Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stock
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the research was to assess the effectiveness of implementing Lean Manufacturing (One-Piece-Flow) elements in a company producing shock absorbers. Design/methodology/approach: With the help of VSM, the most important problem in the production process was diagnosed, and by using the 5 Whys tool, the root causes of the problems were identified. A simulation of introducing the One-Piece-Flow system into the production line was then used to estimate the most optimal solution. After choosing the solution, it was implemented, and the results obtained were verified. Findings: As a result of the conducted analyses, the most important problems related to planning, scheduling and the flow of intermediates were identified. The 5 Whys analysis allowed for the grouping of individual problems by common causes. Detailed solutions to the problems were proposed, which were included in the future Value Stream Map. Research limitations/implications: Conducting research in a working production process is limited and faces significant resistance from managers. Practical implications: The most important effects of implementing an improvement plan were minimising inventory from 138,062 units to 25,000 units, which reduced costs and indicates reduced waste. Lead time was limited to 9.67 days from 56.96 days. Originality/value: Research results confirm the effectiveness of introducing only some solutions of the Lean philosophy. This is particularly important if the enterprise is unable to comprehensively implement the Lean Manufacturing concept due to organisational or financial reasons.
2
Content available remote Modelowanie funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X
PL
W artykule przedstawiono modelowanie i analizę funkcjonowania gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego X. Na podstawie prowadzonej działalności podzielono asortyment na trzy grupy: terminowo-cykliczne, sezonowe oraz nieplanowane, a następnie dokonano charakterystyki dostawców uwzględniającej rodzaj produktu.. Na podstawie danych dotyczących wybranego asortymentu dokonano analizy oraz wyznaczono Ekonomiczne Wielkości Dostawy.
EN
The paper presents the modeling and analysis of the functioning of the warehouse on the example of a trading company X. Based on its business range is divided into three groups: timely-cyclical, seasonal and unplanned, and next the type of product suppliers were characterized. Based on the data of the selected assortment, an analysis was made and the Economic Order Quantity was determined.
PL
Artykuł obejmuje analizę dochodowości i ryzyka inwestowania w akcje 10 spółek branży metalowej notowanych na rynku podstawowym GPW w latach 2004-2016. Badania w tym zakresie były prowadzone w dwóch przedziałach czasowych: w okresie długim obejmującym 13 lat i krótkim - ostatnie 5 lat. Natomiast średnia dochodowość akcji i klasyczne mierniki ryzyka zostały wyznaczone zarówno na podstawie danych surowych jak i uporządkowanych w postaci szeregów rozdzielczych. W ocenie ryzyka systematycznego posłużono się współczynnikiem beta i na jego podstawie - jak również średniej stopy zwrotu - dokonano klasyfikacji badanych walorów na mapie ryzyka.
EN
The article includes analysis of the profitability and the investment risk in the shares of 10 companies of the metal industry quoted on the GPW stock exchange basic market in the years 2004-2016. The research was conducted in two periods of time: in the long period covering 13 years and the short time - the last 5 years. Whereas the average profitability of shares and the traditional risk measures have been determined on the basis of both the raw data and organized in the frequency distributions. In the evaluation of the systematic risk there was used the beta (β) coefficient and on its based - as well as the average rate of return – studied shares were classified on the risk map.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka procesu inwentaryzacji w systemach logistycznych przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielko-powierzchniowego, poprzez wskazanie jego celu, zakresu, etapów oraz obowiązu-jących zasad. Pierwsza jego część będzie zawierać opis badanego podmiotu w trzech wymiarach, tj. podmiotowym, rzeczowym oraz czynnościowym. Wynikiem końcowym będzie identyfikacja jego struktury organizacyjnej oraz opracowanie planu zagospodarowania jego powierzchni. Dodatkowo wskazany zostanie zakres stosowanych urządzeń technicznych oraz zidentyfikowane będą główne procesy logistyczne. Druga część referatu będzie omawiać pojęcie „inwentaryzacja”, cele szczegółowe tego procesu oraz zawierać będzie jego charakterystykę, przyjmując kryterium zakresu, rodzaju, sposobu przeprowadzenia oraz metody. Ponadto zostanie wskazany obowiązujący termin realizacji inwentaryzacji, jej zakres przedmiotowy oraz osoby odpowiedzialne. W trzeciej części publikacji wyznaczone zostaną etapy procesu inwentaryzacji na potrzeby badanego systemu wraz z podaniem harmonogramu ich realizacji. Omówione zostaną podstawowe zasady obowiązujące oraz powszechnie stosowane dokumenty. W końcowej części referatu przedstawione będą błędy, jakie mogą wystąpić podczas realizacji tego procesu oraz wskazane zostaną ich przyczyny.
EN
The aim of this paper is the characteristic of an inventory process in the logistic system of a large-area retail enterprises defining a purpose, scope, responsibilities, stages and rules. The first part will contain a description of the audited subject in three dimensions, it means: subjective, objective and functional. The final result will be to identify the organizational structure and to prepare a development plan of its area. Additionally it will be indicated the applied technical equipment and the main logistic processes will be identified. The second part of the paper will be devoted to the concept of inventory, the specific objectives of this process and will include the characteristics of accepting the criteria of scope, type and manner of conducting the method. There will be also indicated a valid inventory deadline, its scope and responsible individuals. In the third part of the paper on the needs of logistics system there will be indicated the stages of this process, together with a timetable for their implementation. We will discuss the basic rules and commonly used documents. In the final part of the paper there will be presented the errors that may occur during the inventory process and there will be indicated their reasons.
EN
Stock right investment decision is expected to provide the expected profit. This research aims to determine the influence of education and experience toward investment decision with moderated financial literacy by individual investors in the city of Medan. This study used primary data by questionnaire and the sample consisted of 250 respondents who are investor active in the city of Medan – Indonesia. Data analysis using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modelling. The results showed that investors with the highest level of education is undergraduate 46.80%. The experience of investors invest in stocks that have been investing in shares over 3 years is the largest number as many as 36.00%. Education and investment experience have no significant relationships directly at alpha 5% toward the investment decision. Financial literacy is found to strengthen the links between education and experience toward investment decisions. The implication is that financial literacy is indispensable for the right investment decision.
PL
Oczekuje się, że właściwa decyzja inwestycyjna zapewni oczekiwany zysk. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu edukacji i doświadczenia na decyzję inwestycyjną określaną przez wiedzę finansową w przypadku inwestorów indywidualnych w Medan, Indonezja. Badanie wykorzystało pierwotne dane zebrane poprzez kwestionariusze badawcze, a próba składała się z 250 respondentów, którzy są aktywnymi inwestorami. Eksploracja danych przeprowadzona została za pomocą opisowej analizy statystycznej oraz modelowania równań strukturalnych. Wyniki pokazały, że inwestorzy o najwyższym poziomie wykształcenia są studentami studiów pierwszego stopnia 46,80%. Największy udział - 36,00% wszystkich inwestorów ma ponad trzy letnie doświadczenie w działaniu na rynkach finansowch. Doświadczenia edukacyjne i inwestycje nie mają znaczących relacji wspólnych i stanowią 5% decyzji inwestycyjnej. Okazuje się, że wiedza finansowa wykazuje silne więzi z wykształceniem i doświadczeniem w decyzjach inwestycyjnych. Wynika to z tego, że wiedza finansowa jest niezbędna do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.
PL
Praca podejmuje problem racjonalizacji kosztów związanych z utrzymaniem zapasów materiałów do produkcji. Analizę kosztów oparto na rzeczywistych danych pochodzących z przedsiębiorstwa produkcyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie koncepcji MRP ekonomicznie uzasadniona.
EN
The paper concerns the problem of rationalizing the costs associated with maintaining inventory of materials for production. Cost analysis was based on actual data from the production company. Based on the conducted studies, it was found that implementing the concept of MRP is economically appropriate.
7
Content available remote Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie- studium przypadku
PL
W artykule przedstawiono sposób odnawiania zapasów w wybranym przedsiębiorstwie, który odbywa się w cyklu co 10 tygodni. Obecna strategia jest przyczyną dużych zapasów magazynowych, co wpływa negatywnie na jakość komponentów do produkcji, koszty i organizację przestrzeni magazynowej. Zaproponowano usprawnienie polegające na dostosowaniu częstotliwości i wielkości zamówień do bieżących potrzeb materiałowych, wynikających z głównego harmonogramu produkcji, poprzez wdrożenie koncepcji MRP.
EN
Article describes the way of inventory replenishment in the selected company, which takes place in a cycle every 10 weeks. The current strategy is the cause of a large inventory, which negatively affects the quality of components to production, costs and organization of storage space. Authors proposed an improvement by implementing the concept of MRP.
8
Content available Struktura przedsiębiorstw logistycznych
PL
Celami artykułu są identyfikacja, budowa i opracowanie klasyfikacji krajowych przedsiębiorstw logistycznych, która uwzględnia zarówno ich strukturę organizacyjno-techniczną, jak i uwarunkowania branży. Zastosowana metoda badawcza to przegląd krajowej literatury przedmiotu oraz obserwacja `bezpośrednia. Realizacja przyjętego celu i tematu referatu obejmuje następujące etapy: klasyfikacja usług logistycznych, charakterystyka przedsiębiorstw logistycznych w ujęciu czynnościowym, opracowanie założeń i zasad klasyfikacji przedsiębiorstw logistycznych w ujęciu systemowym.
EN
The aim of the paper is to identify, design and develop of the classification national logistics enterprises, which takes into account both their technical and organizational structure as well as the conditions of the industry. The research method used is a review of the national literature and direct observation. The realization of the aim and theme of the paper includes the following steps: classification of logistics services; characteristics of the logistics enterprises in terms of functional; development objectives and principles of the classification of the logistics enterprises in terms of system.
9
EN
It is often the case that when preparing their offers, potential outsourcers of logistic activities do not thoroughly research all the activities that have an influence on the process of logistics. Consequently, they prepare relatively expensive offers (that can later lead to greater unexpected costs) which, in many cases, business partners decide against and persist with their own existing methods of doing business. The original contribution to science in this article is a model that will aid better understanding of dealing with problems and will, in practice, serve as a tool for the successful execution of business offers by outsourcers. Following research we have discovered, and are able to confirm, that despite the high start-up costs of the outsourcing, in the long term the company can reduce logistic costs. The model presented serves as an in-depth analysis of the company which enables the definition of favourable and optimal offers for outsourcing. The model shown helps to minimise the influence of mistrust and emphasises the importance of reducing the logistic costs with outsourcing.
PL
Bardzo często się zdarza, że w trakcie przygotowywania ofert na usługi logistyczne pomijane są niektóre ważne elementy wpływające na cały proces logistyczny. W rezultacie przygotowywane są relatywnie drogie oferty (czasami prowadzące do dodatkowych, niespodzieanych kosztów), które w wielu przypadkach są po prostu odrzucane na rzecz pozostania przy dotychczasowej formie prowadzenia biznesu. Celem tego artykułu jest opisanie modelu naukowego, który pozwala lepiej zrozumieć problemy oraz służy jako narzędzie do sprawnego egzekwowania ofert biznesowych przez usługobiorców. Opierając się na badaniu, odkryliśmy i jesteśmy w stanie potwierdzić, że pomimo wysokich kosztów początkowych outsoucingu w dłuższym horyzoncie czasowym usługobiorca jest w stanie znacznie zredukować swoje koszty. Przedstawiony model prezentuje głęboką analizę firmy, która umożliwia zdefiniowanie pożądanych i optymalnych ofert outsourcingowych. Pomaga on także ograniczyć wpływ braku zaufania oraz podkreśla znaczenie redukcji kosztów przy zastosowaniu outsourcingu logistycznego.
EN
The motivation to take up the subject is a direct link between the stock of spare parts and the system of production capacity. The relationships which exist between the entities, referring to entrepreneurship, constitute a chance for the improvement of the functioning of the enterprise from the executive point of view. The development, which takes place in the area of minimization of stocks using logistics centers, constitutes the source of professional and individual development of people participating in the entrepreneurship process. In the assessment of the entrepreneurship of the entities, the effects of the disturbances may be observed in long, unplanned downtime of the machines and equipment or excessive costs of the maintenance of spare parts stocks. To make this relationship sustainable, it is necessary to search for modern approaches and behavior, which, simultaneously, will allow to reduce the costs of freezing capital and the risk connected with the necessity of possessing them when they are needed. One of solutions of the problem, presented in the paper, is the concept of sharing spare parts stock by a few industrial enterprises using the logistics center, treated as a new entrepreneurial approach, which reflects the process of self-development of the company as well as its employees. The applied concept allows to develop a number of financial and organizational benefits for the users of spare parts, the condition of which is the willingness for cooperation and communication, based on properly adjusted IT system.
PL
Motywacją podjęcia tematu jest bezpośrednia relacja, w jakiej pozostaje magazyn części zamiennych i system wydajności produkcyjnej. Relacje, jakie mają miejsce pomiędzy podmiotami stanowią w ujęciu przedsiębiorczości szanse na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony wykonawczej. Rozwój, jaki się dokonuje w obszarze minimalizacji zapasów przy wykorzystaniu centr logistycznych stanowi źródło rozwoju zawodowego i osobistego osób uczestniczących w procesie przedsiębiorczości. W ocenie podmiotów, skutki zakłóceń można obserwować w długich nieplanowych przestojach maszyn i urządzeń bądź nadmiernych kosztach utrzymywania zapasów części. W celu zrównoważenia tej relacji należy szukać nowoczesnych podejść i zachowań, które pozwolą jednocześnie zminimalizować koszty mrożenia kapitału i ryzyko związane z koniecznością ich posiadania, gdy są potrzebne. Jednym z rozwiązań problemu, przedstawionym w referacie, jest koncepcja współdzielenia zapasu części zamiennych przez kilka przedsiębiorstw przemysłowych za pośrednictwem centrum logistycznego traktowana, jako nowe przedsiębiorcze podejście, które odzwierciedla proces samorozwoju firmy jak i jej pracowników. Wykorzystana koncepcja pozwala na wypracowanie wielu korzyści finansowych i organizacyjnych dla użytkowników części, których warunkiem jest chęć współpracy i komunikacji w oparciu o odpowiednio dostosowany system informatyczny.
PL
W pracy rozpatrzono ryzyko inwestycji w akcje spółek sektora paliwowego wchodzących w skład indeksu WIG20: Grupa Lotos S. A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. (PKNORLEN). W celu określenia ryzyka inwestycji w akcje wykonano modelowanie rozkładu empirycznych stóp zwrotu wymienionych spółek z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace`a. Przydatność wymienionych rozkładów była weryfikowana za pomocą testu zgodności chi-kwadrat. Obliczenia wykonano dla danych: dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych odnoszących się do kolejnych lat: 2010, 2011, 2012. Na podstawie modelu Sharpe`a wyznaczono wartość współczynnika β oraz ryzyko akcji (ryzyko: rynku, specyficzne, całkowite). Wyznaczając miary zagrożenia wykonano mapę ryzyko-dochód oraz obliczono prawdopodobieństwo straty. Zwrócono uwagę na dużą różnicę wartości prawdopodobieństwa straty wyznaczonego dla danych dziennych i danych miesięcznych. Należy zauważyć, że w przypadku rozkładu Laplace`a prawdopodobieństwo straty wyraża się prostym wzorem analitycznym.
XX
In the paper the risk of investment in the stocks of the WIG20 fuel sector companies: Grupa Lotos S.A. - Lotos Group, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - Polish Petroleum and Gas Mining, and Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKNORLEN) - Polish oil and gas company. In order to determine the risk of investment in the stocks, the modeling of distribution of empirical return rates on the aforementioned companies was carried out using the Gaussian and Laplace distributions. The applicability of these distributions was verified by means of the chi-square test. Calculations were made for the following data: daily, weekly and monthly data concerning the following years: 2010, 2011, 2012. Based on the Sharpe’s model, the value of β coefficient and stock risks (market specific and systematic risks) was determined. Having determined risk measurements, the risk-benefit map was created and the probability of loss was calculated. It was noticed that there was a substantial difference between the values of loss probability determined for the daily and monthly data. It should also be noticed that in the case of the Laplace distribution, the probability of loss is given by a simple analytical formula.
PL
Produkcja materiału szkółkarskiego na Podkarpaciu w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową i w 2012 roku wynosiła ponad 3,8 mln sadzonek drzewek owocowych. Problem biomasy odpadowej z produkcji rolniczej i szkółkarskiej jest zagadnieniem o tyle istotnym, że każdorazowo zachodzi konieczność utylizacji odpadów. Nie w każdym przypadku jest to możliwe do zrealizowania w formie nawozu naturalnego. Zawsze jednak możliwe jest wykorzystanie energetyczne. Celem pracy była analiza energetyczna biomasy odpadowej powstałej z produkcji różnych gatunków drzewek owocowych. Przeprowadzono badania laboratoryjne, dotyczące kaloryczności poszczególnych gatunków podkładek do produkcji drzewek owocowych, a także zawartości popiołu oraz pierwiastków (C, H, N i S) w ich składzie chemicznym. Dokonano również oceny wydajności biomasy z 1 ha badanych gatunków podkładek po czopowaniu.
EN
Production of nursery material in Podkarpackie Region in the last years has shown an increasing tendency and in 2012 amounted to over 3.8 million of fruit trees seedlings. The issue of waste biomass from agricultural and nursery production is significant since each time there is a need of waste disposal. Not in each case it is possible to carry out in the form of natural fertilizer. However, the use for energy purposes is always possible. The objective of the paper was energy analysis of waste biomass from production of different types of fruit trees. Laboratory tests concerning calorific value of particular species of stocks for production of fruit trees and on the content of ash and elements (C, H, N and S) in their chemical composition were carried out. Assessment of biomass yield from 1 ha of the investigated types of stocks after tenoning was carried out.
13
Content available Metody zarządzania zapasami
PL
Artykuł porusza zagadnienia wpływu internetu na rozwój magazynu oraz ma na celu ukazanie próby przeanalizowania systemu zarządzania zapasami.
EN
The article discusses the impact of internet issues for the development of warehouse and aims at outlining attempts of analyze the inventory management system.
PL
Przedstawiono problematykę gospodarowania zapasami transformatorów SN/nN w wybranym oddziale spółki dystrybucyjnej.
EN
The paper presents problems connected with spare MV/LV transformers management at selected division of energy distribution company.
EN
This article deals with the use of stochastic model for determination of the optimal quantity of supply of supplier to automotive industry. Today manager's practice emphasizes the decrease of stocks. The main issues considered in this topic are: the mathematical stochastic stock model to determine the optimal quantity supply.
PL
W przeprowadzonych badaniach analizowano proces kucia tulejki z kołnierzem. Badania obejmowały zagadnienia nierównomierności temperatury materiału wyjściowego, która może wystąpić w praktyce przemysłowej i jej wpływ na parametry siłowe procesu kucia oraz na rozkład odkształceń i napręSeń w gotowej odkuwce.
EN
In this paper the forging process of bush with flange was analysed. The aim of this work was to pay attention to stock temperature non-uniformity problem, which may occurs in industrial practice and it’s influence on force parameters of forging process and strain and stresses distribution in final product.
EN
The paper presents the level, structure and costs of stock gathering and keeping in farms depending on production area size and reasons for keeping stock in the opinion of polled farmers. Average stock level in the examined farms was 14.9 t*ha-1, and was growing along with the increasing production area. High stock level is reflected in its keeping and gathering costs, which ranged between 49 and 155.2 PLN*t-1 of stored goods. The main reason for keeping stock in the examined objects was to ensure protection against consequences of natural disasters, and to reduce stock-out risk.
PL
W pracy przedstawiono poziom, strukturę oraz koszy gromadzenia i utrzymywania zapasów w gospodarstwach rolniczych w zależności od wielkości powierzchni produkcyjnej, a także przyczyny utrzymywania zapasów w opinii ankietowanych. Średni stan zapasów w badanych gospodarstwach wynosił 14,9 t*ha-1 i rósł wraz ze wzrostem powierzchni produkcyjnej. Wysoki poziom zapasów ma swoje odzwierciedlenie w kosztach utrzymania i gromadzenia zapasów, które kształtowały się na poziomie 49-155,2 zł*t-1 zmagazynowanego towaru. Głównym powodem utrzymywania zapasów w badanych obiektach było zabezpieczenie przed następstwami klęsk żywiołowych oraz ograniczenie ryzyka wyczerpania zapasów.
18
Content available remote Metrologiczne aspekty rozdrabniania materiału kruchego
PL
W artykule przedstawiono pokrótce metrologiczne aspekty rozdrabniania materiaůu kruchego. Omówiono stosowane metody okreúlenia i pomiaru materiaůu kruchego przed (nadawa) i po rozdrobnieniu (produkt). Sůowa kluczowe: materiaů kruchy, nadawa, produkt
EN
The paper shortly shows metrological aspects of brittle material disinteg tion. Methods used for defining and measuring of fragile material bef (material fed mechanically for crushing) and after disintegrating proc (product) were discussed.
PL
W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.
EN
The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.
20
Content available remote Magazyn - element systemu planowania
PL
Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać o tym, jak ważna w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest umiejętność podejmowania optymalnych decyzji związanych z zapasami. Zbyt wcześnie zbudowany zapas oznacza nieuzasadniony koszt, który najpewniej podwyższy cenę sprzedaży produktu lub pomniejszy zysk przedsiębiorcy. Zbyt późno podjęta decyzja o odświeżeniu zapasu może zemścić się zatrzymaniem procesu, wzrostem kosztów operacyjnych lub, co najgorsze, nieobsłużeniem klienta na wcześniej potwierdzonych warunkach dostawy. Spróbujmy w tym artykule zatrzymać się na chwilę nad tymi zagadnieniami i podjąć próbę, po pierwsze, określenia jakie elementy składają się na sprawny system planowania zapasów, a po drugie, przeanalizowania, jak te elementy współdziałają ze sobą w ramach zintegrowanego systemu planowania klasy ERP/MRP II.
EN
Nobody has to be convinced how important for company management is the skill of taking optimum decisions related to stock. If we build it too hastily, it may lead to irrelevant cost that will most probably increase the sale price of a product or lower the entrepreneur's profit. If we take the decision to refresh our stock too late, it can take its toll by stopping the process, increasing the operating cost or, in the worst case, we can fail to attend our customer in line with the delivery terms and conditions. In this article, we wish to take a closer look at said topics and make an attempt to determine first, what elements constitute an efficient system of stock planning and secondly, how these elements cooperate with each other within an integrated planning system of ERP/MRPII class.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.