Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza tematykę energooszczędnych napędów elektrycznych. Zostały zaprezentowane sposoby klasyfikacji silników prądu przemiennego ze względu na ich klasę sprawności. Ponadto przedstawiono rozwiązania prowadzące do zwiększenia energooszczędności napędów elektrycznych. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu asynchronicznym. Silnik z stał zaprojektowany i wykonany w Instytucie KOMEL i bazuje na 6-biegunowym silniku pierścieniowym asynchronicznym. W artykule zaprezentowano obliczenia takiego silnika wraz z wynikami badań.
EN
This paper deals with the subject of energy-efficient electric drives. The methods of classifying AC motors by efficiency class have been presented. What is more, paper introduces the solutions to increase the energy-efficiency of electrical drives. One of solutions is to use the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors (LSPMSM). Such motor has been designed and manufactured in the KOMEL Institute and its based on the 6-pole slip-ring asynchronous motor. This paper presents the results of calculations and tests of this motor.
PL
Silnik indukcyjny pierścieniowy, z zabudowanymi w jarzmie wirnika magnesami trwałymi (SAS PM), charakteryzuje się łagodnym rozruchem asynchronicznym. Po rozruchu, silnik sam się synchronizuje i pracuje jako silnik synchroniczny wzbudzony polem magnetycznym magnesów i trwałych. Przy pracy synchronicznej SAS PM ma znacznie wyższą sprawnością w porównaniu z silnikiem indukcyjnym. W artykule przedstawiono badania modelowe oraz symulacyjne dwóch konstrukcji silnika SAS PM: sześciobiegunowego o mocy 1,7 kW i czterobiegunowego o mocy 14,5 kW. Dla pierwszego silnika opracowano algorytm obliczeń charakterystyk elektromechanicznych: rozruchowych i synchronicznych. Wykonano silnik modelowy na którym przeprowadzono weryfikację opracowanego algorytmu. Wykorzystując ten algorytm, dla drugiego silnika obliczono charakterystykę rozruchową i charakterystyki elektromechaniczne przy pracy synchronicznej. Obliczenia wykazały, ze silnik z magnesami trwałymi w układzie ma znacząco lepsze właściwości synchroniczne w porównaniu z silnikiem z magnesami trwałymi w układzie „V".
EN
A slip-ring asynchronous motor with permanent magnets built into the rotor yoke (SAS PM) is distinguished by the smooth start-up process. After start-up, motor self-synchronizes and operates as synchronous motor excited by magnetic field of permanent magnets. At synchronous operation the SAS PM has higher efficiency than induction motor. The article presents research of the mathematical model and simulations of two constructions of SAS PM motor: 6-pole rated at 1,7 kW and 4-pole rated at 14,5 kW. For the first motor the algorithm for electro-mechanic characteristics calculation during start-up and synchronous operation has been developed. Physical model of the motor was manufactured and calculation algorithm was verified. By using this algorithm, the start-up characteristic as well as electromechanical characteristic at synchronous operation for the second motor were calculated. Calculation have shown that motor with permanent magnets in „I" pattern has better properties at synchronous operation comparing to the motor with permanent magnets in „V pattern.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych, występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
PL
Artykuł porusza tematykę energooszczędnych napędów elektrycznych. Zostały zaprezentowane sposoby klasyfikacji silników prądu przemiennego ze względu na ich klasę sprawności. Ponadto przedstawiono rozwiązania prowadzące do zwiększenia energooszczędności napędów elektrycznych. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu asynchronicznym. Silnik został zaprojektowany i wykonany w Instytucie KOMEL i bazuje na 6-biegunowym silniku pierścieniowym asynchronicznym. W artykule zaprezentowano obliczenia takiego silnika wraz z wynikami badań.
EN
This paper deals with the subject of energy-efficient electric drives. The methods of classifying AC motors by efficiency class have been presented. What is more, paper introduces the solutions to increase the energy-efficiency of electrical drives. One of solutions is to use the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors (LSPMSM). Such motor has been designed and manufactured in the KOMEL Institute and its based on the 6-pole slip-ring asynchronous motor. This paper presents the results of calculations and tests of this motor.
PL
Silnik indukcyjny pierścieniowy, z zabudowanymi w jarzmie wirnika magnesami trwałymi (SAS PM), charakteryzuje się łagodnym rozruchem asynchronicznym. Po rozruchu, silnik sam się synchronizuje i pracuje jako silnik synchroniczny wzbudzony polem magnetycznym magnesów trwałych. Przy pracy synchronicznej SAS PM ma znacznie wyższą sprawnością w porównaniu z silnikiem indukcyjnym. W artykule przedstawiono badania modelowe oraz symulacyjne dwóch konstrukcji silnika SAS PM: sześciobiegunowego o mocy 1.7 kW i czterobiegunowego o mocy 14.5 kW. Dla pierwszego silnika opracowano algorytm obliczeń charakterystyk elektromechanicznych: rozruchowych i synchronicznych. Wykonano silnik modelowy na którym przeprowadzono weryfikację opracowanego algorytmu. Wykorzystując ten algorytm, dla drugiego silnika obliczono charakterystykę rozruchową i charakterystyki elektromechaniczne przy pracy synchronicznej. Obliczenia wykazały, że silnik z magnesami trwałymi w układzie „I” ma znacząco lepsze właściwości synchroniczne w porównaniu z silnikiem z magnesami trwałymi w układzie „V”.
EN
A slip-ring asynchronous motor with permanent magnets built into the rotor yoke (SAS PM) is distinguished by the smooth start-up process. After start-up, motor self-synchronizes and operates as synchronous motor excited by magnetic field of permanent magnets. At synchronous operation the SAS PM has higher efficiency than induction motor. The article presents research of the mathematical model and simulations of two constructions of SAS PM motor: 6-pole rated at 1.7 kW and 4-pole rated at 14.5 kW. For the first motor the algorithm for electro-mechanic characteristics calculation during start-up and synchronous operation has been developed. Physical model of the motor was manufactured and calculation algorithm was verified. By using this algorithm, the start-up characteristic as well as electromechanical characteristic at synchronous operation for the second motor were calculated. Calculation have shown that motor with permanent magnets in "I" pattern has better properties at synchronous operation comparing to the motor with permanent magnets in "V" pattern.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych prób drogowych małego samochodu elektrycznego pod kątem obserwacji zużycia energii w zależności od przyjętego trybu jazdy. Przeprowadzono jazdy wraz z rejestracją parametrów (zużycie energii elektrycznej, moce chwilowe, prędkość jazdy itp.) dla ruchu pojazdu tylko z wykorzystaniem trzeciego biegu, a także klasycznym, tzn. ze zmianą biegów i użyciem sprzęgła. Jako pojazd testowy wykorzystano skonwertowany do wersji elektrycznej samochód Fiat Panda. Konwersję pojazdu wykonano w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.
EN
Article presents the results of test rides of the small electric car in the aspect of energy consumption based on the ride mode. Several rides were performed with parameters registration (energy consumption, power, velocity etc.) in two modes: mode in which only 3rd gear is used and mode in which all 5 gears are used. For test rides there was used Fiat Panda which was converted to electric car in the Institute of Electrical Drives and Machines KOMEL.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.