Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 472

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotowoltaika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatnia aukcja OZE ma odbyć się właśnie w 2021 r. Początek tego roku to dobry moment, aby zastanowić się jak będą wyglądały tegoroczne aukcje OZE oraz jaką strategię przygotować. W 2021 r. szykuje się kolejna duża aukcja dla fotowoltaiki oraz aukcje dla instalacji wiatrowych, biogazu i biomasy. Niewątpliwie najciekawszą z aukcji może być ta przeznaczona dla instalacji hybrydowych.
PL
Artykuł przedstawia wyniki obliczeń efektywności stosowania źródeł PV u odbiorców - gospodarstw domowych stosujących umowy prosumenckie. Rozważano odbiorców zużywających 2000-4000 kWh/rok. Przyjęto dofinansowanie inwestycji na poziomie: 0%, 40% i 60%. Wyniki obliczeń przedstawiono na wykresach wskazujących procentowe zmiany jednostkowych kosztów energii jako funkcje cen taryfowych operatora. Uwzględniono wzrost cen energii w przyszłości. Określono zależność efektów ekonomicznych od doboru mocy znamionowych źródeł PV.
PL
Instalacje fotowoltaiczne (PV) stały się integralną częścią instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia (nn) w gospodarstwach domowych i zakładach pracy. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z alternatywnych systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. Energia ta w zależności od sposobu pracy instalacji, oprócz bieżącego zapotrzebowania, może być gromadzona w akumulatorach bądź przesyłana do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych jest przyjaznym rozwiązaniem dla właścicieli takich systemów, jak i środowiska, jednakże w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spowodowanej niewłaściwą pracą systemu może doprowadzić do powstania np. pożaru. Dlatego niezbędne jest kształcenie strażaków na temat zasad funkcjonowania takich systemów, mogących wystąpić zagrożeniach, sposobach ich dezaktywacji oraz wytycznych dotyczących postępowania podczas prowadzonych akcji. Celem pierwszej części artykułu jest przedstawienie ratownikom biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych budowy i zasady działania instalacji PV. Dobre zrozumienie zasad funkcjonowania umożliwi podejmowanie skuteczniejszych decyzji oraz zwiększy bezpieczeństwo strażaków.
EN
Photovoltaic systems (PV) have become an integral part of low voltage (LV) powering lines used in households and work establishments. More and more people are interested in alternative systems based on renewable energy sources. Depending on the way the installation is meant to operate, apart from covering the current powering needs, this energy may also be accumulated in batteries or transmitted to the low voltage power grid. Generation of power with the use of photovoltaic modules is a friendly solution for owners of such systems and for the environment, yet in the event of an emergency situation caused by incorrect operation of the system it could among others cause a fire. This makes it necessary to assure training and education to firefighters so that they could become familiar with the functioning of such systems, potential hazards, methods to be adopted to deactivate them as well as guidelines for actions to be implemented during executed actions. The first section of the article presents rescuers actively involved in rescue and extinguishing actions with information concerning the design and principles of operation of the PV installation. Familiarisation with the functioning of the system would contribute to making better and more effective decisions, and is also expected to enhance the safety of firefighters.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W artykule omówiono podstawowe rozwiązania techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych stosowane w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań. Zbadano możliwości ich finansowania z funduszy proekologicznych.
EN
The article discusses the basic technical solutions of solar and photovoltaic installations used in detached residential buildings. A conceptual design of a solar and photovoltaic installation are presented, and a technical and economic analysis of the proposed solutions are carried out. The possibilities of financing them from ecological funds were examined.
PL
Publikacja dotyczy monitoringu instalacji fotowoltaicznych. Za sprawą dużego postępu technologicznego w tej dziedzinie, szerokiej dostępności produktów na rynku, a także spadku ich cen w porównaniu do lat ubiegłych, fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Na popularność istotny wpływ mają również dostępne formy dofinansowań wypłacanych m. in. przez NFOŚiGW.
EN
The paper deals with monitoring of photovoltaic installations. Due to high technological progress in this field, wide availability of products on the market, as well as a decrease in their prices compared to previous years, photovoltaics is more and more popular in Poland. Popularity is also significantly affected by the available forms of co-financing paid out, among others by the NFOŚiGW.
PL
Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
PL
Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, korzystającej przede wszystkim z fotowoltaicznych źródeł wytwórczych, stawia pytania związane ze sposobem wykorzystania generowanej w nich energii. W artykule przedstawiono wyniki badań autokonsumpcji energii elektrycznej krajowych instalacji prosumenckich wyposażonych w fotowoltaiczne źródła wytwór-cze. Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem wymiarowania mocy instalacji fotowoltaicznych powiązanych z rocznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w prosumenckiej osłonie kontrolnej. Wykonano również symulację autokon-sumpcji dla instalacji fotowoltaicznych o mocach pokrywających od 12,5% do 125% rocznego zapotrzebowania. Badania przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste profile generacji i poboru energii elektrycznej zarejestrowane w latach 2017-2019 dla 100 mikroinstalacji prosumenckich.
EN
. The development of renewable energy sources in household sector in Poland is primarily using photovol-taic generation. This raises questions about how the generated energy is used. The article presents the re-sults of research on electricity self-consumption in residential prosumer sector. The analyses were made involv-ing dimensioning of photovoltaic installations power associated with the annual demand. Self-consumption simulation was also carried out for photovoltaic installations with capacities covering from 12.5% to 125% of annual demand. The research was based on actual generation and demand profiles registered in 2017-2019 for 100 prosumer micro-installations.
PL
Fotowoltaika jako proces konwersji promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną za pomocą ogniw słonecznych jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. W pracy przeanalizowano wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, zlokalizowanej w centralnej Polsce, o maksymalnej mocy szczytowej 1,56 kWp, w ciągu dwunastu pełnych miesięcy w latach 2018-2019. Przedstawiona mikroinstalacja fotowoltaiczna to system typu On-Grid, dołączony do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, a generator fotowoltaiczny zbudowany jest z sześciu najczęściej używanych rodzajów modułów fotowoltaicznych z krzemu polikrystalicznego. Wyniki pomiarów podzielono na procentowe ilości wytworzonej energii w dwóch przedziałach czasowych: miesiącach „letnich” od kwietnia do września oraz pozostałych uznanych za „zimowe”. Przeanalizowano także rozkład mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej. Celem tej analizy było oszacowanie rzeczywistej dopuszczalnej wielkości współczynnika NPR (Nominal Power Ratio), zdefiniowanego jako stosunek mocy szczytowej generatora PV do mocy nominalnej falownika, z uwzględnieniem jego sprawności. Przeprowadzono również testy symulacyjne, które pozwoliły oszacować optymalną liczbę modułów PV połączonych szeregowo w mikroinstalacji PV.
EN
Photovoltaic as a process of converting solar radiation directly into electricity using solar cells is one of the most important renewable energy sources. The paper analyzes the electricity generation from photovoltaic micro-installation, located in central Poland, with a maximum peak power of 1.56 kWp, within twelve full months in 2018-2019. The PV micro-installation presented is a system On-Grid, connected to a low volt-age power network, and the PV generator is built from the six most commonly used types of PV modules from polycrystalline silicon. The results of the measurements were divided into percentage amounts of generated energy in two time intervals: "summer" months from April to September and others recognized as "winter". They were also analysed output power distribution of the inverter for photovoltaic micro-installation. The purpose of this analysis was to estimate the real acceptable size of the NPR (Nominal Power Ratio) coefficient, defined as the ratio of the peak power of the PV generator to the nominal power of the inverter taking into account its efficiency. Simulation tests were also carried out, which allowed to estimate the optimal number of PV modules connected in series in the PV micro-installation.
PL
Z łatwością można znaleźć w Internecie dziesiątki zaskakujących przykładów tego, jakoby farmy fotowoltaiczne miały znacząco negatywnie wpływać na świat zwierząt: bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków). Próżno poszukiwać jednak odwołań do prac naukowych czy choćby solidnych opracowań o charakterze eksperckim.
PL
W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki – piątego w UE – polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową i zainicjowali prace nad opracowaniem Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 r. oraz planu inwestycyjnego do 2025 r.
PL
Na korzystne warunki rozwoju OZE składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów.
PL
Rynek związany z technologiami fotowoltaicznymi rozwija się w zawrotnym tempie. Ma to miejsce nie tylko w Chinach, będących czołowym wytwórcą wszelkich podzespołów, czy też w Niemczech, będących najprężniej działającym w tej materii krajem w Europie. Polska także nie tylko postanowiła nie zostawać w tyle, ale wręcz rzuca wyzwania pozostałym konkurentom.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z opłacalnością inwestycji fotowoltaicznej przedsiębiorstw. Przedstawia uwarunkowania prawne dotyczące instalacji o mocy do 50kW w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz wpływ tych zmian na aspekty opłacalności takiej inwestycji. Podano czynniki, które znacząco wpływają na ocenę rentowności inwestycji. W artykule autorzy przedstawili symulację opłacalności nowej inwestycji. Analiza opłacalności została przeprowadzona z wykorzystaniem metody DCF (discounted cash flow), która pozwala na rynkowe wyliczenie wartości inwestycji przy założonych kryteriach brzegowych w tym stopie dyskontowej. Przedstawiono również z wykorzystaniem metody IRR (internal rate of return) porównanie efektywności ekonomicznej inwestycji w stosunku do alternatywnego zagospodarowania kapitału w obligacje skarbowe.
EN
The article presents issues related to the profitability of solar photovoltaic investment. It presents legal conditions for installations with a capacity of up to 50kW in the light of the amendment to the Act on renewable energy and the impact of these changes on the profitability aspects of such an investment. Factors that significantly affect the assessment of investment profitability are given. The article presents a simulation of the profitability of a new investment. The profitability analysis was conducted using the DCF (discounted cash flow) method, which allows calculating the value of investments on the market with the assumed boundary criteria, including the discount rate. A comparison of the economic efficiency of investments compared to alternative management of capital in treasury bonds was also presented using the IRR (internal rate of return) method.
EN
The aim of this paper is to evaluate the potential of integrating photovoltaic and fuel cell technologies for standalone residential applications. The paper presents a detailed modelling of the photovoltaic (PV) array and maximum power tracking control, proton-exchange membrane (PEM) fuel cell stack, electrolyser and hydrogen storage tank. An energy management strategy is proposed to control the power flow in the system to satisfy the demand of typical residential load profiles under different operating conditions. In the proposed power management strategy, PV constitutes the primary energy source of the system, while the fuel cell represents the back-up supply when solar energy is unavailable. The overall model is simulated in Matlab/Simuink.The proposed model will provide qualitative information on the optimal rating and size of the PV array, fuel cell and storage devices characteristics to satisfy the energy/cost requirements for a residential application in rural/remote areas.
PL
Celem tego artykułu jest ocena potencjału integracji technologii fotowoltaicznej i ogniw paliwowych do zastosowań mieszkaniowych. W pracy przedstawiono szczegółowe modelowanie układu fotowoltaicznego (PV) i kontrolę śledzenia maksymalnej mocy, stos ogniw paliwowych z membraną wymiany protonów (PEM), elektrolizer i zbiornik wodoru. Zaproponowano strategię zarządzania energią w celu kontrolowania przepływu energii w systemie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na typowe profile obciążeń mieszkaniowych w różnych warunkach pracy. W proponowanej strategii zarządzania energią ogniwo fotowoltaiczne stanowi podstawowe źródło energii systemu, a ogniwo paliwowe stanowi zapasowe źródło zasilania, gdy energia słoneczna jest niedostępna. Ogólny model jest symulowany w Matlab / Simulink. Proponowany model dostarczy informacji jakościowych na temat optymalnej oceny i wielkości tablicy fotowoltaicznej, ogniwa paliwowego i cech urządzeń magazynujących, aby spełnić wymagania dotyczące energii / kosztów dla zastosowań mieszkaniowych na obszarach wiejskich / odległych.
EN
The case studied in this paper relates to the control of a system photovoltaic. As the output characteristic of a photovoltaic (PV) module is nonlinear and changes with solar irradiance and the load, its maximum power point (MPP) is not constant. Therefore, a (MPPT) technique is needed to draw peak power from the PV module to maximize the produced energy and voltage delivered by the PV system constant under varying conditions. In our study, we used two MPPT algorithms, the algorithm “Perturb and Observe” (P & O), then the algorithm “Increment of Conductance” (IncCond). For this, a control system is presented. The methods used for the simulation of this system are based on the use of a sliding mode control. Simulation results are presented to verify the simplicity, the stability and the robustness of this control technique against changes in weather conditions.
PL
Przypadek opisany w tym artykule dotyczy kontroli fotowoltaiki systemowej. Ponieważ charakterystyka wyjściowa modułu fotowoltaicznego (PV) jest nieliniowa i zmienia się wraz z natężeniem promieniowania słonecznego i obciążeniem, jego maksymalna wartość mocy (MPP) nie jest stała. Dlatego technika (MPPT) jest potrzebna do pobrania mocy szczytowej z modułu fotowoltaicznego w celu zmaksymalizowania wytworzonej energii i napięcia dostarczanego przez stałą systemu PV w różnych warunkach. W naszym badaniu wykorzystaliśmy dwa algorytmy MPPT, algorytm "Perturb and Observe" (P & O), a następnie algorytm "Increment of Conductance" (IncCond). W tym celu przedstawiono system kontroli. Metody użyte do symulacji tego systemu opierają się na zastosowaniu sterowania w trybie ślizgowym. Przedstawiono wyniki symulacji, aby zweryfikować prostotę, stabilność i odporność tej techniki sterowania przed zmianami warunków pogodowych.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.