Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja operatorska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano wybrane fragmenty procesu diagnozowania komunikacji między stacją procesową i operatorską, a także między stacjami procesowymi minisystemu rozproszonego, zbudowanego na bazie modułowego sterownika przemysłowego AC800F. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano informacje dotyczące sposobu transmisji i położenia wartości zmiennych procesowych w przesyłanych komunikatach. Informacje te można wykorzystać do podjęcia decyzji dotyczących dodatkowych zabezpieczeń przesyłu lub skomunikowania stacji systemu z rozszerzającymi zasobami użytkownika.
EN
The article describes selected fragments of the process diagnosing communication between a process and operator station, and between process stations of a distributed mini-system based on an AC800F modular industrial controller. Conducted experiments provided information on the transmission method and location of process variable values in transferred messages. The information can be used to make a decision regarding additional transfer protections or communicating system stations with expanding user resources.
PL
Przedstawiono kolejną funkcjonalność systemu operatorskiego MASTER, tj. autoryzację dostępu do jego obsługi, realizowaną na podstawie nowocześnie zaprojektowanego i wykonanego modułu logowania. Moduł umożliwia identyfikację użytkowników, może nadawać zróżnicowane uprawnienia dla poszczególnych grup użytkowników, rejestrować i raportować czas ich pracy. Platformą operacyjną stacji operatorskiej Systemu Automatyzacji MASTER (znanej również pod nazwą SCADA ProSter) jest system czasu rzeczywistego QNX we wszystkich jego wersjach QNX2/QNX4/QNX6. Do tej pory dostawca systemu QNX i firmy partnerskie nie oferują oprogramowania firmowego obsługującego czytniki kart elektronicznych. Moduł logowania zrealizowano wykorzystując czytnik ASEDrive i karty elektroniczne z ochroną pamięci 2/3 BUS. Jego oprogramowanie składa się z dwóch warstw: oprogramowania systemowego do zapisu i obsługi kart elektronicznych oraz administratora czytnika kart, a także oprogramowania użytkowego, wchodzącego w skład oprogramowania systemu operatorskiego MASTER - ProSter Nowe rozwiązanie uniezależnia obie warstwy oprogramowania, dlatego adaptacja nowego sprzętu nie spowoduje zmian w oprogramowaniu użytkowym modułu logowania, wymagając jedynie instalacji nowych sterowników dla nowego czytnika.
EN
Presented is the next functionality of the automation system MASTER i.e. the authorization of an access to its control realized on the basis of the designed and made out in a modern manner login module. This module enables identification of users, can grant diversified authorizations for individual groups of users, register and report the time of their work. The operating platform for an Automation System MASTER operator station (known also as SCADA ProSter) is the real time system QNX in all of its versions QNX2/QNX4/QNX6. So far, the supplier of QNX system and partner firms have not offered any proprietary software for E-card readers. The login module was realized with the use of ASEDrive reader and E-cards with 2/3 BUS memory protection. Its software consists of two layers: system software for recording and operation of E-cards as well as card reader administrator, and also an application program being a part of the automation system MASTER-ProSter software. The new solution grants independence to both software layers - that is why adaptation of some new equipment will not cause changes in the login module application program requiring only installing of new controllers for a new reader.
3
Content available remote Factory Suite - sposób na nowoczesne zarządzanie
PL
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy swym zasięgiem obejmuje miasto Bydgoszcz oraz pięć sąsiednich gmin. Eksploatuje 8 ciepłowni, 35 kotłowni, ponad 400 km sieci cieplnych oraz około 5000 węzłów cieplnych. Tak duża liczba oraz różnorodność urządzeń, rozmieszczonych na dużym obszarze, zmobilizowała zakład do stworzenia systemu telemetrii. System ten został uruchomiony w KPEC Bydgoszcz w roku 1984, jako jeden z pierwszych w kraju w branży ciepłowniczej. Jest on stale rozwijany i modernizowany, wraz z rozwojem myśli technicznej oraz możliwościami i potrzebami przedsiębiorstwa.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące systemu automatyzacji i kontroli węzła cieplnego. System jest oparty o sterowniki programowalne PLC, regulatory wielofunkcyjne oraz stację operatorską WIZCON [6]. Poszczególne elementy systemu są połączone w sieć komputerową standardu PROFIBUS. Przedstawiono również założenia do integracji systemu w oparciu o ten standard.
EN
The chosen problems concerned with the automation and control system of the heat distribution centre are presented in this paper. The system is based on the programmed controllers PLC, multifunctional regulators and operational station WIZCON [6]. The respective elements of the system are connected into the computer network of the PROFIBUS standard. The assumptions about the integration of the system based on this standard are also presented here.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.