Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clothing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Moisture transport in knitted fabrics
EN
Knitted fabrics are often used in clothing worn next to the skin. Therefore, they are expected to be characterized by excellent properties affecting the physiological comfort of clothing usage, especially the ability to wick away sweat. As part of the work, tests were carried out on 5 variants of knitted fabrics in terms of the ability to transport sweat in the form of vapor and liquid. The tests were performed using Permetest and Moisture Management Tester M290. It was found that all knitted fabrics were characterized by very good water-vapor permeability. The transport of liquid moisture in knitted fabrics varied depending on the raw material composition of the knitted fabrics. The best ability to transport liquid moisture was found in a knitted fabric made of a 54% cotton/46% polyester blend.
PL
Dzianiny często stosowane są w odzieży noszonej bezpośrednio przy skórze. Dlatego oczekuje się, że będą one charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami wpływającymi na komfort fizjologiczny użytkowania odzieży, zwłaszcza zdolnością odprowadzania potu. W ramach pracy przeprowadzono badania 5 wariantów dzianin w zakresie zdolności do transportu potu w postaci pary oraz płynu. Badania wykonano za pomocą przyrządów Permetest i Moisture Management Tester M290. Stwierdzono, że wszystkie dzianiny charakteryzowały się bardzo dobrą przepuszczalnością pary wodnej. Transport płynnej wilgoci w dzianinach był zróżnicowany w zależności od składu surowcowego dzianin. Najlepszą zdolnością transportu płynnej wilgoci odznaczała się dzianina wykonana z mieszanki: bawełna 54%/ poliester 46%.
EN
The article presents selected issues from the field of management and organisation methods in the sector of professional clothing production, with respect to rental and servicing in the rental system. Logistics solutions were described for the example of ORK POLAND Sp. z o.o., a leading producer of protective clothing in the European market, known under the ORK Wear trademark. The country’s leading enterprises are among the clothing recipients, who also provide professional services in the dynamically developing laundry service for work and protective clothing as a rental service. Evaluation of the influence of industrial washing procedures on the properties of materials and clothing products was performed in laboratory conditions according to the EN ISO 15797 standard and with the use of a testing station that was implemented by ORK POLAND Sp. z o.o., as the first and only company in Poland, under project cooperation with Łukasiewicz Research Network – Textile Research Institute.
EN
Any textiles intended for outdoor usage, particularly in a hot climate with intense sunlight, must be designed and engineered to provide cooling comfort to the wearer. In the case of apparel, clothing creates a microclimate that helps the body maintain its regular thermoregulatory and physiological activities while offering protection against outdoor exposure to UV rays. It is well known that fabrics that absorb significant amounts of solar radiation become inherently hot and feel uncomfortable. This article presents a review of the fundamental radiation interaction mechanisms of fabrics and discusses the key role that fabric structure plays in fabric radiation absorption to determine how cool or hot a fabric will become when exposed to sunlight. A new parameter called the Solar Absorption Index (SAI) is introduced and can be used to characterise the level of coolness (or hotness) of a fabric exposed to solar radiation. The SAI is calculated directly from the fabric’s temperature, ultimately the main factor in determining fabric ability to stay cool. The discussion presented in this article focuses solely on the interaction between solar radiation and fabrics without considering the effects of convection, conduction or any interdependency with the moisture level in the environment.
PL
Wszelkie tekstylia przeznaczone do użytku na zewnątrz, szczególnie w gorącym klimacie z intensywnym nasłonecznieniem, muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić użytkownikowi komfort chłodzenia. Odzież stwarza mikroklimat, który pomaga ciału w utrzymaniu regularnych czynności termoregulacyjnych i fizjologicznych, jednocześnie chroniąc przed działaniem promieni UV na zewnątrz. Powszechnie wiadomo, że tkaniny, które pochłaniają znaczne ilości promieniowania słonecznego, z natury stają się gorące i powodują dyskomfort. W artykule przedstawiono przegląd podstawowych mechanizmów interakcji promieniowania w tkaninach i omówiono kluczową rolę, jaką struktura tkaniny odgrywa w pochłanianiu promieniowania przez tkaninę, aby określić, jak chłodny lub gorący stanie się tkanina wystawiona na działanie promieni słonecznych. Wprowadzono nowy parametr zwany wskaźnikiem absorpcji energii słonecznej (SAI), który można wykorzystać do scharakteryzowania poziomu chłodu (lub gorąca) tkaniny wystawionej na działanie promieniowania słonecznego. Wartość SAI jest obliczana bezpośrednio na podstawie temperatury tkaniny, co jest głównym czynnikiem określającym zdolność tkaniny do utrzymania chłodu. Dyskusja przedstawiona w artykule skupiła się wyłącznie na interakcji pomiędzy promieniowaniem słonecznym a tkaninami bez uwzględnienia skutków konwekcji, przewodzenia czy jakiejkolwiek współzależności z poziomem wilgoci w środowisku.
EN
Textiles and clothing belong to the most frequently reported category of products in the European market posing a serious risk to consumer health. To find out the reasons of this problem, an analysis of RAPEX system data covering 15 years of its operation was carried out. The purpose of this analysis was to identify the sources of dangerous products and the main threats posed by them. The problem is discussed in the two parts of the paper. In the first the authors paid attention to changes in legal requirements introduced not only within but also beyond the EU market, and analysed such variables as the activity of European countries in detecting hazards and countries of origin of dangerous products. In the second part, the authors characterised the main threats posed by textiles and analysed notifications, mainly in terms of the nature of the risk.
PL
Wyroby tekstylne i odzieżowe należą do najczęściej zgłaszanych na rynku europejskim kategorii produktów stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Aby poznać przyczyny tego problemu, przeprowadzono analizę danych zawartych w bazie RAPEX, obejmującą 15 lat działalności tego systemu. Celem tej analizy było poznanie źródeł pochodzenia niebezpiecznych produktów oraz głównych zagrożeń, jakie one stwarzają, w celu wskazania kierunków działań, jakie należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo tych produktów na rynku UE. Problem został omówiony w dwóch częściach artykułu. W pierwszej części zwrócono uwagę na zmiany wymogów prawnych, wprowadzone nie tylko na rynku UE, ale także poza nim, i przeanalizowano następujące zmienne: aktywność krajów europejskich w wykrywaniu zagrożeń oraz pochodzenie niebezpiecznych produktów. Wykazano m.in., że zmiany w prawie mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa produktów oferowanych konsumentom na rynku UE. Druga część artykułu będzie się koncentrowała na charakterystyce głównych zagrożeń, jakie stwarzają wyroby włókiennicze i analizie notyfikacji produktów niebezpiecznych, głównie pod względem charakteru ryzyka.
EN
This paper presents the second part of an analysis aimed to show the reasons for which textiles are among the consumer products most commonly notified as dangerous on the EU market. In the first part, the authors performed a synthetic review of legal regulations regarding safety requirements for clothing and textile products and carried out an analysis of the RAPEX alert system database in order to identify the origin of textiles representing a serious risk and evaluate the activity of EU countries in reporting dangerous textiles in this system. In the present part, the authors have focused on the main threats posed by textiles and analysed the RAPEX notifications mainly in terms of the nature of risk the textiles pose. It was shown that the main sources of serious risks are cords, drawstrings and small accessories in children’s clothes, as well as chemical hazards, attributed mainly to the presence of dangerous aromatic amines and some heavy metals; they are the second most common risk category posed by these products.
PL
W artykule przedstawiono drugą część analizy mającej na celu wskazanie przyczyn, dla których wyroby włókiennicze należą do produktów konsumenckich najczęściej zgłaszanych jako niebezpieczne na rynku UE. W pierwszej części autorzy dokonali syntetycznego przeglądu przepisów prawnych dotyczących wymogów bezpieczeństwa dla wyrobów włókienniczych oraz przeprowadzili analizę bazy danych systemu RAPEX w celu zidentyfikowania źródeł pochodzenia produktów stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów i oceny aktywności krajów UE w wykrywaniu i zgłaszaniu do tego systemu niebezpiecznych wyrobów włókienniczych. W drugiej części autorzy skupili się na rodzajach zagrożeń stwarzanych przez tekstylia i przeanalizowali notyfikacje zawarte w systemie RAPEX głównie pod kątem charakteru ryzyka stwarzanego przez te produkty. Wykazano, że głównymi źródłami poważnego ryzyka są sznury i sznurki ściągające, a także drobne elementy występujące w odzieży przeznaczonej dla dzieci, jak również to, że zagrożenia chemiczne, związane głównie z obecnością niebezpiecznych amin aromatycznych i niektórych metali ciężkich stanowią wciąż duży problem w kontekście ochrony konsumentów przed produktami zagrażającymi ich zdrowiu.
EN
The research orientation in this paper focuses on the analysis of changes in the competitiveness of the Western Balkan countries’ textile industry in the European Union market. The export orientation of these countries’ manufacturing industries and their long-term linkage to the production and trade flows of European integration processes are part of a broader effort to establish sustainable growth models for these transition economies. For the purpose of complex analysis and measurement of the export competitiveness of one industry of these national economies, methodology based on data on international trade – the Trade Performance Index (TPI) as well as the Revealed Comparative Advantage index (RCA) indicators, using the formula Balas, was used. The results of measuring the export competitiveness of textiles and clothing from the Western Balkan countries to the EU-28 market indicate the continued growth of the market share and the existence of its identified comparative advantages. This leads to the conclusion that there are positive dynamics of change and growing competitiveness of this industry. However, the relatively high level of specialisation of the region for the export of these products and its dominant share in the total exports of individual countries indicates the absence or slowness of structural changes necessary for faster economic growth.
PL
Orientacja badawcza w artykule skoncentrowana była na analizie zmian konkurencyjności przemysłu włókienniczego krajów Bałkanów Zachodnich na rynku Unii Europejskiej. Orientacja eksportowa przemysłu wytwórczego tych krajów i ich długoterminowe powiązanie z przepływami produkcji i handlu procesami integracji europejskiej są częścią szerszych wysiłków na rzecz ustanowienia modeli zrównoważonego wzrostu dla tych gospodarek w okresie transformacji. Do celów kompleksowej analizy i pomiaru konkurencyjności eksportowej jednego przemysłu tych gospodarek krajowych użyto metodologii opartej na danych o handlu międzynarodowym – wskaźnika wydajności handlu (TPI), a także wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA), z wykorzystaniem formuły Balas. Wyniki pomiaru konkurencyjności eksportowej tekstyliów i odzieży z krajów Bałkanów Zachodnich na rynek UE-28 wskazują na dalszy wzrost udziału w rynku i istnienie zidentyfikowanych przewag komparatywnych. Doprowadziło to do wniosku, że istnieje pozytywna dynamika zmian i rosnąca konkurencyjność tego przemysłu. Jednak stosunkowo wysoki poziom specjalizacji regionu na eksport tych produktów i jego dominujący udział w całości eksportu poszczególnych krajów wskazuje na brak lub powolność zmian strukturalnych niezbędnych do szybszego wzrostu gospodarczego.
EN
The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are well illustrated by the textile and clothing sector, one of the most indispensable consumer goods industries. Although a huge increase in the number of publications on the circular economy can be observed, the number of papers analyzing consumers’ attitudes and behavior toward circular fashion, especially the ones comparing consumers from different regions, is still limited. The article aimed to assess consumers’ attitudes toward circular fashion and draw a cross country comparison in this respect. The research focused on the three pillars of the latest EU Sustainable Product Policy Framework, i.e., designing sustainable products, empowering consumers, and circularity in production processes. An online survey and convenience sampling were used to collect valid responses from two countries (i.e., Canada and Poland) with different cultures, levels of economic development, and approaches to environmental and social issues. The results showed that significant differences between the countries emerged to a greater extent regarding consumers’ attitudes toward environmental labels for fashion products and sustainable buying behavior. The Polish respondents perceived the need for such labels to a greater extent. The Canadian ones, on the other hand, turned out to be more willing to choose sustainable clothing and reduce consumption. The differences between the countries were much less conspicuous as regards circular cues and circularity in fashion production processes. They appeared only in the case of clothing durability and the impact of production processes on air quality. Those aspects turned out to be more important for Polish respondents.
EN
The present study investigated the country-specific determinants of intra-industry trade between Poland and its European Union trading partners in clothing and footwear during the time period 2004-2017. The econometric model for panel data was used to identify the factors determining bilateral intra-industry trade with EU countries. The research findings show that the size of the trading partners’ economies has a positive impact on the development of intra-industry trade in clothing and footwear. The size of the country, measured by the size of its GDP, is equated with the size of the market and the possibilities of selling differentiated products in it. The geographical distance separating the trading countries turned out to be a factor limiting the development of intra-industry trade. An unfavourable effect on the intensity of intra-industry trade is also the degree of imbalance in trade between trade partners. The study confirmed that the direction of the impact of all determinants of intra-industry trade identified is consistent with the predictions of the theory.
PL
Celem artykułu była identyfikacja czynników (oddziałujących na szczeblu kraju) determinujących handel wewnątrzgałęziowy produktami przemysłu odzieżowego i obuwniczego, w wymianie handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej, w latach 2004-2017. Do identyfikacji determinant handlu wewnątrzgałęziowego wykorzystano model ekonometryczny dla danych panelowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywny wpływ na rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu odzieżą i obuwiem ma wielkość gospodarek partnerów handlowych. Wielkość kraju mierzona rozmiarami jego PKB jest utożsamiana z rozmiarami rynku i możliwościami sprzedaży na nim produktów zróżnicowanych. Czynnikiem ograniczającym rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej okazała się odległość geograficzna, jaka dzieli handlujące kraje. Niekorzystny wpływ na intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej ma również stopień niezrównoważenia obrotów handlowych pomiędzy partnerami handlowymi. Badanie potwierdziło, że kierunek wpływu wszystkich zidentyfikowanych determinant handlu wewnątrzgałęziowego jest zgodny z przewidywaniami teorii.
EN
The thermal comfort of a foundry worker is very important and related to many factors, i.e., the structure of the protective clothing assembly, the number of layers and their thickness, as well as the distance between the body and appropriate underwear. The research undertaken aimed at checking thermal insulation for assemblies consisting of aluminized protective clothing and appropriate underwear in two sizes and without underwear. Measurements of the clothing thermal insulation were conducted using a thermal manikin dressed in two-layer protective clothing and three kinds of underwear products covering the upper and lower parts of the manikin. The first part of the paper presents a comparison of results of thermal insulation measurement of two kinds of protective clothing: a traditional one made of aluminised glass fabrics and a new one made of aluminised basalt fabrics. Each of the protective clothing was worn on three kinds of underwear products in m and s sizes. The influence of the underwear size was noted. In the second part of paper, measurements were made for two aluminized basalt clothing variants: commercial and a prototype with modifications in static and dynamic conditions. The results were discussed.
PL
Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i przedmioty, jest stanowisko pracy hutnika. Liczne zagrożenia oraz szkodliwe czynniki panujące w hucie przyczyniają się do pogorszenia komfortu fizjologicznego i psychicznego pracowników odlewni. Dlatego też stosowana jest specjalistyczna odzież ochronna, w celu zapobiegania szkodliwemu działaniu wysokiej temperatury.
EN
The aim of the study was to show the principles of nonverbal communication achieved with clothing by using Roman Jakobson’s linguistic method. As demonstrated and established here, clothes and their functions can be translated into verbal and written language. The language of fashion, costume and stage design can be analysed in terms of their function and symbolism. Based on the language function scheme, clothing can be interpreted as the language of communication and as a system. Using purely linguistic methods, examples of various clothing analyses demonstrate the clothing function as a visual sign system, which is equal to the linguistic sign system, language and communication. Different kinds of communication can be achieved through garments, as explained by the examples and discussion selected and described.
PL
Celem pracy było pokazanie zasad komunikowania niewerbalnego osiągniętego przy użyciu odzieży, stosując metodę lingwistyczną Romana Jakobsona. Jak wykazano i ustalono w pracy, ubrania i ich funkcje można przetłumaczyć na język słowny i pisany. Język mody, stroju i scenografii można analizować pod kątem ich funkcji i symbolizmu. W oparciu o schemat funkcjonowania języka, odzież można interpretować jako język komunikacji i jako system. Przy użyciu metod czysto językowych, przykłady różnych analiz odzieżowych wykazują funkcję odzieżową jako system znakowania wizualnego, który jest równy systemowi językowemu, językowi i komunikacji. W pracy stwierdzono, ze dzięki odzieży mogą być osiągnięte różne rodzaje komunikacji, co opisano i wyjaśniono na wybranych przykładach.
EN
The paper presents the characteristics of the distance weft knitted fabrics made of the different systems of synthetic yarns: polyamide, polyester and polypropylene, made for garments. In shaping the usability functions, beyond the kind of the raw materials, an important issue is knitted fabrics design solutions. The study included knitted fabrics with distance layer up to 1 mm, and with differences properties of the outer layers of material. In order to determine the expected usability properties of knitted fabrics the metrology tests were made including such parameters as air permeability, hygroscopicity, moisture sorption (absorption time drops, the absorbed volume drops), thermal resistance, water vapor resistance and water vapor permeability.
12
Content available remote Parametry oszklenia a komfort cieplny w strefie o regulowanej temperaturze
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na komfort cieplny w wybranej strefie budynku. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano fragment budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej ok. 110 m2 z dużą powierzchnią przeszkloną od strony południowej. Metoda badawcza przyjęta w pracy to badania numeryczne z wykorzystaniem programów Energy- Plus, OpenStudio, oraz Window. Dane klimatyczne niezbędne do przeprowadzenia obliczeń przyjęto dla miasta Katowice. W budynku założono funkcjonowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a instalację grzewczą oparto na kotle gazowym zasilającym grzejniki płytowe, konwekcyjne. Ocenę komfortu cieplnego przeprowadzono posługując się wskaźnikiem PMV. W rozważaniach uwzględniono podział na pory roku (lato, zima) oraz porę dnia (dzień, noc) poprzez przyjęcie odpowiednich wartości opisujących aktywność fizyczną człowieka (met) oraz oporność cieplną odzieży (clo). Do analiz przyjęto 4 warianty oszklenia. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej, przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia uzyskania warunków odczuwania komfortu cieplnego dla opisanych powyżej założeń wydaje się być rozwiązanie W3.
EN
The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on thermal comfort in a building. A part of detached building with heated area of approx. 110 m2 with large glazed area from southern side was selected as such a zone. There was chosen as testing method the numerical method - EnergyPlus, OpenStudio and Window software. Climate data necessary for calculations were taken for Katowice. It was assumed that in the building operates mechanical ventilation system with heat recovery and heating installation with a gas boiler and panel convection radiators. Estimation of thermal comfort was carried out using PMV index. In considerations were taken into account seasons (summer, winter) and time of day (day, night) by taking suitable values describing man physical activity (met) and thermal resistance of clothing (clo). 4 variants of glazing were used in the analysis. The reference point was the glazed façade made of single chamber pane set filled with air. Other variants were selected in such a way that they corresponded to modern solutions of pane sets assigned for low-energy buildings. They meet current requirements of thermal insulating power but they have different values of the following coefficients: thermal transmittance U, total permeability of solar radiation energy g and light transmittance τvis. They are sets with three glasses and with chambers filled with argon and the panes are covered with selective coats. From the point of view of feeling thermal comfort for described above assumptions it seems that the most advantageous is W3 solution.
EN
The aim of the study was to obtain knowledge on the effects of deformation of the standard knife blade, adopted from the standard NIJ Standard -0115.00 on stab resistance of a personal soft body armor. To achieve the goal, 7 numerical models representing the test knife with changing geometry were generated. The models were defined with fixed boundary and initial conditions. Owing to the research, it was found out that even a small change in the geometry of the blade (through blunting the blade) causes a significant increase in puncture resistance of aramid fabric.
EN
This paper presents a study of the impact of body posture and the presence of functional and structural body changes on garment fit. 3D scanning on a sample of 50 male test subjects was performed. Body posture indicators were determined on 3D body models and a statistical analysis of the results obtained was performed. Test subjects from the sample were divided into three groups according to body posture types. Three body models with different body dimensions and different physiological spine curvature were selected and imported into a 2D/3D CAD system for computer-based garment simulation. 3D simulation of a men’s jacket in the closest garment size was performed on selected body models. Garment fit was analysed on every simulated model and based on the analysis performed, garment pattern elements and measurements where it is necessary to enable modifications were determined. The most complex part of the research refers to the development of a parametric computer-based garment model which will be able to adjust according to anthropometric body measurements and body shapes with a different physiological spine curvature. Relationships between targeted body measurements and their impact on modifications of pattern segments were investigated as a starting point for defining mathematical expressions according to which values of measurement changes on the garment pattern will be calculated. A parametric garment model pattern which enables adjustments according to different body sizes and body postures types was developed. Verification of the method developed was performed using computer-based 3D simulations on 3D body models with prominent problems of body posture.
PL
W pracy zaprezentowano badania wpływu postawy ciała i występowania funkcjonalnych i strukturalnych zmian ciała na dopasowanie ubioru. Przeprowadzano skanowanie 3D próby składającej się z 50 męskich osobników. Określono indykatory postawy na modelach 3D i przeprowadzono statystyczną analizę. Uzyskane wyniki podzielono na trzy grupy biorąc pod uwagę typy postawy ciała. Uzyskano modele o różnych wymiarach i różnych fizjologicznych krzywiznach kręgosłupa i wprowadzono je w system 2D/3D CAD dla przeprowadzenia komputerowej symulacji ubrań. Przeprowadzono symulację 3D męskiej marynarki. Analizowano dopasowanie ubioru na każdym z symulowanych modeli i na tej podstawie określono elementy wzoru i wymiary. Określono również miejsca, które należy poddać modyfikacji. Najbardziej złożona część badań dotyczyła opracowania parametrycznego modelu ubioru, który umożliwiałby dostosowanie odpowiednie do antropometrycznych wymiarów ciała i różnych fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Opracowano parametryczny model ubioru, który umożliwia dostosowanie do różnych kształtów ciała i typów postawy. Weryfikacja opracowanej metody została przeprowadzona przy zastosowaniu symulacji komputerowej 3D.
EN
The comparative advantage and intra-industry trade of five countries: Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Turkey, are analyzed in the global textile and clothing markets by employing Balassa’s revealed comparative advantage (RCA) index and intraindustry trade (IIT) index for the period 2002-2013. The results have revealed that while Turkey is the only one among the countries selected to have comparative advantage in the global textile market, Romania joins Turkey in this in the world’s clothing market. The comparative advantage of these two countries in the global clothing market presents a stronger declining trend compared to that in textiles, which is probably due to the entrance of cheap-labour eastern Asian countries into the global clothing market, as this market is more labor-intensive compared to textiles. Moreover, while a high intra-industry trade index is found in Czech Republic, Hungary and Poland, an inter-industry trade structure is observed in Romania for textiles and clothing. Turkey presents intra-industry specialisation in textiles, while possessing inter-industry trade structure in terms of clothing.
PL
Analizowano przewagę konkurencyjną i handel wewnątrzgałęziowy pięciu krajów: Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Turcji biorąc pod uwagę globalny rynek włókiennictwa i odzieżownictwa przy wykorzystaniu indeksu Balassy i indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Brano pod uwagę okres lat: 2002 - 2013. Wyniki wykazały, że podczas gdy Turcja jest jedynym spośród wybranych krajów, który ma przewagę konkurencyjną na globalnym rynku tekstyliów to na globalnym rynku odzieżownictwa pozycję taką posiada Turcja i Rumunia. Przewaga konkurencyjna tych dwóch krajów na globalnym rynku odzieżownictwa przedstawia silniejszy trend zniżkowy porównując do trendów w dziedzinie tekstyliów. Dzieje się tak prawdopodobnie w wyniku wejścia na rynek globalny tekstyliów wschodnioazjatyckich krajów o niskich płacach ponieważ produkcja odzieży wymaga większego nakładu pracy niż produkcja tekstyliów. Podczas gdy wysoki indeks handlu wewnątrzgałęziowego cechują Czechy, Węgry i Polska, Turcja przedstawia wewnątrzgałęziową specjalizację w dziedzinie włókiennictwa oraz międzygałęziową strukturę handlu w odzieżownictwie.
16
Content available Polish Foreign Trade in Clothing Products
EN
Most clothing products sold in Poland are already delivered by manufacturers with predominantly Polish capital [3], hence the only way for them to boost sales is to increase export activity. To this end, the present competitive advantage must be maintained by ensuring consistently modern designs and high product quality. As the labour costs in Poland keep growing, greater imports of B2B (Business to Business) services involving the production of clothing and ready-made products can be observed. The purpose of the study is to show the status of Poland’s foreign trade in textiles and clothing products in the years 2000−2012 by identifying relations between exports and imports, the suppliers of imports to the Polish market and export destinations. The foreign areas where the Polish clothing industry may expand into in the future are indicated too. The study is based on data published by the Central Statistical Office in Poland (GUS). A comparative analysis of the data allowed to formulate the conclusions presented in the last section of the article.
PL
Odzież wytwarzana przez przedsiębiorstwa z przeważającym udziałem kapitału polskiego zdominowała krajowy rynek. Dynamiczny rozwój jej sprzedaży jest obecnie możliwy wyłącznie poprzez intensyfikację eksportu. W tym celu konieczne jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez dbałość o modne wzornictwo i wysoką jakość produktów. Z kolei rosnące koszty pracy na polskim rynku powodują wzrost importu usług B2B konfekcjonowania odzieży oraz gotowych produktów. W tych warunkach celem badań było zdiagnozowanie zaawansowania rozwoju handlu zagranicznego branży tekstylno-odzieżowej w latach 2000−20012 poprzez określenie relacji między eksportem a importem, identyfikację kierunków importu produktów na krajowy rynek oraz eksportu, a także wskazanie obszarów dalszej ekspansji zagranicznej polskiego przemysłu odzieżowego. W badaniach wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które umożliwiły przeprowadzenie analizy porównawczej, a jej wyniki umożliwiały sformułowanie wniosków.
EN
Electromyography (EMG) and electroencephalography (EEG) methods were used to evaluate the reaction of human skin to tactile stimuli evoked by textiles. The peak value of the EMG and energy percentage of the weave of the EEG when the subjects came into contact with 9 kinds of fabrics were selected for tests and next clothing was made on their basis. They were utilized as two important evaluating indexes. Statistical analysis was carried out to verify the correlation between the data obtained from objective measurements and the subjective measurements. The results showed that when the subjects came into contact with thicker, heavier and stiffer fabrics, the peak values of the myoelectric potential induced were higher. When clothing with a higher mass density was worn, energy percentages of the weave at both the left and right occipitalia were higher.
PL
Dla oceny reakcji ludzkiej skóry na dotykowe stymulacje materiałami włóknistymi stosowano elektromiografię (EMG) i elektroencefalografie (EEG). Wartość szczytowa przebiegu EMG oraz procent energii fali EEG w czasie kiedy badane osoby znajdowały się w kontakcie z 9 rodzajami materiałów włókienniczych posłużyła do ich selekcji dla stosowanych testów. Na tej podstawie wykonano odzież przeznaczona dla osób testowanych. Przeprowadzono analizę statystyczna dla zweryfikowania korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi z obiektywnych pomiarów oraz subiektywnych testów. Wyniki wykazały, że kiedy osoby badane znajdowały się w kontakcie z grubszymi i cięższymi i sztywniejszymi materiałami to wartość piku EMG była wyższa. Kiedy ubranie wykonane było z udziałem przędz o wyższej masie liniowej procent energii fali lewej i prawej połówki potylicy był wyższy.
EN
In this study, a comparative analysis of the textile and clothing industry in the enlarged EU27 is made with respect to the 10 Central and Eastern European countries and Turkey for the period 2011 - 2012. This period was chosen because growth in textile and clothing as well as in all European industry in 2010 was an outcome of the economic crisis of 2008 - 2009. The selection of countries was made on purpose to highlight trends for the textile and clothing industry in the 10 Central and Eastern European Union (EU-CE10) countries compared with the old EU member countries (EU15) and Turkey. The findings for the period 2011 - 2012 can be thus interpreted: Italy, France, Turkey, Germany and United Kingdom are the leaders of investments and turnover in the sector of textile and clothing in the total of millions of Euros; however, the most of the EU-CE10 countries and Turkey are leaders with respect to the percentage of investments and turnover. While the importance of the textile and clothing industry for a country’s economy is very different for the countries analysed – more than 3% of the GDP (gross domestic product) is observed only in Turkey, Bulgaria, Portugal and Italy.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą przemysłu odzieżowego i tekstylnego obszarów Unii Europejskiej po rozszerzeniu (EU27) ze szczególnym uwzględnieniem 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcji w latach 2011-2012. Okres ten został wybrany ze względu na okres końcowy kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 i rozpoczynającą się poprawę sytuacji ekonomicznej. Wyboru krajów dokonano w celu podkreślenia trendów w przemyśle tekstylnym i odzieżowym 10 krajów centralnej i wschodniej Unii Europejskiej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej przed rozszerzeniem (EU15) oraz Turcji. Istnieje duże zróżnicowanie w tendencjach rozwojowych starych krajów EU oraz krajów Europy Wschodniej i Środkowej w zakresie przerobu globalnego i inwestycji. Szczególnie uprzywilejowaną pozycję posiada Turcja z punktu widzenia inwestycji zarówno w przemysł tekstylny jak i odzieżowy.
EN
In this study, the comparative advantage of four countries in the world: Bangladesh, China, Germany and Turkey is analysed with respect to the US and the EU-15 textiles and cloth-ing markets by employing Balassa’s revealed comparative advantage (RCA) index for the period 2000-2010. This country selection was made because all these countries rank in the top ten textile and clothing exporters in the world and they represent economies from four different income levels. The results have revealed that Bangladesh, China and Turkey have a strong comparative advantage in both the textile and clothing markets of the world, the US and the EU-15, while Germany has no significant comparative advantage in any of these markets. The findings show that the Bangladesh clothing industry has a substantially higher comparative advantage in all three markets compared to the other countries. It has also been found that Turkish textiles show the strongest comparative advantage in all three markets, whereas the comparative advantage of Chinese textiles indicates a slightly increasing trend in all aforementioned markets.
PL
W pracy przeanalizowano przewagę komparatywną czterech krajów na tekstylno-odzieżowych rynkach światowych, Stanów Zjednoczonych oraz EU-15, stosując wskaźnik przewagi komparatywnej typu Balassy (RCA) dla okresu 2000–2010. Wybrane kraje znajdują się w rankingu dziesięciu największych eksporterów wyrobów włókienniczych i odzieżowych na świecie i równocześnie reprezentują kraje o czterech różnych poziomach dochodu. Wykazano, że Bangladesz, Chiny i Turcja maja silną przewagę komparatywną na tekstylnych i odzieżowych rynkach światowych, Stanów Zjednoczonych i EU-15, Niemcy natomiast nie wykazują znaczącej przewagi komparatywnej na żadnym z wymienionych rynków. Wykazano również, że przemysł odzieżowy Bangladeszu ma znacznie wyższą przewagę komparatywną na wszystkich trzech rynkach w porównaniu z pozostałymi krajami. Przemysł tekstylny Turcji również wykazuje najsilniejszą przewagę komparatywną na wszystkich trzech rynkach, podczas gdy przewaga komparatywna przemysły tekstylnego Chin wykazuje nieznaczną tendencję wzrostową.
PL
W drugiej części artykułu opisano możliwości wytwarzania odzieży ochronnej i specjalnej o właściwościach trudnych do uzyskania przy pomocy materiałów naturalnych. Właściwości te przedstawiono na przykładzie ubrań ochronnych strażaków. Zbadano wpływ ładunku elektrostatycznego i rezystywności powierzchniowej na jakość tkanin oraz wyznaczono wskaźnik tlenowy w procesie spalania materiałów.
EN
In the second part of the article describes the possibility of producing protective clothing and special properties are difficult to obtain using natural materials. These properties are shown on the example of firefighters protective clothing. The influence of electrostatic charge and surface resistivity on the quality of fabrics were investigated and the oxygen index during the combustion of these materials was determined.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.