Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenia gwintowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę doboru śrub wspornika z wykorzystaniem klasycznych, analitycznych metod obliczeniowych oraz z wykorzystaniem generatora Inventora. Omówiono działanie i funkcjonalność modułu obliczeniowego generatora. Wskazano na jego niedoskonałości, zastosowane uproszczenia oraz dostrzeżone błędy. Oceniono jego przydatność w procesie konstrukcji.
EN
The article presented an analysis of the selection of bracket screws using classical, analytical calculation methods and using the Inventor generator. The operation and functionality of the generator calculation module are discussed. Its imperfections, simplifications and perceived errors were pointed out. Its usefulness in the construction process was assessed.
2
Content available remote Walcowanie gwintu szczękami płaskimi
PL
Walcowanie gwintów znajduje obecnie szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej. W porównaniu do tradycyjnej metody skrawania gwinty walcowane odznaczają się wyższą dokładnością wymiarowo-kształtową i fizyczno-mechanicznymi własnościami. Narzędzia walcujące mają znacznie wyższą trwałość oraz umożliwiają stosowanie wyższych parametrów obróbki. Objętościowy charakter kształtowania gwintu (obróbka bezwiórowa) przynosi dodatkowo znaczne oszczędności materiałowe.
EN
This article presents results of the research on the influence of porous sealing insert on the selected utility indices of a threaded connection in a polymer packaging. The research was divided into two phases. The first phase concerned the screwing of the threaded connection (between parts made of two types of high density polyethylene materials) in a lab stand for testing threaded connections "Vortex-i” by Mecmesin®. In this phase the influence of the thickness of the porous sealing insert on the tightening torque and the screwing angle was determined. The second phase concerned deformation (compression) of the porous sealing insert in the threaded connection with the help of a stress-strain machine, Zwick/Roell Z030. The research allowed to determine the range of deformations that occur in a sealing element (i.e. porous insert) depending on its thickness, as well as in a polymer cap itself in the function of a tightening torque and a screwing angle.
PL
Zbadano wpływ zastosowania wkładki porowatej (uszczelniającej) na wybrane wskaźniki użytkowe połączenia gwintowego w opakowaniu polimerowym. Pracę podzielono na dwa etapy. Pierwszy polegał na prowadzeniu modelowego nakręcania połączenia gwintowego (pomiędzy częściami wykonanymi z dwu rodzajów polietylenu dużej gęstości) na stanowisku laboratoryjnym do badania połączeń gwintowych "Vortex-i” firmy Mecmesin, podczas którego określono wpływ grubości wkładki porowatej na wartość momentu dokręcającego oraz kąta nakręcenia. Etap drugi obejmował badania modelowe odkształcenia (ściskania) porowatej wkładki uszczelniającej połączenia gwintowego z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej, Zwick/Roell Z030. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zakresu odkształceń, które pojawiają się w elemencie uszczelniającym (wkładka porowata) w zależności od jego grubości, a także odkształceń występujących w samej nakrętce, będących funkcją momentu dokręcającego i kąta dokręcenia.
PL
W artykule zawarto wyniki analizy metod modelowania połączeń gwintowych z zastosowaniem oprogramowania inżynierskiego z grupy CAD/CAE. Analiza obejmowała porównanie modeli połączeń gwintowych w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz dokładności odwzorowania i funkcjonalności modelu pod względem praktycznego zastosowania w modelowaniu połączeń elementów maszyn. Analizie poddano dwa rodzaje wirtualnych połączeń gwintowych predefiniowanych i dostępnych w programie Catia, które zestawiono z analizą modelu o rzeczywistej geometrii i wynikami obliczeń analitycznych.
EN
The article contains the results of the analysis of modeling bolted connections using engineering software group CAD / CAE. The study included a comparison of models of screw joints for strength and accuracy of mapping and functionality of the model in terms of practical application in modeling the connection of machines. We analyzed two types of the virtual connections threaded predefined and available in the Catia, which summarizes an analysis of the actual geometry of the model and the results of analytical calculations.
5
Content available remote Charakterystyka badań wybranych funkcji ochronnych opakowań polimerowych
PL
Opisano metodykę badań pojemników polimerowych (na przykładzie butelek i kanistrów) przeznaczonych głównie do ochrony i transportu substancji w stanie płynnym. Podano charakterystykę zastosowanej aparatury badawczo-pomiarowej, w której wykorzystywane są techniki video-rejestracji i analizy obrazu (videoXtens firmy Zwick/Roell), metody bezkontaktowe (skaner 3D firmy GOM), metody elementów skończonych (Ansys). Wykazano wpływ obecności płynów chemii motoryzacyjnej w połączeniu gwintowym na moment dokręcający (para polimer/polimer) oraz kąt dokręcenia nakrętki na szyjce pojemnika. Porównano pojemniki polimerowe (podobna masa, cechy geometryczne i przeznaczenie) pod kątem wytrzymałości na obciążenie ściskające.
EN
Polymer containers (i.e. bottles and canisters) designed for the protection and transportation of substances being in the liquid state are presented in the paper. The equipment of research and measurement with video recording and image analysis (videoXtens of Zwick/Roell), non-contact methods (3D scanner of GOM company) and finite element method (Ansys) were used in the study quoted here. An influence of motorization fluids in the screwed connection on torque (polymer/polymer couple) and the angle tight of screw cap on container neck were demonstrated. Polymer containers (similar in mass, geometry and application) were compared paying attention to their compression strength.
6
Content available Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zmiennych charakteryzujących jakość połączeń śrubowych. Rejestracji podlegał moment skręcający w rdzeniu śruby, moment tarcia pod łbem oraz siła osiowa w śrubie. Przeprowadzono analizę matematyczną i statystyczną uzyskanych wyników. Kolejny etap badań wynikał ze zjawisk tribologicznych, które powodują, że wartość momentu, którym należy dokręcić łącznik gwintowy w celu uzyskania żądanej siły osiowej, nie jest stała. Przeanalizowano więc wpływ obecności czynnika smarującego, rodzaju powłoki ochronnej oraz liczby cykli dokręcania i odkręcania.
EN
In the article findings of workplace variables being characteristic of a quality of screw connections were described. A moment screwing screws together in the core, a moment of friction under the head and axial power were subject to a registration in the screw. An analysis was conducted and statistical of achieved results. The consecutive research stage resulted from tribology effect which cause, the value of the moment, with which one should screw the thread elevated walkway in properly with a view to getting demanded axial power, isn't permanent. So an influence of the presence of the greasing factor, the kind of a protective layer and the number of cycles of screwing in properly and twisting off was analysed.
7
Content available Problemy eksploatacji wrzecion głowic płuczkowych
PL
Połączenie głowicy płuczkowej z kolumną przewodu wiertniczego stanowi przejście ze sztywnego korpusu głowicy do wiotkiego ciągu rurowego obracającego się przy znacznym jego obciążeniu siłą osiową. Łącznik pod wrzecionem głowicy płuczkowej wymaga szczególnej uwagi w czasie eksploatacji. Geometria łącznika i jego połączenia gwintowego z wrzecionem ma wpływ na koncentrację naprężeń mających dynamiczny charakter. Prowadzi to do zmęczenia materiału i ryzyka powstania mikropęknięcia oraz urwania lub złamania w połączeniu gwintowym. Wykonane badania materiałowe pozwalają na dokładniejszą ocenę warunków procesu pękania czopa wrzeciona w czasie eksploatacji oraz przy prowadzeniu operacji uwalniania przewodu z przychwycenia.
EN
Connection of mud swivel to drill string creates the transition zone from rigid mud swivel to thin tubular string rotating at considerable tension load. The sub under swivel stem requires particular care during exploitation and maintenance. Geometry of swivel sub and its thread connection to stem exerts influence on stress concentration at dynamic loads. This leads to material fatigue and microcrack creation risk and connection thread break off or fracture. Material researches carried out allow better assessment of pin crack process during normal work and freeing stuck drill string operation.
PL
Złączki szynowe są stosowane głównie do łączenia pod względem elektrycznym i mechanicznym żył przewodów elektroenergetycznych miedzianych i aluminiowych w urządzeniach użytkowanych we wnętrzach obiektów. Stosuje się je do łączenia przewodów zarówno drutowych, jak i linkowych dla niskich i średnich napięć.
PL
W pracy zbadano wpływ tarcia konstrukcyjnego na drgania swobodne układu mechanicznego, jakim jest połączenie gwintowe. Przedstawiono uproszczenia, dla których została przyjęta konstrukcyjna histereza kształtu podwójnego trójkąta. Zadanie rozwiązano opisując zależność P(u, sign u) równaniami liniowymi dla poszczególnych etapów obciążenia.
EN
An impact of the constructional friction on transient state of forced vibrations of the screw joint has been studied. The solution method and the basic relations are presented. For the selected mathematical models the characteristics of dimensionless amplitude of vibrations as a function of dimensionless vibration are also presented.
10
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny połączenia gwintowego typu śruba-nakrętka przy względnieniu zagadnienia Lame'go, sposób wyznaczania energii rozproszenia dla jednego cyklu obciążenia oraz wybrane wyniki symulacji komputerowych. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej MTS. Praca zawiera opis modelu rzeczywistego, sposób wykonania badań oraz wybrane wyniki.
EN
A mathematical model for a screw joint of a screw-nut type with considerating the Lame problem is presented as well as the determination method of dissipation energy for a single cycle of the loading and the selected results of the computer simulation. There are also presented the experimental study results obtained in the Warsaw Technical University in the Institute of Machine Construction with using the MTS strength machine. The article contains the real model description, the study method and the selected results.
11
Content available remote Analiza czysto-tarciowego modelu połączenia gwintowego
PL
W pracy przedstawiono problem tarcia konstrukcyjnego występującego w połączeniach gwintowych. Rozważono połączenie typu śruba-nakrętka jako najczęściej spotykany rodzaj połączenia elementów maszyn. Określono przemieszczenia połaczenia gwintowego przy uwzględnieniu zagadnienia Lame'go. Wyznaczono dla jednego cyklu obciążenia pętlę histerezy i wykorzystano ją do oceny strat energii. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów geometrycznych i obciążeń zewnętrznych na rozpraszanie energii. Zbadano wpływ współczynnika tarcia na straty energii w połączeniach gwintowych.
EN
A problem of constructional friction appearing in the screw joints is presented. The screw-nut joints was considered as is the most often used as a machine element joint. Displacement of screw joint are determined when the Lame problem was taken into account. The histeresis loop was determined for a single cycle of the loading and it was used for evaluation of the energy dissipation was performed. The friction coefficient influence on the energy loss in the screw joints was examined.
PL
W artykule przedstawiono problem tarcia konstrukcyjnego wystepującego w połączeniach gwintowych ze sprężysto-tarciowym oddziaływaniem elementów. Rozważono połączenie typu śróba-nakrętka, jako najczęściej spotykany rodzaj połączenia. W rozdziale drugim przedstawiono przyjęte założenia. W artykule określono przemieszcenia dla połączenia gwintowego oraz dla jednego cyklu obciążania wyznaczono pętlę histerezy, która jest miarą rozproszenia energii. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów geometrycznych, nacisków i obciążeń zewnętrznych na rozpraszanie energii.
EN
The article introduces the problem of constructional friction in thread connections with resilience the frictonal influence on elements. The must offen met connection, that the screw-nut type, was the one considered. In the second chapter accepted foundations are represented. In the article qualified dislocations for thread connections are described, and for one cycle of burdening one marked loop of histeresis, which is a measure of the dispercing of energy is determined. An analysis of the influence of geometrical parameters, pressures and of external charges on the dispersing of energy was carried out.
PL
W artykule przedstawiono problem tarcia konstrukcyjnego występującego w połączeniach gwintowych. Rozważano połączenie typu śruba-nakrętka jako najczęściej spotykany rodzaj połączenia elementów maszyn. W rozdziale drugim przedstawiono przyjęte założenia upraszczające. Określono przemieszczenia dla połączenia gwintowego oraz dla jednego cyklu obciążenia; wyznaczono pętlę histerezy, która jest miarą rozproszenia energii. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów geometrycznych, nacisków i obciążeń zewnętrznych na rozpraszanie energii.
EN
A problem of constructional friction appearing in screw joints is presented. The screw-nut joint is discussed as the most often appearing kind of engine element connection. In the second paragraph of the article the accepted simplified assumptions are presented. A displacement for screw joints is determined and for a single load cycle the hysteresis loop is found which is the measure of the energy dissipation. The analysis of influence of geometric parameters, pressings and external loading on energy dissipation is carried out.
14
PL
W artykule przedstawiono problem tarcia konstrukcyjnego występującego w połączeniach gwintowych. Rozważono połączenie typu śruba-nakrętka jako najczęściej spotykany rodzaj połączenia elementów maszyn. Określono przemieszczenia połączenia gwintowego. Wyznaczono dla jednego cyklu obciążenia pętlę histerezy i wykorzystano ją do oceny strat energii. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów geometrycznych, nacisków i obciążeń zewnętrznych na rozpraszanie energii. Zbadano wpływ współczynnika tarcia na straty energii w połączeniach gwintowych.
EN
A problem of structural friction appearing in screw joints is presented. The screw-nut joint is discussed as the most often appearing kind of engine element connection. In the second paragraph of the article the accepted simplified assumptions are presented. A displacement for screw joint is determined and for a single load cycle the hysteries loop is found which is the measure of the energy dissipation. The analysis of influence of the geometric parameters, pressing and external loading on energy dissipation is carried out.
PL
W pracy przedstawiono metody i wyniki badań klejów anaerobowo-stykowych w zastosowaniu ich do uszczelnień instalacyjnych połączeń gwin-towych. Jest to już drugi etap badań tych klejów. I tym razem kleje anaerobowo-stykowe wypełniały i uszczelniały przestrzeń w złączu gwintowym z tym, że jeden z elementów złącznych był wykonany z tworzywa, natomiast drugi ze stali. W pierwszym etapie, obydwie części złączne (wkrętna i nakrętna) instalacyjnego połączenia gwintowego były wykonane ze stali. Istotą problemu obecnie przedstawianego jest różna rozszerzalność cieplna elementów tworzących instalacyjne złącze gwintowe (stal-tworzywo) i jego odporność zmęczeniowa na pracę w zmiennych warunkach cieplnych. W artykule przedstawiono także rozważania teoretyczne na ten temat. Ustosunkowano się do wytrzymałości mechanicznej badanych klejów pracujących w narzuconych w badaniach zmiennych warunkach cieplnych i do przypadków nieszczelności występujących w badanych instalacyjnych złączach gwintowych.
PL
W wyniku badań eksperymentalnych pokazano, że jeżeli części gwintowe nie odpowiadają warunkom technicznym ISO 898/1-78, mogą powstać mikro-pęknięcia na dnie gwintu z powodu zbyt dużego naprężenia materiału śruby. Opracowano kryterium certyfikacji dla tego typu połączeń nie uwzględnionych w normie ISO 898/1-78.
EN
As the result of experimental research microcracs were shown to arise in the bottom of thread due to overmuch stress in the bolt if threads do not conform to technical conditions of ISO 898/1-78. The criterion of certification for this kind of joints (disregarded in ISO 899/1-78) was worked out.
PL
W pracy opisano stanowisko i metodykę badań klejów spełniających funkcję uszczelniaczy w połączeniach gwintowych instalacji hydraulicznych w szczególności zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Celem określenia wielkości przenoszonych sił naprężeń przez warstwę klejową zaproponowano modelowe złącze cylindryczne zastępujące rzeczywiste połączenie gwintowe. Modelowe złącze cylindryczne można traktować, jako propozycję normy umożliwiającej określanie (własności mechanicznych) przydatności danego kleju (uszczelniacza) do uszczelnień połączeń gwintowych.
EN
In the paper a stand and methods of investigation of adhesives performing the function of leak stoppers in screw joints of hydraulic installations, particularly those for hot and cold consumption water and central heating installations. In order to determine the magnitude of stresses carried by the adhesive layer, a model cylindrical joint replacing a factual screw joint has been proposed. Model cylindrical joints can be treated as a proposal for a standard allowing one to determine the usefulness (mechanical properties) of a given adhesive (leak stopper) for sealing screw joints.
PL
Przeprowadzono badania klejów anaerobowo-stykowych, jako uszczelniaczy w połączeniach gwintowych ze szczególnym zastosowaniem ich w instalacjach hydraulicznych ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, wydając pozytywną opinię o ich przydatności do pełnienia tego typu funkcji.
EN
Investigations have been carried out of anaerobic-contact adhesives as leak stoppers in screw joints, paying special attention to their use in hydraulic installations for hot and cold consumption water and central heating installations. A positive opinion of their usefulness for performing this type of functions has been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.