Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konsekwencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Approach to assessing the consequences of emergencies in sewer tunnels
EN
The paper deals with the approach to assessing the consequences of emergencies in sewer tunnels based on multicriteria analysis. A detailed analysis was performed of tendencies of research interests and areas in the world concerning the issue of the reliability of sewer networks. The main causes of deterioration of sewer tunnels resulting in the occurrence of emergencies were identified. A classification was proposed of the factors of their deterioration according to the following groups: production factors; factors of durability of materials of linear portions of a network; organizational and technological factors; operational factors; factors of the external operating environment. The main groups of consequences caused by emergencies were classified; in particular, the following groups were identified: ecological, economic, technical, social, innovative. The method was proposed for determining ranks of consequences of an emergency by means of the corresponding scale of ranks developed by the authors and the system of their determination. The main criteria and the range of their values were determined according to which an assessment is given and a rank is determined according to the emergency.
EN
The Tailings Storage Facility Veliki Krivelj was formed by damming the Krivelj River valley, and it constitutes one of the largest industrial waste disposal sites in Serbia. As such, it represents a big challenge for the Bor Copper Mine in terms of stability preservation and environmental protection. Bering this in mind, it is safe to say that it is of crucial importance to recognize all the risks involved with its operation and management. This paper presents a semi-quantitative assessment of the risks entailed In the management of Tailings Storage Facility Veliki Krivelj, and demonstrates the use of 4×4 risk matrix to estimate the likelihood of potential failure scenarios and consequences and includes the application of the „As Low As Reasonably Practicable“ diagram for final risk evaluation. The results show that the management of the Tailings Storage Facility Veliki Krivelj is associated with risks that vary from negligible to high, i.e. from broadly to conditionally acceptable risks and also suggest that the irregularities in hydraulic elements and hydro-technical structures at Tailings Storage Facility are the ones with the greatest impact in increasing the risks.
PL
Składowisko odpadów poflotacyjnych Veliki Krivelj powstało w dolinie po przegrodzeniu tamą rzeki Krivelj, w chwili obecnej jest to jedno z największych składowisk odpadów przemysłowych na terenie Serbii. W sowim obecnym kształcie stanowi ono wielkie wyzwanie dla zakładu kopalnictwa miedzi Bor, w zakresie ochrony, zachowania i stabilizacji warunków środowiska naturalnego. Mając powyższe względy na uwadze, stwierdzić należy że kwestią absolutnie kluczową jest rozpoznanie wszelkich rodzajów ryzyka związanego z funkcjonowaniem i utrzymaniem wysypiska. W artykule przedstawiono w pół-ilościową analizę ryzyka związanego z funkcjonowaniem składowiska odpadów poflotacyjnych Veliki Krivelj. Zademonstrowane zastosowanie macierzy ryzyka 4×4 do obliczania prawdopodobieństwa awarii w kilku rozpatrywanych scenariuszach działania oraz towarzyszących im skutków. Przedstawiono także zastosowanie diagramu obliczania ryzyka końcowego według schematu „tak niskie, jak tylko praktycznie wykonalne”. Wyniki wskazują, że funkcjonowanie składowiska odpadów poflotacyjnych Veliki Krivelj związane jest występowaniem wielu czynników ryzyka, od pomijalnych do bardzo wysokich poziomów, innymi słowy, od ryzyka powszechnie akceptowanego do czynników akceptowanych warunkowo. Wskazano także, że nieregularne działanie elementów hydraulicznych i hydro-technicznych w ramach urządzeń składowiska stanowi czynnik mający największy wpływ na podniesienie poziomu ryzyka.
PL
Docelowe wartości poziomów (wskaźników) niezawodności według różnych zaleceń normowych krajowych i międzynarodowych nie są spójne. Zalecane wartości wskaźników niezawodności są zwykle podawane dla jednego lub dwóch okresów odniesienia (1 rok i 50 lat), bez wyraźnego odniesienia do projektowanego okresu użytkowania. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia związku między wymaganym wskaźnikiem niezawodności i projektowanym okresem użytkowania oraz określenia zależności pomiędzy docelowym poziomem niezawodności dla zadanych konsekwencji zniszczenia a projektowanym okresem użytkowania i stopą dyskontową. Analizowano zalecenia zawarte w PN-EN 1990, PN-ISO 2394 i JCSS: 2001. Probabilistic Model Code. Ze wspomnianych tutaj norm/dokumentów nie wynika wyraźny związek między projektowanym okresem użytkowania i docelowym poziomem niezawodności. Analizując niezawodność w odniesieniu do projektowanego okresu użytkowania można stwierdzić, że zwiększenie jakości i niezawodności powoduje wzrost kosztów realizacji/wybudowania obiektu budowlanego, sprawia jednak, że maleją koszty użytkowania, eksploatacji i straty wynikające np. z pojawiających się uszkodzeń obiektu podczas użytkowania. Dokonując weryfikacji docelowych wskaźników niezawodności według różnych zaleceń normowych, krajowych i zagranicznych, można stwierdzić, że optymalne wskaźniki niezawodności zależą przede wszystkim od stosunku kosztów awarii konstrukcji (koszty nieprawidłowo użytkowanej konstrukcji), natomiast mniej istotny wpływ na projektowany okres użytkowania i docelowy wskaźnik niezawodności według M. Holicky’ego ma wartość stopy dyskonta nieruchomości.
EN
The target levels (indicators) of reliability given by the various code recommendations in Poland, both national and international are not consistent. Such recommended values of reliability are usually given for different reference periods (1 year and 50 years), without explicit reference to the designed lifespan of the structure. This paper attempts to clarify the relationship between the required reliability index and the planned lifespan and determine the relationship between the target level of reliability for given consequences of the destruction of projected lifespan and the discount rate of the property. Analyzed the recommendations contained in PN-EN 1990, PN-ISO 2394 and JCSS: 2001. Probabilistic Model Code.These standards /documents do not indicate a clear link between the planned period of use and a target level of reliability.Analyzing the reliability with respect to the proposed period can be said that an increase in the quality and reliability increases the costs of implementation / construction of a building, makes, however, that declining cost of ownership, operation and losses eg. The emerging object damage during use. In such a verification the target indicators of reliability of various code recommendations, one may conclude that the optimal indicators of reliability depend primarily on the cost structure failure (the costs of improper maintenance of structure). On the other hand, less significant impact on the projected lifetime and target reliability index according to M. Holičky has the value of the discount rate of the property.
5
Content available remote Główne błędy układania pokryć z blach profilowanych
PL
W pracy dokonano analizy polskiego rynku usług transportowych, w oparciu o teorię układów samodzielnych Mazura. Analiza ta dotyczy wyłącznie problematyki licencjonowania tego rynku przez organy administracyjne państwa. W efekcie otrzymano klarowny obraz sposobu sterowania tym rynkiem przez państwo, co może być podstawą prognoz, dotyczących stanu tego rynku w przyszłości.
EN
Paper presents an analysis of the Polish market of transport services, based on the Mazur’s theory of autonomous systems. This analysis applies only to the issue of licensing of this market by the administrative authorities of the state. As a result, we obtain a clear answer to the question: how is the method using of control of this market by the state ? The answer could be the basis for predictions concerning the state of this market in the future.
8
Content available Projektowanie konstrukcji wspomagane analizą ryzyka
PL
Zniszczenie konstrukcji budowlanych jest najczęściej spowodowane splotem wielu przyczyn, których statystyczny opis jest bardzo trudny, a często niemożliwy. Projektowana lub obliczona niezawodność konstrukcji jest w takiej sytuacji jedynie miarą umożliwiającą porównanie teoretycznej niezawodności różnych konstrukcji oszacowanej na podstawie przyjętej miary i metody oceny. Ze względu na trudności związane z szacowaniem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz konsekwencji i kosztów awarii i katastrof, również analiza ryzyka dostarcza bardzo niepewnej informacji na temat rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. W pracy przedstawiono propozycję pośredniego podejścia do probabilistycznego projektowania konstrukcji opartej nie tylko na określonych oddziaływaniach, ale również na zdolności konstrukcji do przetrwania w wyjątkowych, nietypowych i nieprecyzyjnie zdefiniowanych warunkach. Wymaga to wstępnej analizy ryzyka poprzedzającej standardowe procedury wymiarowania elementów konstrukcji.
EN
The potential failure of building structures usually arises from a combination of many unspecified causes or catastrophic events whose statistical description is highly uncertain and often impossible. Assumed or calculated reliability of the structure in a case is just a notional measure that can be used to compare the relative safety level of different structures in similar circumstances. Due to the difficulties associated with the estimation of the probability of different hazards as well as the assessment of consequences and costs of the structural damage and failure, also the risk analysis provides very uncertain information on the actual level of safety of a structure. The paper presents a proposal for an indirect approach to the probabilistic design of structures based not only on specific actions, but also on the ability of the structure to survive in the unique , unusual and vaguely defined circumstances. It requires a preliminary risk analysis before the standard procedures for shaping and dimensioning design elements will be applied.
PL
Zaprezentowano skutki nadużywania Internetu przez pracowników ruchu ciągłego na przykładzie niewłaściwych praktyk stosowanych przez kilku dyspozytorów w jednej z elektrowni atomowych w USA w 2010 r., a ujawnionych na przełomie roku 2011 i 2012. W artykule przedstawiono aspekt zagrożeń płynących ze strony cyberprzestrzeni oraz wyjaśniono wpływ nadmiernego korzystania z Internetu na indywidualnego pracownika. Dodatkowo opisane zostały objawy i skutki uzależnienia od Internetu oraz sposoby diagnozowania uzależnienia, które można zastosować w realiach pracy dyspozytorów ruchu ciągłego, z naciskiem na energetykę oraz elektroenergetykę. Praktycznym celem artykułu jest ukazanie wskaźników nadużywania Internetu, które pośrednio mogą podnieść ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w pracy dyspozytorów ruchu ciągłego.
EN
Presented are effects of the excessive use of Internet by continuous operation workers on the example of improper practices that some operators in one of the USA nuclear plants had been indulged in in the year 2010 and the whole problem was only revealed at the turn of the year 2011/2012. Discussed is the aspect of a danger coming from the cyberspace and explained is the influence of excessive use of Internet on an individual worker. Additionally described are the symptoms and consequences of the Internet addiction and methods to diagnoze it, that can be applied in the realities of the continuous operation operators’ work, putting a special stress on power and electric industry. The practical aim of this article is to show the factors concerning the Internet excessive use that can indirectly raise the risk of the appearance of anomalies in the duty performance by operators working in a continuous operation.
PL
Wraz z przejęciem władzy nowa amerykańska administracja Obamy – Bidena przedstawiła spójny plan inwestowania w alternatywne i odnawialne źródła energii, zerwania z zależnością od importu ropy, przyczynienia się do zwalczenia globalnego kryzysu klimatycznego oraz wykreowania milionów nowych „zielonych” miejsc pracy. Budżet wspierający ten plan przewiduje środki przekraczające 150 mld USD w okresie 10 lat w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej. Plan energetyczny jest świadectwem przekonania rządu, że inwestowanie w badania i rozwój dziś będzie skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy w przyszłości.
EN
Since taking over the reins of power, the new Obama–Biden administration proposed a comprehensive plan to invest in alternative and renewable energy, end with addiction to foreign oil, help fighting global climate crisis and create millions of new “green energy” jobs. Supporting the administrations goals, the President’s budget will include more than $150 billion to be spent over 10 years on clean energy and energy efficiency technologies. The energy plan is the evidence of government’s conviction, that investing in research and development today, will probably pay off in creating new jobs tomorrow
EN
The author discusses the war between Russia and Georgia in August 2008. The analysis of the course and results of this latest Caucasus conflict shows that the main conclusions drawn have rather a political - strategic character, not operational - military. The Russian Army did not show anything that we had not known about earlier. However, political decisions that Russia followed make up an important and alarming lesson for whole Europe. This lesson indicates that there is a real threat of returning to the practice of ruthless combat use of armed forces in international relations. In recent years it seemed that this area of security has be-come a secondary problem, while energy, antiterrorist, information or even ecological security appeared primary. Yet, we have to recall the threat of armed aggression. This shows the necessity to put pressure not only on armed forces combat effectiveness but NATO decision cohesion and quick reaction capability. The war in Georgia proved that a small country has no chance to single handedly deal with an open armed conflict with an aggressive superpower. Therefore, it is in Europe's common interest to strengthen national armies and active engagement in implementing new NATO strategic doctrine, the priority of which is to ensure reaching fast consensus in reference to responding to a military threat. At the same time, it is of utmost importance to create a coherent NATO - EU security tandem. Establishing NATO - EU Council could be the first step in this direction.
12
Content available Konsekwencje postępu naukowego w rolnictwie
PL
Artykuł nawiąuje do wcześniejszych prac dotyczących formułowania pojęcia i określenia zakresu i podziału postępu naukowego w rolnictwie. Pokazując pozytywne strony wprowadzonego postępu z różnych punktów widzenia, autor wskazuje rownocześnie na negatywne skutki i oddziaływanie. Wśród tych ostatnich za najważniejsze uznaje względy ekologiczne i społeczno-polityczne.
EN
The paper refers to earlier works regarding the idea formulation and defining the scope and distribution of scientific progress in agriculture. Presenting positive aspects of the introduced progress from various points of view, the author at the same time indicates the negative results and influence. The ones considered as the most important are environmental, social and political aspects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.