Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parameterization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Gas transfer velocities in Norwegian fjords and the adjacent North Atlantic waters
EN
We investigated air-sea carbon dioxide (CO2) transfer in situ to determine the role of wind and turbulence in forcing gas transfer. In situ gas transfer velocities of CO2 were measured with a floating chamber technique along the Norwegian coast and inside the Sogne- and Trondheimsfjord. Gas transfer velocities were related to wind speed and turbulence, but neither wind speed nor turbulence can satisfactorily predict gas transfer velocity. However, comparison to existing wind-based parameterizations showed that the data from this study have a similar trend. Generally, we measured higher transfer velocities than the parameterizations predict. In the North Atlantic, we measured transfer velocities of up to 54.9 cm h-1 versus predicted transfer velocities of 6.3 cm h-1 at a wind speed of 3.7 m s-1. In addition, we observed that measurements of transfer velocities at wind speeds below 4 m s-1 are higher than predictions. Wind-based parameterizations are lacking data in the low wind regime for validation, and we provide 25 data points for this critical wind speed range. Overall, results indicate that Norwegian fjords and the adjacent North Atlantic are sinks for atmospheric CO2 during summer, with uptake rates of -9.6 ± 7.6 μmol m-2 min-1 and -4.1 ± 1.7 μmol m-2 min-1, respectively. Due to the low partial pressure of CO2 in the upper water layer of the stratified fjords (down to 150.7 μatm), the Sogne- and Trondheimsfjord absorb 196 tons of carbon per day during the summer.
2
Content available remote Parameterization of Seersucker Woven Fabrics Using Laser Techniques
EN
Seersucker woven fabrics are increasingly used in the textile industry. Unfortunately, their popularity is limited due to the lack of standards and parameterization of their structure. Thus, the designer of the finished product (clothing, bedding, or decorative items) has problems with ordering a fabric with a specific structure and properties. In this context, it is necessary to parameterize them. This paper presents a method for measuring the surface geometry of seersucker woven fabrics using laser techniques. The surface geometry of the seersucker woven fabric was determined using adapted roughness parameters, such as Wz, Ra, and Rz, as well as by using a hypsometric map.
PL
W artykule przedstawione zostały etapy niezbędne do sterowania objętością modelu dzbanka za pomocą programu utworzonego w środowisku Autodesk Inventor 2018. Na przykładzie wybranego projektu, który polegał na zmianie sparametryzowanych wymiarów elementu w zależności od wprowadzonej objętości, przedstawiono przejście od modelowania do programowania w module iLogic oraz wyniki tego działania.
EN
The article presents the stages necessary to control the volume of the pitcher model using a program created in the Autodesk Inventor 2018 environment. On the example of the selected project, which consisted in changing parameterized dimensions of the element depending on the volume entered, the transition from modeling to programming in the iLogic module and the results actions.
PL
Artykuł dotyczy analizy profili mocy czynnej odbiorników energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, które mogą być włączone do usługi zarządzania elektrownią wirtualną lub usługi DSR (ang. demand side response – odpowiedź strony popytowej). Zarządzanie energią u odbiorców końcowych z segmentu mieszkaniowego wymaga bazy danych cech energetycznych urządzeń, które mogą zostać włączone w tego typu usługę. Duża liczba różnych typów odbiorników oraz ich parametrów energetycznych powoduje, że nie jest praktycznie możliwe zarejestrowanie wszystkich profili mocy czynnej podczas pracy tych odbiorników. Opis parametryczny profili ogranicza rozmiar bazy danych ale jednocześnie powoduje utratę dokładności odwzorowania rzeczywistego poboru mocy czynnej odbiornika. Biorąc pod uwagę niewielki potencjał regulacyjny pojedynczego odbiorcy w stosunku do zapotrzebowania sumarycznego w wirtualnej elektrowni osiągana dokładność odwzorowania jest wystarczająca.
EN
The article concerns the parametric description of active power profiles of households which can be included to the virtual power plant or DSR services (demand side response). Electric energy management at the consumers from the housing segment requires a database of load devices energetic characteristics. The large number of electric household equipment and their energy parameters makes it practically impossible to log and use all active power profiles for energy management in virtual power plant. The parametric description of profiles limits the size of a database but at the same time causes the mapping accuracy is reduced. Considering the low power and energy control potential in a single household in relation to the total demand in a virtual power plant, the accuracy achieved is sufficient.
EN
Automation of processes related to design and manufacturing is one of the essential goals of most manufacturing companies. The use of modern computer-aided design systems CAD allows partial automation of such processes. The parametric model can be built in some CAD systems. In the parametric model, selected dimensions are treated as control parameters. By changing the values of these parameters, we can control the remaining geometrical dimensions of the model. These dimensions can be associated with linear control parameters using mathematical relationships. Parameterization allows you to associate a geometric model with a mathematical model and allows you to automatically make changes to all elements associated with the currently modified parameter. When working on a non-parameterized model, the changes in the modelled object must be applied separately for each part and subassembly of which it is composed. In a parametric model, changing one parameter entails changes in other parameters dependent on it. Parameterization of the model allows its use for further modification of the designed structure related to customer requirements, even for that very complex, as well as accelerating the design process itself. The article presents a three-dimensional geometric model of a boat davit created with the use of the Siemens NX 9.0 software. In the work, the geometry of the crane model was parameterized for the assumed values of its height and reach. As a result of parametric modelling, the values of the individual geometric dimensions of the device’s structure elements and their mass were obtained. It was justified that thanks to the use of parameterized models, the time of design and construction processes can be significantly reduced, which makes the process more efficient.
PL
Dwa rozdziały artykułu są rozważaniami o sztuce i grafice ostatnich lat w kontekście obrazów artystycznych i medialnych. Dwa następne opisują teoretyczne i praktyczne doświadczenia z realizacji prac artystycznych w roku 2018 (wraz ze wskaźnikami parametryzującymi). Kolografia jako technika graficzna jest metodą nieznaną, mimo swej ponad stuletniej historii występowania w praktyce graficznej i mimo ponad pięćdziesięciu lat od momentu ukucia nazwy przez amerykańskiego artystę Glena Alpsa. Sama nazwa jest różnie zapisywana, etymologicznie poprawna jest kolagrafia, ale występują nazwy: kolografia, kolograf, kolagrafia, kolagraf, czasem grafika strukturalna. Dostępne definicje i opisy techniki zebrane i zestawione ze sobą dają wystarczająco jasny obraz sprzeczności i bałaganu terminologicznego w tym obszarze. Autorska technologia kolografii Tomasza Kukawskiego pozwala określić technikę wedle standardów podręcznikowych pokrewnych opisom i praktyce innych, klasycznych technik graficznych. W tym przypadku najkrótszy opis brzmi: matryca kolograficzna jest matrycą reliefową; jest fizyczną (analogową) formą zapisu informacji obrazowej; drukowana może być jako druk wklęsły lub wypukły lub jako oba jednocześnie; może być stosowana w dowolnych połączeniach druku wklęsłego i wypukłego oraz kompilowana z dowolnymi technikami obydwu ww. rodzajów druku. Materiał matrycy kolograficznej to: tektura i papiery impregnowane i klejone za pomocą polialkoholu winylowego PVA, który w swojej masie jest również podstawowym materiałem tworzącym matrycę.
EN
Two chapters of the article are reflections on the condition ofart and printmaking of recent years in the context of art and media.. The next two describe the theoretical and practical experience of the implementation of artistic works in 2018 (along with parameterization indicators). Colography (as a graphic technique) is still a unknown method , despite its: more than century-old history of practice, and 58 years after giviing the name by Glen Alps. The term is variously using: colography, colograph , colagraphy , colagraph , sometimes structural graphics. Available definitions and descriptions of techniques only enlarge a terminological mess. Colography Thomas Kukawski’s method allows to specify the technique according to standard descriptions and practice similar to other classic graphic techniques. In this case, the shortest description is: colographic matrix is a relief matrix; is the physical ( analog ) form of notation; can be printed as intaglio or relief printing, or both at the same time; can be used in many combinations and compiled with any techniques of both print types . Matrix material is: cardboard and paper glued impregnated with polyvinyl alcohol PVA, which in its mass is also an essential matrix-forming material.
PL
W prezentowanej pracy skoncentrowano się na organizacji muzyki w kontekście zawartych w niej emocji. Zaproponowano wektor parametrów opisujących nastrój oraz stworzono autorski graficzny model emocji dedykowany do subiektywnej notacji emocji zawartych w muzyce. Przeprowadzono serię testów subiektywnych oraz automatyczne rozpoznawanie nastroju muzyki z wykorzystaniem wybranych algorytmów sztucznej inteligencji oraz porównano otrzymane wyniki.
EN
This work is focused on an approach based on the emotional content of music and its automatic recognition. A vector of features describing emotional content of music was proposed. Additionally, a graphical model dedicated to the subjective evaluation of mood of music was created. A series of listening tests was carried out, and results were compared with automatic mood recognition employing SOM (Self Organizing Maps) and ANN (Artificial Neural Networks).
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania łańcucha rolkowego, która umożliwia wykonanie animacji ruchu złożenia poprzez sterowanie wyłącznie jednym parametrem. Zaprezentowana koncepcja uwzględnia również parametryzację łańcucha opartego na module iLogic połączonym z kreatorem Design Accelerator oraz wykorzystaniem szkieletów pomocniczych.
EN
The article presents the methodology of roller chain modeling, which enables performance of motion animation by controlling only one parameter. The presented concept include the parameterization of the chain based on the iLogic module connected to the Design Accelerator and the use of support frames.
PL
Przedstawiono analizę wytrzymałościową trzech wariantów zamka trapezowego, których końcowa geometria powstała z wykorzystaniem modułu optymalizacji systemu ANSYS. Wprowadzono parametryzację geometrii stopki i wieńca tarczy, wykonano analizę porównawczą wytypowanych geometrii pod względem wytrzymałościowym. Zaprezentowano wyniki prób zastępczych modeli odwzorowujących połączenie zamkowe łopatki z wieńcem tarczy, do badań wykorzystano system cyfrowej korelacji obrazu.
EN
Presented is the strength analysis of three variants of the compressor’s jet engine blade joint whose final geometry was created using the ANSYS optimization module. Parameterization of the blade foot and rim geometry has been introduced and a comparative analysis of the selected geometry in terms of strength has been performed. In addition, results from the experimental analysis of the substitute models of blade joint with using the digital image correlation system were presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane sposoby określania zasięgów rezystancyjnych stref działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznych WN o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. Dla przykładowego układu sieciowego dobrano zasięgi stref działania zabezpieczenia odległościowego oraz określono efektywność jego działania pod kątem wartości rezystancji przejścia wykrywanych zwarć.
EN
The article presents selected methods for determining the resistive ranges of operating zones of distance protection measures HV overhead lines with increased transmission capacity limit. The ranges of distance protection devices have been selected for a given network system. Efficiency of the device has been calculated from the viewpoint of transition resistance of detected faults.
PL
W artykule przedstawiono wybrane sposoby określania zasięgów rezystancyjnych stref działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznych WN o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. Dla przykładowego układu sieciowego dobrano zasięgi stref działania zabezpieczenia odległościowego oraz określono efektywność jego działania pod kątem wartości rezystancji przejścia wykrywanych zwarć.
EN
The article presents selected methods for determining the resistive ranges of operating zones of distance protection measures HV overhead lines with increased capacity limit. The ranges of distance protection devices have been selected for a given network system. Efficiency of the device has been calculated from the viewpoint of transition resistance of detected faults.
12
Content available remote Parametryzacja gwintowników wygniatających w systemie catia v5
PL
W artykule omówiono sposób parametryzacji modelu gwintownika wygniatającego z wykorzystaniem programu Catia V5. W celu ułatwienia wprowadzania zmian geometrycznych podczas procesu projektowania i analizy kształtu zarysu przygotowano model gwintownika wygniatającego, a następnie go odpowiednio sparametryzowano. Przedstawiony sposób ukazuje możliwości zastosowania współczesnych systemów CAD w procesie projektowo-badawczym tego typu narzędzi.
EN
The article discusses how to cold forming tap model parameterization using Catia V5 software. In order to facilitate the introduction of geometric changes during the design and analysis of the shape of the outline of the model prepared cold forming tap and then it properly parameterized. The presented method shows the possibility of using modern CAD systems in the design and testing of such tools.
13
Content available remote BP-CAM – nowości w sterowaniu elektrodrążarkami drutowymi
PL
W połowie 2015 roku miała premierę nowa aplikacji BP-CAM do sterowania elektrodrążarkami drutowymi produkcji ZAP-BP. Aplikacja została wzbogacona o moduł do tworzenia programów NC dla wiertarek elektroerozyjnych. Zastosowanie MegaCADa 3D w cięciu kątowym. Wersja trójwymiarowa MegaCADa pozwala na częściowe rozwiązanie problemu z dokładnością przy cięciu pod płynnie zmiennym katem nachylenia.
EN
In mid-2015 years was the premiere of a new BP-CAM application to EDM control produced by ZAP-BP. The application has been updated with a module for creating NC programs for drilling electroeroding. The use of MegaCAD 3D in cutting angle. MegaCAD three-dimensional version allows for a partial solution to the problem of accuracy when cutting the smoothly variable angle of inclination.
EN
Soil and atmosphere boundary layer (ABL) interact with each other and influence on physical processes in soil and atmosphere. Current parameterization of soil physical processes in TERRA_ML (multilayer soil module of COSMO meteorological model) was prepared more than 40 years ago and did not give satisfactory forecast results. New parameterizations should involve physical processes in the soil (microphysics processes in soil, fluid dynamics in porous media, soil dynamics, etc.), water cycle in soil and soil-plant-water relation. The aim of this project was to improve current soil parameterization in the COSMO model, called “TERRA_ML”. The results of the work, related to the parameterization of physical processes of bare soil evaporation, vertical and horizontal water transport in soil and a runoff from soil layers, are presented in this paper. In order to eliminate underestimation of evaporation from soil in the afternoon and overestimation evaporation from soil in the morning a correction time-depending factor was also introduced. In this way, theoretical description of vertical water transport in soil is improved with temperature dependency of hydraulic diffusivity for different sort of soil.
PL
Warstwy gleby i graniczna warstwa atmosfery (ABL) oddziałują ze sobą i wpływają na procesy fizyczne zarówno w glebie, jak i w atmosferze. Aktualny opis (parametryzacje) procesów fizycznych w glebie w modelu TERRA_ML (wielowarstwowy moduł gleby w modelu meteorologicznym COSMO) stworzono ponad 40 lat temu. W związku z tym obecnie zastosowane schematy parametryzacyjne nie dają zadowalających rezultatów (prognoz meteorologicznych). Nowe parametryzacje powinny uwzględniać procesy fizyczne w glebie (w tym mikrofizykę procesów w glebie, dynamikę płynów w ośrodkach porowatych, dynamikę gleby itp.), obieg wody w glebie i układzie gleba-roślinność-woda. Celem badań była poprawa obecnych parametryzacji TERRA_ML w modelu COSMO. W artykule przedstawiono wyniki pierwszej części prac, związanych z parametryzacją procesów fizycznych w przypadku parowania z powierzchni „gołej” gleby, pionowego i poziomego transportu wody w glebie oraz odpływania wody w głąb gleby. Teoretyczny opis transportu wodnego w glebie ulega poprawie wraz z uzależnieniem dyfuzji hydraulicznej dla różnych rodzajów gleby od temperatury. W celu wyeliminowania niedoszacowania parowania z gleby w okresie popołudniowym i przeszacowania - rano dodatkowo wprowadzono czynnik korygujący zależny od czasu, poprawiający wyniki parametryzacji.
EN
The article presents the parameterization of objects used for designing the type of elements as structural connectors and making modifications of their characteristics. The design process was carried out using Autodesk Inventor 2015. We show the latest software tools, which were used for parameterization and modeling selected types of structural connectors. We also show examples of the use of parameterization facili-ties in the process of constructing some details and making changes to geometry with holding of the shape the element. The presented method of Inventor usage has enabled fast and efficient creation of new objects based on sketches created.
EN
The paper is related to issues of application of advanced computer techniques applied to analyses of public space use in urban areas. The particular interest is directed towards 3D city models and possibilities of urban analysis of street life using such environment. It is also focused on public spaces located nearby tall buildings in key areas of city centers. The article presents a daily analysis of street life beneath one of several tall buildings in city center of Szczecin, Poland. Further on, it presents possibilities and process of parameterization using computer techniques, both 2D and 3D. The sample results focus on patterns of use and their relation to urban environment of public space it occurs. The presented sample results are the opening of wider advanced research to be applied to more complex systems of public spaces.
17
Content available remote Parametryzacja geometrii promieniowego wirnika odśrodkowej pompy wielostopniowej
PL
W artykule opisano parametryczny zapis geometrii promieniowego wirnika zamkniętego pompy ośrodkowej. Potrzeba parametryzacji rozumianej jako zapis konstrukcji (topologii, kształtu) poprzez zestaw liczb sterujących wymiarami wynika z procesu projektowania wykorzystującego optymalizację. Zaprezentowano jeden ze sposobów parametryzacji geometrii wirnika odśrodkowej pompy wielostopniowej. Wykorzystano język skryptowy „Name Input Format” zaimplementowany w programie „BladeModeler” wchodzący w skład pakietu ANSYS-CFX.
EN
In this article a parametric description of the closed radial impeller discussed. The need for parameterization understood here as a description of the structure (topology, shape) by a set number of control dimensions result of the design process using optimization. One way of parameterization impeller geometry of the centrifugal pump impeller was presented. Used Scripting language "Name Input Format" implemented in the program BladeModeler forming part of the ANSYS-CFX package.
EN
A methodology to derive solute transport models at any flow rate is presented. The novelty of the proposed approach lies in the assessment of uncertainty of predictions that incorporate parameterisation based on flow rate. A simple treatment of un certainty takes in to account hetero- scedastic modelling errors related to tracer experiments performed over a range of flow rates, as well as the uncertainty of the observed flow rates themselves. The proposed approach is illustrated using two models for the transport of a conservative solute: a physically based, deterministic, advection-dispersion model (ADE), and a stochastic, transfer function based, active mixing volume model (AMV). For both models the uncertainty of any parameter increases with increasing flow rate (reflecting the heteroscedastic treatment of modelling errors at different observed flow rates), but in contrast the uncertainty of travel time, computed from the predicted model parameters, was found to decrease with increasing flow rate.
EN
The paper presents the algorithm of numerical characterization of the histological structures existing in the images of the prostate cancer able to associate the image with the Gleason scale. These descriptors characterize the geometry of ducts by applying different measures, like the area defined in different way, perimeter, two types of diameters of the ducts (the short and long ) as well as some relative coefficients relating different geometrical parameters to each other. We will analyze the numerical characterization of the discrimination abilities of different descriptors by applying Fisher measure and the application of the principal component analysis (PCA) to develop the most efficient feature set, able to associate the graphical image of the biopsy with a Gleason scale in an automatic way by applying Support Vector Machine as the classifier.
PL
Praca przedstawia algorytm parametryzacji elementów struktur histologicznych w obrazach mikroskopowych prostaty która może znaleźć zastosowanie w automatycznym rozróżnianiu klas chorobowych raka prostaty opisanych skalą Gleasona. Obrazy struktur wydzielone z obrazu poddano procesowi parametryzacji, czyli opisowi cech przy użyciu deskryptorów numerycznych. Jakość poszczególnych deskryptorów zbadano przy zastosowaniu miary Fishera i transformacji PCA, których wyniki wskazują jednoznacznie na cechy mogące mieć znaczenie przy rozwiązywaniu zadania automatycznej klasyfikacji obrazów, przypisując ich wygląd do określonej skali Gleasona. Ostatni etap rozpoznania skali Gleasona jest realizowany przy użyciu klasyfikatora typu Support Vector Machine, który dokonuje przypisania danego obrazu do określonej skali Gleasona.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad adaptacyjnymi układami aktywnej redukcji hałasu wykorzystywanymi do tworzenia stref ciszy wokół poruszającego się w pomieszczeniu mikrofonu. Pokazano, że w części przypadków zastosowanie adaptacyjnego algorytmu FX-LMS zapewnia poprawne działanie układu, czyli śledzenie przez wytworzoną strefę ciszy zmian położenia mikrofonu. W przypadku złożonych zakłóceń lub szerszego zakresu ruchu mikrofonu, koniecznym jest zastosowanie dodatkowych algorytmów bieżącej estymacji modelu obiektu sterowania.
EN
The paper summarizes the novel research on a special class of digital sound processing systems with time varying sound sensor position, conducted in the Institute of Automatic Control, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. These are adaptive active noise control (ANC) systems creating zones of quiet around a microphone, position of which is being changed in enclosure. They use the LMS-based adaptive control algorithm which is parameterized with a model of the so called secondary path. The problem arises when the microphone position is changed during the ANC system operation, because the secondary path modelling errors occur . They, in some cases, can be coped by the adaptive control algorithm itself, however, in other cases an additional, on-line identification routine has to be used to update the secondary path model. These two situations are the subject of the presented research. The results of real world experiments showed that the zone of quiet can adaptively track the movement of the microphone if the LMS-based adaptive control algorithm is applied. However, if the noise is random and the spatial range of the microphone movement is wider, then the more complex algorithms have to be used, which is shown on the basis of simulation experiments, verified in the ANC laboratory.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.