania logistyczne w zabezpieczeniu prawidłowego użytkowania pojazdów.
EN
The article presents basic logistical issues occurring in the process of operation of cars and the role fulfilled by logistical actions in ensuring correct car usage.
PL
Procesy logistyczne stanowią ważną część zadań realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach produkujących wyroby gotowe jak i świadczących różnego rodzaju usługi. Jednym z obszarów zabezpieczających prawidłowy przebieg wyznaczonych celów jest zapewnienie niezawodnego użytkowania oraz sprawnej i szybkiej obsługi środków transportu. W artykule przedstawiono zagadnienia logistyki występujące w trakcie eksploatacji pojazdów samochodowych.
EN
Logistical processes are very important part of tasks, which are realized both in factories producing goods and services. One of the areas which protects the correct course of assigned goals is providing a dependable use and functional, fast means of transport. This article shows logistic issues during passenger cars exploitation.
PL
W artykule omówione zostały najnowsze tendencje i zmiany w budowie i konstrukcji nowych pojazdów. Wymogi ochrony środowiska, ergonomii, poprawy ekonomiczności oraz ciągłe dążenie do nowoczesności- powodują powstawanie samochodów spełniających najwyższe standardy. Na konkretnych przykładach widać jak koncerny motoryzacyjne spełniają te postulaty.
EN
Paper shows newest trends and changes in structure and construction of new vehicle. Requirements of environmental protection, ergonomic, corrections economical and continuous aspiration for modernity- cause generation of car granting highest standard. On concrete examples we shows as motors concerns grant these postulates.
PL
W artykule przedstawiono niektóre aspekty techniczno-eksploatacyjne pojazdu ciężarowo-terenowego marki Iveco. Analizie poddano ponad trzyletnią eksploatację pojazdu, od odbioru pojazdu nowego. Scharakteryzowano plan obsług fabrycznych, przeanalizowano wykonywane obsługi i remonty przez poszczególne serwisy i użytkownika pojazdu, rodzaje usterek i sposób ich usunięcia. Analizowane zagadnienie zilustrowano na wykresach i rysunkach.
EN
This article presents some technical-exploitational aspect of a cargo-terrain Iveco vehicle. The authors analyze a more than three years’ exploitation time for the vehicle since it has been a new vehicle. The article also characterizes the maintenance, analyzes the services conducted and renovations carried out by various services and the vehicle user, the types of malfunctions and the way they have been removed. The article is accompanied by figures and tables being a graphic supplement to the topic in question.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone przez autorów analizy statystyczne kosztów napraw samochodów eksploatowanych w Centrum Logistycznym Poczty Polskiej w Oddziale Regionalnym w Lublinie, poniesionych przez to przedsiębiorstwo w 2009 roku.
EN
In the paper one describes the results of complex statistical analyses of real-life data concerning the costs of the repair of delivery trucks used by the Poczta Polska company in Lublin during 2009.
10
PL
Artykuł przedstawia wstępne badania nad awaryjnością samochodów w krajach europej.skich. Wyniki pochodzą ze źródeł niemieckich, takich jak Dekra i TUV. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, które z analizowanych aut charakteryzuje się największym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii.
EN
The paper presents an introductory research on car failure frequency. Results have been taken from German sources, i.e. from German Automobile Associations Dekra and TUV. Thanks to the obtained results one can estimate which of the analyzed cars is the most probable to experience a failure.
11
Content available remote Odpady w procesie eksploatacji samochodów
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań powstawania odpadów w czasie eksploatacji samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługiwania pojazdów. Przeprowadzono badania dla 20 samochodów, dla których określono zużycie materiałów eksploatacyjnych.
EN
The results of investigations of formation in time of exploitation of passenger cars the wastes from regard the processes of service of vehicles in running were introduced. It it was explored was for 20 cars why the waste of exploational materials was qualified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zmian grubości tarcz hamulcowych o różnym stopniu zużycia. Przebiegi zmian grubości tarcz hamulcowych stanowiły podstawę do przeprowadzenia analizy częstotliwościowej drgań, które moga być generowane podczas hamowania pohjazdu.
EN
The paper presents measurement results of brake-disk thickness changes in different extent of wear. Changes of thickness of brake-disk were base for carry out frequency analysis of vibrations, which could be generated during vehicle braking.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.